Quyết định số 1326/2003/QĐ-BTM

Chia sẻ: Nguyen Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
36
lượt xem
2
download

Quyết định số 1326/2003/QĐ-BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1326/2003/QĐ-BTM về việc thành lập Ban chỉ đạo phát triển thương mại vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1326/2003/QĐ-BTM

  1. BỘ THƯƠNG MẠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1326/2003/QĐ-BTM Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 1326/2003/QĐ-BTM NGÀY 20 THÁNG 10 NĂM 2003 VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM BẮC BỘ BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI Căn cứ Nghị định số 95/CP ngày 04/12/1993 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thương mại; Căn cứ kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ tổ chức tại Quảng Ninh, được thông báo tại Văn bản số 108/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ ngày 30 tháng 7 năm 2003; Xét đề nghị của Giám đốc các Sở Thương mại/Thương mại và du lịch 8 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ tại Hội nghị Thương mại Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ tổ chức ngày 5 tháng 9 năm 2003 tại Hà Nội; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ kế hoạch thống kê, Trưởng Ban Quản lý các dự án quy hoạch Bộ Thương mại, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo phát triển thương mại Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ gồm các thành viên như sau: - Trưởng Ban: Thứ trưởng Bộ Thương mại Lê Danh Vĩnh - Phó trưởng Ban: Vụ trưởng Vụ kế hoạch thống kê, Trưởng Ban Quản lý các dự án qui hoạch thương mại, Bộ Thương mại - Các thành viên: 1. Vụ trưởng Vụ Chính sách thương nghiệp trong nước 2. Vụ trưởng, Trưởng Ban Công nghệ thông tin và thương mại điện tử 3. Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại
  2. 4. Giám đốc Trung tâm Thông tin thương mại 5. Vụ trưởng Vụ Xuất nhập khẩu 6. Giám đốc Sở thương mại Hà Nội 7. Giám đốc Sở Thương mại Hải Phòng 8. Giám đốc Sở Thương mại và du lịch Quảng Ninh 9. Giám đốc Sở Thương mại và du lịch Hải Dương 10. Giám đốc Sở Thương mại và du lịch Hưng Yên 11. Giám đốc Sở Thương mại Hà Tây 12. Giám đốc Sở Thương mại và du lịch Vĩnh Phúc 13. Giám đốc Sở Thương mại và du lịch Bắc Ninh Điều 2. Nhiệm vụ chính của Ban chỉ đạo là xây dựng và chỉ đạo việc tổ chức triển khai các mô hình liên kết thương mại giữa các địa phương trong Vùng và giữa các địa phương trong Vùng với các địa phương ngoại Vùng, nhằm đẩy mạnh phát triển thương mại của Vùng phù hợp định hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - thương mại của cả nước. Điều 3. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển thương mại Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 5. Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch thống kê, Xuất nhập khẩu, Chính sách thương nghiệp trong nước; Trưởng Ban Công nghệ thông tin và thương mại điện tử, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại; Giám đốc Trung tâm thông tin thương mại; Giám đốc Sở Thương mại/Thương mại và du lịch các địa phương: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Tây, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Mai Văn Dâu (Đã ký)
  3. QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM BẮC BỘ (Ban hành kèm theo Quyết định số 1326/2003/QĐ-BTM ngày 20/10/2003 của Bộ trưởng Bộ Thương mại) Điều 1. Quy định chung Ban chỉ đạo phát triển thương mại Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ (dưới đây viết tắt là Ban Chỉ đạo Vùng) được thành lập theo Quyết định số 1326/2003/QĐ-BTM ngày 20/10/2003 của Bộ trưởng Bộ Thương mại, do Thứ trưởng Bộ Thương mại làm trưởng ban; Vụ trưởng Vụ Kế hoạch thống kê, Trưởng Ban Quản lý các dự án quy hoạch thương mại làm Phó trưởng Ban; các thành viên gồm: Vụ trưởng các Vụ Chính sách thương nghiệp trong nước, Xuất nhập khẩu, Trưởng Ban Công nghệ thông tin và thương mại điện tử, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Giám đốc Trung tâm Thông tin thương mại và Giám đốc các Sở Thương mại/Thương mại và du lịch của 8 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ. Thành viên của Ban Chỉ đạo Vùng có thể được điều chỉnh, bổ sung theo nhu cầu và do Bộ trưởng Bộ Thương mại quyết định. Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Ban Chỉ đạo Vùng có nhiệm vụ: 1. Xây dựng nội dung và chỉ đạo việc tổ chức thực hiện các mô hình liên kết thương mại giữa các địa phương trong Vùng. 2. Đánh giá những lợi thế, khó khăn trong công tác liên kết, phát triển thương mại trong Vùng. 3. Nghiên cứu, đề xuất kiến nghị với Chính phủ, các Bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong Vùng các giải pháp nhằm phát huy hiệu quả liên kết thương mại trong Vùng; xây dựng cơ chế hỗ trợ thương mại đầu tư trong Vùng, trình Chính phủ phê duyệt. 4. Kiểm tra, đôn đốc các ban, ngành, đơn vị liên quan thực hiện tốt các chiến lược, qui hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển thương mại trên địa bàn Vùng; xử lý hoặc đề xuất biện pháp xử lý những vướng mắc trong qua trình thực hiện. 5. Chỉ đạo việc hợp tác với các địa phương ngoại Vùng trong công tác phát triển thương mại của Vùng. Điều 3. Chức năng và quyền hạn của các thành viên Ban Chỉ đạo 1. Trách nhiệm và quyền hạn của Trưởng Ban:
  4. 1.1. Lãnh đạo Ban Chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ được quy định trong Điều 2 của Quy chế này. 1.2. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên của Ban Chỉ đạo. 1.3. Triệu tập và chủ trì các phiên họp của Ban Chỉ đạo. 1.4. Xử lý những kiến nghị, đề xuất của các thành viên Ban Chỉ đạo. 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó trưởng Ban: 2.1. Giúp việc cho Trưởng Ban. 2.2. Thường trực Ban Chỉ đạo và thay mặt Trưởng Ban điều hành công việc của Ban Chỉ đạo khi Trưởng Ban vắng mặt hoặc theo sự ủy quyền của Trưởng Ban. 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của các thành viên: 3.1. Tham gia các hoạt động của Ban Chỉ đạo nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo đã được quy định tại Điều 2 của Quy chế này. 3.2. Tham gia ý kiến vào các công việc chung của Ban Chỉ đạo. 3.3. Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Ban Chỉ đạo, trường hợp vắng mắt phải được sự đồng ý của Trưởng Ban. 3.4. Phối hợp với các thành viên khác trong Ban Chỉ đạo để triển khai phần việc được giao. 3.5. Chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban về nội dung, kết quả công tác của các nhiệm vụ được phân công. 3.6. Chủ động đề xuất những vấn đề cần điều chỉnh về kề hoạch thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo. 3.7. Thực hiện các công việc cụ thể khác do Trưởng Ban giao. Điều 4. Quy chế họp, báo cáo và cung cấp thông tin Ban Chỉ đạo sẽ họp định kỳ 6 tháng một lần. Thời gian, địa điểm và nội dung cuộc họp sẽ được bộ phận Thư ký giúp việc do Ban Chỉ đạo chỉ định thông báo trước tới các thành viên trong thời gian ít nhất 5 ngày. Trưởng Ban có quyền triệu tập họp bất thường khi cần thiết.
  5. Sau mỗi cuộc họp, Trưởng Ban sẽ có kết luận và giao việc cho các thành viên. Các thành viên có nhiệm vụ triển khai công việc và báo cáo Trưởng Ban theo quy định cụ thể tại mỗi cuộc họp.
Đồng bộ tài khoản