intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định số 1291/QĐ-UBND

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

45
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN, THÀNH PHỐ CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1291/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH BẾN TRE Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- ---------------- Bến Tre, ngày 10 tháng 7 năm 2012 Số: 1291/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN, THÀNH PHỐ CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 384/TTr-SCT ngày 20 tháng 6 năm 2012 và Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 1032/TTr-VPUBND ngày 05 tháng 7 năm 2012, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 04 thủ tục hành chính mới ban hành; 03 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Công Thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Điều 2. Giám đốc Sở Công Thương có trách nhiệm triển khai thực hiện Quyết định này. Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Hiếu
  2. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN, THÀNH PHỐ (Ban hành kèm theo Quyết định số 1291/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre) DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG Số Số Tên thủ tục hành chính Ghi chú TT TTHC Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản Sửa đổi, bổ sung 1 phẩm thuốc lá Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) Mới ban hành 2 sản phẩm thuốc lá Sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý Mới ban hành 3 bán lẻ) sản phẩm thuốc lá Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu Sửa đổi; bổ sung 4 Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) Mới ban hành 5 rượu Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh Sửa đổi; bổ sung 6 doanh Cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích Mới ban hành 7 kinh doanh
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2