Quyết định số 1255/2004/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
32
lượt xem
1
download

Quyết định số 1255/2004/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1255/2004/QĐ-BGTVT về việc thành lập Ban Tư vấn về công tác Quản lý và Bảo trì đường bộ Dự án Nâng cấp cải tạo mạng lưới đường bộ - WB4 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1255/2004/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 1255/2004/Q -BGTVT Hà N i, ngày 04 tháng 05 năm 2004 QUY T Đ NH V VI C THÀNH L P BAN TƯ V N V CÔNG TÁC QU N LÝ VÀ B O TRÌ Ư NG B D ÁN NÂNG C P C I T O M NG LƯ I Ư NG B - WB4 B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Ngh nh s 34/2003/N -CP ngày 04/4/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c Văn b n s 1245/CP-CN ngày 16/9/2003 c a Th tư ng Chính ph v vi c cho phép u tư D án "Nâng c p c i t o m ng lư i ư ng b " s d ng v n vay c a Ngân hàng Th gi i (D án WB4); Căn c Quy t nh s 3056/Q -BGTVT ngày 17/10/2003 c a B Giao thông v n t i phê duy t u tư D án WB4; Xét t trình s 555/XDCB-WB4 ngày 17/3/2004 c a C c ư ng b Vi t Nam v vi c xu t thành l p Ban Tư v n Qu n lý và B o trì ư ng b - D án WB4; Căn c ngh c a V trư ng V K ho ch u tư, QUY T NNH: i u 1. Thành l p Ban Tư v n v công tác Qu n lý và B o trì ư ng b cho D án "Nâng c p C i t o m ng lư i ư ng b " – WB4 s d ng ngu n v n vay c a Ngân hàng Th gi i v i các thành ph n tham gia như sau: 1. Th trư ng B Giao thông v n t i Nguy n Vi t Ti n, Trư ng Ban. 2. Ông Lê V n Th ng, Phó C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, Phó Ban thư ng tr c. 3. Ông Hà Kh c H o, Phó V trư ng V K ho ch u tư, y viên. 4. Ông Nguy n Hi p, T ng giám c Ban Qu n lý d án ư ng b 2, y viên. 5. Ông Tr n M nh Cư ng, Trư ng phòng - V Kinh t i ngo i – B K ho ch và u tư, y viên. 6. Bà Nguy n Th H ng Y n, Trư ng phòng - V Tài chính i ngo i – B Tài chính, y viên. 7. Ông ng Anh Mai, Phó V trư ng V H p tác qu c t - Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, y viên.
  2. 8. Ông Nguy n Vi t Lý, Trư ng phòng Ki m toán u tư d án 1 - Ki m toán Nhà nư c, y viên. 9. Ông Nguy n Quang M nh, Phó Giám c S Giao thông v n t i t nh Hà Tây, y viên. 10. Ông Vũ Anh Dũng, Trư ng Ban H i viên và ào t o – Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam, y viên. 11. Ông Nguy n Võ Li u, T ng Thư ký Hi p h i V n t i Ôtô Vi t Nam, y viên. 12. Ông Lê Anh Dũng, Phó Ban Xã h i – Trung ương H i Nông dân Vi t Nam, y viên. 13. Ông Khu t Quang Ti n, Phó Ban Xây d ng - T ng công ty D u khí Vi t Nam, y viên. 14. Ông c Khiêm, V Tài chính, B Giao thông v n t i, y viên. 15. Ông Tr n Qu c Tuy n, Trư ng phòng Giao thông Nông thôn - Vi n Chi n lư c và Phát tri n giao thông v n t i, y viên. i u 2. Ban Tư v n có trách nhi m tham mưu, giúp vi c cho B trư ng B Giao thông v n t i v các v n liên quan n qu n lý và b o trì ư ng b . Ki n ngh B trư ng thông qua và th c hi n các mô hình và thông l t t nh t v qu n lý, phân b v n, gi i ngân, thanh quy t toán và ki m toán v n cho ho t ng b o trì ư ng b t i Vi t Nam. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng trên Công báo. i u 4. Các thành viên c a Ban Tư v n, Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I ào ình Bình
Đồng bộ tài khoản