intTypePromotion=3

Quyết định Số: 1339/QĐ-BNN-ĐMDN

Chia sẻ: Kha Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
90
lượt xem
3
download

Quyết định Số: 1339/QĐ-BNN-ĐMDN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------Số: 1339/QĐ-BNN-ĐMDN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY MDF GIA LAI THUỘC TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 1339/QĐ-BNN-ĐMDN

  1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT PHÁT TRIỂN NÔNG NAM THÔN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- -------------- Số: 1339/QĐ-BNN-ĐMDN Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY MDF GIA LAI THUỘC TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005; Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010 của Chính phủ về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu; Căn cứ công văn số 2592/TTg/ĐMND ngày 25/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Xét Tờ trình số 134A HĐQT/TCLĐ/TT ngày 28/4/2010 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam về việc đề nghị phê duyệt phương án chuyển đổi Công ty MDF Gia Lai thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên MDF Vinafor Gia Lai và đề nghị của Trưởng ban Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Chuyển Công ty MDF Gia Lai (có trụ sở chính Km 74 Quốc lộ 19, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) - công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên MDF Vinafor Gia Lai. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên MDF Vinafor Gia Lai do Nhà nước nắm giữ 100% vốn Điều lệ; có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng,
  2. kho bạc theo quy định của pháp luật; hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty. - Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên MDF Vinafor Gia Lai. - Tên viết tắt tiếng Việt: Công ty TNHH một thành viên MDF Vinafor Gia Lai. - Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: MDF Vinafor Gia Lai Limited Company. - Địa chỉ trụ sở chính: Km 74 Quốc lộ 19, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai. - Điện thoại: 059.3537069 - Fax: 059.3537068 - Website: http//mdfgialai.com - Vốn điều lệ là: 34.908.545.000 đồng (Ba mươi tư tỷ, chín trăm linh tám triệu, năm trăm bốn mươi năm nghìn đồng chẵn). - Đại diện pháp luật: Giám đốc Công ty. Điều 2. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty: Công ty được kế thừa ngành nghề kinh doanh của Công ty MDF Gia Lai, được đăng ký giảm bớt hoặc bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật. Điều 3. Tổ chức và hoạt động: 1. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty theo mô hình: Chủ tịch Công ty, Giám đốc và Kiểm soát viên. 2. Tổ chức và hoạt động của Công ty được quy định cụ thể trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Điều 4. Tổ chức được Nhà nước ủy quyền đại diện chủ sở hữu là Hội đồng thành viên Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam. Địa chỉ: số 32 Đại Từ - Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Hội đồng thành viên Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam có trách nhiệm thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên MDF Vinafor Gia Lai theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
  3. Điều 5. Công ty MDF Gia Lai chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định chuyển đổi đã được phê duyệt; lập báo cáo tài chính tại thời điểm chuyển đổi trình Hội đồng thành viên Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam phê duyệt; thực hiện đăng ký kinh doanh; bàn giao doanh nghiệp đúng quy định. Điều 6. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên MDF Vinafor Gia Lai có trách nhiệm: 1. Tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản, các nguồn lực (của doanh nghiệp nhà nước Công ty MDF Gia Lai) do Hội đồng thành viên Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam giao để thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất, kinh doanh; kế thừa mọi quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp và tiếp tục xử lý những vấn đề tồn tại và phát sinh của Công ty MDF Gia Lai. 2. Làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu tài sản theo đúng quy định của pháp luật. Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên MDF Vinafor Gia Lai có trách nhiệm xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trình Hội đồng thành viên Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam phê duyệt. Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng, Trưởng ban Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, Hội đồng thành viên Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam, Giám đốc Công ty MDF Gia Lai và Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên MDF Vinafor Gia Lai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như điều 7; - Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - Bộ trưởng (để báo cáo); - Các Bộ: Tài chính, Lao động TB và XH, Diệp Kỉnh Tần Kế hoạch và Đầu tư; - UBND tỉnh Gia Lai; - Lưu: VT, ĐMDN (2b).
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản