Quyết định số 13/2000/QĐ-BNN-TCCB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
52
lượt xem
2
download

Quyết định số 13/2000/QĐ-BNN-TCCB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 13/2000/QĐ-BNN-TCCB về việc chuyển giao Lâm trường đặc sản Sông Mã thuộc Tổng công ty lâm nghiệp VN sang Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La quản lý do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 13/2000/QĐ-BNN-TCCB

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG Đ c l p - T do - H nh phúc ******** THÔN ****** Hà N i, ngày 21 tháng 02 năm 2000 S : 13/2000/QĐ-BNN-TCCB QUY T Đ NH V/V CHUY N GIAO LÂM TRƯ NG Đ C S N SÔNG MÃ THU C T NG CÔNG TY LÂM NGHI P VN SANG U BAN NHÂN DÂN T NH SƠN LA QU N LÝ B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh đ nh s 73/CP ngày 01/11/1995 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Công văn s 2037/TCT/TCLĐ/CV ngày 27/10/1998 c a T ng công ty lâm nghi pVi t Nam g i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c đ ngh chuy n Lâm trư ng đ c s n Sông Mã hi n là thành viên c a T ng công ty sang tr c thu c U ban nhân dân t nh Sơn La qu n lý; Căn c Công văn s 51/UB ngày 20/01/2000 c a U ban nhân dân t nh Son La g i Th tư ng Chính ph v vi c đ ng ý ti p nh n Lâm trư ng đ c s n Sông Mã v t nh Sơn La tr c ti p qu n lý; Theo đ ngh c a V trư ng V T ch c cán b , QUY T Đ NH: Đi u 1.- Nay chuy n g iao Lâm trư ng đ c s n Sông Mã là doanh nghi p thành viên thu c T ng công ty lâm nghi p Vi t Nam sang U ban nhân dân t nh Sơn La qu n lý. Đi u 2.-T ng công ty lâm nghi p Vi t Nam có trách nhi m chuy n g iao nguyên tr ng Lâm trư ng cho t nh. N u có v n đ gì t n t i t rong khi bàn giao thì T ng công ty báo cáo B và U ban nhân dân t nh s bàn bi n pháp ti p t c gi i quy t. Th i gian bàn giao xong trong quý 1 năm 2000. Đi u 3.- Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. Đi u 4.- Chánh Văn phòng B , V trư ng V T ch c cán b , Th trư ng các đơn v có liên quan thu c B , T ng công ty lâm nghi p Vi t Nam và Giám đ c Lâm trư ng đ c s n Sông Mã ch u t rách nhi m thi hành quy t đ nh này./.
  2. KT. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ Nơi nh n: PHÁT TRI N NÔNG THÔN - Như đi u 4 TH TRƯ NG - Lưu VP, TCCB, PC - VP CP(đ b/c) Nguy n Văn Đ ng
Đồng bộ tài khoản