Quyết định số 133/2001/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
37
lượt xem
3
download

Quyết định số 133/2001/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 133/2001/QĐ-UB về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết huyện Thanh Trì - Hà Nội, Tỷ lệ 1/5.000 (Phần quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch giao thông) do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 133/2001/QĐ-UB

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S :133/2001/Q -UB Hà N i, ngày 28 tháng 12 năm 2001 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T QUY HO CH CHI TI T HUY N THANH TRÌ -HÀ N I, T L 1/5.000. (PH N QUY HO CH S D NG T VÀ QUY HO CH GIAO THÔNG). U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Pháp l nh Th ô Hà N i; Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 c a Chính ph ban hành i u l Qu n lý quy ho ch ô th ; Căn c Quy t nh s 108/1998/Q -TTg ngày 20 tháng 6 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph phê duy t i u ch nh Quy ho ch chung Th ô Hà N i n năm 2020; Căn c Quy t nh s 322/BXD- T ngày 28 tháng 12 năm 1993 c a B trư ng B Xây d ng v vi c ban hành quy nh l p các án Quy ho ch Xây d ng ô th ; Xét ngh c a Ki n trúc sư trư ng Thành ph t i t trình s 545/2000/TTr - KTST ngày 09 tháng 10 năm 2000 và b n gi i trình b sung s 605/KTST ngày 23/11/2001. QUY T NNH i u 1: Phê duy t Quy ho ch chi ti t huy n Thanh Trì - Hà N i, t l 1/5.000 (ph n quy ho ch s d ng t và quy ho ch giao thông) do Vi n Quy ho ch Xây d ng Hà N i l p tháng 5 năm 2000, v i các n i dung ch y u như sau: 1. V trí, ph m vi, ranh gi i và quy mô l p quy ho ch chi ti t. 1.1. V trí, ph m vi, ranh gi i. Huy n Thanh Trì g m 24 xã và m t th tr n, n m t i phía Nam Hà N i, có t ng di n tích t t nhiên theo a gi i hành chính là 9.791 ha và ư c gi i h n như sau: + Phía B c giáp qu n Hai Bà Trưng và qu n ng a. + Phía Tây B c giáp qu n Thanh Xuân và huy n T Liêm. + Phía Tây và Nam giáp t nh Hà Tây. + Phía ông giáp sông H ng. 1.2. Quy mô.
 2. * T ng di n tích t t nhiên c a toàn huy n: 9.791 ha. * Di n tích qu t xây d ng ô th và các i m dân cư: 4.929,7 ha. Trong ó : - Khu v c phát tri n ô th n m trong quy ho ch thành ph trung tâm: 2.615 ha. - Khu v c ang ô th hoá ngoài ph m vi quy ho ch thành ph trung tâm : 1.240 ha. - Khu v c ngoài ô th (ph n còn l i c a huy n): 1.074,7 ha. * T ng dân s hi n tr ng toàn huy n (tính n 31/12/2000): 227.300 ngư i. Trong ó: - S dân hi n tr ng n m trong khu v c quy ho ch thành ph trung tâm: 72.346 ngư i. - S dân ngoài khu v c quy ho ch thành ph trung tâm (ph n còn l i c a huy n): 154.954 ngư i. 2. N i dung quy ho ch chi ti t. 2.1. Tính ch t, m c tiêu. - Huy n Thanh Trì là c a ngõ phía Nam c a Th ô Hà N i là m t trong nh ng huy n s n xu t nông nghi p cung c p nhi u s n phNm nông nghi p cho thành ph , là khu v c t p trung nhi u công trình u m i h t ng k thu t c a thành ph . M t ph n t t nhiên c a huy n n m trong quy ho ch phát tri n thành ph trung tâm. - Quy ho ch chi ti t nh m c th hoá i u ch nh Quy ho ch chung Th ô Hà N i n năm 2020 ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t và xác nh ch c năng s d ng t, qu t xây d ng ô th trên a bàn huy n. - nh hư ng m ng lư i công trình văn hoá, giáo d c, y t , th d c th thao, d ch v thương m i trên a bàn huy n. - Xác nh các khu v c c m ho c h n ch xây d ng theo quy nh c a pháp lu t v : b o v ê i u, qu c l , di tích l ch s văn hoá, công trình i n, sông mương thoát nư c c a thành ph . - Xác nh m ng lư i giao thông chính trên a bàn huy n. 2.2. Các ch tiêu quy ho ch t ư c. * T ng di n tích t ai toàn huy n: 9.791 ha * D báo dân s n năm 2020: 286.500 ngư i. * Qu t xây d ng ô th và các i m dân cư: 4.929,7 ha
 3. Trong ó: A- Khu v c phát tri n ô th (n m trong quy ho ch thành ph trung tâm). T ng di n tích: 2.615 ha Dân s n năm 2020: 113.200 ngư i (chi m 39,5% dân s toàn huy n). B NG T NG H P CÁC CH TIÊU T AI Ô THN. (Trong ph m vi quy ho ch thành ph trung tâm) Di n tích T l Ch tiêu TT H ng m c t (ha) (%) (m²/ngư i) (1) (2) (3) (4) (5) I t dân d ng 1.337,4371 51,1 118,15 1 t công trình công c ng 42,1484 1,6 3,72 2 t cây xanh TDTT 339,2237 13,0 29,97 3 t giao thông 129,6900 5,0 11,46 4 t khu 826,375 31,5 73,00 II t dân d ng khác 136,068 5,2 12,02 1 t CQ, văn phòng, vi n N/C, 119,078 4,6 10,52 trư ng ào t o 2 t di tích 16,9900 0,6 1,50 III t ngoài dân d ng 1.141,495 43,7 100,83 1 t CN, TTCN, kho tàng 208,1935 8,0 18,39 2 t qu c phòng, an ninh 120,2635 4,6 10,62 3 t công trình u m i HTKT 179,0727 6,9 15,82 và hành lang cách ly 4 H i u hoà 283,6000 10,8 25,00 5 Sông, mương thoát nư c và 124,3260 4,7 10,98 hành lang b o v 6 t giao thông 48,8500 1,9 4,32 7 t cây xanh cách ly, nghĩa 177,1893 3,0 15,65 trang T ng c ng 2.615,0000 100,0 231,00 B NG T NG H P CÁC CHI TIÊU T AI KHU TT H ng m c t Di n tích T l Ch tiêu
 4. (ha) (%) (m²/ngư i) 1 t công trình công c ng 40,6080 4,9 3,58 2 t cây xanh, TDTT 36,5359 4,4 3,23 3 t ư ng khu 81,0200 9,8 7,16 4 t ơn v 668,2111 80,9 59,03 C ng 826,3750 100,0 73,00 B- Khu v c ang ô th hoá ngoài ph m vi quy ho ch thành ph trung tâm. T ng di n tích t : 1.240 ha Dân s n năm 2020: 69.010 ngư i (chi m 24,1% dân s toàn huy n) B NG T NG H P CÁC CH TIÊU T AI Ô THN. (Ngoài ph m vi quy ho ch thành ph trung tâm). Di n tích T l Ch tiêu TT H ng m c t (ha) (%) (m²/ngư i) (1) (2) (3) (4) (5) I t dân d ng 635,6476 51,3 92,10 1 t công trình công c ng 19,0670 1,6 2,76 2 t cây xanh, TDTT 23,6230 1,9 3,42 3 t giao thông 71,6200 5,8 9,07 4 t khu 521,3376 42,0 75,50 II t dân d ng khác 41,3338 3,3 6,00 1 t CQ, vi n N/C, trư ng ào 34,7110 5,03 t o 2 t di tích 6,6228 0,96 III t ngoài dân d ng 563,0074 45,4 81,60 1 t CN, TTCN, kho tàng 49,1020 7,11 2 t qu c phòng, an ninh 5,0750 0,74 3 t công trình u m i HTKT 43,5854 6,33 4 Sông, mương thoát nư c và 54,4588 7,89 hành lang b o v 5 H i u hoà 25,2600 3,66 6 t giao thông i ngo i 153,0000 22,17 7 t cây xanh c bi t 50,0000 7,25
 5. 8 t d phong phát tri n 182,5262 26,45 T ng c ng 1.239,9888 100,0 179,70 C- Các i m dân cư ngoài ô th (ph n còn l i c a huy n). * T ng di n tích t: 1.074,7 ha * Dân s n năm 2020 : 104.290 ngư i. Trong ó: C 1. Trung tâm vùng huy n (Liên Ninh - Ng c H i). + T ng di n tích t: 190 ha + Dân s n năm 2020: 14.000 ngư i (chi m 4,6% dân s toàn huy n) (d phòng phát tri n khu công nghi p v a và nh c a huy n 80 ÷ 100 ha phía Tây ư ng 1A) B NG T NG H P CÁC CH TIÊU ÂT AI KHU TRUNG TÂM VÙNG HUY N. Di n tích T l Ch tiêu TT H ng m c t Ghi chú (ha) (%) (m²/ngư i) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (trong ó 1 t ơn v 112,3 59,1 80,2 hi n có 32,3 ha) 2 t công c ng khu v c 4,2 2,2 3,0 t cây xanh, TDTT khu 3 6,0 3,2 4,3 v c 4 t CN, TTCN 14,0 7,4 10,0 K c giao 5 t giao thông, HTKT 28,8 15,1 20,6 thông i ngo i Thu c trung t cơ quan, trư ng ào 6 5,8 3,0 4,1 ương và t o thành ph óng trên a 7 t an ninh, qu c phòng 18,9 10,0 13,5 bàn T ng c ng 190,0 100,0 135,7 (Chưa k khu công nghi p v a và nh c a huy n)
 6. C 2. Các i m dân cư nông thôn: T ng di n tích t : 884,7 ha Dân s n năm 2020 : 90.290 ngư i (chi m 31,5% dân s toàn huy n) B NG T NG H P CÁC CH TIÊU T AI QUY HO CH (Khu v c dân cư nông thôn) Di n tích T l Ch tiêu TT H ng m c t Ghi chú (ha) (%) (m²/ngư i) (làng xóm 1 t 632,1 71,4 70,0 hi n có 523,7 ha) t công trình công c ng, 2 90,3 10,2 10,0 trư ng h c t cây xanh t p trung, 3 27,0 3,1 3,0 TDTT t s n xu t TTCN, kho 4 45,0 5,1 5,0 tàng 5 t giao thông, HTKT 90,3 10,2 10,0 T ng c ng 884,7 100,0 98,0 * Ghi chú: t quy ho ch khu v c dân cư nông thôn bao g m t các khu trung tâm ti u vùng huy n, các th t làng xã và t các khu v c làng xóm, không k t nông nghi p và các lo i t khác. 2.3. Quy ho ch s d ng t. A- Khu v c phát tri n ô th trong ph m vi quy ho ch thành ph trung tâm n năm 2020. * Quy ho ch các khu : - Làng xóm n m trong khu v c ô th : trên cơ s hi n tr ng ư c t ch c c i t o, nâng c p theo hư ng ô th hoá, xây d ng hoàn ch nh h th ng công trình công c ng, cây xanh ơn v , m r ng m t s tuy n ư ng chính k t h p nâng c p h th ng h t ng k thu t. Gi m m t dân cư và ưa s n xu t ti u th công nghi p c h i ra ngoài các làng xóm c i thi n i u ki n môi trư ng s ng c a ngư i dân trong khu v c. T ng cao bình quân trong khu v c kho ng: 1,5 - 2 t ng. M t xây d ng trung bình: 25 - 30%. - Các khu nhà ư c xây d ng theo cơ c u ơn v , m b o ch tiêu i v i các công trình công c ng và cây xanh trong ơn v theo ô th hi n i.
 7. T ng cao bình quân trong các khu ô th m i : 3 - 3,5 t ng. M t xây d ng trung bình: 35 - 40%. * Quy ho ch h th ng trung tâm công c ng. - Trung tâm công c ng c p qu n và thành ph bao g m : + Trung tâm thương m i t i Pháp Vân - Th nh Li t. + Trung tâm d ch v du l ch t ng h p t i khu v c h Linh àm. + Trung tâm d ch v công c ng, TDTT t i Tân Tri u - Kim Giang. + Trung tâm hành chính, chính tr c a huy n k t h p văn hoá, cây xanh TDTT t i Văn i n. + Ngoài ra còn có các i m trung tâm công c ng, d ch v trong các khu v c quy ho ch ư c b trí t i các i m u m i giao l c a các tr c ư ng chính thành ph . - Công c ng các khu và ơn v g m có : + Trong các khu t ch c các công trình công c ng v i ch tiêu bình quân t xây d ng là 3,6 m²/ngư i. V trí các khu t ư c xác nh phù h p v i tính ch t và ch c năng c a công trình. + Trong các ơn v , các công trình công c ng thi t y u ph c v hàng ngày (bao g m cơ quan hành chính c p phư ng, trư ng h c, nhà tr , tr m y t , câu l c b cho ngư i già và tr em, khu cây xanh, sân chơi, ch , bãi xe, nơi thu gom rác) m b o quy mô công trình và bán kính ph c v phù h p v i quy chuN n xây d ng. * Các khu cây xanh công viên. Hình thành vành ai sinh thái c a thành ph trên a bàn huy n xây d ng các khu cây xanh công viên, th d c th thao. - C p thành ph : có công viên k t h p h i u hoà Yên S , khu cây xanh TDTT ai Kim - Thanh Li t, khu cây xanh và h i u hoà Linh àm. - C p khu v c: có công viên nh Công (khu m H ng), công viên Quang Lai (khu v c th tr n Văn i n). - Ngoài ra còn có h th ng cây xanh cách ly hai bên h th ng sông Tô L ch, sông Nhu , sông Kim Ngưu liên h v i h th ng h i u hoà t o thành m t h th ng cây xanh liên t c. * Cơ quan, vi n nghiên c u, trư ng ào t o. - Các cơ quan, trư ng ào t o, viên nghiên c u hi n có trên a bàn huy n ã ư c xây d ng, ư c gi l i c i t o, ch nh trang, nâng c p t o b m t ô th hi n i.
 8. - M t s khu v c t cơ quan và các trư ng ào t o d ki n xây d ng m i n m trong các khu phát tri n ô th (khu phía Nam th tr n Văn i n, khu v c C u Bươu, khu v c Tân Tri u - Kim Giang…) * Các khu công nghi p kho tàng. - C i t o, nâng c p, u tư chi u sâu cho các khu công nghi p hi n có t i: Vĩnh Tuy - Thanh Trì, Giáp Bát, Th nh Li t, Pháp Vân, Văn i n, C u Bươu. T i khu v c Văn i n, C u Bươu có m t s cơ s công nghi p hoá ch t, phân bón c n ư c b trí cây xanh và m b o kho ng cách ly v sinh môi trư ng ô th . - D ki n b trí thêm m t s khu s n xu t ti u th công nghi p, công nghi p nh s ch m b o v sinh môi trư ng phân tán trong các khu gi i quy t m t ph n lao ng cho dân cư phi nông nghi p. * Các công trình u m i h t ng k thu t. Trên a bàn huy n có m t s công trình u m i h t ng k thu t c a thành ph . - Nhà máy nư c (Nam Dư, Pháp Vân). - Các khu x lý nư c th i (Tân Tri u, Yên S ). - Khu chôn l p ph th i (Tam Hi p). - Nghĩa trang thành ph (Văn i n). - Tr m bơm Yên S . - H th ng ê sông H ng. - H th ng h i u hoà và sông, mương thoát nư c thành ph : h Yên S , Linh àm, nh Công, Thanh Li t, sông Nhu , sông Tô L ch, sông Kim Ngưu, mương Yên S …). - Khu v c bãi ăng ten Tri u Khúc. B- Khu v c xây d ng ô th ngoài ph m vi quy ho ch thành ph trung tâm n năm 2020. * Quy ho ch các khu . - Khu v c làng xóm cũ ư c gi nguyên, c i t o nâng c p và b sung thêm h th ng ư ng và các công trình h t ng k thu t theo hư ng t ng bư c ô th hoá, nâng cao I u ki n môi trư ng s ng cho dân cư. - Các khu m i bao g m t dãn dân trong khu v c và d tr cho các nhu c u phát tri n ô th c a thành ph và c a huy n. * H th ng công trình công c ng .
 9. - Công c ng c p khu v c trong các khu ang ô th hoá ư c t ch c thành các khu trung tâm công c ng ph c v dân cư khu v c v i ch tiêu t bình quân 3 m²/ngư i (t i Tr n Phú, Yên S , T Hi p). - Trong các ơn v b trí các công trình công c ng ph c v nhu c u thi t y u hàng ngày (trư ng h c, nhà tr , m u giáo, tr m y t , nhà văn hoá, khu cây xanh công c ng, ch , bãi xe, nơi thu gom rác…) . * Các khu cây xanh. - Trong các khu v c ang ư c ô th hoá: T ch c các khu cây xanh công c ng, TDTT k t h p v i h th ng h i u hoà và cây xanh cách ly d c h th ng mương thoát nư c, t o thành m t h th ng cây xanh k t h p v i mô hình xây d ng nhà kinh t vư n, v a t o c nh quan c i thi n môi trư ng v a áp ng l i ích kinh t . * Các khu công nghi p, TTCN. Trong các khu ô th hoá ngoài m t s cơ s công nghi p kho tàng c a trung ương và thành ph ã xây d ng trong các khu Vĩnh Tuy, Thanh Trì, Tr n Phú, Yên S d ki n m t s khu t xây d ng c m công nghi p nh , c m TTCN làm cơ s phát tri n công nghi p, TTCN huy n Thanh Trì (các khu Vĩnh Tuy, Yên S , T Hi p, Tân Tri u). C- Khu v c dân cư nông thôn n năm 2020. * i v i làng xóm : Trên cơ s gi nguyên làng xóm cũ, b sung thêm các công trình h t ng xã h i, h t ng k thu t, ng th i có d báo qu t dãn dân cho khu v c và các nhu c u xây d ng khác. * Các trung tâm vùng và ti u vùng (huy n). - Trung tâm vùng phía Nam d ki n t i Liên Ninh - Ng c H i có d tr phát tri n khu công nghi p v a và nh c a huy n t i phía Tây ư ng 1A (hi n t i ã có m t s cơ s s n xu t, nhà t p th c a các cơ quan, xí nghi p trung ương và thành ph , ơn v qu c phòng… óng t i a bàn) . - Các trung tâm ti u vùng (T Thanh Oai, ông M ) Trong các trung tâm vùng và ti u vùng d ki n qu t xây d ng công trình công c ng, cơ s s n xu t công nghi p, các c m TTCN, các làng ngh truy n th ng t p trung, tr m tr i k thu t c a huy n ph c v phát tri n kinh t vùng và ti u vùng (huy n). Ngoài ra còn có m t s khu t xây d ng nhà cho dân cư khu v c. 2.4. Quy ho ch giao thông. * Các công trình giao thông u m i qu c gia. a) ư ng thu :
 10. C ng Khuy n Lương trong ranh gi i huy n có kh năng ti p nh n tàu bi n pha sông tr ng t i 1000 T, ư c c i t o m r nglên quy mô di n tích 20 ha, công su t x p d có th t trên 1 tri u T/năm, n i v i ư ng vành ai 3 b ng m t tuy n ư ng v n t i 40 m t i nút giao thông khác c t Yên S . b) ư ng s t: - Các u m i giao thông ư ng s t c p qu c gia: + Ga Giáp Bát: là ga l p tàu hành khách, thay th ch c năng c a ga Hà N i hi n nay và s ư c c i t o m r ng quy mô di n tích khu v c dành cho ga và các công trình liên quan kho ng 40 ha. + Ga Ng c H i: là ga l p tàu hàng n m ngã ba tuy n ư ng s t B c Nam và tuy n ư ng s t vành ai thành ph v í di n tích ga kho ng 67,5 ha trong ó có b trí các xư ng b o dư ng s a ch a toa xe, u máy, các kho hàng.v.v…Ga Ng c H i liên h v i qu c l 1 m i b ng 1 tuy n ư ng v n t i r ng 40m. - Ga Văn i n và ga Yên S là ga xép. V lâu dài ga Văn I n s tr thành ga ư ng s t ô th . - Tuy n ư ng s t B c Nam (dài 9,8 km, ư ng ơn) s c i t o nâng c p, tuy n ư ng s t vành ai thành ph hi n nay s ư c ti p t c sang phía Gia Lâm t o thành vòng khép kín thành ph (chi u dài qua huy n kho ng 16,3 km, n n ư ng ôi). c) ư ng b : Qu c l 1A trên a bàn huy n s tr thành tuy n ư ng chính ô th hư ng tâm phía Nam thành ph , thay th cho tuy n QL1A hi n nay, trư c m t s là tuy n tránh 1A Pháp Vân - C u Gi . V lâu dài tuy n QL1A o n qua huy n Thanh Trì s nh p vào ư ng vành ai 3 t i nút giao thông Yên S và c u Thanh Trì. D ki n hành lang qu c l 1A m i có chi u r ng 60m. * M ng lư i giao thông ư ng b trong a bàn huy n. - Các ư ng chính thành ph và ư ng liên khu v c: + QL1A và ư ng Gi i Phóng hi n nay s tr thành tuy n ư ng hư ng tâm phía Nam Thành ph có chi u dài kho ng 9,4 km. Tuy n ư ng này theo i u ch nh Quy ho ch chung th ô Hà N i n năm 2020 và các quy t nh, văn b n c a B Giao thông v n t i và UBND thành ph có chi u r ng 37,5 ÷ 46m g m 6 làn xe cơ gi i, 4 làn xe thô sơ, hè ph và các d i phân cách. + ư ng vành ai 3 o n qua huy n v a là ư ng qu c gia v a là ư ng chính thành ph có chi u dài 11,59km có chi u r ng m t c t ngang t 51 ÷ 70m, g m 6 ÷ 8 làn xe ch y nhanh, 4 làn ư ng g m 2 bên, hè và d i phân cách. + ư ng vành ai 4: có chi u dài kho ng 11,25 km , m t c t ngang r ng 39m (n u k c hành lang ư ng s t vành ai là 55m) cho 4 làn xe ôtô cao t c.
 11. + ư ng 70: dài kho ng 8,06 km là ương liên khu v c v i m t c t ngang 50 m bao g m: 4 làn xe cơ gi i, 4 làn xe thô sơ, hè ph và các d i phân cách. + ư ng phía Tây trương ua ng a ( i Kim - Tân Tri u) là ư ng liên khu v c, n i ư ng vành ai 4 v i ư ng vành ai 3 v i chi u dài kho ng 2,56 km có m t c t ngang r ng 53,5 m bao g m : 6 làn xe cơ gi i, 4 làn xe thô sơ, hè ph và các d i phân cách. + ư ng ê sông H ng o n t xã Thânh Trì n vành ai 3 ư c c i t o m r ng (K t h p d án c i t o ê) v i quy mô 6 làn xe. - Các ư ng khu v c và phân khu v c: Quy ho ch chung thành ph ã xác nh m ng lư i ư ng b n các ư ng phân khu v c ph n phía B c ư ng 70 và th tr n Văn i n. Trong án này ti p t c b sung thêm các ư ng khu v c và phân khu v c t i các khu v c khác mb om t m ng lư i ư ng và kho ng cách gi a các tuy n ư ng. + Các ư ng khu v c: có m t c t ngang r ng 40 m (6 làn xe) g m các tuy n: Thư ng ình - Giáp Bát - Lĩnh Nam - ư ng vành ai 3, ư ng Tam Trinh, ư ng phía Tây khu công nghi p Vĩnh Tuy - khu x lý nư c th i thành ph , ư ng vành ai 3 - C ng Khuy n Lương, ư ng ga Ng c H i - QL1 m i, có t ng chi u dài kho ng 14,86 km. + ư ng phân khu v c: có m t c t ngang r ng 30 m, 27 m và 25 m (lòng ư ng r ng 15 m, hè 2 bên r ng 5 - 7,5 m). - Các t nh l : + ư ng 70B (dài 6 km) o n qua khu dân cư ư c c i t o m r ng thành ư ng có m t c t ngang r ng 17,5 m . Các o n ngoài khu dân cư d ki n là ư ng c p III ng b ng (n n ư ng r ng 7 m, m t ư ng r ng 12 m). + ư ng ê sông H ng ( o n t ư ng vành ai 3 n h t a ph n huy n Thanh Trì, dài 12,2 km) ư c c i t o nâng c p thành ư ng c p III ng b ng. - Các ư ng liên xã cơ b n s ư c c i t o, nâng c p trên cơ s ư ng hi n có tương ương v i ư ng c p IV ng b ng (m t ư ng r ng 6 m, l 2 bên r ng 1,5 m) i v i o n ngoài các khu dân cư. Các o n i qua các khu dân cư s m r ng m t ư ng lên 7,5 m, xây d ng hè ph hai bên r ng t 3 - 5 m. B sung thêm 2 tuy n liên xã d c theo sông Nhu thu c a bàn xã H u Hoà và T Thanh Oai thay th các tuy n hi n có ch y d c hai bên b sông Nhu , Không có kh năng m r ng và m t tuy n ư ng liên xã m i t i áng i thôn Siêu Qu n (xã T Thanh Oai) n i các khu v c dân cư phía Tây Nam huy n v i khu v c trung tâm vùng (huy n) Liên Ninh. * ư ng s t ô th . G m có hai tuy n: - Tuy n ch y d c theo ư ng Gi i Phóng và QL1 t trung tâm thành ph n ga Văn i n có chi u dài trên a bàn huy n kho ng 4,6 km có th ti p t c kéo dài n Ng c H i.
 12. - Tuy n ch y theo ư ng vành ai 3 t Tân Tri u n khu v c ga Giáp Bát có chi u dài kho ng 4,4 km. Trên tuy n ư ng này riêng o n t sông Tô L ch n ga Giáp Bát có hai phương án hư ng tuy n : + Phương án 1: Tuy n ch y d c theo b Nam sông L và phía Nam khu ô th m i i Kim - nh Công r i r vào ga Giáp Bát. + Phương án 2: Tuy n ti p t c i cùng hành lang v i ư ng vành ai 3 qua h Linh àm sau ó nh p vào tuy n ư ng s t ô th ch y d c theo ư ng Gi i Phóng và QL1. * B n bãi xe. - Các b n xe t i và pô xe buýt thành ph : G m có các b n xe t i Yên S (di n tích 5 ha), b n xe t i Thanh Li t (di n tích 2 ha) và pô t i xã Tân Tri u (di n tích 2 ha). B n xe u m i t i Ngũ Hi p và phía Tây khu v c ga Giáp Bát. - Các nhà xe, bãi xe ô th : D ki n dành kho ng 1 ÷ 2% qu t ô th làm nhà xe, bãi xe. Các bãi xe t p trung ư c b trí ch y u trong các khu cây xanh, hành lang k thu t, g n các nút giao thông chính. Di n tích t ng bãi xe ư c xác nh phù h p v i di n tích các khu quy ho ch và cân i trong quy ho ch s d ng t. Các ch tiêu t ư c: * Khu v c phát tri n thành ph trung tâm: -M t m ng lư i ư ng phân khu v c: 2,05 km/km². - T ng di n tích t giao thông n ư ng phân khu v c: 245,71 ha (9,4%). Trong ó: + M ng ư ng: 210,71 ha (8,06%). + Giao thông tĩnh: 35 ha (1,34%). * Khu v c ang ô th hoá ngoài thành ph trung tâm: 1.240 ha. -M t m ng lư i ư ng phân khu v c: 1,39 km/km². - T ng di n tích t giao thông n ư ng phân khu v c: 74,05 ha (5,97%). Trong ó: + M ng ư ng: 62,65 ha (5,05%). + Giao thông tĩnh: 11,4 ha (0,92%). * Khu v c trung tâm vùng huy n Liên Ninh - Ng c H i: 190 ha.
 13. -M t m ng lư i ư ng nhánh: 7,2 km/km². - Di n tích t giao thông n ư ng nhánh: 41,53 ha (21,86%). Trong ó: + M ng ư ng: 37,53 ha (19,75%). + Giao thông tĩnh: 4 ha (2,11%). 4. Quy ho ch xây d ng t u ( n năm 2005) Khu v c xây d ng t u g m: ư ng vành ai 3 ( o n t Qu c l 6 n Pháp Vân), các khu ô th m i nh Công, Khu ô th m i i Kim - nh Công, Khu Du l ch d ch v t ng h p H Linh àm, Khu trư ng ua ng a i Kim - Tân Tri u, Khu trung tâm TDTT Công an nhân dân, Khu ô th m i Pháp Vân - Văn i n, khu trung tâm h tr tr em c bi t Yên S , khu công nghi p v a và nh Vĩnh Tuy, b n xe u m i t i Ngũ Hi p và phía Tây ga Giáp Bát… và m t s công trình u m i h t ng k thu t c a thành ph nh m t p trung v n u tư, s m hình thành b m t ki n trúc ô th và hoàn thi n các i u ki n v k thu t h t ng. Song song v i vi c xây d ng các ô th m i, ti n hành c i t o h th ng h t ng k thu t và h t ng xã h i các khu làng xóm n m trong khu v c ô th hoá. i u 2: Căn c Quy ho ch chi ti t huy n Thanh Trì Hà N i, t l 1/5.000 ( ph n quy ho ch s d ng t và quy ho ch giao thông) ư c phê duy t, Ki n trúc sư trư ng Thành ph ch u trách nhi m ki m tra, ký xác nh n h sơ, b n v thi t k kèm theo; t ch c công b công khai quy ho ch chi ti t ư c duy t cùng các d án xây d ng kêu g i u tư các t ch c, cơ quan và nhân dân bi t, th c hi n; Căn c quy nh c a pháp lu t v b o v môi trư ng và thông tư s 10/2000/TT-BXD ngày 8/8/2000 c a B Xây D ng, ch o Vi n Quy ho ch Xây d ng Hà N i t ch c nghiên c u, l p báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng i v i án quy ho ch chi ti t này, trình c p có thN m quy n xem xét, thN m nh và phê duy t. Giao cho Ch t ch U ban nhân dân huy n Thanh Trì ch u trách nhi m qu n lý, ki m tra, giám sát xây d ng theo quy ho ch và x lý các trư ng h p xây d ng sai quy ho ch theo thN m quy n và quy nh c a pháp lu t. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3: Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph , Ki n trúc sư trư ng Thành ph ; Giám c các S : Xây d ng, Giao thông công chính, K ho ch và u tư, a chính - Nhà t, Tài chính - V t giá, Khoa h c công ngh và môi trư ng; Ch t ch U ban nhân dân huy n Thanh Trì; Ch t ch UBND các xã, th tr n thu c huy n Thành Trì; Giám c, Th trư ng các S , Ban, Ngành, các t ch c, cơ quan và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. T/M U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ
 14. N I CH TNCH Hoàng Văn Nghiên
Đồng bộ tài khoản