Quyết định số 1291/QĐ-TTg về việc cấp bằng Tổ quốc ghi công do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
29
lượt xem
2
download

Quyết định số 1291/QĐ-TTg về việc cấp bằng Tổ quốc ghi công do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1291/QĐ-TTg về việc cấp bằng Tổ quốc ghi công do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1291/QĐ-TTg về việc cấp bằng Tổ quốc ghi công do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ***** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 1291/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CẤP BẰNG TỔ QUỐC GHI CÔNG THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH 11 ngày 29 tháng 06 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 05 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc (Tờ trình số 5770/UBND-TH1 ngày 21 tháng 08 năm 2007) và Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 1187/TTr-BTĐKT ngày 13 tháng 9 năm 2007), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cấp Bằng Tổ quốc ghi công cho Liệt sỹ Nguyễn Khắc Hợi, sinh năm 1942, quê xã Trung Kiên, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, thương binh 2/4, đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc ngày 18 tháng 4 năm 2007 tại Thanh Hóa. Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - UBND tỉnh Vĩnh Phúc; -Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội; - Ban Thi đua-Khen thưởng TW; - VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc; - Website Chính phủ, - Lưu: Văn thư, TCCB(3b).11 Nguyễn Sinh Hùng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản