Quyết định số 1259/1998/QĐ/BTC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
57
lượt xem
4
download

Quyết định số 1259/1998/QĐ/BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1259/1998/QĐ/BTC về việc ban hành mức thu phí sử dụng đường số 14 đoạn Đồng Xoài - Ban Mê Thuột do Bộ tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1259/1998/QĐ/BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1259/1998/Q /BTC Hà N i, ngày 21 tháng 9 năm 1998 QUY T NNH BAN HÀNH M C THU PHÍ S D NG Ư NG S 14 O N NG XOÀI - BAN MÊ THU T B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 02/3/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 178/CP ngày 28/10/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Tài chính; Căn c Quy t nh s 276/CT ngày 28/7/1992 c a Ch t ch H i ng B trư ng (nay là Th tư ng Chính ph ) v vi c th ng nh t qu n lý các kho n thu phí và l phí; Sau khi có ý ki n c a B Giao thông v n t i (Công văn s 2685/GTVT ngày 27/8/1998), Theo ngh c a T ng c c trư ng T ng c c Thu , QUY T NNH: i u 1.- Ban hành kèm theo Quy t nh này Bi u m c thu phí s d ng ư ng s 14 o n ng Xoài - Ban Mê Thu t. i u 2.- i tư ng thu, vi c t ch c thu, n p và qu n lý s d ng ti n phí s d ng ư ng s 14 o n ng Xoài - Ban Mê Thu c th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 57/1998/TT-BTC ngày 27/4/1998 c a B Tài chính hư ng d n ch thu phí c u, ư ng c a Nhà nư c qu n lý và Thông tư s 75/1998/TT-BTC ngày 02/6/1998 c a B Tài chính hư ng d n s a i, b sung i m 1.d, m c A, ph n IV và i m 3.n m c I Thông tư s 57/1998/TT-BTC ngày 27/4/1998 c a B Tài chính. i u 3.- Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 01/10/1998. i u 4.- T ch c, cá nhân thu c i tư ng ph i n p phí, ơn v ư c B Giao thông v n t i giao nhi m v t ch c thu phí s d ng ư ng s 14 o n ng Xoài - Ban Mê Thu t và các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ph m Văn Tr ng ( ã ký)
  2. BI U M C THU PHÍ S D NG Ư NG S 14 O N NG XOÀI - BAN MÊ THU T (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1259/1998/Q -BTC ngày 21 tháng 9 năm 1998 c a B trư ng B Tài chính) S TT i tư ng thu phí ơn v tính M c thu 1 Xe máy - Vé thông thư ng ng/vé 500 - Vé tháng (áp d ng iv i i tư ng ư c ng/vé/tháng 10.000 s d ng vé tháng) 2 Xe lam, xe máy kéo công nông, bông sen ng/vé 4.000 3 Xe ô tô các lo i thi t k ch ngư i: - Xe dư i 7 gh ng i ng/vé 7.000 - Xe t 7 gh n 11 gh ng i ng/vé 10.000 - Xe t 12 gh n 29 gh ng i ng/vé 15.000 - Xe t 30 gh n 49 gh ng i ng/vé 20.000 - Xe t 50 gh tr lên ng/vé 25.000 - Xe buýt công c ng ng/vé 10.000 4 Xe ô tô các lo i thi t k dùng ch hàng hoá: - Xe có tr ng t i dư i 2 t n ng/vé 7.000 - Xe có tr ng t i t 2 t n n dư i 4 t n ng/vé 10.000 - Xe có tr ng t i t 4 t n n dư i 10 t n ng/vé 15.000 - Xe có tr ng t i t 10 t n n 15 t n ng/vé 30.000 - Xe có tr ng t i trên 15 t n ng/vé 50.000 - Xe Container 20 fit ng/vé 55.000 - Xe Container 40 fit ng/vé 100.000
Đồng bộ tài khoản