Quyết định số 131/2008/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
64
lượt xem
4
download

Quyết định số 131/2008/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 131/2008/QĐ-BNN về việc ban hành Quy chế Kiểm soát vệ sinh an toàn trong thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 131/2008/QĐ-BNN

 1. B NÔNG NGHI P C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Đ c l p – T do – H nh phúc ------- --------- S : 131/2008/QĐ-BNN Hà N i, ngày 31 tháng 12 năm 2008 QUY T Đ NH BAN HÀNH QUY CH KI M SOÁT V SINH AN TOÀN TRONG THU HO CH NHUY N TH HAI M NH V B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh đ nh s 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Ngh đ nh s 79/2008/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2008 c a Chính ph quy đ nh h th ng t ch c qu n lý, thanh tra và ki m nghi m v VSATTP; Căn c Lu t Thu s n ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ch t lư ng s n ph m, hàng hóa ngày 20 tháng 11 năm 2007; Căn c Pháp l nh V sinh an toàn th c ph m ngày 26 tháng 7 năm 2003 và Ngh đ nh s 163/2004/NĐ- CP ngày 07/9/2004 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Pháp l nh V sinh an toàn th c ph m; Theo đ ngh c a C c trư ng C c Qu n lý Ch t lư ng Nông lâm s n và Thu s n, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Quy ch Ki m soát v sinh an toàn trong thu ho ch nhuy n th hai m nh v . Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày đăng Công báo. Quy t đ nh này thay th Quy t đ nh s 640/1999/QĐ-BTS ngày 22/9/1999 v vi c ban hành Quy ch Ki m soát an toàn v sinh trong thu ho ch nhuy n th hai m nh v và Quy t đ nh s 863/1999/QĐ-BTS ngày 30/11/1999 v vi c s a đ i Quy ch Ki m soát an toàn v sinh trong thu ho ch nhuy n th hai m nh v c a B trư ng B Thu s n. Đi u 3. Chánh Văn phòng B , C c trư ng C c Qu n lý Ch t lư ng Nông lâm s n và Thu s n, Th trư ng các đơn v thu c B , Giám đ c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Như đi u 3; - Văn phòng Chính ph ; - Lãnh đ o B ; - B Y t , B Tài chính, B Công thương, B KH-CN; - C c Ki m tra văn b n c a B Tư pháp; Lương Lê Phương - UBND các t nh, thành ph tr c thu c T.Ư; - Công báo Chính ph ; - Website Chính ph ; - Lưu: VT, QLCL. QUY CH KI M SOÁT V SINH AN TOÀN TRONG THU HO CH NHUY N TH HAI M NH V (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 131 /2008/QĐ-BNN ngày 31 /12/2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) Chương I QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ph m vi và đ i tư ng áp d ng 1
 2. 1. Ph m vi đi u ch nh: Quy ch này quy đ nh trình t , th t c tri n khai và trách nhi m, quy n h n c a các đơn v có liên quan t i Chương trình ki m soát v sinh an toàn th c ph m (sau đây vi t t t là VSATTP) trong thu ho ch và x lý sau thu ho ch nhuy n th hai m nh v s d ng làm th c ph m. 2. Đ i tư ng áp d ng: Quy ch này áp d ng đ i v i các cơ s thu ho ch, làm s ch, nuôi lưu, kinh doanh nguyên li u, sơ ch , ch bi n nhuy n th hai m nh v . Đi u 2. Gi i thích thu t ng Trong Quy ch này, các thu t ng dư i đây đư c hi u như sau: 1. Nhuy n th hai m nh v (Sau đây vi t t t là NT2MV): các loài nhuy n th thu c l p mang t m ăn qua l c. 2. Vùng thu ho ch: là vùng có NT2MV đư c nuôi, th ho c phân b t nhiên, đư c thu ho ch đ s d ng làm th c ph m. 3. Ngâm nh t p ch t: là vi c x lý NT2MV t vùng cho phép thu ho ch b ng phương ti n thích h p nh m lo i b cát, bùn ho c nh t đ n m c có th ch p nh n. 4. Nuôi lưu: là vi c đưa NT2MV t vùng thu ho ch b ô nhi m đ n vùng thu ho ch đã đư c cơ quan có th m quy n ch p nh n trong th i gian c n thi t dư i s giám sát c a cơ quan có th m quy n. 5. Cơ s làm s ch: là nơi lưu gi NT2MV s ng (đã b lây nhi m vi sinh v t vư t quá gi i h n cho phép) b ng phương ti n thích h p trong nư c bi n t nhiên ho c nư c bi n đã đư c x lý thích h p, trong th i gian c n thi t đ NT2MV không c n ph i x lý thêm trư c khi tiêu th tr c ti p (có th ăn s ng). 6. Cơ s thu ho ch: là t ch c ho c cá nhân có ho t đ ng khai thác NT2MV. 7. Cơ s kinh doanh nguyên li u: là t ch c ho c cá nhân thu gom, b o qu n và v n chuy n NT2MV s ng t nơi thu ho ch t i nơi tiêu th , cơ s sơ ch , cơ s ch bi n. 8. Cơ s sơ ch nhuy n th hai m nh v : là nơi di n ra các ho t đ ng bóc v , tách b n i t ng (không qua x lý nhi t), c p đông và đóng gói, b o qu n th t NT2MV trong đi u ki n phù h p đ cung c p làm nguyên li u cho cơ s ch bi n. 9. Cơ s ch bi n nhuy n th hai m nh v : là nơi di n ra m t ho c nhi u ho t đ ng: gia nhi t, bóc v sau gia nhi t, xông khói, n u chín, làm khô, ư p mu i, trích ly, ép đùn,… trong đi u ki n phù h p và sau đó s n ph m đư c bao gói hoàn ch nh đ đưa ra th trư ng tiêu th ho c cung c p làm nguyên li u cho cơ s ch bi n khác. 10. Phòng ki m nghi m: là các Phòng ki m nghi m đáp ng các yêu c u v năng l c phân tích ch tiêu VSATTP trong NT2MV đư c ch đ nh b i cơ quan do B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn quy t đ nh. Đi u 3. Căn c đ ki m soát VSATTP trong thu ho ch nhuy n th hai m nh v 1. Các Quy chu n k thu t qu c gia v VSATTP, môi trư ng, b o v ngu n l i th y s n và các quy đ nh khác có liên quan. 2. Các đi u ư c qu c t , các th a thu n song phương mà Vi t Nam ký k t, các quy đ nh c a nư c nh p kh u. Đi u 4. Cơ quan ki m tra, Cơ quan ki m soát 1. C c Qu n lý Ch t lư ng Nông lâm s n và Thu s n (bao g m các đơn v tr c thu c) là Cơ quan ki m tra: t ch c và th c hi n các ho t đ ng ki m tra VSATTP vùng thu ho ch NT2MV, quy đ nh ch đ thu ho ch và x lý sau thu ho ch NT2MV. 2. Các cơ quan đ a phương do S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn giao nhi m v qu n lý ch t lư ng th c ph m thu s n là Cơ quan Ki m soát: t ch c và th c hi n các ho t đ ng l y m u và ki m soát thu ho ch NT2MV t i đ a phương. Chương II TRÌNH T , TH T C THI T L P VÀ TRI N KHAI TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH KI M SOÁT VSATTP TRONG THU HO CH NHUY N TH HAI M NH V Đi u 5. Thi t l p Chương trình ki m soát 1. Căn c đ xu t c a S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có vùng thu ho ch NT2MV và tình hình s n xu t NT2MV th c t t i đó, Cơ quan ki m tra ch trì và ph i h p v i C c Nuôi tr ng th y s n và Cơ 2
 3. quan ki m soát đ a phương t ch c thu th p thông tin, th c hi n kh o sát thi t l p Chương trình theo các bư c: a) Thu th p, x lý s li u liên quan đ n Chương trình ki m soát; b) Kh o sát th c đ a vùng thu ho ch NT2MV; c) Khoanh vùng ki m soát; d) L y m u phân tích các ch tiêu VSATTP, x p lo i sơ b vùng thu ho ch căn c trên k t qu phân tích ch tiêu vi sinh v t (sau đây vi t t t là VSV); e) Xác đ nh v trí và s lư ng đi m l y m u đ i di n; f) L p b n đ vùng thu ho ch NT2MV. 2. Sau quá trình kh o sát, Cơ quan ki m tra xem xét thi t l p Chương trình ki m soát t i vùng thu ho ch NT2MV, xây d ng k ho ch và d trù kinh phí trình B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn đ xu t đưa vùng thu ho ch d ki n vào Chương trình ki m soát chính th c n u vùng thu ho ch đáp ng đư c các tiêu chí: a) S c n thi t c a Chương trình trong phát tri n kinh t - xã h i c a đ a phương; b) Quy mô vùng ki m soát (đ i tư ng, di n tích khai thác, s n lư ng); c) Tính kh thi trong th c hi n Chương trình. 3. X p lo i l i vùng thu ho ch: Hàng năm, Cơ quan ki m tra th c hi n th ng kê k t qu phân tích ch tiêu VSV làm cơ s x p lo i l i vùng thu ho ch cho năm sau. Vi c x p lo i l i vùng thu ho ch d a trên k t qu phân tích ch tiêu VSV như sau: a) Vùng thu ho ch đư c x p lo i A n u đ t tiêu chí VSV vùng lo i A trong 6 tháng liên ti p trư c th i đi m x p lo i. Trư ng h p không đ t tiêu chí vùng lo i A trong 6 tháng liên ti p, vùng thu ho ch đư c x p lo i căn c vào k t qu phân tích VSV ngư ng x p lo i k ti p; b) Vùng thu ho ch đư c x p lo i B n u đ t tiêu chí VSV vùng lo i B trong 6 tháng liên ti p trư c th i đi m x p lo i. Trư ng h p không đ t tiêu chí vùng lo i B trong 6 tháng liên ti p, vùng thu ho ch đư c x p lo i căn c vào k t qu phân tích VSV ngư ng x p lo i k ti p; c) Vùng thu ho ch đư c x p lo i C n u đ t tiêu chí VSV vùng lo i C trong 6 tháng liên ti p trư c th i đi m x p lo i; d) Trư ng h p vùng thu ho ch lo i A, B không đ t tiêu chí x p lo i sau th i đi m đư c x p lo i 2 đ t thu ho ch liên ti p, Cơ quan ki m tra xem xét đánh giá và x p lo i l i vùng thu ho ch theo k t qu phân tích ch tiêu VSV th c t ngư ng x p lo i k ti p. Đi u 6. Xây d ng k ho ch ki m soát VSATTP trong thu ho ch nhuy n th hai m nh v hàng năm Vào Quý 4 hàng năm Cơ quan ki m soát thu ho ch t ch c kh o sát, thu th p thông tin vùng thu ho ch trong ph m vi qu n lý theo các bư c: 1. C p nh t di n tích vùng thu ho ch và đ i tư ng NT2MV c n ki m soát. 2. Thu th p, th ng kê thông tin c n thi t v vùng thu ho ch NT2MV đ đi u ch nh k ho ch ki m soát phù h p v i th c t hàng năm. 3. Căn c vào k t qu x p lo i l i vùng thu ho ch c a Cơ quan ki m tra, xây d ng k ho ch l y m u ki m tra các ch tiêu VSATTP vùng thu ho ch NT2MV; d trù kinh phí th c hi n t ngu n ngân sách Nhà nư c g i Cơ quan ki m tra th m đ nh đ trình B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn phê duy t. Đi u 7. Tri n khai th c hi n Chương trình 1. L y m u và phân tích m u: a) Căn c k ho ch đã đư c xây d ng ho c theo yêu c u c a Cơ quan ki m tra trong trư ng h p c n thi t, Cơ quan ki m soát thu ho ch t ch c l y m u và g i m u đ n Cơ quan ki m tra không quá 01 ngày k t khi l y m u. Không quá 01 ngày k t khi nh n m u, Cơ quan ki m tra ph i g i m u cho Phòng Ki m nghi m đư c ch đ nh; b) Không quá 07 ngày đ i v i các ch tiêu VSV và không quá 03 ngày đ i v i các ch tiêu VSATTP khác (t o đ c, đ c t sinh h c bi n, kim lo i n ng, thu c tr sâu, hydrocacbon d u h a …) k t khi nh n m u, Phòng Ki m nghi m ph i th c hi n phân tích và cung c p k t qu cho Cơ quan ki m tra; 3
 4. c) Trình t th t c l y m u, b o qu n, giao nh n, phân tích m u đư c th c hi n th ng nh t theo hư ng d n c a Cơ quan ki m tra. 2. Thông báo ch đ thu ho ch và x lý sau thu ho ch: a) Không quá 01 ngày làm vi c k t khi đã có đ k t qu phân tích, Cơ quan ki m tra ph i g i Thông báo ch đ thu ho ch và x lý sau thu ho ch đ i v i NT2MV cho Cơ quan ki m soát thu ho ch và các đơn v có liên quan; b) Sau khi nh n Thông báo ch đ thu ho ch và x lý sau thu ho ch đ i v i NT2MV t Cơ quan ki m tra, Cơ quan ki m soát thu ho ch thông báo ngay b ng phương ti n phù h p (Fax, e.mail, đi n tho i, truy n thanh, truy n hình,…) đ n các đ i tư ng có liên quan và t ch c giám sát t i vùng thu ho ch. 3. T ch c ki m soát thu ho ch: Căn c Thông báo ch đ thu ho ch và x lý sau thu ho ch, Cơ quan ki m soát thu ho ch th c hi n: a) T ch c giám sát ho t đ ng thu ho ch NT2MV trong vùng đư c phép thu ho ch; b) C p Gi y ch ng nh n xu t x NT2MV (theo ph l c 3) cho t ng lô nguyên li u. Gi y ch ng nh n xu t x NT2MV đư c l p thành hai b n (m t b n chính, m t b n lưu), b n chính c p cho cơ s thu ho ch và b n lưu đư c lưu t i Cơ quan ki m soát thu ho ch. Th c hi n đánh s Gi y ch ng nh n xu t x theo quy đ nh t i Ph l c 4 đính kèm Quy ch này; c) Trư ng h p không có đi u ki n c p Gi y Ch ng nh n xu t x NT2MV t i vùng thu ho ch, c p Phi u giám sát thu ho ch NT2MV (theo ph l c 2) đ làm căn c c p Gi y Ch ng nh n xu t x . B n chính Phi u giám sát thu ho ch NT2MV có giá tr thay th t m th i Gi y Ch ng nh n xu t x NT2MV trong quá trình v n chuy n nguyên li u đ n nơi x lý, ch bi n. Không quá ba ngày làm vi c k t khi thu ho ch, đ i di n cơ s thu ho ch ph i đem b n chính Phi u giám sát thu ho ch NT2MV đ n Cơ quan ki m soát thu ho ch đ đư c c p Gi y Ch ng nh n xu t x NT2MV chính th c; d) T ch c ngăn ch n vi c thu ho ch NT2MV t vùng b đình ch , c m thu ho ch và vi c v n chuy n NT2MV t vùng chưa đư c ki m soát sang vùng đã đư c ki m soát. 4. C nh báo thu ho ch: Trư ng h p k t qu phân tích cho th y có ch tiêu VSATTP vư t quá gi i h n cho phép, Phòng ki m nghi m g i ngay k t qu phân tích đ n Cơ quan ki m tra, Cơ quan ki m tra g i kh n văn b n c nh báo yêu c u x lý đ n Cơ quan ki m soát thu ho ch, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn c a đ a phương có vùng thu ho ch theo n i dung quy đ nh t i Đi u 8 Quy ch này. Chương III X LÝ CÁC TRƯ NG H P C NH BÁO TRONG THU HO CH NHUY N TH HAI M NH V Đi u 8. Trư ng h p k t qu phân tích t o đ c trong nư c bi n, đ c t sinh h c trong th t nhuy n th hai m nh v vư t quá gi i h n cho phép 1. Trư ng h p m t đ t o đ c vư t quá gi i h n c nh báo nhưng hàm lư ng đ c t sinh h c dư i gi i h n cho phép, Cơ quan ki m tra g i Thông báo ch đ thu ho ch và x lý sau thu ho ch và văn b n yêu c u Cơ quan ki m soát thu ho ch: a) Cho phép thu ho ch; b) Tăng t n su t l y m u giám sát t o đ c t 1 đ n 3 ngày/l n và tăng s đi m l y m u g p đôi đ theo dõi xu hư ng bi n đ ng c a t o đ c. Th i gian giám sát tăng cư ng tùy thu c vào đ c đi m sinh trư ng c a t ng loài t o đ c; c) Tăng t n su t l y m u giám sát đ c t t 1 đ n 3 ngày/l n và tăng s đi m l y m u g p đôi; d) L y m u phân tích đ c t sinh h c đ i v i s n ph m t nguyên li u trong đ t thu ho ch k trư c và đ t thu ho ch hi n hành. N u hàm lư ng đ c t sinh h c vư t quá gi i h n cho phép s đình ch vi c xu t xư ng. 2. Không ph thu c vào m t đ t o đ c, k t qu phân tích đ c t sinh h c cho k t qu vư t quá gi i h n cho phép, Cơ quan ki m tra g i Thông báo ch đ thu ho ch và x lý sau thu ho ch và văn b n yêu c u Cơ quan ki m soát thu ho ch: a) Đình ch thu ho ch; 4
 5. b) Tăng cư ng s đi m l y m u và s lư ng m u g p đôi đ giám sát bi n đ ng c a t o đ c và đ c t sinh h c; c) Ki m tra đ c t sinh h c đ i v i s n ph m t nguyên li u trong đ t thu ho ch k trư c cho t i th i đi m ra thông báo đình ch thu ho ch. N u phát hi n có đ c t sinh h c vư t quá gi i h n cho phép s đình ch vi c xu t xư ng. Đi u 9. Trư ng h p k t qu phân tích dư lư ng thu c tr sâu, kim lo i n ng, hydrocacbon d u h a trong nhuy n th hai m nh v vư t quá gi i h n cho phép 1. Trư ng h p dư lư ng thu c tr sâu, kim lo i n ng, hydrocacbon d u h a trong NT2MV vư t quá gi i h n cho phép theo quy đ nh c a Vi t Nam và các th trư ng nh p kh u: a) Đình ch vi c thu ho ch, trình B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ra quy t đ nh chính th c đóng c a vùng thu ho ch; b) Tăng cư ng s đi m l y m u và s lư ng m u g p đôi đ giám sát bi n đ ng c a các ch tiêu vư t quá gi i h n cho phép; c) Ki m tra ch tiêu b phát hi n vư t quá gi i h n cho phép đ i v i s n ph m t nguyên li u trong đ t thu ho ch k trư c cho t i th i đi m ra thông báo đình ch thu ho ch. N u phát hi n có dư lư ng vư t quá gi i h n cho phép s đình ch vi c xu t xư ng. 2. Trư ng h p dư lư ng thu c tr sâu, kim lo i n ng, hydrocacbon d u ho trong NT2MV vư t quá gi i h n cho phép theo quy đ nh c a Vi t Nam nhưng chưa vư t quá m c cho phép c a các nư c nh p kh u khác, Cơ quan ki m tra tham mưu cho B trư ng B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn căn c vào tình hình th c t đ có quy t đ nh x lý phù h p. Đi u 10. Bãi b ch đ c nh báo Ch đ c nh báo ch đư c bãi b khi k t qu phân tích các ch tiêu VSATTP n m trong gi i h n cho phép sau hai l n ki m tra tăng cư ng liên ti p. Chương IV TRÁCH NHI M VÀ QUY N H N C A CÁC CƠ QUAN, T CH C, CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN Đ N CHƯƠNG TRÌNH KI M SOÁT VSATTP TRONG THU HO CH NHUY N TH HAI M NH V Đi u 11. C c Qu n lý Ch t lư ng Nông lâm s n và Th y s n (Cơ quan ki m tra) 1. T ch c xây d ng và trình B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ban hành các quy đ nh có liên quan đ n ki m soát VSATTP NT2MV, tham mưu cho B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ban hành quy đ nh gi i h n các ch tiêu VSATTP trong thu ho ch NT2MV theo t ng th i kỳ. 2. Căn c vào tình hình th c t ; ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan t ch c kh o sát vùng thu ho ch đ xây d ng và s a đ i Chương trình ki m soát VSATTP trong thu ho ch NT2MV cho phù h p v i th c t c a t ng giai đo n và trình B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn phê duy t. 3. Theo Chương trình ki m soát VSATTP trong thu ho ch NT2MV đã đư c phê duy t, tri n khai k ho ch l y m u đ n các Cơ quan Ki m soát thu ho ch NT2MV. 4. Căn c k t qu phân tích các ch tiêu VSATTP đ x p lo i vùng thu ho ch, quy đ nh ch đ thu ho ch và x lý sau thu ho ch và g i Gi y Thông báo ch đ thu ho ch và x lý sau thu ho ch (theo ph l c 1) t i các Cơ quan ki m soát thu ho ch, các cơ s ch bi n NT2MV. Gi y thông báo ph i đư c đánh s th t liên t c theo quy đ nh t i Ph l c 4 đính kèm Quy ch này. 5. Ch trì t ch c các l p t p hu n v ki m soát VSATTP trong thu ho ch NT2MV, hư ng d n thi hành các quy đ nh đ có s ph i h p ch t ch , đ ng b t Trung ương t i đ a phương. 6. Ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan nêu t i Đi u 12 c a Quy ch này, xây d ng và ban hành th ng nh t S tay hư ng d n th c hi n Chương trình ki m soát VSATTP trong thu ho ch NT2MV. 7. Hàng năm công b danh sách các Phòng Ki m nghi m đư c ch đ nh, th ng nh t phương pháp phân tích ch tiêu VSATTP NT2MV. 8. Đ nh kỳ hàng năm báo cáo B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn k t qu th c hi n Chương trình ki m soát VSATTP trong thu ho ch NT2MV. 9. Hàng năm t ng h p k ho ch và d trù kinh phí th c hi n Chương trình t ngu n ngân sách Nhà nư c trình B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn phê duy t. 5
 6. Qu n lý, s d ng và phân b kinh phí cho các cơ quan có liên quan đ th c hi n Chương trình theo quy đ nh hi n hành c a B Tài chính. Yêu c u Cơ quan ki m soát thu ho ch th c hi n đ y đ và k p th i ch đ thu ho ch và báo cáo s li u ki m soát thu ho ch NT2MV. 12. Đ nh kỳ hàng năm và khi c n thi t th c hi n th m tra ho t đ ng l y m u và ki m soát thu ho ch c a Cơ quan ki m soát thu ho ch. Đi u 12. C c nuôi tr ng th y s n 1. Ph i h p v i Cơ quan ki m tra th c hi n kh o sát vùng thu ho ch đ thi t l p Chương trình ki m soát NT2MV. 2. Cung c p s li u liên quan đ n môi trư ng vùng thu ho ch NT2MV cho Cơ quan ki m tra ph c v thi t l p và th c hi n Chương trình ki m soát VSATTP trong thu ho ch NT2MV. 3. Ph i h p v i Cơ quan ki m tra trong vi c giám sát, ki m tra, đánh giá đi u ki n, ch t lư ng môi trư ng vùng/cơ s nuôi NT2MV. Đi u 13. S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn 1. Hàng năm, căn c vào tình hình bi n đ ng ngu n l i NT2MV th c t t i đ a phương, đ xu t v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn đi u ch nh quy mô ki m soát các vùng thu ho ch NT2MV vào Chương trình ki m soát cho năm sau. 2. Th c hi n ch đ báo cáo đ nh kỳ 6 tháng/l n và đ t xu t theo yêu c u c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v các ho t đ ng ki m soát VSATTP trong thu ho ch NT2MV thu c ph m vi qu n lý. 3. Ki m tra vi c ch p hành Quy ch này c a Cơ quan ki m soát thu ho ch. 4. Ch đ o Cơ quan ki m soát thu ho ch t ch c và tri n khai th c hi n Quy ch này t i các cơ s thu ho ch, làm s ch, nuôi lưu, kinh doanh nguyên li u, sơ ch NT2MV. 5. Khi nh n đư c thông báo đình ch thu ho ch c a Cơ quan ki m tra, ch đ o các cơ quan tr c thu c ph i h p v i Cơ quan Ki m soát thu ho ch t ch c ki m soát ch t ch không cho khai thác NT2MV t vùng b c m thu ho ch cho t i khi nh n đư c thông báo cho phép thu ho ch tr l i. Đi u 14. Cơ quan ki m soát thu ho ch 1. Hàng năm ch trì t ch c th c hi n kh o sát, thu th p thông tin vùng thu ho ch trong ph m vi qu n lý đ xây d ng k ho ch và d trù kinh phí th c hi n l y m u ki m tra các ch tiêu VSATTP vùng thu ho ch NT2MV trong ph m vi qu n lý. 2. Th c hi n vi c l y m u nư c, m u NT2MV theo k ho ch đã đư c phê duy t ho c trong trư ng h p c n thi t theo thông báo c a Cơ quan ki m tra; g i m u cho Cơ quan ki m tra. 3. Thông báo quy đ nh v ch đ thu ho ch và x lý sau thu ho ch c a Cơ quan ki m tra t i cơ s thu ho ch, làm s ch, nuôi lưu, sơ ch , kinh doanh NT2MV t i đ a phương. 4. Hư ng d n và giám sát vi c th c hi n ch đ thu ho ch đ i v i t ng vùng thu ho ch n m trong Chương trình ki m soát, c p Gi y ch ng nh n xu t x NT2MV thu ho ch. 5. Khi nh n đư c thông báo đình ch thu ho ch c a Cơ quan ki m tra, ph i h p ngay v i các cơ quan ch c năng đ a phương ki m soát ch t ch không cho khai thác NT2MV t vùng b c m thu ho ch cho t i khi nh n đư c thông báo cho phép thu ho ch l i. 6. Th ng kê và lưu tr s li u thu ho ch NT2MV c a t ng vùng thu ho ch, lưu tr h sơ ki m soát thu ho ch (Gi y ch ng nh n xu t x NT2MV, các thông báo ch đ thu ho ch và x lý sau thu ho ch). 7. Ph i h p v i Cơ quan ki m tra t ch c các l p t p hu n v VSATTP trong thu ho ch NT2MV, hư ng d n quy trình và các quy đ nh trong quá trình th c hi n. 8. Ch đ báo cáo: a) Đ nh kỳ hàng tháng báo cáo Cơ quan ki m tra k t qu ho t đ ng ki m soát thu ho ch c a đ a phương; b) Đ nh kỳ 6 tháng báo cáo S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v k t qu ho t đ ng ki m soát thu ho ch c a đ a phương; c) Hàng năm báo cáo Cơ quan ki m tra t ng k t th c hi n Chương trình (ho t đ ng ki m soát thu ho ch và c p Gi y ch ng nh n xu t x NT2MV; di n tích, s n lư ng, đ i tư ng, thu ho ch). 6
 7. 9. Ch trì ph i h p v i cơ quan h u quan đ a phương ki m tra vi c th c hi n nh ng quy đ nh v ch đ thu ho ch cho t ng vùng thu ho ch. Yêu c u các đ i tư ng liên quan tuân th ch đ l y m u ki m tra VSATTP NT2MV. 11. Đư c thu các kho n phí giám sát thu ho ch, l phí c p Gi y ch ng nh n xu t x NT2MV theo các quy đ nh hi n hành c a B Tài chính. Ði u 15. Các Phòng Ki m nghi m 1. Tuân th đúng quy đ nh c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn đ i v i các Phòng Ki m nghi m đư c ch đ nh. 2. Đ m b o k t qu ki m nghi m chính xác, khách quan; thông báo k t qu đúng h n; ch u trách nhi m v k t qu phân tích do Phòng Ki m nghi m th c hi n. 3. Ch cung c p k t qu phân tích các ch tiêu VSATTP NT2MV cho Cơ quan ki m tra. Đi u 16. Cơ s thu ho ch NT2MV 1. Ch p hành ch đ l y m u do Cơ quan ki m soát thu ho ch th c hi n. 2. Ch p hành đúng ch đ thu ho ch do Cơ quan ki m tra quy đ nh; cung c p b n chính Phi u giám sát thu ho ch khi đ ngh Cơ quan ki m soát thu ho ch c p Gi y ch ng nh n xu t x cho t ng lô nguyên li u NT2MV. 3. Giao b n chính Gi y Ch ng nh n xu t x (ho c b n chính Phi u giám sát thu ho ch) NT2MV đã đư c c p kèm theo t ng lô NT2MV nguyên li u cho khách hàng. 4. N p phí giám sát thu ho ch, l phí c p Gi y Ch ng nh n xu t x NT2MV cho Cơ quan ki m soát thu ho ch theo các quy đ nh hi n hành. 5. Đư c c p Gi y Ch ng nh n xu t x NT2MV/Phi u giám sát thu ho ch NT2MV cho t ng lô nguyên li u thu ho ch. 6. Đư c tham gia các khóa đào t o, t p hu n liên quan đ n Chương trình ki m soát VSATTP NT2MV do Cơ quan ki m tra, Cơ quan ki m soát và các đơn v liên quan t ch c. Đi u 17. Cơ s nuôi lưu nhuy n th hai m nh v 1. Ch nuôi lưu NT2MV vùng nư c đư c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn công nh n. 2. Duy trì ch đ nuôi lưu theo quy đ nh c a Cơ quan ki m tra. 3. Ch thu ho ch NT2MV sau nuôi lưu khi Cơ quan ki m tra ch ng nh n đã đ m b o VSATTP. 4. Giao b n chính Gi y ch ng nh n xu t x NT2MV đã đư c c p kèm theo lô nguyên li u cho khách hàng. 5. Lưu tr đ y đ h sơ liên quan. 6. N p phí giám sát thu ho ch, l phí c p gi y ch ng nh n xu t x NT2MV cho Cơ quan ki m soát thu ho ch theo các quy đ nh hi n hành. 7. Đư c tham gia các khóa đào t o, t p hu n liên quan đ n Chương trình ki m soát VSATTP NT2MV do Cơ quan ki m tra, Cơ quan ki m soát và các đơn v liên quan t ch c. Đi u 18. Cơ s làm s ch NT2MV 1. Ph i ch p hành đúng ch đ x lý NT2MV sau thu ho ch theo quy đ nh c a Cơ quan ki m tra. 2. Ch tiêu th NT2MV sau làm s ch khi Cơ quan có th m quy n xác nh n đã đ m b o VSATTP. 3. Giao b n chính Gi y ch ng nh n xu t x đã đư c c p, Gi y xác nh n làm s ch NT2MV kèm theo lô nguyên li u cho khách hàng. 4. Duy trì đi u ki n đ m b o VSATTP trong làm s ch và lưu tr đ y đ h sơ liên quan. 5. Đư c tham gia các khóa đào t o, t p hu n liên quan đ n Chương trình ki m soát VSATTP NT2MV do Cơ quan ki m tra, Cơ quan ki m soát và các đơn v liên quan t ch c. Đi u 19. Cơ s kinh doanh nguyên li u 1. Ch p hành đúng các quy đ nh v thu gom, b o qu n, v n chuy n nguyên li u NT2MV c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. 7
 8. 2. Giao b n chính Gi y ch ng nh n NT2MV đã đư c c p và các h sơ liên quan kèm theo lô nguyên li u cho khách hàng. 3. Đư c tham gia các khóa đào t o, t p hu n liên quan đ n Chương trình ki m soát VSATTP NT2MV do Cơ quan ki m tra, Cơ quan ki m soát và các đơn v liên quan t ch c. Đi u 20. Cơ s sơ ch nhuy n th hai m nh v 1. Không đư c s d ng NT2MV khai thác t vùng b đình ch thu ho ch làm nguyên li u sơ ch . 2. Giao b n chính Gi y ch ng nh n xu t x NT2MV nguyên li u đã đư c c p và các gi y t có liên quan kèm theo lô NT2MV cho cơ s ch bi n. 3. Ch p hành đúng các quy đ nh v đi u ki n đ m b o VSATTP trong x lý thu s n c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và lưu tr đ y đ h sơ liên quan. 4. Đư c tham gia các khóa đào t o, t p hu n liên quan đ n Chương trình ki m soát VSATTP NT2MV do Cơ quan ki m tra, Cơ quan ki m soát và các đơn v liên quan t ch c. Đi u 21. Cơ s ch bi n nhuy n th hai m nh v 1. Không s d ng NT2MV khai thác t vùng b đình ch thu ho ch làm nguyên li u ch bi n. 2. G i kèm b n chính Gi y ch ng nh n xu t x NT2MV nguyên li u đã đư c c p v i h sơ đ ngh c p Ch ng thư v sinh cho lô hàng thành ph m t i Cơ quan ki m tra ch t lư ng trư c khi xu t ra th trư ng tiêu th . 3. Ch p hành đúng các quy đ nh v đi u ki n đ m b o VSATTP trong ch bi n thu s n c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và lưu tr đ y đ h sơ liên quan. 4. Đư c tham gia các khóa đào t o, t p hu n liên quan đ n Chương trình ki m soát VSATTP NT2MV do Cơ quan ki m tra, Cơ quan ki m soát và các đơn v liên quan t ch c. Chương V KHI U N I VÀ X LÝ VI PH M Đi u 22. Khi u n i M i t ch c, cá nhân có quy n khi u n i, t cáo các hành vi vi ph m Quy ch này theo quy đ nh c a Lu t Khi u n i, t cáo. Đi u 23. X lý vi ph m Vi c x lý vi ph m đ i v i các hành vi vi ph m Quy ch này tuỳ theo tính ch t và m c đ c a hành vi có th b x lý vi ph m hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s theo lu t đ nh. Chương VI ĐI U KHO N THI HÀNH Ði u 24. S a đ i, b sung quy ch M i s a đ i, b sung n i dung Quy ch này do B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn xem xét và quy t đ nh b ng văn b n./. PH L C 1 (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 131 /2008/QĐ-BNN ngày 31 tháng 12 năm 2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 8
 9. THÔNG BÁO CH Đ THU HO CH VÀ X LÝ SAU THU HO CH HARVESTING STATUS AND POST-HARVEST TREATMENT S /N0: XX/YYYY-ZZz Cơ quan ki m tra nhuy n th hai m nh v / Bivalve Molluscs Hygiene and Safety Inspection Agency: …………………………………………………………………….……………… ……………………………………………………………………………………. Đ a ch /Address: …..……………………………………………………………. …………………….……………………………………………………………... Căn c k t qu phân tích các ch tiêu VSATTP đ t …..… năm ……….../ According to Hygiene and Safety parameter testing result for ……... sampling of …………. THÔNG BÁO/ HEREBY ANNOUNCES Yêu c u Cơ quan ki m soát thu ho ch ……………………………, cơ s thu ho ch, làm s ch, nuôi lưu và ch bi n nhuy n th hai m nh v th c thi ch đ ki m soát và x lý sau thu ho ch*/ The Harvesting Control Agency of ……………………………., Bivalve molluscs Harvesting, Depuration, Relaying and processing Establishment are required to implement the following harvesting status and post - harvest treatment: …………………………………………………..……… ………………………………………………………………………………………………… đ i v i bãi thu ho ch/ for the harvesting site: …………………………………………… Loài nhuy n th hai m nh v / species: ....................................................................... t /from: …………………….. đ n/to …………………………... Ngày/Date: ……………………… Đ i di n Cơ quan ki m tra/ The representative of Hygiene and Safety Inspection Agency (Ký tên, đóng d u/Sign and Seal) * Ghi rõ ch đ thu ho ch và x lý sau thu ho ch/ Descript clearly harvesting status and post-harvest treatment: - C m thu ho ch/Closed; - Thu ho ch đưa th ng vào tiêu th /Open for harvesting for direct consumption; - Đư c phép thu ho ch nhưng ph i làm s ch (nuôi lưu) và/ho c x lý nhi t trư c khi tiêu th / Open for harvesting but purfication (relaying) and/or heat treatment is required before consumption. PH L C 2 (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 131 /2008/QĐ-BNN ngày 31 tháng 12 năm 2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) TÊN CƠ QUAN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM KI M SOÁT THU HO CH Đ c l p – T do – H nh phúc ------- --------- PHI U GIÁM SÁT THU HO CH NHUY N TH HAI M NH V NOTE FOR MONITORING OF HARVESTED BIVALVE MOLLUSCS S / No………. 1. Cơ s thu ho ch/Harvester 2. Đ a ch / Address 3. Ngày thu ho ch/ Date of harvesting 9
 10. 4. Nơi thu ho ch/ Harvesting area đư c x p lo i/ classified in category……… 5. Loài nhuy n th / Species 6. Kh i lư ng/ Quantity (kgs) 7. Cơ s ti p nh n/ Recipient 8. Có giá tr đ n ngày/Valid until:……………………………………………………………… Ngày/ Date…………….. Tên và ch ký c a ngư i thu ho ch/ Tên và ch ký c a cán b giám sát/ Name and signature of harvester Name and signature of harvesting controller PH L C 3 (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 131 /2008/QĐ-BNN ngày 31 tháng 12 năm 2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM GI Y CH NG NH N XU T X NHUY N TH HAI M NH V CERTIFICATE OF ORIGIN OF BIVALVE MOLLUSCS S / No XX/YYYY-ZZz Cơ quan ki m soát thu ho ch nhuy n th hai m nh v / Bivalve Molluscs Harvesting Control Agency Đ a ch / Address Căn c thông báo s ………. ngày………………… c a cơ quan ki m tra v sinh an toàn/ According to the announcement No……….… dated………………..of Hygiene and Safety Inspection Agency. CH NG NH N/ HEREBY CERTIFIES Cơ s thu ho ch/ Name of harvester Đ a ch / Address Ngày thu ho ch/Date of harvesting………….Loài nhuy n th /Species Nơi thu ho ch/Harvesting area……………. đư c x p lo i/ classified in category Kh i lư ng/ Quantity (kgs) ……………. Cơ s ti p nh n/ Recipient Lô nguyên li u trên* / The lot of the above mentioned raw material * Ngày / Date…………… Đ i di n Cơ quan ki m soát thu ho ch/ The representative of the Harvesting Control Agency (Ký tên, đóng d u/ Signature and Seal) * Ghi rõ yêu c u x lý sau thu ho ch (đư c đưa th ng vào tiêu th hay ph i qua làm s ch ho c nuôi lưu trư c khi tiêu th )/ 10
 11. * Descript clearly post-harvest treatment regime (for direct consumption or requiring purification/ relaying before consumption). PH L C 4 (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 131 /2008/QĐ-BNN ngày 31 tháng 12 năm 2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) QUY Đ NH VI C ĐÁNH S THÔNG BÁO THU HO CH VÀ GI Y CH NG NH N XU T X NGUY N TH 2 M NH V Stt Lo i gi y Đánh s Ghi chú 1 Thông báo ch đ thu XX/YYYY-ZZz - XX: Nhóm 2 ch s R p ch s th t ho ch và x lý sau thu đ t thu ho ch trong năm. ho ch - YYYY: Nhóm 4 ch s R p ch năm ra thông báo thu ho ch. - ZZz: Nhóm 2 ho c 3 ch cái ký hi u mã vùng thu ho ch 2 Gi y ch ng nh n xu t XXX/YYYY-ZZz - XXX: Nhóm 3 ch s R p ch s th x nhuy n th 2 n nh t gi y ch ng nh n xu t x đã đư c c p v trong năm. - YYYY: Nhóm 4 ch s R p ch năm c p gi y ch ng nh n xu t x . - ZZz: Nhóm 2 ho c 3 ch cái ký hi u mã vùng thu ho ch 11
Đồng bộ tài khoản