Quyết định số 1287/2002/QĐ-NHNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
81
lượt xem
9
download

Quyết định số 1287/2002/QĐ-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1287/2002/qđ-nhnn', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1287/2002/QĐ-NHNN

 1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1287/2002/Q -NHNN Hà N i, ngày 22 tháng 11 năm 2002 QUY T NNH C A NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C S 1287/2002/Q -NHNN NGÀY 22 THÁNG 11 NĂM 2002 V VI C BAN HÀNH QUY CH PHÁT HÀNH GI Y T CÓ GIÁ C A T CH C TÍN D NG HUY NG V N TRONG NƯ C TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam s 01/1997/QH10 và Lu t Các t ch c tín d ng s 02/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997; Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 02 tháng 03 năm 1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Theo ngh c a V trư ng V Chính sách ti n t , QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy ch phát hành gi y t có giá c a t ch c tín d ng huy ng v n trong nư c". i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 01/01/2003 và thay th các Quy t nh sau ây c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c: Quy t nh s 220/Q -NH ngày 27/11/1991 v vi c cho phép các ngân hàng thương m i qu c doanh phát hành kỳ phi u ngân hàng có m c ích; Quy t nh s 212/Q - NH1 ngày 22/09/1994 v vi c ban hành Th l phát hành trái phi u ngân hàng thương m i, ngân hàng u tư và phát tri n; Quy t nh s 07/Q -NH1 ngày 25/01/1994 v vi c cho phép Ngân hàng Ngo i thương Vi t Nam phát hành kỳ phi u ngân hàng có m c ích b ng ngo i t ; Quy t nh s 115/Q -NH1 ngày 01/06/1994 v vi c cho phép Ngân hàng Công thương Vi t Nam phát hành kỳ phi u ngân hàng có m c ích b ng ngo i t ; Quy t nh s 214/Q -NH1 ngày 23/09/1994 v vi c cho phép Ngân hàng Ngo i thương Vi t Nam phát hành trái phi u ngân hàng; Quy t nh s 243/Q - NH1 ngày 30/09/1994 v vi c cho phép Ngân hàng Công thương Vi t Nam phát hành trái phi u ngân hàng. i u 3. Th trư ng các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c; Giám c chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph ; Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c (Giám c) t ch c tín d ng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Lê c Thuý
 2. ( ã ký) QUY CH PHÁT HÀNH GI Y T CÓ GIÁ C A T CH C TÍN D NG HUY NG V N TRONG NƯ C (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1287/2002/Q -NHNN ngày 22 tháng 11 năm 2002 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng 1. Quy ch này quy nh vi c phát hành gi y t có giá c a t ch c tín d ng huy ng v n t các t ch c và cá nhân trên ph m vi lãnh th Vi t Nam. 2. Vi c phát hành, niêm y t và giao d ch gi y t có giá c a t ch c tín d ng t i th trư ng ch ng khoán ư c th c hi n theo các quy nh pháp lu t v ch ng khoán và th trư ng ch ng khoán. i u 2. T ch c tín d ng phát hành gi y t có giá 1. T ch c tín d ng phát hành gi y t có giá là các t ch c tín d ng ư c thành l p và ho t ng theo Lu t Các t ch c tín d ng và áp ng các i u ki n quy nh t i Quy ch này, bao g m : - Các t ch c tín d ng Nhà nư c. - Các t ch c tín d ng c ph n c a Nhà nư c và nhân dân. - Qu tín d ng nhân dân Trung ương. - Các t ch c tín d ng liên doanh. - Các t ch c tín d ng nư c ngoài ư c phép ho t ng t i Vi t Nam. 2. Riêng Công ty cho thuê tài chính ch ư c phát hành gi y t có giá dài h n có th i h n trên 12 tháng. i u 3. Ngư i mua gi y t có giá Ngư i mua gi y t có giá g m: - Các t ch c, cá nhân Vi t Nam
 3. - Các t ch c, cá nhân nư c ngoài ang sinh s ng và ho t ng h p pháp t i Vi t Nam. i u 4. Gi i thích t ng Trong Quy ch này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. Gi y t có giá là ch ng nh n c a t ch c tín d ng phát hành huy ng v n trong ó xác nh n nghĩa v tr n m t kho n ti n trong m t th i h n nh t nh, i u ki n tr lãi và các i u kho n cam k t khác gi a t ch c tín d ng và ngư i mua. 2. Gi y t có giá ng n h n là gi y t có giá có th i h n dư i 12 tháng, bao g m kỳ phi u, ch ng ch ti n g i ng n h n, tín phi u và các gi y t có giá ng n h n khác. 3. Gi y t có giá dài h n là gi y t có giá có th i h n t 12 tháng tr lên, bao g m trái phi u, ch ng ch ti n g i dài h n và các gi y t có giá dài h n khác. 4. Gi y t có giá ghi danh là gi y t có giá phát hành theo hình th c ch ng ch ho c ghi s có ghi tên ngư i s h u. T ch c tín d ng phát hành gi y t có giá ghi danh ph i m s ăng ký quy n s h u và ti n hành ăng ký l i khi khách hàng có yêu c u chuy n như ng quy n s h u. 5. Gi y t có giá vô danh là gi y t có giá phát hành theo hình th c ch ng ch không ghi tên ngư i s h u. Gi y t có giá vô danh thu c quy n s h u c a ngư i n m gi gi y t có giá. 6. M nh giá là s ti n g c ư c in s n ho c ghi trên gi y t có giá phát hành theo hình th c ch ng ch ho c ghi trên gi y ch ng nh n quy n s h u i v i gi y t có giá phát hành theo hình th c ghi s . 7. T ng m nh giá là t ng các m nh giá c a các gi y t có giá do t ch c tín d ng phát hành trong m t năm ho c trong m t t phát hành. 8. Th i h n gi y t có giá là kho ng th i gian t ngày t ch c tín d ng nh n n n h t ngày cam k t thanh toán toàn b kho n n . 9. Th i h n phát hành là kho ng th i gian t ngày t ch c tín d ng b t u phát hành n h t ngày k t thúc c a m t t phát hành. 10. Lãi su t c nh là lãi su t không thay i ư c áp d ng trong su t th i h n c a gi y t có giá. 11. Lãi su t có i u ch nh nh kỳ là lãi su t thay i nh kỳ theo th trư ng do t ch c tín d ng tho thu n v i ngư i mua khi phát hành. 12. Tr lãi trư c là vi c bán gi y t có giá th p hơn m nh giá và ngư i mua ư c thanh toán s ti n b ng m nh giá khi n h n. 13. Tr lãi m t l n khi n h n thanh toán là vi c thanh toán ti n lãi m t l n khi n h n thanh toán cùng v i ti n g c (m nh giá).
 4. 14. Tr lãi theo nh kỳ là vi c tr lãi căn c vào phi u tr lãi theo nh kỳ 6 tháng ho c 1 năm i v i các gi y t có giá dài h n. i u 5. Hình th c phát hành T ch c tín d ng phát hành gi y t có giá theo hình th c ch ng ch và ghi s . 1. Hình th c ch ng ch ghi danh áp d ng i v i ngư i mua là cá nhân. Hình th c ch ng ch vô danh áp d ng i v i ngư i mua là cá nhân và t ch c. 2. Hình th c ghi s áp d ng i v i ngư i mua là t ch c có tài kho n ti n g i t i t ch c tín d ng phát hành. Trư ng h p phát hành theo hình th c ghi s , t ch c tín d ng phát hành c p ch ng nh n quy n s h u gi y t có giá cho ngư i mua. i u 6. Hình th c và các y u t c a gi y t có giá 1. Gi y t có giá phát hành dư i hình th c ch ng ch ph i có các y u t sau: - Tên t ch c tín d ng phát hành. - Tên g i gi y t có giá (kỳ phi u, tín phi u, ch ng ch ti n g i ng n h n, ch ng ch ti n g i dài h n, trái phi u...). - M nh giá. - Th i h n. - Ngày phát hành. - Ngày n h n thanh toán. - Lãi su t; Phương th c tr lãi; Th i i m, a i m tr lãi. - Phương th c hoàn tr . - a i m thanh toán ti n g c gi y t có giá. - Tên ngư i mua gi y t có giá, s gi y ch ng minh nhân dân c a ngư i mua là cá nhân, a ch c a ngư i mua gi y t có giá (n u là gi y t có giá ghi danh); ho c ghi rõ là gi y t có giá vô danh. - Các y u t khác như : Ký hi u, s sê ri phát hành, ch ký c a T ng giám c hay ngư i ư c u quy n, ch ký c a k toán và th qu c a t ch c tín d ng phát hành. - Các i u ki n, i u kho n v chuy n như ng, chi t kh u, c m c gi y t có giá t i chính t ch c tín d ng phát hành; X lý i v i các trư ng h p r i ro (nhàu nát, rách, m t...); Các trư ng h p không ư c thanh toán. 2. Ngoài các y u t quy nh t i Kho n 1 i u này, t ch c tín d ng có th quy nh thêm các n i dung ghi chú, ch d n khác c a t ch c tín d ng phát hành.
 5. 3. i v i gi y t có giá phát hành theo hình th c ghi s , các y u t quy nh t i Kho n 1 i u này ph i ư c ghi vào trong gi y ch ng nh n quy n s h u gi y t có giá i v i ngư i mua tr các y u t v s gi y ch ng minh nhân dân, ký hi u, s sê ri phát hành. 4. i v i trư ng h p gi y t có giá tr lãi theo nh kỳ, phi u lĩnh lãi kèm theo gi y t có giá ph i có các chi ti t liên quan n gi y t có giá (s sê ri, m nh giá), lãi su t, s ti n ư c lĩnh, kỳ h n lĩnh lãi. 5. Gi y t có giá phát hành theo hình th c ch ng ch ph i ư c thi t k và in n m b o kh năng ch ng gi cao. i u 7. ng ti n phát hành và thanh toán 1. Gi y t có giá ư c phát hành b ng ng Vi t Nam ho c ngo i t . 2. Vi c phát hành, thanh toán và chuy n như ng gi y t có giá b ng ngo i t ph i tuân theo các quy nh v qu n lý ngo i h i c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. i u 8. Phương th c phát hành Các t ch c tín d ng th c hi n phát hành gi y t có giá theo các phương th c: 1. Tr c ti p phát hành gi y t có giá. 2. Phát hành qua t ch c tín d ng ư c làm i lý ho c u thác phát hành gi y t có giá. i u 9. Th i h n phát hành Th i h n phát hành c a m t t phát hành không quá 60 ngày, bao g m c nh ng ngày ngh , ngày ngh l theo quy nh c a pháp lu t. T ch c tín d ng ch ư c phát hành vư t th i h n trên khi ư c s ch p thu n c a Ngân hàng nhà nư c. i u 10. Lãi su t Lãi su t gi y t có giá do t ch c tín d ng phát hành quy nh phù h p v i lãi su t th trư ng, m b o hi u qu kinh doanh và an toàn ho t ng cho t ch c tín d ng. i u 11. Thanh toán g c và lãi 1. T ch c tín d ng thanh toán ti n g c cho ngư i mua gi y t có giá khi gi y t có giá n h n thanh toán. T ch c tín d ng có th thanh toán trư c h n n u ã có tho thu n v i ngư i mua. 2. T ch c tín d ng tho thu n tr lãi theo lãi su t c nh, lãi su t có i u ch nh nh kỳ.
 6. 3. T ch c tín d ng th c hi n tr lãi theo phương th c tr lãi trư c, ho c tr lãi m t l n khi n h n thanh toán, ho c tr lãi theo nh kỳ. i u 12. i u ki n xem xét cho phép phát hành T ch c tín d ng ư c xem xét cho phép phát hành các gi y t có giá khi áp ng y các i u ki n sau: 1. Tuân th các quy nh v các h n ch m b o an toàn trong ho t ng theo quy nh c a Lu t các t ch c tín d ng và hư ng d n c a Ngân hàng Nhà nư c. 2. Có tình hình tài chính lành m nh theo ánh giá c a Thanh tra ngân hàng. i u 13. Th m quy n ch p thu n ngh phát hành gi y t có giá 1. Th ng c Ngân hàng Nhà nư c ch p thu n ngh phát hành gi y t có giá ng n h n và dài h n c a các t ch c tín d ng Nhà nư c, các t ch c tín d ng liên doanh, các t ch c tín d ng nư c ngoài, Qu tín d ng nhân dân Trung ương và ngh phát hành gi y t có giá dài h n c a các t ch c tín d ng c ph n c a Nhà nư c và nhân dân. 2. Th ng c Ngân hàng Nhà nư c u quy n cho Giám c Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c các t nh, thành ph ch p thu n ngh phát hành gi y t có giá ng n h n c a các t ch c tín d ng c ph n c a Nhà nư c và nhân dân có tr s chính óng trên a bàn. 3. Trong th i h n 15 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c y h sơ ngh phát hành c a t ch c tín d ng, Ngân hàng Nhà nư c có quy t nh ch p thu n ho c không ch p thu n ngh xin phát hành gi y t có giá c a t ch c tín d ng. i u 14. Nơi g i h sơ ngh phát hành 1. T ch c tín d ng Nhà nư c, t ch c tín d ng liên doanh, t ch c tín d ng nư c ngoài, Qu Tín d ng nhân dân Trung ương g i h sơ ngh phát hành gi y t có giá ng n h n và dài h n v Ngân hàng Nhà nư c Trung ương. 2. T ch c tín d ng c ph n c a Nhà nư c và Nhân dân g i h sơ ngh phát hành gi y t có giá dài h n v Ngân hàng Nhà nư c Trung ương, g i h sơ ngh phát hành gi y t có giá ng n h n v Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph nơi óng tr s chính. i u 15. Chuy n như ng gi y t có giá 1. Gi y t có giá ư c chuy n như ng quy n s h u dư i các hình th c mua, bán, cho, t ng, trao i và th a k theo quy nh c a pháp lu t. 2. Th t c chuy n như ng quy n s h u: a. i v i gi y t có giá ghi danh: ngư i s h u gi y t có giá ghi tên, a ch , s gi y ch ng minh nhân dân c a ngư i ư c chuy n như ng sau ó ký vào m t sau c a gi y
 7. t có giá và chuy n giao cho ngư i ư c chuy n như ng. Ngư i ư c chuy n như ng n t ch c tín d ng nơi phát hành ngh thay i ch s h u ã ăng ký t i t ch c tín d ng. b. i v i gi y t có giá vô danh: Gi y t có giá vô danh ư c t do chuy n như ng. i u 16. X lý các trư ng h p r i ro và các trư ng h p không ư c thanh toán Vi c x lý các trư ng h p r i ro (nhàu nát, rách, m t,...) và các trư ng h p không ư c thanh toán i v i gi y t có giá do t ch c tín d ng phát hành quy nh phù h p v i các quy nh c a pháp lu t và m b o quy n l i c a ngư i s h u gi y t có giá. i u 17. B o qu n, giao nh n, v n chuy n gi y t có giá Vi c b o qu n, giao nh n, v n chuy n gi y t có giá c a t ch c tín d ng th c hi n theo quy nh hi n hành c a Chính ph và c a Ngân hàng Nhà nư c. Chương 2: PHÁT HÀNH GI Y T CÓ GIÁ NG N H N i u 18. M nh giá M nh giá c a gi y t có giá ng n h n ư c in s n ho c theo tho thu n c a t ch c tín d ng phát hành i v i ngư i mua. i u 19. H sơ ngh phát hành H sơ ngh phát hành g m: 1. ngh phát hành gi y t có giá ng n h n trong năm tài chính. 2. K ho ch phát hành gi y t có giá ng n h n trong ó nêu rõ m c ích phát hành, phương án s d ng, t ng s dư gi y t có giá ng n h n u năm tài chính, t ng m nh giá phát hành gi y t có giá ng n h n trong năm tài chính, s t và th i i m d ki n phát hành, tên g i gi y t có giá phát hành, ng ti n phát hành. 3. Các báo cáo tài chính c a hai năm liên t c g n nh t và tính n th i i m có ơn ngh phát hành. Các t ch c tín d ng có th i gian ho t ng dư i 2 năm g i các báo cáo tài chính t khi b t u ho t ng n th i i m có ơn ngh phát hành. 4. K ho ch kinh doanh trong năm tài chính. 5. i u l và Gi y phép ho t ng ( i v i t ch c tín d ng phát hành l n u). 6. Các thay i v b máy t ch c và các thay i khác (n u có). i u 20. Hình th c xem xét, ch p thu n
 8. Trên cơ s xem xét h sơ ngh phát hành và i u ki n phát hành, Th ng c Ngân hàng Nhà nư c ho c Giám c Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph ư c u quy n ra quy t nh ch p thu n ho c không ch p thu n i v i k ho ch phát hành gi y t có giá ng n h n trong c năm c a t ch c tín d ng. i u 21. T ch c phát hành 1. T ch c tín d ng ch ng t ch c các t phát hành trong ph m vi k ho ch phát hành trong c năm ã ư c ch p thu n. T ch c tín d ng ch ư c phát hành vư t quá k ho ch phát hành trong c năm ã ư c ch p thu n khi có s ch p thu n b sung b ng văn b n c a Ngân hàng Nhà nư c nơi ã ra quy t nh ch p thu n phát hành. H sơ ngh ch p thu n b sung g m: ơn ngh phát hành gi y t có giá ng n h n b sung, k ho ch phát hành gi y t có giá ng n h n i u ch nh, và k ho ch kinh doanh trong năm tài chính i u ch nh. 2. Trư c th i i m phát hành ít nh t 20 ngày làm vi c, t ch c tín d ng ph i g i Thông báo phát hành c a t phát hành d ki n v Ngân hàng Nhà nư c nơi ã ra quy t nh ch p thu n phát hành. N u trư c ngày phát hành d ki n 10 ngày làm vi c, Ngân hàng Nhà nư c không có ý ki n b ng văn b n thì t ch c tín d ng ư c t ch c phát hành gi y t có giá. 3. Thông báo phát hành bao g m các y u t sau : - Tên t ch c tín d ng phát hành. - Tên g i gi y t có giá (kỳ phi u, tín phi u, ch ng ch ti n g i ng n h n...). - T ng m nh giá c a t phát hành. - Th i h n gi y t có giá; Hình th c phát hành. - Ngày phát hành. - Ngày n h n thanh toán. - Lãi su t; Phương th c tr lãi; Th i i m, a i m tr lãi. - Phương th c hoàn tr . - a i m thanh toán ti n g c gi y t có giá. - K t qu phát hành gi y t có giá ng n h n c a các t phát hành trư c trong năm tài chính (n u có) - Các n i dung thông báo khác c a t ch c tín d ng phát hành. i u 22. Báo cáo
 9. Hàng tháng, t ch c tín d ng báo cáo b ng văn b n v k t qu phát hành gi y t có giá ng n h n ch m nh t vào ngày 10 tháng ti p theo cho Ngân hàng Nhà nư c nơi ra quy t nh ch p thu n. Chương 3: PHÁT HÀNH GI Y T CÓ GIÁ DÀI H N i u 23. M nh giá 1. M nh giá c a gi y t có giá dài h n b ng ng Vi t Nam phát hành theo hình th c ch ng ch t i thi u là m t tri u ng và t i a là m t t ng. Các m nh giá l n hơn m nh giá t i thi u ph i là b i s c a m nh giá t i thi u. 2. M nh giá c a gi y t có giá dài h n b ng ngo i t phát hành theo hình th c ch ng ch t i thi u là m t trăm ô la M ho c ngo i t khác tương ương, t i a là m t trăm nghìn ô la M ho c ngo i t khác tương ương. Các m nh giá l n hơn m nh giá t i thi u ph i là b i s c a m nh giá t i thi u. 3. M nh giá c a gi y t có giá dài h n là trái phi u phát hành theo hình th c ch ng ch ư c in s n trên gi y t có giá. 4. M nh giá c a gi y t có giá dài h n là ch ng ch ti n g i dài h n phát hành theo hình th c ch ng ch ư c in s n ho c theo tho thu n c a t ch c tín d ng phát hành v i ngư i mua. 5. M nh giá c a gi y t có giá dài h n phát hành theo hình th c ghi s do t ch c tín d ng phát hành tho thu n v i ngư i mua. i u 24. Ngày phát hành và ngày n h n thanh toán c a gi y t có giá dài h n là trái phi u Gi y t có giá dài h n là trái phi u phát hành cùng m t t ư c ghi cùng ngày phát hành và cùng ngày n h n thanh toán. i u 25. H sơ ngh t ng t phát hành T ng t phát hành, t ch c tín d ng ph i g i n Ngân hàng Nhà nư c h sơ ngh phát hành gi y t có giá dài h n. H sơ phát hành g m: 1. ngh phát hành gi y t có giá dài h n. 2. Phương án phát hành gi y t có giá dài h n, trong ó nêu rõ m c ích phát hành, phương án s d ng, t ng m nh giá phát hành, m nh giá, tên g i c a gi y t có giá, th i h n, lãi su t, ph m vi phát hành, cách th c, a i m tr g c và lãi; các i u ki n và i u kho n v quy n và nghĩa v c a t ch c tín d ng và ngư i mua. Phương án phát hành gi y t có giá dài h n ph i ư c H i ng qu n tr thông qua. 3. Các báo cáo tài chính c a hai năm liên t c g n nh t và tính n th i i m có ơn ngh phát hành. Các t ch c tín d ng có th i gian ho t ng dư i 2 năm g i các báo
 10. cáo tài chính t khi b t u ho t ng n th i i m có ơn ngh phát hành. Các báo cáo tài chính ph i ư c m t t ch c ki m toán ư c Ngân hàng Nhà nư c th a nh n ho c Thanh tra ngân hàng xác nh n. 4. K ho ch kinh doanh trong năm tài chính. 5. M u gi y t có giá dài h n s phát hành. 6. i u l và Gi y phép ho t ng ( i v i t ch c tín d ng phát hành l n u). 7. Các thay i v b máy t ch c và các thay i khác (n u có). i u 26. Hình th c xem xét, ch p thu n Trên cơ s xem xét h sơ ngh t ng t phát hành và i u ki n phát hành, Th ng c Ngân hàng Nhà nư c ra quy t nh ch p thu n ho c không ch p thu n i v i t ng t phát hành gi y t có giá dài h n c a t ch c tín d ng. i u 27. T ch c phát hành 1. Sau khi ư c Th ng c Ngân hàng Nhà nư c ch p thu n b ng văn b n, các t ch c tín d ng ph i công b Thông báo phát hành gi y t có giá dài h n trên các phương ti n thông tin i chúng trong th i gian t i thi u 5 ngày liên ti p trư c khi phát hành. 2. Th i i m b t u phát hành gi y t có giá dài h n ch m nh t không quá 45 ngày k t khi ư c Th ng c Ngân hàng Nhà nư c ch p thu n. 3. T ch c tín d ng ch ư c phát hành vư t quá t ng m nh giá ã ư c ch p thu n khi có s ch p thu n b sung b ng văn b n c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c. H sơ ngh ch p thu n b sung g m: ơn ngh phát hành gi y t có giá dài h n b sung, phương án phát hành gi y t có giá dài h n i u ch nh, và k ho ch kinh doanh trong năm tài chính i u ch nh. i u 28. Báo cáo Ch m nh t sau 10 ngày làm vi c k t khi k t thúc t phát hành, t ch c tín d ng báo cáo b ng văn b n v k t qu phát hành gi y t có giá dài h n v Ngân hàng Nhà nư c (V Chính sách ti n t ). Chương 4: TRÁCH NHI M C A T CH C TÍN D NG, CÁC ƠN VN THU C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C VI T NAM VÀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C T NH, THÀNH PH i u 29. Trách nhi m c a t ch c tín d ng
 11. 1. Công b công khai v vi c phát hành gi y t có giá và t ch c phát hành gi y t có giá theo quy nh t i i u 21 và i u 27 Quy ch này. 2. Thanh toán ti n g c, lãi úng h n và y cho ngư i s h u gi y t có giá. 3. Th c hi n báo cáo k t qu phát hành theo quy nh t i i u 22 và i u 28 Quy ch này. i u 30. Trách nhi m c a Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph 1. Ti p nh n h sơ ngh phát hành gi y t có giá ng n h n, thông báo phát hành gi y t có giá ng n h n, báo cáo k t qu phát hành gi y t có giá ng n h n c a các t ch c tín d ng c ph n c a Nhà nư c và Nhân dân trên a bàn. 2. Xem xét, quy t nh ngh phát hành gi y t có giá ng n h n c a các t ch c tín d ng c ph n c a Nhà nư c và Nhân dân trên a bàn. 3. Ph i h p v i V Chính sách ti n t xem xét trình Th ng c quy t nh vi c phát hành gi y t có giá dài h n c a các t ch c tín d ng c ph n c a Nhà nư c và Nhân dân trên a bàn. 4. Ch m nh t vào ngày 15 tháng sau, báo cáo Ngân hàng Nhà nư c (V Chính sách ti n t ) v k t qu phát hành gi y t có giá ng n h n tháng trư c c a các t ch c tín d ng c ph n c a Nhà nư c và nhân dân trên a bàn. i u 31. Trách nhi m c a các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam 1. V Chính sách ti n t a. Ti p nh n h sơ ngh phát hành gi y t có giá ng n h n và dài h n, thông báo phát hành gi y t có giá ng n h n, báo cáo k t qu phát hành gi y t có giá ng n h n và dài h n c a các t ch c tín d ng Nhà nư c, t ch c tín d ng liên doanh, t ch c tín d ng nư c ngoài, Qu tín d ng nhân dân Trung ương. b. Ti p nh n h sơ ngh phát hành gi y t có giá dài h n, báo cáo k t qu phát hành gi y t có giá dài h n c a các t ch c tín d ng c ph n c a Nhà nư c và nhân dân. c. Ch trì, ph i h p v i các ơn v liên quan xem xét ngh phát hành gi y t có giá c a t ch c tín d ng trình Th ng c Ngân hàng Nhà nư c quy t nh. d. Nghiên c u tình hình phát hành gi y t có giá c a các t ch c tín d ng ki n ngh Th ng c Ngân hàng Nhà nư c s a i, b sung nh ng quy nh v phát hành gi y t có giá c a các t ch c tín d ng. 2. V Các ngân hàng và t ch c tín d ng phi ngân hàng Ph i h p v i V Chính sách ti n t xem xét trình Th ng c quy t nh vi c phát hành gi y t có giá c a các t ch c tín d ng. 3. Thanh tra ngân hàng
 12. a. Ph i h p và cung c p cho V Chính sách ti n t tình hình ho t ng c a các t ch c tín d ng qua quá trình thanh tra, giám sát t xa i v i các t ch c tín d ng trình Th ng c Ngân hàng Nhà nư c xem xét quy t nh v vi c phát hành gi y t có giá c a t ch c tín d ng. b. Thanh tra, giám sát vi c phát hành gi y t có giá c a t ch c tín d ng; X lý theo thNm quy n và ki n ngh Th ng c Ngân hàng Nhà nư c x lý các trư ng h p vi ph m các quy nh t i Quy t nh này. 4. V Qu n lý ngo i h i Ph i h p v i V Chính sách ti n t xem xét trình Th ng c quy t nh vi c phát hành gi y t có giá b ng ngo i t c a các t ch c tín d ng. 5. V K toán -tài chính Hư ng d n h th ng tài kho n và vi c h ch toán nghi p v phát hành gi y t có giá ng n h n và dài h n c a các t ch c tín d ng. 6. V Nghi p v phát hành và kho qu a. Tư v n cho các t ch c tín d ng v thi t k m u và in gi y t có giá m b o ch ng gi . b. T ch c thi t k , in gi y t có giá và cung c p n ch tr ng khi t ch c tín d ng yêu c u. i u 32. X lý vi ph m Các t ch c và cá nhân vi ph m các quy nh t i Quy ch này tuỳ theo tính ch t và m c vi ph m s b x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c ti n t và ho t ng ngân hàng ho c b truy c u trách nhi m hình s . i u 33. S a i, b sung Vi c s a i, b sung Quy ch này do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c quy t nh.
Đồng bộ tài khoản