Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
74
lượt xem
3
download

Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND về việc phân cấp quản lý phương tiện cơ giới đường bộ, quản lý đường thuỷ nội địa và bến đỗ xe buýt, xe taxi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH B C GIANG c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 13/2008/Q -UBND B c Giang, ngày 14 tháng 02 năm 2008 QUY T NNH V VI C PHÂN C P QU N LÝ PHƯƠNG TI N CƠ GI I Ư NG B , QU N LÝ Ư NG THU N I NA VÀ B N XE BUÝT, XE TAXI TRÊN NA BÀN T NH B C GIANG Y BAN NHÂN DÂN T NH B C GIANG Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Lu t Giao thông ư ng thu n i a ngày 15/6/2004; Căn c các Quy t nh c a B trư ng B Giao thông v n t i s 34/2006/Q -BGTVT ngày 16/10/2006 ban hành Quy nh v qu n lý v n t i khách công c ng b ng xe buýt; s 17/2007/Q -BGTVT ngày 26/3/2007 ban hành Quy nh v n t i khách b ng taxi; Xét ngh c a Giám c S Giao thông v n t i t i T trình s 60/TTr-SGTVT ngày 24/01/2008, Giám c S N i v t i T trình s 57/TTr-SNV ngày 13/12/2007, QUY T NNH: i u 1. Phân c p cho Ch t ch UBND huy n, thành ph qu n lý trong lĩnh v c giao thông , v n t i v i các n i dung sau: 1. Qu n lý các phương ti n cơ gi i ư ng b , g m: Máy kéo nh có tr ng t i n 1.000kg, xe lam, xe lôi, xe ba gác, xe mô tô, xe máy, xe ph c v nông nghi p, xe thô sơ trên a bàn. 2. Qu n lý và quy t nh công b i m xe buýt, xe taxi trên a bàn. 3. Qu n lý nhà nư c v giao thông ư ng thu n i a, bao g m các công tác: B o v k t c u h t ng giao thông, ch ng l n chi m hành lang b o v lu ng, b o m tr t t an toàn giao thông; t ch c c u n n, gi i quy t h u qu các v tai n n trên các o n sông (không thu c s qu n lý c a C c ư ng sông Vi t Nam), h , m, kênh trên a bàn. i u 2. Giám c S Giao thông V n t i có trách nhi m hư ng d n, ki m tra UBND các huy n, thành ph th c hi n các n i dung phân c p qu n lý trên. i u 3. Quy t nh có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký. Th trư ng các cơ quan thu c UBND t nh, Ch t ch UBND các huy n, thành ph và các cơ quan, ơn v liên quan căn c Quy t nh thi hành./. TM. UBND T NH Nơi nh n: CH TNCH - Như i u 3; - B Giao thông v n t i; TT T nh y, TT H ND t nh; - C c ư ng b VN; - C c ư ng sông VN; - Các thành viên UBND t nh; - VP UBND t nh: Thân Văn Mưu + L VP, Website BG, NC, TH, TKCT;
  2. + Lưu: VT, CN.
Đồng bộ tài khoản