intTypePromotion=1

Quyết định số 134/2005/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
46
lượt xem
1
download

Quyết định số 134/2005/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 134/2005/QĐ-TTg về việc điều chỉnh hình thức sắp xếp đối với một số công ty nhà nước thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 134/2005/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 134/2005/QĐ-TTG Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH HÌNH THỨC SẮP XẾP ĐỐI VỚI MỘT SỐ CÔNG TY NHÀ NƯỚC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001, Căn cứ Quyết định số 155/2004/QĐ- TTg ngày 24 tháng 8 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại công ty nhà nước và công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty nhà nước, Xét đề nghị của ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi (Côngvăn số 870/UB ngày 29 tháng 4 năm 2005), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Điều chỉnh hình thức và thời gian sắp xếp đối với một số công ty nhà nước thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi như Phụ lục kèm theo. Các lâm trường quốc doanh thực hiện sắp xếp theo Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh. Các nông trường quốc doanh thực hiện sắp xếp theo Nghị định số 170/2004/NĐ- CP ngày 22 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ về sắp xếp đổi mới và phát triển nông trường quốc doanh. Điều 2. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi: 1. Chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc đã được phê duyệt tại Quyết định số 221/QĐ-TTg ngày 25 tháng 02 năm 2008 và Quyết định này. Đối với những doanh nghiệp không cổ phần hóa được thì chủ động chuyển sang một trong các hình thức: bán đấu giá, giải thể, phá sản, theo quy định hiện hành và báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 2. Căn cứ quy định hiện hành và thực trạng của doanh nghiệp, quyết định tỷ lệ cổ phần do Nhà nước nắm giữ khi bán cổ phần lần đầu tưại từng công ty. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
  2. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÓ THỦ TƯỚNG Nguyễn Tấn Dũng PHỤ LỤC DANH MỤC CÔNG TY NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN SẮP XẾP (ban hành kèm theo Quyết định Số 134/2005/QĐ-TTG ngày 06 tháng 6 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ). Số thứ Tên doanh nghiệp Hình thức sắp xếp theo Nay điều chỉnh Thời tự Quyết định số 221/QĐ- gian TTG ngày 25/02/2003 thực hiện 1 Công ty Xổ số kiến Duy trì 100% vốn nhà Công ty TNHH 2006 thiết Quảng Ngãi nước 1 thành viên 2 Công ty Môi trường Duy trì 100% vốn nhà Công ty TNHH 2006 đô thị Quảng Ngãi nước 1 thành viên 3 Công ty Khai thác Duy trì 100% vốn nhà Công ty TNHH 2007 công trình thủy lợi nước 1 thành viên Quảng Ngãi 4 Công ty Quản lý và Duy trì 100% vốn nhà Cổ phần hóa 2005 Xây dựng giao thông nước Quảng Ngãi 5 Công ty TNXP xây Duy trì 100% vốn nhà Cổ phần hóa 2006 dựng nông thôn và nước miền núi Quảng Ngãi 6 Công ty TNHH nhà Đã chuyển thành Cổ phần hóa 2006 nước 1 thành viên công ty TNHH 1 Cấp thoát nước và thành viên năm 2003 Xây dựng Quảng Ngãi
  3. 7 Công ty Quản lý bến Duy trì 100% vốn nhà Cổ phần hóa 2007 và Dịch vụ vận tải nước Quảng Ngãi 8 Công ty TNHH 1 Đã chuyển thành Cổ phần hóa 2007 thành viên Dược và công ty TNHH 1 Vật tư y tế Quảng thành viên năm 2003 Ngãi Đã chuyển thành 9 Công ty TNHH 1 Công ty TNHH 1 Cổ phần hóa 2007 thành viên In - Phát thành viên năm 2003 hành sách và Thiết bị Quảng Ngãi
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản