Quyết định số 1296/QĐ-VPCP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
77
lượt xem
7
download

Quyết định số 1296/QĐ-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1296/QĐ-VPCP về việc phân công công tác của Bộ trưởng, Chủ nhiệm và các Phó Chủ nhiệm Văn phòng chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1296/QĐ-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc -------------- S : 1296/Q -VPCP Hà N i, ngày 10 tháng 10 năm 2008 QUY T NNH V VI C PHÂN CÔNG CÔNG TÁC C A B TRƯ NG, CH NHI M VÀ CÁC PHÓ CH NHI M VĂN PHÒNG CHÍNH PH B TRƯ NG, CH NHI M VĂN PHÒNG CHÍNH PH Căn c Ngh nh s 33/2008/N -CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Văn phòng Chính ph ; Căn c Ngh nh s 179/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph ban hành Quy ch làm vi c Chính ph ; Xét ngh c a V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH i u 1. Nguyên t c phân công và quan h công tác gi a B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph và các Phó Ch nhi m Văn phòng Chính ph . 1. B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph (sau ây g i t t là B trư ng, Ch nhi m) lãnh o toàn di n vi c th c hi n các ch c năng, nhi m v , quy n h n c a Văn phòng Chính ph theo quy nh c a pháp lu t và ch o c a Chính ph , Th tư ng Chính ph ; lãnh o, i u hành chung m i m t công tác c a Văn phòng Chính ph ; tr c ti p ch o, i u hành c th các công vi c l n, quan tr ng trên t t c các lĩnh v c công tác thu c ch c năng, nhi m v , quy n h n c a Văn phòng Chính ph theo quy nh c a pháp lu t. 2. B trư ng, Ch nhi m phân công, y nhi m Phó Ch nhi m Văn phòng Chính ph (sau ây g i t t là Phó Ch nhi m) giúp B trư ng, Ch nhi m ch o, x lý thư ng xuyên các công vi c c th thu c thNm quy n c a B trư ng, Ch nhi m trong t ng lĩnh v c công tác c a Văn phòng Chính ph , tr nh ng công vi c do B trư ng, Ch nhi m tr c ti p ch o. 3. Trong ph m vi nhi m v , quy n h n ư c giao, Phó Ch nhi m ư c thay m t B trư ng, Ch nhi m ch ng gi i quy t các công vi c ư c phân công theo dõi, ph trách và ch u trách nhi m trư c pháp lu t, trư c B trư ng, Ch nhi m v nh ng quy t nh c a mình. i v i nh ng v n quan tr ng, nh y c m, ý ki n còn khác nhau thì ph i k p th i báo cáo, xin ý ki n ch o c a B trư ng, Ch nhi m. Trong th c hi n các nhi m v ư c giao, n u có v n liên quan n lĩnh v c do Phó Ch nhi m khác ph trách thì các Phó Ch nhi m ch ng ph i h p v i nhau gi i
  2. quy t. Trư ng h p có ý ki n khác nhau thì Phó Ch nhi m ang ph trách gi i quy t công vi c ó báo cáo B trư ng, Ch nhi m xem xét, quy t nh. Phó Ch nhi m không x lý các v n ngoài ph m vi nhi m v , quy n h n ư c B trư ng, Ch nhi m phân công và nh ng v n không thu c thNm quy n c a B trư ng, Ch nhi m. 4. Hàng tu n, B trư ng, Ch nhi m ch trì giao ban lãnh o Văn phòng Chính ph , giao ban Văn phòng Chính ph x lý công vi c; B trư ng, Ch nhi m quy t nh các v n ưa ra giao ban hàng tu n c a lãnh o Văn phòng Chính ph và Văn phòng Chính ph . Theo yêu c u công vi c, B trư ng, Ch nhi m quy t nh tri u t p h p t p th lãnh o ho c h p v i các V , C c, ơn v liên quan gi i quy t nh ng v n c n thi t. 5. Trong trư ng h p c n thi t ho c khi Phó Ch nhi m ph trách lĩnh v c v ng m t, B trư ng, Ch nhi m tr c ti p x lý công vi c ã phân công cho Phó Ch nhi m ho c ch nh Phó Ch nhi m khác x lý thay. Vi c phân công nhi m v c th c a B trư ng, Ch nhi m và các Phó Ch nhi m (quy nh t i i u 3 Quy t nh này) tuỳ tình hình c th , B trư ng, Ch nhi m s xem xét, quy t nh i u ch nh khi c n thi t, nh m áp ng yêu c u, nhi m v ư c giao c a Văn phòng Chính ph . 6. Phó Ch nhi m ư c B trư ng, Ch nhi m giao tr c ti p theo dõi, ch o công tác chung c a m t ho c m t s V , C c, ơn v thu c Văn phòng Chính ph và có th ư c giao ph trách, ch o m t s lĩnh v c chuyên ngành c a các V , C c, ơn v khác do B trư ng, Ch nhi m ho c Phó Ch nhi m khác tr c ti p theo dõi, ch o. 7. Khi B trư ng, Ch nhi m v ng m t t i cơ quan, Phó Ch nhi m thư ng tr c ch u trách nhi m gi i quy t công vi c thu c thNm quy n c a B trư ng, Ch nhi m. Trong trư ng h p B trư ng, Ch nhi m và Phó Ch nhi m thư ng tr c cùng v ng m t cơ quan thì B trư ng, Ch nhi m y quy n m t Phó Ch nhi m ph trách gi i quy t các công vi c thu c thNm quy n B trư ng, Ch nhi m. Phó Ch nhi m thư ng tr c ho c Phó Ch nhi m ư c y quy n có trách nhi m báo cáo y công vi c ã gi i quy t v i B trư ng, Ch nhi m. 8. Ngoài các nhi m v ư c B trư ng, Ch nhi m phân công, B trư ng, Ch nhi m và Phó Ch nhi m c n th c hi n nghiêm túc các nhi m v do Th tư ng, các Phó Th tư ng tr c ti p giao. Sau khi th c hi n các nhi m v ư c Th tư ng, các Phó Th tư ng tr c ti p giao, Phó Ch nhi m ph i báo cáo l i các công vi c này v i B trư ng, Ch nhi m. i u 2. N i dung công vi c ư c phân công và trách nhi m, quy n h n c a Phó Ch nhi m Phó Ch nhi m giúp B trư ng, Ch nhi m và ư c B trư ng, Ch nhi m phân công theo dõi ph trách t ng lĩnh v c công tác c a Văn phòng Chính ph (vi c tham gia các H i ng, Ban Ch o liên ngành c a Chính ph th c hi n theo Quy t nh riêng c a Th tư ng Chính ph ). Phó Ch nhi m ư c thay m t B trư ng, Ch nhi m giúp Th tư ng, Phó Th tư ng x lý công vi c thu c lĩnh v c ư c giao và
  3. ch u trách nhi m tr c ti p trư c pháp lu t, trư c Th tư ng, Phó Th tư ng và B trư ng, Ch nhi m v nh ng công vi c ư c phân công thu c lĩnh v c công tác ó. Trong ph m vi công tác ư c phân công theo dõi, ph trách, Phó Ch nhi m có nhi m v và quy n h n sau: 1. Ch o các ơn v thu c Văn phòng Chính ph x lý các công vi c c th trong lĩnh v c ư c phân công; thư ng xuyên n m b t thông tin v lĩnh v c ph trách, k p th i x lý theo thNm quy n ho c xu t v i B trư ng, Ch nhi m tham mưu cho Th tư ng, Phó Th tư ng nh ng v n c n quan tâm ch o, gi i quy t. Sau khi làm vi c v i Th tư ng ho c Phó Th tư ng, Phó Ch nhi m có trách nhi m báo cáo B trư ng, Ch nhi m nh ng n i dung công vi c quan tr ng ho c liên quan n trách nhi m c a B trư ng, Ch nhi m. 2. Phó Ch nhi m tr c ti p h p, làm vi c v i các cơ quan, ơn v liên quan; x lý và ký công văn, phi u trình trình Th tư ng, Phó Th tư ng thu c lĩnh v c ph trách. Trư ng h p Phó Ch nhi m ph trách lĩnh v c v ng m t thì Phó Ch nhi m báo cáo B trư ng, Ch nhi m c ngư i x lý thay công vi c ó. 3. cao trách nhi m cá nhân, phát huy trí tu c a t p th , ch ng ph i h p trong nghiên c u và gi i quy t công vi c nh m b o m k p th i, chính xác và úng pháp lu t; không công vi c ch ng chéo, trùng l p, ch m ư c x lý ho c b sót công vi c. 4. Gi i quy t t t công vi c thu c lĩnh v c ư c phân công; n u vư t quá thNm quy n ph i xin ý ki n và th c hi n s ch o c a B trư ng, Ch nhi m. Trư ng h p B trư ng, Ch nhi m v ng m t t i cơ quan (không liên l c ư c) mà công vi c c n gi i quy t g p thì xin ý ki n ch o c a Th tư ng ho c Phó Th tư ng ph trách th c hi n, sau ó báo cáo B trư ng, Ch nhi m bi t. 5. Ch ng và ch u trách nhi m ch o các ơn v liên quan t ch c theo dõi, x lý, ôn c, ki m tra các B , ngành, a phương xây d ng và th c hi n úng chương trình, k ho ch công tác c a Chính ph , Th tư ng Chính ph và Quy ch làm vi c c a Chính ph ; tham d các phiên h p Chính ph , các cu c h p Thư ng tr c Chính ph , các cu c h p, làm vi c c a Th tư ng, Phó Th tư ng v i các B , ngành, a phương, cơ quan, t ch c liên quan theo dõi và t ch c th c hi n ý ki n ch o c a Th tư ng, các Phó Th tư ng; d h p giao ban hàng tu n c a lãnh o Văn phòng Chính ph và giao ban Văn phòng Chính ph . 6. Theo d y nhi m c a B trư ng, Ch nhi m, Phó Ch nhi m i di n cho Văn phòng Chính ph ti p khách nư c ngoài, tham d h p v i các cơ quan ng, Nhà nư c, các B , ngành, a phương, cơ quan, t ch c v nh ng v n liên quan n lĩnh v c ư c phân công theo dõi, ph trách. 7. Giúp B trư ng, Ch nhi m ph i h p theo dõi lĩnh v c t ch c nhân s c a các ơn v ư c giao ph trách c a Văn phòng Chính ph . i u 3. Phân công nhi m v c th c a B trư ng, Ch nhi m, các Phó Ch nhi m
  4. 1. B trư ng, Ch nhi m Nguy n Xuân Phúc a. Lãnh o, ch o, qu n lý toàn di n m i ho t ng c a Văn phòng Chính ph ; theo dõi ch o chung v vi c xây d ng và th c hi n chương trình, k ho ch công tác c a Chính ph , Th tư ng Chính ph và Quy ch làm vi c c a Chính ph ; tr c ti p báo cáo nh ng v n quan tr ng v i Chính ph , Th tư ng và các Phó Th tư ng; ký trình Th tư ng Chính ph ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t c a Chính ph ; b. Tr c ti p ch o x lý các công vi c quan tr ng thu c t t c các lĩnh v c công tác c a Văn phòng Chính ph khi th y c n thi t. c. Theo dõi các lĩnh v c v chính tr i ngo i, kinh t i ngo i, công tác t ch c cán b , công tác t ch c hành chính nhà nư c và công v , thi ua khen thư ng nhà nư c, quan h ph i h p công tác c a b n Văn phòng Trung ương; theo dõi ho t ng c a thành ph Hà N i và thành ph H Chí Minh. d. Làm nhi m v y viên Ban Cán s ng Chính ph , Chánh Văn phòng Ban Cán s ng Chính ph ; ngư i phát ngôn c a Chính ph và Th tư ng Chính ph ; . Làm Ch t ch H i ng tuy n d ng cán b , công ch c Văn phòng Chính ph ; quan h gi a lãnh o Văn phòng Chính ph v i các oàn th c a Văn phòng Chính ph ; e. Tr c ti p theo dõi, ch o V T ng h p, V Thư ký - Biên t p, V T ch c cán b , V Quan h qu c t , V T ch c hành chính nhà nư c và Công v . 2. Phó Ch nhi m Văn Tr ng Lý a. Phân công làm Phó Ch nhi m thư ng tr c; b. Theo dõi lĩnh v c kinh t ngành (bao g m: công nghi p, nông nghi p và phát tri n nông thôn, giao thông v n t i, xây d ng, bưu chính, vi n thông, tài nguyên, phòng, ch ng l t bão, tìm ki m, c u n n); c. Làm Ch t ch H i ng Lương cơ quan Văn phòng Chính ph ; d. Tr c ti p theo dõi, ch o V Kinh t ngành; 3. Phó Ch nhi m Tr n Qu c To n a. Theo dõi các lĩnh v c: khoa h c và công ngh , giáo d c và ào t o, y t , văn hóa, xã h i, môi trư ng, lao ng, công ngh thông tin, báo chí; dân s , k ho ch hóa gia ình; th d c th thao; phòng, ch ng HIV/AIDS; phòng, ch ng ma túy, m i dâm; b. Làm Ch t ch H i ng Khoa h c cơ quan Văn phòng Chính ph ; c. Tr c ti p theo dõi, ch o V Khoa giáo - Văn xã, C ng Thông tin i n t Chính ph , Trung tâm Tin h c; 4. Phó Ch nhi m Ki u ình Th
  5. a. Theo dõi các lĩnh v c qu c phòng, an ninh, tr t t xã h i, c xá, dân t c, tôn giáo, biên gi i; khi u n i, t cáo, phòng, ch ng tham nhũng và buôn l u; xây d ng pháp lu t, tư pháp; quan h gi a Chính ph v i Qu c h i, y ban Thư ng v Qu c h i, y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam, cơ quan Trung ương c a các oàn th nhân dân, Tòa án nhân dân t i cao và Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; th l hành chính và công tác văn thư, lưu tr , công báo; b. Làm Ch huy trư ng Ban Ch huy quân s Văn phòng Chính ph ; c. Tr c ti p theo dõi, ch o V Pháp lu t, V N i chính, V Theo dõi khi u n i, t cáo và Phòng, ch ng tham nhũng, V Hành chính. 5. Phó Ch nhi m Ph m Vi t Muôn a. Theo dõi lĩnh v c công tác i m i và phát tri n doanh nghi p nhà nư c, doanh nghi p dân doanh, h p tác xã; ph trách công tác tài v , qu n tr , h u c n c a Chính ph , Văn phòng Chính ph ; thi ua khen thư ng c a Văn phòng Chính ph ; theo dõi qu n lý các d án h p tác qu c t c a Văn phòng Chính ph ; b. Làm Ch t ch H i ng Thi ua - Khen thư ng Văn phòng Chính ph ; Trư ng ban th c hi n Quy ch dân ch Văn phòng Chính ph ; Trư ng Ban Ch huy Phòng cháy, ch a cháy Văn phòng Chính ph ; c. Tr c ti p theo dõi, ch o V i m i doanh nghi p, V Tài v , C c Qu n tr , C c Hành chính - Qu n tr II, Trung tâm H i ngh Qu c t , Trung tâm H i ngh Qu c gia, Nhà khách 37 Hùng Vương, Nhà Khách La Thành, H i trư ng Th ng Nh t, Nhà khách Tao àn. 6. Phó Ch nhi m Ph m Văn Phư ng a. Theo dõi các lĩnh v c: kinh t t ng h p (bao g m: k ho ch và u tư, tài chính, giá c , h i quan, ngân hàng, ch ng khoán, thương m i, th ng kê, du l ch, xu t khNu, nh p khNu, d tr qu c gia, ti n lương…), theo dõi t ng h p công tác a phương (tr thành ph Hà N i và thành ph H Chí Minh), k lu t n i b ; b. Làm Ch t ch H i ng K lu t cơ quan Văn phòng Chính ph ; c. Tr c ti p theo dõi, ch o V Kinh t t ng h p, V a phương. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 5. Các Phó Ch nhi m, các V trư ng, C c trư ng, Trư ng các ơn v thu c Văn phòng Chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG CH NHI M Nơi nh n: - Th tư ng, các PTTg ( b/c); - VPCP: BTCN, các PCN, các V , ơn v tr c thu c, Tr lý TTCP, Thư ký PTTg, Văn phòng ng y - CD - DTN;
  6. - Lưu: VT, TCCB (6b) Nguy n Xuân Phúc
Đồng bộ tài khoản