Quyết định số 1279/QĐ-TCHQ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
116
lượt xem
15
download

Quyết định số 1279/QĐ-TCHQ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1279/QĐ-TCHQ của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy trình nghiệp vụ quản lý đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1279/QĐ-TCHQ

  1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NG C C H I QUAN c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 1279/Q -TCHQ Hà N i, ngày 25 tháng 06 năm 2009 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY TRÌNH NGHI P V QU N LÝ I V I NGUYÊN LI U, V T TƯ NH P KH U S N XU T HÀNG HÓA XU T KH U T NG C C TRƯ NG T NG C C H I QUAN Căn c Lu t H i quan s 29/2001/QH10 ngày 29/6/2001; Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t H i quan s 42/2005/QH11 ngày 14/6/2005; Căn c Ngh nh s 96/2002/N -CP ngày 19/11/2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n, cơ c u t ch c b máy c a T ng c c H i quan; Căn c Ngh nh s 154/2005/N -CP ngày 15/12/2005 c a Chính ph quy nh chi ti t m t s i u c a Lu t H i quan v th t c h i quan, ki m tra, giám sát h i quan; Căn c Thông tư s 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 c a B Tài chính hư ng d n v th t c h i quan, ki m tra, giám sát h i quan; thu xu t kh u, thu nh p kh u và qu n lý thu i v i hàng hóa xu t kh u, nh p kh u và các văn b n hư ng d n có liên quan. Theo ngh c a V trư ng V Giám sát qu n lý v H i quan. QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy trình nghi p v qu n lý i v i nguyên li u, v t tư nh p khNu s n xu t hàng hóa xu t khNu và các bi u m u g m: 1. Th ng kê nguyên li u l y m u (m u 01: TKLM/2009); 2. Phi u giao nh n h sơ thanh kho n (m u 02: PGNHSTK/2009). i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 15/7/2009, thay th Quy t nh s 929/Q - TCHQ ngày 25/5/2006 c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan i u 3. C c trư ng C c H i quan các t nh, thành ph ; Th trư ng các ơn v thu c cơ quan T ng c c H i quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. T NG C C TRƯ NG PHÓ T NG C C TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - B Tài chính: + Lãnh o B ( báo cáo); + V CST, V Pháp ch ( ph i h p) - Phòng TM&CN Vi t Nam ( ph i h p); Hoàng Vi t Cư ng - C c thu t nh, thành ph ( ph i h p); - Website H i quan; - Lưu VT, V GSQL (10b). QUY TRÌNH NGHI P V QU N LÝ H I QUAN
  2. I V I NGUYÊN LI U, V T TƯ NH P KH U S N XU T HÀNG XU T KH U (ban hành kèm theo Quy t nh s 1279/Q -TCHQ ngày 25 tháng 6 năm 2009 c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan) Th t c h i quan i v i hàng hóa xu t khNu, nh p khNu theo lo i hình nh p khNu nguyên li u, v t tư s n xu t hàng hóa xu t khNu th c hi n theo quy nh t i M c 1 Chương II Ph n II Thông tư s 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 c a B Tài chính, quy trình này hư ng d n thêm m t s i m như sau: I. TH T C H I QUAN NH P KH U NGUYÊN LI U, V T TƯ: 1. Ki m tra h sơ h i quan và danh m c nguyên li u, v t tư Th t c h i quan nh p khNu nguyên li u, v t tư s n xu t hàng xu t khNu th c hi n theo Quy trình hàng hóa nh p khNu thương m i t i Quy t nh s 1171/Q -TCHQ ngày 15/6/2009 c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan và th c hi n các vi c sau ây: 1.1. Ki m tra thông tin khai h i quan v nguyên li u, v t tư nh p khNu v i m t hàng d ki n s n xu t xu t khNu trên b ng danh m c nguyên li u, v t tư nh p khNu tr c ti p s n xu t hàng xu t khNu (m u 06/DMNVL-SXXL) theo i u 32 Thông tư s 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 c a B Tài chính. 1.2. Công ch c ti p nh n danh m c nguyên li u, v t tư ký tên óng d u công ch c vào b n danh m c, giao doanh nghi p 01 b n, cơ quan H i quan lưu 01 b n theo dõi, i chi u khi làm th t c nh p khNu nguyên li u, v t tư. 2. L y m u nguyên li u, v t tư: 2.1. Trư ng h p ph i l y m u, nguyên t c l y m u, s lư ng l y m u, nơi lưu m u, th i gian lưu m u th c hi n theo quy nh t i i u 15 Thông tư s 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 c a B Tài chính. Căn c t ng trư ng h p c th , Lãnh o Chi c c H i quan ghi ý ki n ch o và quy t nh vi c l y m u nguyên li u, v t tư lên m c 3.2.3 c a L nh hình th c, m c ki m tra h i quan ban hành kèm theo Quy t nh 1171/Q -TCHQ ngày 15/6/2009 c a T ng c c H i quan. 2.2. Th t c l y m u: a) L y m u i v i lô hàng ph i ki m tra th c t hàng hóa: Khi ki m tra th c t hàng hóa, công ch c h i quan th c hi n vi c l y m u theo trình t sau: a.1) L p phi u l y m u (m u 02-PLM/2009 Quy t nh s 1127/Q -TCHQ ngày 3/6/2009: 02 b n) và th c hi n l y m u nguyên li u, v t tư; a.2) L p b n Th ng kê nguyên li u, v t tư l y m u theo m u 01/HQ-QTSXXK kèm theo Quy t nh này, s lư ng 02 b n; a.3) Niêm phong m u cùng 01 phi u l y m u; a.4) Giao 01 Phi u l y m u và m u ( ã niêm phong) kèm 01 b n Th ng kê nguyên li u, v t tư l y m u cho doanh nghi p b o qu n xu t trình khi cơ quan H i quan có yêu c u; còn 01 Phi u l y m u, 01 b n Th ng kê nguyên li u, v t tư l y m u lưu cùng h sơ lưu c a H i quan; a.5) Ghi tên nguyên li u, v t tư ã l y m u lên t khai h i quan (vào ô ghi k t qu ki m tra hàng hóa c a H i quan).
  3. Lưu ý: i v i lô hàng nh p khNu ph i ki m tra th c t hàng hóa, ăng ký t khai t i Chi c c H i quan ngoài c a khNu, vi c ki m tra th c t hàng hóa do Chi c c H i quan c a khNu th c hi n thì vi c l y m u th c hi n theo i m b.2 dư i ây. b) Trư ng h p lô hàng nh p kh u ư c mi n ki m tra th c t : b.1) Trư ng h p ăng ký t khai nh p khNu nguyên li u, v t tư t i Chi c c H i quan c a khNu nh p thì vi c l y m u do Chi c c H i quan c a khNu nh p th c hi n t i c a khNu, trình t l y m u theo i m 2.2.a d n trên; b.2) Trư ng h p ăng ký t khai nh p khNu nguyên li u, v t tư t i Chi c c H i quan ngoài c a khNu: b.2.1) Chi c c H i quan ngoài c a khNu l p Phi u l y m u g i Chi c c H i quan c a khNu, trong phi u ghi rõ nguyên li u c n l y m u, ng th i ghi vào ơn ngh chuy n c a khNu: “ ngh Chi c c H i quan [tên Chi c c H i quan c a khNu nơi nh p khNu hàng hóa] l y m u nguyên li u theo Phi u l y m u g i kèm”; b.2.2) Chi c c H i quan c a khNu th c hi n l y m u nguyên li u theo ngh c a Chi c c H i quan ngoài c a khNu trư c khi gi i phóng hàng. Trình t l y m u th c hi n theo hư ng d n t i i m a d n trên, tr vi c l p Phi u l y m u và Th ng kê nguyên li u l y m u. 3. i v i nh ng Chi c c H i quan ng d ng công ngh thông tin qu n lý lo i hình SXXK thì ngoài các quy nh nêu t i i m 1, i m 2 trên ph i th c hi n thêm các công vi c sau: a) Công ch c H i quan làm nhi m v ti p nh n, ăng ký t khai nh p khNu: a.1) Nh p máy danh m c nguyên li u, v t tư nh p khNu do doanh nghi p ăng ký khi ăng ký t khai nh p khNu lô hàng u tiên thu c danh m c này; a.2) Nh p máy các s li u c a t khai h i quan theo các tiêu chí trên máy tính ho c i chi u s li u doanh nghi p truy n n v i t khai h i quan khi ăng ký t khai t ng lô hàng. b) Xác nh n ã làm th t c h i quan trên máy: b.1) i v i lô hàng mi n ki m tra th c t hàng hóa, công ch c h i quan nh p máy ngày hoàn thành th t c h i quan trư c khi óng d u xác nh n ã làm th t c h i quan trên t khai. b.2) i v i lô hàng ph i ki m tra th c t hàng hóa, công ch c h i quan ki m tra th c t hàng hóa nh p máy chi ti t hàng hóa th c nh p và ngày hoàn thành th t c h i quan sau khi có k t qu ki m tra th c t hàng hóa. II. ĂNG KÝ, I U CH NH NNH M C; KI M TRA NNH M C; ĂNG KÝ DANH M C S N PH M XU T KH U (ÁP D NG QU N LÝ B NG MÁY TÍNH): 1. a i m, th i i m ăng ký nh m c, i u ch nh nh m c ã ăng ký, m u B ng ăng ký nh m c th c hi n theo hư ng d n t i i u 33 Thông tư s 79/2009/TT-BTC ngày 20/04/2009. 2. Công vi c th c hi n: 2.1. Ti p nh n b ng ăng ký nh m c ho c b ng i u ch nh nh m c: a) Ti p nh n b ng ăng ký nh m c c a doanh nghi p ho c b ng i u ch nh nh m c ã ăng ký. b) Ki m tra vi c doanh nghi p khai các tiêu chí trên b ng ăng ký nh m c; c) Ghi ngày, tháng, năm ti p nh n vào b ng ăng ký nh m c;
  4. d) Ký tên, óng d u công ch c và c p s ti p nh n lên c 02 b n; ) Tr cho doanh nghi p 01 b n xu t trình cho cơ quan H i quan khi xu t khNu s n phNm (n u ph i ki m tra th c t hàng hóa); b n còn l i H i quan lưu theo dõi. 2.2. i v i nh ng Chi c c H i quan ng d ng công ngh thông tin qu n lý lo i hình SXXK ngoài các công vi c nêu t i i m 2.1 kho n 2 M c II nêu trên ph i th c hi n thêm các công vi c sau: a) Ti p nh n ăng ký danh m c s n phNm xu t khNu theo m u 08/DMSP-SXXK Ph l c VI ban hành kèm theo Thông tư s 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 c a B Tài chính. Công ch c ti p nh n danh m c s n phNm ki m tra tên g i, mã s , ơn v tính, ký tên óng d u công ch c vào 02 b n kê danh m c do doanh nghi p l p, giao doanh nghi p 01 b n, 01 b n lưu t i cơ quan H i quan. b) Nh p máy danh m c s n phNm xu t khNu. c) Nh p máy nh m c. 2.3. Ki m tra nh m c i v i trư ng h p nghi v n nh m c doanh nghi p ăng ký ho c i u ch nh không úng v i nh m c th c t : Th c hi n như ki m tra nh m c i v i hàng gia công v i thương nhân nư c ngoài quy nh t i m 4.2 n i m 4.6 kho n II M c II Thông tư s 116/2008/TT-BTC ngày 4/12/2008 c a B Tài chính và quy trình nghi p v qu n lý h i quan i v i hàng hóa gia công v i thương nhân nư c ngoài ban hành kèm theo Quy t nh s 1179/Q -TCHQ ngày 17/6/2009 c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan. III. TH T C H I QUAN XU T KH U S N PH M: 1. Th t c h i quan i v i s n phNm xu t khNu ra nư c ngoài th c hi n theo quy nh t i kho n 2 i u 34 Thông tư s 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 c a B Tài chính và các công vi c sau: 1.1. Trư ng h p ph i ki m tra th c t hàng hóa, công ch c ki m tra i v i chi u m u nguyên li u l y khi nh p khNu (còn nguyên niêm phong h i quan) do doanh nghi p xu t trình v i nguyên li u, v t tư c u thành trên s n phNm th c t xu t khNu (Trư ng h p trong quá trình s n xu t t o thành s n phNm, nguyên li u b bi n i, b chuy n hóa, không gi nguyên tr ng thái ban u thì không ph i i chi u m u nguyên li u); i chi u th c t s n phNm xu t khNu v i b n nh m c nguyên li u, v t tư ã ăng ký do doanh nghi p xu t trình. Khi có nghi v n nguyên li u, v t tư c u thành trên s n phNm xu t khNu (v ch t li u, quy cách phNm ch t, xu t x ) không phù h p v i nguyên li u, v t tư nh p khNu ho c s n phNm xu t khNu không úng v i b ng nh m c do doanh nghi p xu t trình thì l y m u và niêm phong s n phNm ho c ch p nh m u s n phNm ( i v i trư ng h p không th l y m u), l p biên b n ch ng nh n, niêm phong m u s n phNm theo úng quy nh, th c hi n ti p các th t c xu t khNu cho lô hàng, sau ó trình Lãnh o Chi c c ch o x lý, có th trưng c u giám nh c a cơ quan qu n lý chuyên ngành (n u c n thi t). Trình t th c hi n vi c trưng c u giám nh như i v i hàng hóa xu t nh p khNu thương m i. 1.2. Trư ng h p ơn v H i quan làm th t c xu t khNu s n phNm không ph i là ơn v H i quan làm th t c nh p khNu nguyên li u, v t tư: Chi c c H i quan nơi làm th t c nh p khNu nguyên li u ti p nh n ơn ăng ký c a khNu xu t khNu c a doanh nghi p và ghi ý ki n c a mình vào b n ăng ký (m u 09/HQXKSP-SXXK Ph l c VI ban hành kèm theo Thông tư s 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009). Lãnh o Chi c c ký, óng d u Chi c c và tr cho doanh nghi p 01 b n ưa vào h sơ n p cho Chi c c H i quan c a khNu xu t làm th t c xu t khNu s n phNm; lưu 01 b n theo dõi. 1.3. i v i nh ng Chi c c H i quan ng d ng công ngh thông tin qu n lý hàng SXXK th c hi n thêm các công vi c sau:
  5. a) Công ch c H i quan làm nhi m v ăng ký t khai xu t khNu: Nh p máy các s li u c a t khai h i quan theo các tiêu chí trên máy tính ho c i chi u s li u doanh nghi p truy n n v i t khai h i quan. b) Công ch c H i quan làm nhi m v ki m tra th c t hàng hóa: sau khi có k t qu ki m tra th c t hàng hóa, th c hi n vi c nh p máy chi ti t k t qu ki m tra th c t hàng hóa xu t khNu. c) Nh p máy ngày th c xu t: công ch c H i quan căn c trên t khai ã có xác nh n th c xu t nh p ngày th c xu t vào máy ho c khi nh n ư c B ng Th ng kê Biên b n bàn giao t H i quan c a khNu ( i v i hàng chuy n c a khNu). 2. i v i trư ng h p s n phNm xu t khNu theo hình th c XNK t i ch : Th c hi n theo th t c h i quan i v i hàng hóa XNK t i ch theo quy nh hi n hành. IV. TH T C THANH KHO N T KHAI NH P SXXK: 1. Nơi làm th t c thanh kho n, nguyên t c thanh kho n, h sơ thanh kho n th c hi n theo hư ng d n t i i u 35, i u 36, i u 117 Thông tư s 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 c a B Tài chính và các văn b n hư ng d n có liên quan; 2. Th t c thanh kho n: Bư c 1. Ti p nh n h sơ thanh kho n: Khi ti p nh n h sơ thanh kho n, công ch c H i quan th c hi n: a) Ki m tra tính y , ng b , h p l c a b h sơ thanh kho n do doanh nghi p n p và xu t trình. b) N u h sơ y , ng b , h p l thì ti p nh n h sơ, vào s theo dõi thanh kho n, l y s . L p 02 b n Phi u giao nh n h sơ theo m u PGNHS/2009 kèm theo Quy t nh này giao doanh nghi p lưu 01 b n, H i quan lưu 01 b n c) N u h sơ chưa y , ng b , h p l thì công ch c ti p nh n hư ng d n doanh nghi p n p ho c xu t trình b sung ho c tr l i t ch i ti p nh n h sơ, ghi rõ lý do trên Phi u yêu c u nghi p v (ghi c th nh ng ch ng t còn thi u) và tr h sơ cho doanh nghi p. Bư c 2. Phân lo i h sơ: a) i v i h sơ y theo quy nh, công ch c ki m tra h sơ i chi u tính th ng nh t, h p pháp c a h sơ, i chi u v i quy nh c a i u 60 Lu t Qu n lý thu s 78/2006/QH11, i u 30 Ngh nh s 85/2007/N -CP ngày 25/5/2007 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Qu n lý thu Thông tư hư ng d n Ngh nh này và kho n 3, 4 i u 127 Thông tư s 79/2009/TT- BTC ngày 20/4/2009 c a B Tài chính phân lo i h sơ thanh kho n thành hai lo i: H sơ thu c di n hoàn thu trư c, ki m tra sau và H sơ thu c di n ki m tra trư c, hoàn thu sau. b) N u h sơ thu c di n ki m tra trư c, hoàn thu sau thì th c hi n ti p bư c 3, 4 dư i ây. c) N u h sơ thu c di n hoàn thu trư c, ki m tra sau thì th c hi n bư c 3 sau khi ã hoàn thành bư c 4 (tr vi c bàn giao h sơ lưu). Bư c 3. X lý h sơ thanh kho n c a doanh nghi p i v i nh ng h sơ thu c di n ki m tra trư c, hoàn thu sau thì th c hi n: a) N u thanh kho n th công:
  6. a.1) Ki m tra, i chi u s li u trên t khai xu t khNu, nh p khNu, nh m c v i h sơ thanh kho n c a doanh nghi p. i v i nh ng t khai có nghi v n thì i chi u v i t khai lưu t i Chi c c H i quan. a.2) Ki m tra k t qu tính toán trên b ng thanh kho n. b) N u thanh kho n b ng máy tính: i chi u s li u các t khai xu t khNu, nh p khNu, nh m c, h sơ thanh kho n c a doanh nghi p v i s li u trên máy. c) Trư ng h p s li u thanh kho n c a doanh nghi p có sai sót thì yêu c u doanh nghi p gi i trình và báo cáo Lãnh o Chi c c xem xét ch o x lý. Bư c 4. Th t c hoàn thu , không thu thu : a) Th c hi n theo kho n 5 và 6 i u 127 Thông tư s 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 c a B Tài chính và M c IV Quy trình xét hoàn thu , không thu thu xu t khNu, thu nh p khNu ban hành kèm theo Quy t nh s 2424/Q -TCHQ ngày 27/11/2008 c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan. b) óng d u ã thanh kho n, hoàn thu (không thu thu ): b.1) óng d u ã thanh kho n lên t khai nh p khNu, t khai xu t khNu b n lưu H i quan và b n lưu ngư i khai h i quan i v i trư ng h p thanh kho n nguyên li u, v t tư nh p khNu SXXK có thu su t thu nh p khNu 0% (công văn s 8908/BTC-TCHQ ngày 22/6/2009 c a B Tài chính). b.2) óng d u hoàn thu (không thu thu ) trên t khai h i quan b n lưu ngư i khai h i quan t i l n làm th t c hoàn thu (không thu thu ) cu i cùng, cán b thanh kho n t l p ph l c theo dõi n i dung ã thanh kho n trong t ng l n m b o chính xác vi c thanh kho n (công văn s 8908/BTC-TCHQ ngày 22/6/2009 c a B Tài chính). b.3) óng d u ã thanh kho n vào các b ng bi u thanh kho n ng th i ký óng d u công ch c vào b ng bi u này. c) Bàn giao h sơ lưu sang b ph n phúc t p ti n hành phúc t p theo quy nh. KT. T NG C C TRƯ NG PHÓ T NG C C TRƯ NG Hoàng Vi t Cư ng M U 01: TKLM/2009 (Ban hành kèm theo Quy t nh s : /Q -TCHQ ngày tháng 6 năm 2009 c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan) T s :........... TH NG KÊ NGUYÊN LI U, V T TƯ L Y M U
  7. Tên doanh nghi p: …………………………… Mã s doanh nghi p ............................................. a ch doanh nghi p ............................................................................................................. B ng ăng ký doanh nghi p nguyên li u, v t tư nh p khNu s .................................................. Chi c c H i quan làm th t c nh p khNu ................................................................................. STT S , ngày t khai Nguyên li u Chi c c HQ l y Cán b HQ th ng kê (ký, Ghi chú nh p khNu l ym u m u óng d u công ch c) 1 2 3 4 5 6 C ng: …………………………………… T ng t khai: ................................................................ Ngày … tháng … năm ……… ơn v H i quan làm th t c (Ký tên, óng d u công ch c) Phi u này l p thành 2 b n, doanh nghi p gi m t b n xu t trình cho H i quan khi có yêu c u, cơ quan H i quan lưu m t b n cùng h sơ lưu h i quan. M U 02: PGNHS/2009 C C H I QUAN … C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM CHI C C H I QUAN … c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- PHI U GIAO NH N H SƠ THANH KHO N, HOÀN THU
  8. I. H sơ doanh nghi p n p cho cơ quan H i quan: Theo quy nh t i i u 117 M c 6 Ph n V Chương II Thông tư s 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 c a B Tài chính b h sơ thanh kho n g m: 1. Công văn yêu c u thanh kho n, hoàn l i thu , không thu thu nh p khNu iv i 01 b n chính nguyên li u, v t tư nh p khNu s n xu t hàng xu t khNu 2. T khai nh p khNu s : ……….. ngày …/…/… 01 b n chính 3. Ch ng t n p thu (trư ng h p ã n p thu ) 01 b n chính 01 b n sao 4. T khai xu t khNu s : ……….. ngày …/…/… 01 b n chính 5. H p ng xu t khNu s : …….. ngày …/…/… 01 b n chính 6. Ch ng t thanh toán cho hàng hóa xu t khNu 01 b n chính 01 b n sao 7. B ng kê ch ng t thanh toán qua ngân hàng (trư ng h p lô hàng thanh toán nhi u 01 b n chính l n) 8. H p ng liên k t s n xu t hàng hóa xu t khNu (trư ng h p liên k t s n xu t hàng 01 b n sao hóa xu t khNu) 9. B ng kê các t khai xu t khNu s n phNm ưa vào thanh kho n (M u 17/HSTK- 01 b n chính SXXK ph l c VI Thông tư s 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 c a B Tài chính) 10. Báo cáo nh p – xu t – t n nguyên li u, v t tư nh p khNu. (M u 18/HSTK-SXXK 01 b n chính ph l c VI Thông tư s 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 c a B Tài chính) 11. Báo cáo tính thu trên nguyên li u, v t tư nh p khNu. (M u 19/HSTK-SXXK ph 01 b n chính l c VI Thông tư s 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 c a B Tài chính) 12. Các ch ng t khác (ghi y tên ch ng t ): - - Ngày tháng năm Ngày tháng năm Cơ quan H i quan (ngư i nh n) i di n doanh nghi p (ngư i giao) (Ký, óng d u công ch c) (Ký, óng d u, ghi rõ h tên) II. Luân chuy n h sơ trong n i b H i quan: 1. Luân chuy n trong quá trình thanh kho n (n u có): ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................
  9. ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ Ngày tháng năm Ngày tháng năm Ngư i nh n Ngư i giao (Ký, óng d u công ch c) (Ký, óng d u công ch c) 2. B sung h sơ, tài li u phát sinh trong quá trình thanh kho n (n u có): ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ Ngày tháng năm Ngư i ghi b sung (Ký, óng d u công ch c) 3. Bàn giao cho b ph n phúc t p h sơ: N i dung bàn giao: ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ Ngày tháng năm Ngư i nh n Ngư i giao (Ký, óng d u công ch c) (Ký, óng d u công ch c)
Đồng bộ tài khoản