Quyết định số 13/2008/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
59
lượt xem
7
download

Quyết định số 13/2008/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 13/2008/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải đường thuỷ nội địa Việt Nam đến năm 2020 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 13/2008/QĐ-BGTVT

 1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p - T do - H nh phúc ------------------- S : 13/2008/QĐ-BGTVT Hà N i, ngày 06 tháng 08 năm 2008 QUY T Đ NH PHÊ DUY T ĐI U CH NH, B SUNG QUY HO CH T NG TH PHÁT TRI N GIAO THÔNG V N T I ĐƯ NG THU N I Đ A VI T NAM Đ N NĂM 2020 B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Ngh đ nh s 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c Ngh đ nh s 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 c a Chính ph v l p, th m duy t và qu n lý quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i; Ngh đ nh s 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 c a Chính ph v vi c s a đ i, b sung m t s đi u c a Ngh đ nh 92/2006/NĐ-CP; Căn c Quy t đ nh s 16/2000/QĐ-TTg ngày 03/02/2000 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Quy ho ch t ng th phát tri n ngành giao thông v n t i Đư ng sông Vi t Nam đ n năm 2020; Căn c văn b n s 6106/VPCP-CN ngày 25/10/2007 c a Văn phòng Chính ph v vi c “ y quy n B trư ng B Giao thông v n t i t ch c th m đ nh và phê duy t Đi u ch nh, b sung Quy ho ch t ng th Phát tri n giao thông v n t i đư ng sông Vi t Nam đ n năm 2020 theo đúng quy đ nh hi n hành”; Xét t trình c a C c Đư ng thu n i đ a Vi t Nam s 834/TTr-CĐS ngày 25 tháng 6 năm 2008 trình phê duy t Đi u ch nh, b sung Quy ho ch t ng th Phát tri n giao thông v n t i Đư ng th y n i đ a Vi t Nam đ n năm 2020; Theo đ ngh c a V trư ng V K ho ch đ u tư, QUY T Đ NH Đi u 1. Phê duy t Đi u ch nh, b sung Quy ho ch t ng th Phát tri n giao thông v n t i Đư ng th y n i đ a Vi t Nam đ n năm 2020 v i nh ng n i dung ch y u sau đây: I. QUAN ĐI M, M C TIÊU PHÁT TRI N GIAO THÔNG V N T I ĐƯ NG TH Y N I Đ A VI T NAM Đ N NĂM 2020 1. Quan đi m phát tri n - T n d ng t t nh t đi u ki n t nhiên đ ng th i đ u tư t p trung có k ho ch đ phát tri n t i đa l i th c a ngành v n t i th y n i đ a (v n t i hàng hóa kh i lư ng l n, hàng siêu trư ng siêu tr ng, giá thành r , gi m thi u ô nhi m môi trư ng) đ phát tri n ngành giao thông v n t i đư ng th y n i đ a, đáp ng yêu c u phát tri n kinh t - xã h i và h i nh p kinh t qu c t , đ m b o phát tri n b n v ng. - Phát tri n giao thông đư ng thu m t cách đ ng b v lu ng tuy n, c ng b n, thi t b b c x p, phương ti n v n t i và năng l c qu n lý nh m đáp ng yêu c u v n t i hàng hóa và hành khách v i ch t lư ng ngày càng cao, giá thành h p lý và an toàn. - Đ u tư k t c u h t ng đư ng th y n i đ a g n k t v i m ng lư i giao thông khác t o thành h th ng liên hoàn, thông su t. K t h p gi a phát tri n giao thông đư ng th y n i đ a v i các ngành khác như th y l i, thu đi n,… - Phát tri n đ i tàu v n t i theo hư ng tr hóa, cơ c u h p lý, phù h p v i đi u ki n lu ng l ch và b o đ m an toàn v n t i. - Đa d ng hóa ngu n v n đ u tư đ phát tri n k t c u h t ng đư ng th y n i đ a. Nhà nư c t p trung đ u tư c i t o, nâng c p và b o trì lu ng tuy n, tham gia đ u tư các c ng đ u m i quan tr ng cùng v i các doanh nghi p. 2. M c tiêu phát tri n - V v n t i: Đáp ng nhu c u v n t i c a xã h i v i ch t lư ng ngày càng cao, giá thành h p lý, có kh năng c nh tranh cao; m m t s tuy n v n t i m i như tuy n ven bi n, tuy n qu c t , tuy n chuyên
 2. container, lash. Phát tri n đ i tàu v n t i theo hư ng tr hóa (tu i tàu bình quân là 5 - 7), cơ c u h p lý (tàu kéo đ y 30-35%; tàu t hành 65-70%); t ng tr ng t i đ i tàu là 12 tri u t n. - V k t c u h t ng: Tăng chi u dài đư ng th y n i đ a đư c qu n lý và khai thác v n t i; đ m b o đ ng c p trên m t s lu ng tuy n chính; hi n đ i hóa h th ng báo hi u; kênh hóa các đo n sông qua các đô th l n. Hi n đ i hóa m t s c ng đ u m i, c ng chính các vùng kinh t tr ng đi m, c ng chuyên dùng; nâng cao t l cơ gi i hóa b c x p đ i v i các c ng đ a phương; xây d ng m t s c ng khách, b n khách. - V công nghi p đóng m i phương ti n th y n i đ a: Phát tri n các cơ s công nghi p đóng tàu t i khu v c Đ ng b ng B c b và Đ ng b ng Sông C u Long, đ m b o đóng m i và s a ch a đư c t t c các lo i phương ti n v n t i th y n i đ a. II. N I DUNG CH Y U C A QUY HO CH T NG TH 1. Quy ho ch phát tri n v n t i: (chi ti t xem b ng Ph l c 1) - T c đ tăng trư ng v n t i hàng hóa bình quân 6,73÷7,02%/năm v t n và 7,02÷9,6%/năm v T.km; 6,93÷8,32%/năm v khách và 8,3÷11%/năm v HK.km. C th : Năm 2020 là 190÷210 tri u t n hàng và 530÷540 tri u hành khách. - Đ i tàu v n t i đ n năm 2020 là 12 tri u t n phương ti n và 1 tri u gh hành khách, cơ c u đ t 65% tàu t hành, 35% đoàn kéo đ y. + Đ i tàu v n t i trên các tuy n mi n B c: Đoàn kéo đ y t 1.200÷1.600 t n, t hành ≤500 t n và tàu pha sông bi n 1.000÷2.000 t n; tàu khách thư ng 50÷120 gh , tàu khách nhanh 50÷90 gh . + Các tuy n Đ ng b ng sông C u Long: Đoàn kéo đ y t 600÷1.200 t n, tàu t hành ≤500 t n, tàu pha sông bi n 1.000÷2.000 t n; tàu khách thư ng 50÷120 gh , tàu khách nhanh 30÷120 gh . 2. Quy ho ch phát tri n k t c u h t ng a. V lu ng tuy n: Trên cơ s các tuy n theo Quy t đ nh s 16/2000/QĐ-TTg ngày 03/02/2000, b sung m t s tuy n, đi u ch nh thông s k thu t và c p k thu t các tuy n sau: Khu v c phía B c: (Chi ti t xem b ng Ph l c 2) Đi u ch nh 5 tuy n: C a Đáy - Ninh Bình, L ch Giang - Hà N i, Qu ng Ninh - Ninh Bình (qua sông Đào - H i Phòng), Qu ng Ninh - H i Phòng - Hà N i (qua sông Đu ng), Qu ng Ninh - Ph L i. B sung 7 tuy n: Qu ng Ninh - Ninh Bình qua C a L ch Tray (đ gi m t i qua sông Đào H i Phòng); Hà N i - Vi t Trì - Lào Cai; Vi t Trì - Tuyên Quang - Na Hang; Ngã ba H ng Đà - c ng Hòa Bình; Ph L i - Đa Phúc; Ph L i - Á L và tuy n Ninh Bình - Thanh Hóa. Khu v c phía Nam: (Chi ti t xem b ng Ph l c 3) Đi u ch nh 4 tuy n: C a Ti u - Campuchia, C a Đ nh An - Tân Châu, Sài Gòn - Cà Mau (qua kênh Xà No), Sài Gòn - Kiên Lương (qua kênh L p Vò). B sung 10 tuy n: Sài Gòn - Cà Mau (tuy n ven bi n); Sài Gòn - Kiên Lương (qua Đ ng Tháp Mư i và t giác Long Xuyên); Sài Gòn - B n Súc; Sài Gòn - B n Kéo; Sài Gòn - M c Hóa, M c Hóa - Hà Tiên; Sài Gòn - Hi u Liêm; Kênh Phư c Xuyên - Kênh 28; R ch Giá - Cà Mau và tuy n Vũng Tàu - Th V i - Đ ng b ng Sông C u Long. Khu v c Mi n Trung: (Chi ti t xem b ng ph l c 4) B sung 10 tuy n: L ch Trào - Hàm R ng, L ch Sung - C u Lèn, C a H i - B n Thu - Đô Lương, C a Sót - C u Nghèn, C a Gianh - Qu ng Trư ng, C a Nh t L - C u Long Đ i, C a Vi t - Đ p Tràn, Thu n An - Ngã ba Tu n, H i An - C a Đ i - Cù Lao Tràm, Kỳ Hà - C a Hàn (tuy n ven bi n). b. V c ng, b n: Khu v c phía B c: (chi ti t xem b ng ph l c 5)
 3. - C ng hàng hóa: Đi u ch nh quy mô c a 7 c ng, b sung 34 c ng, trong đó có 5 c ng xây d ng m i. - C ng hành khách: Đi u ch nh quy mô 2 c ng, b sung 4 c ng. - Khu v c Hà N i: C ng Hà N i đư c nghiên c u chuy n đ i công năng theo hư ng ch y u ph c v du l ch, k t h p b c d hàng s ch. B sung c ng Phù Đ ng chuyên b c x p container. Khu v c Nam Đ nh, c ng Nam Đ nh s đư c chuy n đ i công năng thành c ng hành khách và hàng s ch, c ng b c d hàng hóa di d i ra v trí m i phù h p. Khu v c phía Nam: (Chi ti t xem b ng Ph l c 6) - Các c ng Cao Lãnh, M Th i, Vĩnh Long đã đư c Th tư ng Chính ph phê duy t t i Quy t đ nh s 1024/2005/QĐ-TTg v nhóm c ng bi n s 6 (không đưa vào danh sách c ng thu n i đ a trong quy ho ch này). - B sung 26 c ng hàng hóa, 15 c ng khách, trong đó có 5 c ng hàng hóa xây d ng m i. Khu v c mi n Trung: (Chi ti t xem b ng Ph l c 7) B sung 6 c ng hàng hóa, trong đó có 1 c ng xây d ng m i. 3. T ng nhu c u v n đ u tư cơ s h t ng (Chi ti t xem b ng Ph l c 8) a. Ư c toán t ng nhu c u v n đ u tư phát tri n k t c u h t ng giao thông đư ng th y n i đ a đ n năm 2010 và 2011-2020 là 36.780 t đ ng; b. Danh m c và th t các d án ưu tiên. (Chi ti t xem b ng Ph l c 9) 4. Các gi i pháp, chính sách ch y u a. Chính sách đ u tư phát tri n k t c u h t ng: - Nhà nư c t p trung đ u tư c i t o, nâng c p và b o trì lu ng tuy n, tham gia đ u tư phát tri n các c ng đ u m i, c ng chính các khu v c quan tr ng đ đ m b o tính ch đ ng trong ho t đ ng khai thác h th ng c ng đư ng th y n i đ a ph c v phát tri n kinh t - xã h i. - Nhà nư c khuy n khích t o đi u ki n cho các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c b v n đ u tư xây d ng các công trình trên tuy n giao thông th y, các c ng theo quy ho ch đư c phê duy t b ng các hình th c như BOT ho c liên doanh theo các quy đ nh hi n hành. - Đ i v i các c ng, b n đ u tư m i t ngân sách Nhà nư c, t ng bư c th c hi n vi c cho phép doanh nghi p thuê k t c u h t ng đ kinh doanh, thu h i m t ph n v n đ u tư. b. Chính sách phát tri n v n t i: - Nhà nư c khuy n khích các thành ph n kinh t tham gia kinh doanh v n t i. Các doanh nghi p Nhà nư c ch gi th ph n kho ng 10-15% đ đ m b o vai trò ch đ o, t p trung vào các lu ng hàng ch y u, m t s m t hàng ch y u. - Ti p t c c th hóa m t s lu t trong ngành như Lu t H p tác xã, Lu t Doanh nghi p … nh m thúc đ y s n xu t, t o môi trư ng c nh tranh lành m nh trong các ho t đ ng v n t i, trư c m t là đi u l m u c a h p tác xã v n t i. c. Chính sách phát tri n ngu n nhân l c: - Tăng cư ng đ u tư cho các cơ s đào t o chuyên ngành, t o đi u ki n cho các cơ s này n m b t đư c ti n trình phát tri n c a ngành, ti p c n v i khoa h c k thu t hi n đ i đ đưa vào gi ng d y, đáp ng nhu c u phát tri n và h i nh p kinh t qu c t c a đ t nư c. - Đi u ch nh m t cách thích h p th i gian, n i dung c a các c p đào t o, nh t là đ i v i các lo i ch ng ch chuyên môn thuy n trư ng, máy trư ng, cán b k thu t qu n lý chuyên ngành. - Xây d ng tiêu chu n công ch c đ i v i các ch c danh qu n lý Nhà nư c. - Đào t o cơ b n và đào t o nâng cao đ i v i nh ng cán b công ch c gi ch c v qu n lý nhưng năng l c chuyên môn chưa phù h p tiêu chu n. d. Đ i m i t ch c qu n lý nhà nư c chuyên ngành
 4. - Đ i m i cơ c u t ch c c a C c Đư ng th y n i đ a Vi t Nam phù h p v i Lu t Giao thông th y n i đ a. C c Đư ng th y n i đ a Vi t Nam là cơ quan qu n lý Nhà nư c chuyên ngành trong ph m vi c nư c. - Trên cơ s t ng k t, đánh giá rút kinh nghi m v vi c thí đi m c ph n hóa các Đo n qu n lý đư ng sông; nghiên c u đ xu t mô hình và các cơ ch chính sách phù h p v i các Đo n qu n lý đư ng sông còn l i. - Tăng s lư ng đơn v c ng v đ qu n lý các tuy n v n t i trung ương qu n lý. S đ i di n c ng v phù h p v i đ c đi m h p lý, phương án ho t đ ng c a c ng, b n khu v c. Đi đôi v i s p x p t ch c c n quan tâm cơ ch tài chính đ i v i kh i c ng v . - Tăng cư ng l c lư ng Thanh tra đ đ t đ nh m c qu n lý trên đ dài sông, kênh cho m i thanh tra viên. Th c hi n cơ ch khoán đ nh biên và tài chính, đ ng th i có nh ng quy đ nh c th nhi m v c a Thanh tra đư ng th y, tránh ch ng chéo ch c năng nhi m v v i C nh sát đư ng th y và Đăng ki m. Đi u 2. T ch c qu n lý, th c hi n Quy ho ch 1. Các B , ngành, y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương theo ch c năng, nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m ph i h p v i B Giao thông v n t i th c hi n các m c tiêu c a Quy ho ch phát tri n giao thông v n t i đư ng th y n i đ a, đ m b o tính th ng nh t, đ ng b v i vi c th c hi n k ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a ngành và đ a phương. 2. Qu n lý quy ho ch - B Giao thông v n t i quy t đ nh đi u ch nh đ i v i các c ng trong quy ho ch. Trư ng h p có nhu c u th c t đòi h i đi u ch nh, b sung quy ho ch theo đ xu t c a Ch đ u tư và UBND các t nh, C c Đư ng th y n i đ a Vi t Nam trình B xem xét b sung, đi u ch nh theo th m quy n đáp ng nhu c u phát tri n kinh t - xã h i. - C c Đư ng th y n i đ a Vi t Nam ch u trách nhi m trư c B trư ng v t ch c qu n lý quy ho ch, ph i h p v i các cơ quan ch c năng c a đ a phương t ch c th c hi n đúng Quy ho ch đư c duy t. - Vi c đ u tư c i t o, nâng c p, xây d ng m i lu ng tuy n giao thông th y n i đ a, các c ng, b n ph i phù h p v i quy ho ch đư c duy t và theo đúng các quy đ nh v qu n lý đ u tư và xây d ng. - Đ i v i Quy ho ch phát tri n giao thông đư ng th y n i đ a c a các t nh, thành ph có liên quan, trư c khi y ban nhân dân t nh phê duy t quy ho ch, ph i có th a thu n c a C c Đư ng th y n i đ a Vi t Nam đ tránh s đ u tư ch ng chéo gây lãng phí và b o đ m tính th ng nh t t Trung ương đ n đ a phương. - Vi c xây d ng các công trình vư t sông, công trình th y l i trên các tuy n v n t i th y như c u đư ng b , đư ng s t, đư ng dây đi n, c ng ngăn nư c, l y nư c… nh t thi t ph i có ý ki n c a C c Đư ng th y n i đ a Vi t Nam đ đ m b o s phù h p v i kích thư c các công trình v i c p đư ng th y n i đ a theo quy ho ch. Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Đi u 4. Chánh Văn phòng B , V trư ng V K ho ch đ u tư, C c trư ng C c Đư ng th y n i đ a Vi t Nam và Th trư ng các đơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như Đi u 4; - Th tư ng Chính ph (đ b/c); - PTT. Hoàng Trung H i (đ b/c); - B trư ng, các Th trư ng; H Nghĩa Dũng - Văn phòng Chính ph ; - Các B : KH&ĐT, Tài chính, Xây d ng, Công thương, NN&PTNT, TN&MT; - UBND các T nh, TP tr c thu c TW; - Các V , C c, đơn v thu c B GTVT; - Công báo, website c a Chính ph ; - C c ki m tra văn b n QPPL (B Tư pháp);
 5. - Lưu VT, KHĐT (05). PH L C 1. CÁC CH TIÊU V N T I (Kèm theo Quy t đ nh s 13/2008/QĐ-BGTVT ngày 06 tháng 8 năm 2008 c a B trư ng B Giao thông v n t i) Kh i lư ng v n chuy n, luân chuy n ngành đư ng th y n i đ a (bao g m v n t i n i đ a và v n t i qu c t ) H ng m c Đơn v Theo 16/2000/QĐ-TTg Th c hi n Đi u ch nh, b sung 2006 2010 2020 2010 2020 KL v n chuy n 6 1. Hàng hóa 10 T 62~80 120~160 67,9 90~100 190~210 6 2. Hành khách 10 KH 280 480 178,7 240~250 530~540 KL luân chuy n 6 1. Hàng hóa 10 Tkm 7.500 15.500 5.900 9.500 19.000 - 21.000 6 2. Hành khách 10 KH.km 4.200 8.160 3.600 5.750 16.000 - 17.000 Kh i lư ng v n chuy n, luân chuy n c a ngành đư ng th y n i đ a (Theo k t qu d báo chung t D án Đi u ch nh b sung Chi n lư c phát tri n GTVT Vi t Nam đ n năm 2020) TT Ch tiêu Đơn v tính Th c hi n D báo năm D báo năm năm 2005 2010 2020 I Hàng hóa 1 Kh i lư ng v n chuy n Tri u T 62,9 87,1 171,7 T c đ tăng trư ng %/năm 6,73 7,02 T l đ m nh n % 21,1 19,2 17,0 2 Kh i lư ng luân chuy n Tri u T.Km 5.510 8.711 17.167 T c đ tăng trư ng %/năm 9,6 7,02 T l đ m nh n % 18,5 17,6 14 II Hành khách 1 Kh i lư ng v n chuy n Tri u HK 171,3 239,3 532,3 T c đ tăng trư ng %/năm 6,93 8,32 T l đ m nh n % 13,3 11,3 7,8 2 Kh i lư ng luân chuy n Tri u HK.Km 3.390 5.486 15.619 T c đ tăng trư ng %/năm 8,3 11,0 T l đ m nh n % 7,1 7,0 6,4 PH L C 2. ĐI U CH NH, B SUNG QUY HO CH CÁC LU NG TUY N CHÍNH PHÍA B C Đ N NĂM 2020 (Kèm theo Quy t đ nh s 13/2008/QĐ-BGTVT ngày 06 tháng 08 năm 2008 c a B trư ng B Giao thông v n t i) TT Tên tuy n Theo 16/2000/QĐ-TTg Đi u ch nh, b sung
 6. C pk B (m) H (m) C pk B (m) H (m) thu t thu t I Các tuy n đi u ch nh 1 C a Đáy - Ninh Bình I 60 3,6 I 70 >3 2 L ch Giang - Hà N i I 60 3,6 I 70 >3 3 Qu ng Ninh - Ninh Bình - Qua S. Đào, H i Phòng II 50 2,5 III 50 >1,5 4 Qu ng Ninh, H i Phòng - Hà N i II 50 2,5 II 70 >2 (qua sông Đu ng) 5 Qu ng Ninh - Ph L i II 50 2,5 II 70 >2 II Các tuy n b sung m i 1 Qu ng Ninh - Ninh Bình - Qua c a L ch Tray II 70 >2 2 Hà N i - Vi t Trì - Lào Cai - Hà N i - Vi t Trì II 70 >2 - Vi t Trì - Yên Bái III 50 >1,5 - Yên Bái - Lào Cai IV 30 >1,2 (c p III n u xây d ng âu tàu) (III) (50) (>1,5) 3 Vi t Trì - Tuyên Quang - Na Hang - Vi t Trì - Tuyên Quang III 50 >1,5 - Tuyên Quang - Na Hang IV~V 30 >1,2 4 Sông Đà đo n h lưu đ p TĐ (Ngã III 50 >1,5 ba H ng Đà - c ng Hòa Bình) 5 Ph L i - Đa Phúc III 50 >1,5 6 Ph L i - Á L III 50 >1,5 7 Ninh Bình - Thanh Hóa III~IV 30~50 >1,2 PH L C 3. ĐI U CH NH, B SUNG QUY HO CH CÁC LU NG TUY N CHÍNH PHÍA NAM Đ N NĂM 2020 (Kèm theo Quy t đ nh s 13/2008/QĐ-BGTVT ngày 06 tháng 08 năm 2008 c a B trư ng B Giao thông v n t i) TT Tên tuy n Theo 16/2000/QĐ-TTg Đi u ch nh, b sung C pk B (m) H (m) C pk B (m) H (m) thu t thu t I Các tuy n đi u ch nh 1 C a Ti u - Campuchia I 100 4-6 I >90 >7 2 C a Đ nh An - Tâu Châu I 100 4-6 I >90 >7 3 Sài Gòn - Cà Mau (qua k. Xà No) III 30 3 III 30-40 >2,5 4 Sài Gòn - Kiên Lương (qua k. L p Vò) III 30 3 III 30-40 >2,5 II Các tuy n b sung m i
 7. 1 Sài Gòn - Cà Mau (tuy n ven bi n) III 30-40 >2,5 2 Sài Gòn - Kiên Lương (k. Tháp Mư i) III 30 >2,5 3 Sài Gòn - B n Súc (S. Sài Gòn) III 50-70 >1,5 4 Sài Gòn - B n Kéo (S. Vàm C Đông) III 50-70 >1,5 5 Sài Gòn - M c Hóa (S. Vàm C Tây) III 50-70 >1,5 6 M c Hóa - Hà Tiên IV 20-30 >2 7 Sài Gòn - Hi u Liêm (S. Đ ng Nai) III 50-70 >1,5 8 Kênh Phư c Xuyên - Kênh 28 III 20-30 >2 9 R ch Giá - Cà Mau III 50-70 >1,5 10 Vũng Tàu - Th V i - ĐBSCL - Vũng Tàu - Th V i I >90 >7 - Th V i - Các t nh ĐBSCL III 50-70 >1,5 PH L C 4. B SUNG QUY HO CH CÁC LU NG TUY N CHÍNH MI N TRUNG Đ N NĂM 2020 (Kèm theo Quy t đ nh s 13/2008/QĐ-BGTVT ngày 06 tháng 08 năm 2008 c a B trư ng B Giao thông v n t i) TT Tên tuy n Theo 16/2000/QĐ-TTg B sung C p B (m) H (m) C p B (m) H (m) k k thu t thu t 1 Sông Mã: L ch Trào - Hàm R ng II 50-70 >2 2 Sông Lèn: L ch Sung - C u Lèn III 50-70 >2 3 Sông Lam - C a H i - B n Th y II 70-90 >2,5 - B n Thu - Đô Lương III 50-70 >2 4 Sông Nghèn: C a Sót - C u Nghèn III 50-70 >2 5 Sông Gianh: C a Gianh - Qu ng Trư ng II 70-90 >2,5 6 Sông Nh t L : C a N.L - C u Long Đ i III 50-70 >2 7 Sông Th ch Hãn: C a Vi t - Đ p Tràn III 50-70 >1,5 8 Sông Hương: Thu n An - Ngã ba Tu n III 50-70 >1,5 9 Sông Thu B n (kéo dài): - H i An - C a Đ i III 50-70 >2 - C a Đ i - Cù Lao Chàm I >90 >3 10 C a Kỳ Hà - C a Hàn (tuy n ven bi n) - Sông Trư ng Giang: C a Kỳ Hà - H i An III 50-70 >2 - Sông Thu B n: H i An - N3 Vĩnh Đi n III 50-70 >1,5 - Sông Vĩnh Đi n, Sông Hàn: N3 Vĩnh III 50-70 >1.5 Đi n - C a Hàn
 8. PH L C 5. ĐI U CH NH, B SUNG QUY HO CH CÁC C NG PHÍA B C Đ N NĂM 2020 (kèm theo Quy t đ nh s 13/2008/QĐ-BGTVT ngày 06 tháng 08 năm 2008 c a B trư ng B Giao thông v n t i) TT Tên c ng T nh, thành Theo QĐ Theo QĐ Đi u ch nh, b ph 16/2000/QĐ-TTg 323/QĐ-BGTVT sung C tàu Công C tàu Công C tàu Công l n su t l n su t l n nh t su t nh t nh t 3 3 3 I C ng hàng hóa (T) (10 (T) (10 (T) (10 T/năm) T/năm) T/năm) a. Đi u ch nh quy mô m t s c ng 1 C ng Hà N i Hà N i 1.000 1.200 1.000 500 2.500 2 C ng Khuy n Lương Hà N i 1.000 1.225 1.000 1.680 3 C ng Vi t Trì Phú Th 1.230 400 1.250 600 2.500 ÷ 3.000 4 C ng Ninh Bình Ninh Bình 1.000 1.570 1.000 2.500 2.500 5 C ng Ninh Phúc Ninh Bình 1.000 2.430 3.000 6 C ng Hòa Bình Hoà Bình 550 200 500 300 550 7 C ng Đa Phúc Thái Nguyên 200 400 300 300 700 b. B sung QH các c ng 1 C ng Phù Đ ng Hà N i 400 2.300 600 1.100 2 C ng Chèm Hà N i 400 400 400 400 3 C ng B c HN (XD Hà N i 1.000 4.500 400 2.000 m i) 4 C ng Chu Phan Vĩnh Phúc 200 510 200 800 5 C ng Đ c Bác Vĩnh Phúc 200 500 6 C ng Vĩnh Th nh Vĩnh Phúc 400 500 7 C ng Như Th y Vĩnh Phúc 400 500 8 C ng Hưng Yên Hưng Yên 1.000 350 9 C ng Tri u Dương Hưng Yên 150 200 400 300 10 C ng M S Hưng Yên 1.000 350 11 C ng Sơn Tây Hà Tây 300 400 300 400 12 C ng H ng Vân Hà Tây 400 350 400 300 13 C ng Nam Đ nh (XD Nam Đ nh 400 350 1.000 1.000 m i) 14 C ng Tân Đ (XD Thái Bình 1.000 250 1.000 200 m i) 15 C ng Thái Bình Thái Bình 500 500 16 C ng Như Trác (XD Hà Nam 600 200 m i) 17 C ng C u Yên Ninh Bình 400 200
 9. 18 C ng Đáp C u B c Ninh 200 500 200 500 19 C ng A L B c Giang 200 650 200 600 20 C ng Đ c Long B c Ninh 200 300 21 C ng B n H B c Ninh 200 300 22 C ng Kênh Vàng B c Ninh 200 300 23 C ng C ng Câu H i Dương 600 460 600 500 24 C ng S D u H i Phòng 600 1.500 600 1.500 25 C ng L c C u (XD Lào Cai 200 120 m i) 26 C ng Văn Phú Yên Bái 200 150 200 200 27 C ng Ng c Pháp Phú Th 200 150 28 C ng An Đ o Phú Th 200 800 29 C ng Tuyên Quang Tuyên Quang 200 200 200 300 30 C ng T Bú Sơn La 200 150 200 200 31 C ng T H c Sơn La 200 200 200 200 32 C ng V n Yên Sơn La 200 200 200 150 33 C ng Ba C p Hòa Bình 200 250 34 C ng B n Ng c Hòa Bình 200 300 3 3 3 II C ng khách Gh 10 Gh 10 Gh 10 HK/n HK/n HK/n a. Đi u ch nh quy mô m t s c ng 1 C ng Hà N i Hà N i 100 1.000 100 322 2 C ng H i Phòng H i Phòng 150 150 -200 500 B B sung QH các c ng 1 C ng Hưng Yên Hưng Yên 100 100 2 C ng Thái Bình Thái Bình 150-200 100 3 C ng Cát Bà Qu ng Ninh 150-200 200 4 C ng H Long Qu ng Ninh 150-200 400 PH L C 6. ĐI U CH NH, B SUNG QUY HO CH CÁC C NG PHÍA NAM Đ N NĂM 2020 (Kèm theo Quy t đ nh s 13/2008/QĐ-BGTVT ngày 06 tháng 08 năm 2008 c a B trư ng B Giao thông v n t i) TT Tên c ng T nh, thành ph Theo 2949/QĐ- Đi u ch nh, b sung BGTVT C tàu Công C tàu Công l n nh t su t l n nh t su t 3 3 I C ng hàng hóa (T) (10 T/n) (T) (10 T/n) 1 C ng Phú Đ nh TP.HCM 3.000 500 2 C ng Nhơn Đ c TP.HCM 3.000 500
 10. 3 C ng Long Bình TP.HCM 2.000 500 4 C ng TRACOMECO Đ ng Nai 5.000 1.000 5 C ng Nhơn Tr ch Đ ng Nai 5.000 1.000 6 C ng Tín Nghĩa Đ ng Nai 5.000 2.000 7 C ng Hà Đ c Đ ng Nai 5.000 1.500 8 C ng Bà L a Bình Dương 1.000 500 9 C ng B n Súc Bình Dương 1.000 500 10 C ng Bình Dương Bình Dương 5.000 2.000 11 C ng Bà R a B.R a-V.Tàu 2.000 500 12 C ng B n Kéo Tây Ninh 500 300 13 C ng Tân An (XD m i) Long An 1.000 500 500 14 C ng Long Đ c Trà Vinh 800 1.000 400 15 C ng Giao Long B n Tre 400 1.000 300 16 C ng An Phư c Vĩnh Long 1.000 300 17 C ng Long Hưng Sóc Trăng 300 300 18 C ng Ngã Năm Sóc Trăng 300 300 19 C ng Cái Côn Sóc Trăng 300 300 20 C ng V Thanh (XD m i) H u Giang 500 500 21 C ng Tân Châu (XD m i) An Giang 1.200 500-2.000 500 22 C ng Bình Long An Giang 800 1.000 3.000 23 C ng T c C u Kiên Giang 1.000 1.000 400 24 C ng H Phòng (XD m i) B c Liêu 600 1.000 500 25 C ng B c Liêu B c Liêu 400 200 26 C ng Ông Đ c (XD m i) Cà Mau 500 1.000 400 3 3 II C ng Hành khách Gh 10 HK/n Gh 10 HK/n 1 C ng C u Đá Bà R a-V.Tàu 0 250 800 2 C ng Tân An Long An 6.500 100 800 3 C ng M Tho Ti n Giang 2.380 100 1.500 4 C ng Cao Lãnh Đ ng Tháp 2.910 100 1.000 5 C ng Trà Vinh Trà Vinh 1.280 100 800 6 C ng Vĩnh Long Vĩnh Long 3.200 100 1.000 7 C ng B n Tre B n Tre 2.500 100 2.000 8 C ng Long Xuyên An Giang 5.100 100 800 9 C ng Châu Đ c An Giang 4.200 100 800 10 C ng R ch Giá Kiên Giang 3.500 100 800 11 C ng Hà Tiên Kiên Giang 2.500 100 500 12 C ng Sóc Trăng Sóc Trăng 100 1.500 13 C ng Cà Mau Cà Mau 5.700 100 4.000
 11. 14 C ng Năm Căn Cà Mau 2.800 100 1.500 15 C ng Ông Đ c Cà Mau 2.050 100 1.500 PH L C 7. B SUNG QUY HO CH CÁC C NG MI N TRUNG Đ N NĂM 2020 (Kèm theo Quy t đ nh s 13/2008/QĐ-BGTVT ngày 06 tháng 08 năm 2008 c a B trư ng B Giao thông v n t i) TT Tên c ng T nh, thành Theo 16/2000/QĐ-TTg B sung ph C tàu l n Công su t C tàu l n Công su t nh t nh t 3 3 C ng hàng hóa (T) (10 T/n) (T) (10 T/n) 1 C ng Đò Lèn Thanh Hóa 1.000 1.000 2 C ng H Đ (XD m i) Hà Tĩnh 400 1.000 3 C ng Qu ng Phúc Qu ng Bình 1.000 600 4 C ng Qu ng Thu n Qu ng Bình 1.000 500 5 C ng Đông Hà Qu ng Tr 1.000 200 6 C ng H i An Qu ng Nam 300 1.000 PH L C 8. T NG H P NHU C U V N Đ U TƯ GIAI ĐO N Đ N 2020 (Kèm theo Quy t đ nh s 13/2008/QĐ-BGTVT ngày 06 tháng 08 năm 2008 c a B trư ng B Giao thông v n t i) Đơn v : t đ ng TT H ng m c V n đ u tư Trong đó Ngu n v n Đ n 2010 2011 - 2020 I K t c u h t ng 36.780 7.030 29.750 NSNN, ODA, DN, ngu n khác 1 Lu ng tuy n 29.580 5.080 24.500 NSNN, ODA - Xây d ng, nâng c p 23.880 3.880 20.000 - B o Trì 5.700 1.200 4.500 2 C ng b n 7.200 1.950 5.250 NSNN, DN II Phương ti n v n t i 36.300 9.300 27.000 DN, ngu n khác III Công nghi p đóng m i, 270 70 200 DN, ngu n khác s a ch a tàu sông T ng c ng 73.350 16.400 56.950 PH L C 9. T NG H P CÁC D ÁN ƯU TIÊN GIAI ĐO N Đ N NĂM 2020 (Kèm theo Quy t đ nh s 13/2008/QĐ-BGTVT ngày 06 tháng 08 năm 2008 c a B trư ng B Giao thông v n t i) TT Tên d án Ghi chú
 12. A Giai đo n đ n năm 2015 1 Nâng c p tuy n kênh Ch G o 2 Phát tri n cơ s h t ng Giao thông Đ ng b ng sông C u Long (s d ng v n vay c a Ngân hàng Th gi i) 3 Phát tri n Giao thông v n t i khu v c Đ ng b ng B c b (s d ng v n vay c a Ngân hàng Th gi i) 4 Tuy n VTT Vi t Trì - Tuyên Quang 5 Tuy n VTT Vi t Trì - Lào Cai 6 Tuy n VTT sông Hàm Luông 7 Hoàn thi n cơ s h t ng qu n lý c a C ng v ĐTNĐ và Thanh tra giao thông ĐTNĐ 8 Đ u tư, nâng c p các cơ s đào t o Ngh và phát tri n ngu n nhân l c B Giai đo n đ n năm 2020 1 C i t o giao thông th y đo n sông H ng khu v c Hà N i 2 Tuy n VTT sông Đ ng Nai 3 Hoàn thi n, nâng c p h th ng c ng đ u m i 4 Trung tâm tìm ki m, c u n n và môi trư ng ĐTNĐ 5 Đ u tư, nâng c p m t s c ng trong ph m vi vùng kinh t tr ng đi m, vùng đô th
Đồng bộ tài khoản