Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
50
lượt xem
2
download

Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND về việc duyệt đơn giá chi phí vận chuyển khách công cộng bằng xe buýt và xe đưa rước học sinh-sinh viên và công nhân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2006 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH Đ c l p - T do - H nh phúc S : 13 /2007/QĐ-UBND TP. H Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2007 QUY T Đ NH V DUY T ĐƠN GIÁ CHI PHÍ V N CHUY N KHÁCH CÔNG C NG B NG XE BUÝT VÀ XE ĐƯA RƯ C H C SINH-SINH VIÊN VÀ CÔNG NHÂN TRÊN Đ A BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH, ÁP D NG T NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2006 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Pháp l nh Giá ngày 26 tháng 4 năm 2002; Căn c Ngh đ nh s 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Pháp l nh Giá; Căn c Quy t đ nh s 42/2006/QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph v duy t đơn giá chi phí v n chuy n khách công c ng b ng xe buýt và xe đưa rư c h c sinh - sinh viên và công nhân trên đ a bàn thành ph H Chí Minh, áp d ng t ngày 01 tháng 01 năm 2005; Quy t đ nh s 84/2006/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph v đi u ch nh b sung Quy t đ nh s 42/2006/QĐ-UBND v duy t đơn giá chi phí v n chuy n khách công c ng b ng xe buýt và xe đưa rư c h c sinh - sinh viên và công nhân trên đ a bàn thành ph H Chí Minh t ngày 01 tháng 01 năm 2005; Xét đ ngh c a Liên S Tài chính - S Giao thông-Công chính (Công văn s 10349/LSTC-GTCC ngày 20 tháng 11 năm 2006) và S Lao đ ng - Thương binh và Xã h i (T trình s 381/TTr-SLĐTBXH-LĐ ngày 22 tháng 01 năm 2007), QUY T Đ NH Đi u 1. Duy t đơn giá chi phí v n chuy n khách công c ng b ng xe buýt và xe đưa rư c h c sinh-sinh viên và công nhân trên đ a bàn thành ph H Chí Minh, áp d ng t ngày 01 tháng 01 năm 2006, như sau: 1. Đơn giá chu n ca xe buýt: - Đơn giá chu n 01 ca xe buýt ho t đ ng t ngày 01 tháng 01 đ n 30 tháng 4 năm 2006 áp d ng Ph l c 3K, ban hành kèm theo Quy t đ nh s 84/2006/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph ; - Đơn giá chu n 01 ca xe buýt ho t đ ng t ngày 01 tháng 5 đ n 30 tháng 9 năm 2006 áp d ng Ph l c 3a, ban hành kèm theo Quy t đ nh này; - Đơn giá chu n 01 ca xe buýt ho t đ ng t ngày 01 tháng 10 năm 2006 tr v sau, áp d ng Ph l c 3b, ban hành kèm theo Quy t đ nh này. 2. Đơn giá chu n ca xe đưa rư c h c sinh-sinh viên và công nhân: - Đơn giá chu n 01 ca xe đưa rư c h c sinh-sinh viên và công nhân ho t đ ng t ngày 01 tháng 01 đ n 30 tháng 4 năm 2006 áp d ng Ph l c 4K, ban hành kèm theo Quy t đ nh s 84/2006/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph ; - Đơn giá chu n 01 ca xe đưa rư c h c sinh-sinh viên và công nhân ho t đ ng t ngày 01 tháng 5 đ n 30 tháng 9 năm 2006 áp d ng Ph l c 4a, ban hành kèm theo Quy t đ nh này; - Đơn giá chu n 01 ca xe đưa rư c h c sinh-sinh viên và công nhân ho t đ ng t ngày 01 tháng 10 năm 2006 tr v sau, áp d ng Ph l c 4b, ban hành kèm theo Quy t đ nh này. Đi u 2. Giám đ c S Giao thông-Công chính có trách nhi m ch đ o các đơn v liên quan th c hi n đ nh m c, đơn giá chi phí đư c duy t t i Đi u 1 c a Quy t đ nh này đúng theo t ng th i đi m đ i v i t ng lu ng tuy n xe buýt, xe đưa rư c c th . Đi u 3. Chánh Văn phòng H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám đ c các S K ho ch và Đ u tư, S Tài chính, S Giao thông-Công chính, S Lao đ ng - Thương binh và Xã h i, S Khoa h c và Công ngh , Giám đ c Kho b c Nhà nư c thành ph , Vi n trư ng Vi n Kinh t thành ph và Th trư ng các đơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH T CH Nơi nh n : - Như đi u 3; PHÓ CH T CH - C c Ki m tra văn b n-B Tư pháp; - TTUB : CT, các PCT; - S Tư pháp; - VPHĐ-UB : Các PVP;
  2. - Lưu VP, (ĐT-Thg). Nguy n H u Tín FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Phu luc dinh kem
Đồng bộ tài khoản