Quyết định số 1315/QĐ-TTg

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
252
lượt xem
34
download

Quyết định số 1315/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1315/QĐ-TTg về phê duyệt kế hoạch thực hiện công ước khung về kiểm soát thuốc lá do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1315/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 1315/Q -TTg Hà N i, ngày 21 tháng 08 năm 2009 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T K HO CH TH C HI N CÔNG Ư C KHUNG V KI M SOÁT THU C LÁ TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Ký k t, gia nh p và th c hi n i u ư c qu c t ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Quy t nh s 877/2004/Q /CTN ngày 11 tháng 11 năm 2004 c a Ch t ch nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam v vi c phê chu n Công ư c khung v ki m soát thu c lá; Căn c Ngh quy t s 12/2000/NQ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2000 c a Chính ph v chính sách qu c gia phòng, ch ng tác h i thu c lá, giai o n 2000-2010; Xét ngh c a B trư ng B Y t , QUY T NNH i u 1. Phê duy t K ho ch th c hi n Công ư c khung v ki m soát thu c lá kèm theo Quy t nh này. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký ban hành. i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng các cơ quan, ơn v liên quan, Trư ng ban và các thành viên Ban Ch nhi m chương trình phòng, ch ng tác h i thu c lá qu c gia ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao;
 2. - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Giám sát tài chính Qu c gia; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, KGVX (5b). K HO CH TH C HI N CÔNG Ư C KHUNG V KI M SOÁT THU C LÁ (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1315/Q -TTg ngày 21 tháng 8 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph ) gi m t l m c và ch t do các b nh liên quan n s d ng các s n phNm thu c lá, T ch c Y t Th gi i ã kh i xư ng xây d ng Công ư c Khung v Ki m soát thu c lá (dư i ây g i t t là Công ư c Khung). N i dung c a Công ư c Khung có liên quan n nhi u lĩnh v c, như: s n xu t, buôn bán và tiêu th các s n phNm thu c lá. Tính n ngày 30 tháng 7 năm 2009, ã có 168 qu c gia ký Công ư c, trong ó 166 qu c gia ã phê chuNn Công ư c Khung. Vi t Nam là nư c th 47 phê chuNn Công ư c Khung và Công ư c Khung có hi u l c t i nư c ta t ngày 17 tháng 3 năm 2005. Trong B n K ho ch này, c m t “các s n phNm thu c lá” là các s n phNm ư c s n xu t t toàn b hay m t ph n nguyên li u thu c lá và ư c ch bi n dư i d ng thu c lá i u, xì gà, thu c lá s i dùng hút tNu ho c các d ng s n phNm khác dùng hút, nhai, ng i và mút. B n k ho ch này ưa ra các n i dung, th i gian và phân công trách nhi m các cơ quan có liên quan trong vi c n i lu t hóa các quy nh c a Công ư c Khung, th c hi n các nghĩa v và quy n l i c a Vi t Nam v i tư cách là thành viên Công ư c Khung. I. L TRÌNH TH C HI N 1. Các bi n pháp gi m nhu c u s d ng các s n phNm thu c lá a) V giá và thu i v i s n phNm thu c lá: - T nay n năm 2010, xây d ng l trình v thu các s n phNm thu c lá theo hư ng: tăng thu và giá c a các s n phNm thu c lá; áp d ng m c thu cao i v i các s n phNm thu c lá nh p khNu; áp d ng các bi n pháp v quy nh giá t i thi u các s n phNm thu c lá; các bi n pháp h n ch và ki m soát ch t ch vi c bán các s n phNm thu c lá t i các c a hàng mi n thu . b) Phòng tránh ti p xúc v i khói thu c lá: - Nghiêm c m hút thu c lá t 01 tháng 01 năm 2010 l p h c, nhà tr , các cơ s y t , thư vi n, r p chi u phim, nhà hát, nhà văn hóa, các khu v c s n xu t và nơi làm vi c
 3. trong nhà, nơi có nguy cơ cháy n cao và trên các phương ti n giao thông công c ng. T i nơi c m hút thu c lá ph i treo bi n có ch ho c bi u tư ng “C m hút thu c lá”; - T i các nơi công c ng trong nhà (nhà thi u th thao, sân v n ng có mái che, trung tâm tri n lãm, phòng i c a nhà ga, b n xe, sân bay, b n c ng) và khu vui chơi, gi i trí trong nhà, các nhà hàng, quán bar, karaoke, khách s n, vũ trư ng ch ư c phép hút thu c t i khu v c dành riêng cho ngư i hút thu c lá; nh ng nơi dành riêng cho ngư i hút thu c lá c n có thông khí riêng bi t. - T ng bư c hoàn thi n các quy nh c m hút thu c lá nơi công c ng, ti n t i c m hút thu c lá t i t t c nh ng nơi công c ng trong nhà vào năm 2010. - Th c thi nghiêm ch tài x ph t vi ph m i v i hành vi hút thu c lá nơi công c ng theo quy nh c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c y t . c) Quy nh v công b các thông tin v s n phNm thu c lá: Các nhà s n xu t và nh p khNu các s n phNm thu c lá ph i thông báo cho cơ quan có thNm quy n thông tin v hàm lư ng tar (h c ín), ni-cô-tin có trong các s n phNm thu c lá và khói thu c lá và công b các thông tin v thành ph n tar (h c ín) và ni-cô-tin theo quy nh c a B Y t . d) Quy nh vi c dán tem, óng gói và ghi nhãn mác c a các s n phNm thu c lá: - Các s n phNm thu c lá lưu thông, kinh doanh trên th trư ng trong nư c ph i dán tem, óng gói, ghi nhãn bao bì s n phNm và in n i dung c nh báo v tác h i c a vi c s d ng thu c lá theo quy nh c a pháp lu t và phù h p v i quy nh c a Công ư c Khung. Th c hi n in c nh báo s c kh e b ng hình nh v tác h i c a thu c lá t i s c kh e. ) Các bi n pháp thông tin, giáo d c, truy n thông v phòng ch ng tác h i thu c lá. - Tăng cư ng các chương trình giáo d c s c kh e và nâng cao nh n th c c a c ng ng v tác h i c a vi c s d ng các s n phNm thu c lá, v l i ích c a vi c cai nghi n thu c lá và l i s ng không thu c lá, trong ó c bi t chú tr ng th c hi n chương trình giáo d c và ngăn ng a thanh thi u niên s d ng các s n phNm thu c lá; - Th c hi n các chương trình ào t o, nâng cao nh n th c v phòng ch ng t i h i thu c lá cho i tư ng là cán b y t , cán b các ban ngành, oàn th ; nhân viên c ng ng; nhân viên làm công tác xã h i; nh ng ngư i làm công tác truy n thông, các giáo viên, các nhà ho ch nh chính sách, các nhà qu n lý và nh ng i tư ng có liên quan khác. e) Các bi n pháp v qu ng cáo, khuy n mãi và tài tr thu c lá: - Th c hi n nghiêm các quy nh pháp lu t v c m toàn di n qu ng cáo và khuy n mãi các s n phNm thu c lá dư i m i hình th c; - Th c hi n nghiêm quy nh c m m i hình th c tài tr tr c ti p ho c gián ti p c a các ơn v s n xu t, kinh doanh các s n phNm thu c lá cho các ho t ng ho c các t
 4. ch c, cá nhân v i m c ích qu ng cáo các s n phNm thu c lá ho c tên tu i hình nh các công ty thu c lá; - Ph i h p v i các nư c là thành viên c a Công ư c Khung dư i s i u ph i c a T ch c Y t Th gi i xây d ng và ký k t Ngh nh thư v c m toàn di n vi c qu ng cáo, khuy n mãi và tài tr các s n phNm thu c lá xuyên biên gi i. g) Các bi n pháp v h tr cai nghi n thu c lá: - Ti p t c xây d ng và th c hi n hi u qu các chương trình cai nghi n thu c lá. a d ng hóa các hình th c tư v n cai nghi n thu c lá; - Ho t ng h tr cai nghi n thu c lá ph i ư c l ng ghép trong các chương trình, k ho ch và chi n lư c v y t và giáo d c qu c gia v i s tham gia c a các cán b y t , cán b giáo d c và cán b t i c ng ng. - Cho phép s n xu t, nh p và s d ng các thu c i u tr cai nghi n thu c lá v i chính sách thu ưu ãi theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. Ny m nh công tác nghiên c u khoa h c và ng d ng các phương pháp cai nghi n phù h p v i i u ki n kinh t , xã h i Vi t Nam. - T o ngu n kinh phí phát tri n các d ch v h tr cai nghi n thu c lá t ngân sách Nhà nư c, ngu n tài tr qu c t và óng góp c a ngư i dân dư i hình th c vi n phí và b o hi m y t . 2. Các bi n pháp gi m cung c p các s n phNm thu c lá tiêu th trong nư c: a) Các bi n pháp ki m soát buôn bán các s n phNm thu c lá: - Có k ho ch th c hi n t ng bư c n năm 2010 th c hi n y các quy nh t i Ngh quy t s 12/2000/NQ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2000 c a Chính ph v Chính sách Qu c gia phòng ch ng tác h i c a thu c lá giai o n 2000-2010 trong khâu lưu thông thu c lá; ki m soát ch t ch khâu lưu thông thu c lá t bán buôn n bán l ; c m bán các bao thu c lá ư c óng gói dư i 20 i u. - Ti p t c th c hi n nghiêm quy nh c m bán các s n phNm thu c lá t i cơ quan, nơi làm vi c, t i trư ng h c, b nh vi n, trên các phương ti n giao thông công c ng và t i nh ng nơi có quy nh c m hút thu c lá theo quy nh hi n hành. - n năm 2010, hoàn thành vi c c p gi y phép cho các t ch c, cá nhân buôn bán các s n phNm thu c lá, nh m ngăn ch n vi c buôn bán b t h p pháp; - n năm 2010, hoàn thành vi c xây d ng quy ho ch l i m ng lư i bán buôn và bán l các s n phNm thu c lá trong toàn qu c, trư c m t t i các thành ph l n; - Sau năm 2010 vi c bán l thu c lá ch ư c th c hi n t i các a i m theo quy ho ch ã ư c c p có thNm quy n phê duy t. - Ti p t c th c hi n bi n pháp qu n lý ch t ch vi c nh p khNu thu c lá, xây d ng quy ch qu n lý nh p khNu và kinh doanh thu c lá. Nh p khNu theo hư ng thương m i nhà
 5. nư c k t h p v i qu n lý chuyên ngành. Quy nh u m i nh p khNu, tiêu chuNn ch t lư ng và nhãn mác thu c lá nh p khNu; qu n lý lưu thông trong nư c i v i s n phNm thu c lá nh p khNu. i v i thu c lá i u nh p khNu ph i dán tem nh p khNu riêng phân bi t thu c lá nh p khNu v i thu c lá s n xu t trong nư c. - Tăng cư ng các bi n pháp ch ng thu c lá gi các lo i, thu c lá ngo i nh p l u. Tăng cư ng ki m tra và x lý nghiêm các hành vi nh p l u thu c lá, buôn bán thu c lá gi , thu c lá nhái nhãn mác và kinh doanh trái phép các s n phNm thu c lá. - Th c hi n nghiêm quy nh tiêu h y (không cho tái xu t khNu) các s n phNm thu c lá và phương ti n s n xu t thu c lá gi , thu c lá nhái nhãn mác, thu c lá nh p l u và các s n phNm thu c lá b t h p pháp khi b t ch thu. b) Các bi n pháp ngăn ng a tr v thành niên bán thu c lá và bán thu c lá cho tr v thành niên - Th c hi n nghiêm quy nh c m bán thu c lá cho ngư i dư i 18 tu i. Yêu c u các c a hàng bán các s n phNm thu c lá ph i có b n cam k t v i cơ quan qu n lý không bán các s n phNm thu c lá cho ngư i dư i 18 tu i. Th c hi n x ph t nghiêm nh ng cá nhân, t ch c vi ph m quy nh t i Ngh nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c y t . - Th c hi n nghiêm quy nh c m bán thu c lá b ng máy bán t ng, bán qua m ng Internet và bán qua i n tho i. c) Các bi n pháp h tr phát tri n kinh t , chuy n i ho t ng s n xu t cho ngư i lao ng trong ngành s n xu t và kinh doanh các s n phNm thu c lá. T ng bư c ti n hành nghiên c u và xây d ng các án h tr cho các ho t ng thay th kh thi v kinh t cho ngư i tr ng thu c lá, công nhân s n xu t thu c lá. 3. B o v môi trư ng Ny m nh các bi n pháp b o v môi trư ng và b o v s c kh e c a nh ng ngư i liên quan n lĩnh v c tr ng và s n xu t thu c lá. Di d i các nhà máy s n xu t thu c lá ra xa khu v c dân cư theo quy ho ch c a Nhà nư c. 4. H p tác khoa h c, k thu t và thông tin a) Nghiên c u, giám sát và trao i thông tin - Xây d ng k ho ch nghiên c u, ánh giá khoa h c ti n t i thi t l p h th ng giám sát có hi u qu xác nh các ch s tiêu th , t l s d ng các s n phNm thu c lá trong c ng ng, h u qu c a vi c s d ng s n phNm thu c lá và phơi nhi m v i khói thu c lá. - Th c hi n các chương trình ánh giá c l p ho c l ng ghép các chương trình giám sát các s n phNm thu c lá vào i u tra m c s ng dân cư, các chương trình giám sát s c kh e qu c gia ho c các chương trình ánh giá khác có liên quan n s n xu t, kinh doanh, s d ng thu c lá.
 6. b) Báo cáo và trao i thông tin Th c hi n báo cáo nh kỳ theo yêu c u c a H i ngh các Bên v vi c th c hi n Công ư c Khung. c) H p tác qu c t H p tác v i T ch c Y t Th gi i và các t ch c qu c t khác trong lĩnh v c khoa h c, k thu t, lu t pháp và chuyên môn tăng cư ng năng l c nh m th c hi n Công ư c Khung. 5. Ngu n tài chính cho ho t ng ki m soát thu c lá. a) Ngu n tài chính dành cho ho t ng ki m soát thu c lá th c hi n Công ư c Khung v ki m soát thu c lá ư c huy ng t nh ng ngu n sau: - Ngu n v n ngân sách nhà nư c. - Ngu n h tr c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c. - Ngu n x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c s n xu t, kinh doanh và s d ng thu c lá. b) Thành l p Qu phòng ch ng tác h i thu c lá và nâng cao s c kh e c ng ng. II. K HO CH S A I, B SUNG, BAN HÀNH VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T TH C HI N CÔNG Ư C KHUNG 1. Hoàn thi n và xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t nh m làm gi m nhu c u v s d ng các s n phNm thu c lá. a) Thu và giá các s n phNm thu c lá: - Xây d ng l trình tăng thu phù h p nh m tăng giá các s n phNm thu c lá. - Xây d ng và áp d ng m c thu cao i v i các s n phNm thu c lá nh p khNu. - Xem xét, s a i quy nh v vi c h n ch bán các s n phNm thu c lá t i các c a hàng mi n thu h n ch và ki m soát ch t ch vi c bán các s n phNm thu c lá t i các c a hàng mi n thu . b) Ti p t c hoàn thi n và Ny m nh vi c th c hi n các quy nh h n ch t i a vi c phơi nhi m khói thu c lá t i nơi công c ng, nơi làm vi c. c) Quy nh công b các thông tin v s n phNm thu c lá: Xây d ng và ban hành quy nh v vi c các nhà s n xu t và nh p khNu ph i công b các thông tin v hàm lư ng và các ch t có trong khói c a các s n phNm thu c lá. d) Quy nh v óng gói và g n nhãn mác c a các s n phNm thu c lá:
 7. Các nhà s n xu t và kinh doanh thu c lá không ư c s d ng các hình th c ho c t ng t o cho ngư i tiêu dùng có n tư ng ho c hi u sai v tính ch t, tác ng c a các s n phNm thu c lá i v i s c kh e; ho c làm cho ngư i tiêu dùng hi u r ng s n phNm thu c lá này ít nh t có nh hư ng t i s c kh e hơn các lo i s n phNm thu c lá khác. Các hình th c ho c t ng này là vi c in các c m t như: “low tar” (ít h c ín), “light” (nh ), “ultra-light” (siêu nh ), “mild” (d u êm)… b ng ngôn ng ti ng Vi t ho c các ngôn ng khác trên bao bì các s n phNm thu c lá. ) Qu ng cáo, khuy n m i và tài tr thu c lá: - Ti p t c hoàn thi n các văn b n hư ng d n v vi c c m toàn di n ho t ng qu ng cáo, khuy n m i và tài tr dư i m i hình th c tr c ti p ho c gián ti p c a các công ty s n xu t và kinh doanh các s n phNm thu c lá v i m c ích qu ng cáo các s n phNm thu c lá và tên tu i, hình nh các công ty kinh doanh thu c lá. - Tham gia cùng các Bên trong Công ư c Khung so n th o Ngh nh thư nh m c m toàn di n vi c qu ng cáo, khuy n mãi và tài tr thu c lá xuyên biên gi i. 2. Xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t nh m t ng bư c gi m cung c p các s n phNm thu c lá. Ngăn ch n các ho t ng buôn bán b t h p pháp các s n phNm thu c lá: - Tham gia cùng các Bên c a Công ư c Khung xây d ng và ký Ngh nh thư v ch ng buôn l u các s n phNm thu c lá. - Xây d ng quy ho ch m ng lư i bán buôn và bán l các s n phNm thu c lá trong toàn qu c, trư c m t t i các thành ph l n. III. TRÁCH NHI M C A CÁC B , NGÀNH, Y BAN NHÂN DÂN CÁC T NH/THÀNH PH VÀ CÁC CƠ QUAN, ƠN VN TRONG VI C T CH C TH C HI N CÔNG Ư C KHUNG V KI M SOÁT THU C LÁ 1. B Y t : a) Là cơ quan thư ng tr c c a Chương trình phòng ch ng tác h i c a thu c lá (PCTHTL), có nhi m v t ch c, ch o, i u ph i th c hi n các chương trình, k ho ch liên ngành PCTHTL trên ph m vi c nư c. Văn phòng Chương trình PCTHTL thu c B Y t có trách nhi m giúp Ban Ch nhi m Chương trình t ch c tri n khai th c hi n k ho ch th c hi n Công ư c Khung; hàng năm t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph k t qu th c hi n Công ư c Khung v ki m soát thu c lá. b) Ch trì trong vi c nghiên c u phương pháp cai nghi n thu c lá và t ch c th c hi n; ch trì, ph i h p v i B Giáo d c và ào t o biên so n tài li u PCTHTL ưa vào chương trình gi ng d y trong trư ng h c và các trư ng ào t o Y dư c. c) Ch trì, ph i h p v i các cơ quan h u quan trong vi c rà soát, h th ng hóa văn b n quy ph m pháp lu t trong lĩnh v c PCTHTL.
 8. d) Ch trì, ph i h p v i các B liên quan xây d ng quy nh v các khu v c không ư c phép hút thu c, các quy nh v n i dung, hình th c, thông tin c nh báo tác h i c a các s n phNm thu c lá t i s c kho , thành ph n n ng các ch t có trong các s n phNm thu c lá. . Ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan th c hi n báo cáo nh kỳ theo yêu c u c a H i ngh các Bên v vi c th c hi n Công ư c Khung. e) Ph i h p v i B Công thương, ph i h p v i B Khoa h c và Công ngh xây d ng, ban hành quy chuNn k thu t qu c gia v ch t lư ng các s n phNm thu c lá, qu n lý ch t ch quy chuNn k thu t v ch t lư ng thu c lá. g) Ph i h p v i B Tài chính ánh giá tác ng c a thu thu c lá n tiêu dùng các s n phNm thu c lá và n ngu n thu c a Chính ph . h) Ph i h p v i B Văn hóa, Th thao và Du l ch, B Thông tin và Truy n thông, ài Truy n hình Vi t Nam, ài Ti ng nói Vi t Nam, các cơ quan thông t n báo chí và các cơ quan liên quan tích c c t ch c các ho t ng nh m tuyên truy n r ng rãi v m c tiêu, ý nghĩa, các n i dung c a Công ư c Khung; tuyên truy n v l trình th c hi n Công ư c Khung; v n ng m i ngư i dân trong c ng ng tích c c hư ng ng tham gia th c thi các quy nh c a Công ư c Khung. 2. B Văn hóa, Th thao và Du l ch: a) Ch o th ng nh t công tác giáo d c và truy n thông sâu r ng trong các t ng l p nhân dân v Công ư c Khung, tác h i c a các s n phNm thu c lá và các ch trương, bi n pháp PCTHTL trên các lo i hình văn hóa ngh thu t và i n nh. b) Tuyên truy n xây d ng n p s ng văn hóa không m i và không s d ng các s n phNm thu c lá. Xây d ng các a i m du l ch không khói thu c. Có k ho ch l ng ghép các thông tin, truy n thông giáo d c PCTHTL v i các chương trình kinh t xã h i khác. c) Ph i h p v i B , ngành liên quan hoàn thi n các văn b n hư ng d n vi c c m toàn di n các hình th c qu ng cáo thu c lá, ki m soát ch t ch vi c th c hi n quy nh c m qu ng cáo các s n phNm thu c lá và x ph t nghiêm các hành vi vi ph m v qu ng cáo các s n phNm thu c lá. 3. B Thông tin và Truy n thông: ch o vi c thông tin, tuyên truy n v PCTHTL ng th i ch o ngăn ch n vi c ưa các thông tin qu ng cáo, khuy n m i và tài tr c a các công ty thu c lá trên các phương ti n thông tin i chúng và trên xu t b n phNm. 4. ài Truy n hình Vi t Nam, ài Ti ng nói Vi t Nam, các cơ quan thông tin i chúng có trách nhi m ph i h p v i B Y t và các B ngành có liên quan b trí th i lư ng phát sóng, ưa tin bài nh m tuyên truy n r ng rãi v m c tiêu, ý nghĩa, các n i dung c a Công ư c Khung; tuyên truy n v l trình th c hi n Công ư c Khung; v n ng m i ngư i dân trong c ng ng tích c c hư ng ng tham gia th c thi các quy nh c a Công ư c Khung.
 9. 5. B Công thương: a) Ch o ho t ng c a ngành công nghi p s n xu t thu c lá t khâu quy ho ch, u tư tr ng cây thu c lá, ch bi n nguyên li u, s n xu t, kinh doanh b o m v sinh môi trư ng, an toàn lao ng, nâng cao ch t lư ng s n phNm thu c lá nh m gi m thi u c h i cho ngư i tiêu dùng; ch trì, ph i h p v i các cơ quan h u quan trong vi c s p x p các doanh nghi p s n xu t thu c lá i u trên ph m vi c nư c theo hư ng t p trung u m i. Th c hi n ch c năng qu n lý chuyên ngành trong nh p khNu, s d ng thi t b s n xu t thu c lá, thu c lá nguyên li u và gi y cu n i u thu c lá. b) T ng bư c ti n hành các nghiên c u và xây d ng các án thay th kh thi v kinh t cho ngư i tr ng thu c lá, công nhân s n xu t thu c lá khi t ch c s p x p l i ngành. c) Ch trì ph i h p v i các cơ quan h u quan trong vi c u tư ngành công nghi p thu c lá. d) Ch o công tác qu n lý xu t khNu, nh p khNu, lưu thông thu c lá; ki m soát vi c khuy n m i, ti p th , tài tr c a các doanh nghi p kinh doanh thu c lá; ch trì ph i h p v i các cơ quan h u quan t ch c th c hi n có hi u qu vi c ch ng các vi ph m như: buôn l u thu c lá, kinh doanh thu c lá gi , không in c nh báo s c kh e, không dán tem theo quy nh và kinh doanh thu c lá t i các c a hàng mi n thu . ) Ph i h p v i các cơ quan ch c năng qu n lý nh p khNu thi t b chuyên ngành thu c lá, nguyên li u thu c lá. e) Ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan s p x p t ch c, quy ho ch m ng lư i i lý bán buôn, bán l các s n phNm thu c lá. 6. B Giáo d c và ào t o: a) Ch o Ny m nh công tác phòng, ch ng tác h i c a thu c lá trong h c sinh, sinh viên và cán b công ch c ngành giáo d c. Xây d ng trư ng h c không khói thu c lá. b) ưa n i dung phòng, ch ng tác h i c a thu c lá trong chương trình gi ng d y c a các nhà trư ng t m m non n i h c. 7. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn: nghiên c u các bi n pháp h tr phát tri n kinh t , chuy n i cây tr ng thay th m t ph n cây thu c lá t i nh ng vùng tr ng cây thu c lá, b o m cu c s ng cho nhân dân nh ng vùng còn khó khăn. 8. B Công an: tăng cư ng ho t ng PCTHTL trong ngành công an; ban hành quy nh cán b công an không hút thu c khi làm nhi m v ; ph i h p v i B Công thương và các cơ quan có liên quan Ny m nh công tác ch ng buôn l u thu c lá, tham gia x ph t các hành vi vi ph m quy nh v PCTHTL. 9. B Qu c phòng: tăng cư ng ho t ng PCTHTL trong các ơn v tr c thu c B Qu c phòng; ban hành quy nh c m cán b c a ngành hút thu c trong khi làm nhi m v ; ph i h p v i B , ngành ch c năng tham gia công tác ch ng buôn l u thu c lá.
 10. 10. B Tài chính: a) Hư ng d n th c hi n chính sách thu i v i thu c lá theo quy nh c a Lu t Thu tiêu th c bi t và Ngh nh c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Thu tiêu th c bi t. b) Ch trì, ph i h p v i B Y t và các B , ngành liên quan xây d ng l trình tăng thu phù h p i v i các s n phNm thu c lá; nghiên c u xu t thành l p Qu PCTHTL và nâng cao s c kh e c ng ng. c) Ch trì, ph i h p v i B Y t ánh giá tác ng c a chính sách thu tiêu th c bi t m i i v i tiêu dùng thu c lá và ngu n thu c a Nhà nư c. d) Ti p t c nghiên c u, xu t chính sách thu và giá phù h p nh m h n ch s d ng các s n phNm thu c lá. ) B o m b trí kinh phí t ngân sách nhà nư c trong d toán chi hàng năm c a các B , ngành, a phương theo Lu t Ngân sách hi n hành dành cho công tác phòng, ch ng tác h i c a thu c lá. e) Ch trì, ph i h p v i các cơ quan h u quan ki m tra vi c th c hi n dán tem trên các s n phNm thu c lá. 11. B K ho ch và u tư: a) Ph i h p v i B Tài chính b o m ngân sách cho Chương trình Phòng, ch ng tác h i thu c lá qu c gia tri n khai th c hi n Công ư c Khung v Ki m soát Thu c lá. b) Ph i h p v i các B ngành liên quan th c hi n qu n lý u tư ngành công nghi p thu c lá theo úng quy nh c a Ngh quy t s 12/2000/NQ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2000 c a Chính ph v Chính sách qu c gia phòng, ch ng tác h i c a thu c lá giai o n 2000-2010. c) Qu n lý ch t ch các ơn v liên doanh th c hi n úng các quy nh Nhà nư c v s n xu t và kinh doanh thu c lá. 12. y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: Có trách nhi m ch o th c hi n các nhi m v PCTHTL a phương. Hàng năm xây d ng k ho ch, b trí ngân sách và giám sát ki m tra s d ng ngân sách úng m c ích cho công tác phòng ch ng tác h i thu c lá. 13. Các t ch c chính tr xã h i, oàn th qu n chúng: a) y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam, T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam, H i Nông dân Vi t Nam, H i Liên hi p Ph n Vi t Nam, oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh, H i C u chi n binh Vi t Nam v n ng các thành viên trong t ch c c a mình tham gia tích c c vào cu c v n ng PCTHTL; th c hi n không hút thu c t i nơi làm vi c và nơi công c ng theo quy nh hi n hành.
 11. b) Xây d ng và ban hành văn b n hư ng d n v PCTHTL trong t ch c mình. c) Ph i h p v i B Y t biên so n tài li u PCTHTL phù h p v i t ng i tư ng. d) Ph i h p v i y ban nhân dân các c p v n ng nhân dân không s d ng các s n phNm thu c lá trong c ng ng dân cư, trong các l h i, ám cư i, ám tang, cu c vui gia ình … 14. Các t ch c phi chính ph : huy ng các ngu n l c và tích c c ph i h p v i các cơ quan chính ph , tham gia th c hi n các n i dung c a Công ư c Khung. IV. CÁC BI N PHÁP T CH C, QU N LÝ, TÀI CHÍNH TH C HI N CÔNG Ư C KHUNG V KI M SOÁT THU C LÁ 1. B Y t là cơ quan u m i ph i h p v i các B , ngành và các t ch c oàn th liên quan t ch c tri n khai vi c th c hi n Công ư c Khung v Ki m soát thu c lá. 2. Hàng năm, các B , ngành, oàn th Trung ương và y ban nhân dân c p t nh ch ng xây d ng k ho ch ho t ng PCTHTL c a B , ngành và a phương; b trí kinh phí trong d toán chi ngân sách nhà nư c ư c giao hàng năm và các ngu n v n h p pháp khác t ch c th c hi n k ho ch; t ng h p, báo cáo k t qu ho t ng v i Ch nhi m chương trình PCTHTL. 3. B Y t ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan t ch c các ho t ng sơ k t, t ng k t và xu t khen thư ng k p th i i v i các cơ quan, t ch c và cá nhân th c hi n t t các ho t ng PCTHTL; i v i các t ch c và cá nhân th c hi n không úng các quy nh v PCTHTL tùy theo m c vi ph m có các hình th c x ph t theo quy nh hi n hành.
Đồng bộ tài khoản