Quyết định số 1340/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tuan Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
38
lượt xem
1
download

Quyết định số 1340/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1340/QĐ-TTg về việc thành lập Ủy ban Nhà nước điều tra sự cố sập 2 nhịp cầu dẫn cầu Cần Thơ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1340/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PH c l p - T do - H nh phúc ******** ******* S : 1340/Q -TTg Hà N i, ngày 6 tháng 10 năm 2007 QUY T NNH V VI C THÀNH L P Y BAN NHÀ NƯ C ĐI U TRA S C S P 2 NH P C U D N C U C N THƠ TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B Xây d ng và B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph , QUY T NNH: i u 1. Thành l p y ban Nhà nư c i u tra s c s p 2 nh p c u d n c u C n Thơ (sau ât g i t t là y ban), g m các thành viên có tên dư i ây: 1. B trư ng B Xây d ng - Ch t ch H i ng nghi m thu Nhà nư c các công trình xây d ng, Nguy n H ng Quân,Ch t ch y ban; 2. Th trư ng B Công an, Lê Th Ti m, y viên; 3. Th trư ng B Xây d ng, Nguy n Văn Liên, y viên; 4. Th trư ng B Giao thông v n t i, Ngô Th nh c, y viên; 5. Th trư ng B K ho ch và u tư, Nguy n Bích t, y viên; 6. Th trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i, Lê B ch H ng, y viên; 7. Th trư ng B Khoa h c và Công ngh , Lê Văn Ti n, y viên; 8. GS.TS Nguy n M nh Ki m, Ch t ch T ng h i Xây d ng Vi t Nam, y viên; 9. PGS.TS ào Xuân Lâm, Phó Ch t ch H i KHKT c u ư ng Vi t Nam, y viên; 10. M i 01 i di n c a y ban Khoa h c - Công ngh và môi trư ng c a Qu c h i và 01 i di n cơ quan khoa h c v c u ư ng c a Nh t B n tham gia y ban (B Xây d ng làm các th t c Chính ph Nh t B n c ngư i tham gia). Danh sách c th do Ch t ch y ban quy t nh. i u 2. Nhi m v và quy n h n c a y ban 1. y ban Nhà nư c i u tra s c s p 2 nh p c u d n c u C n Thơ có nhi m v : - i u tra làm rõ nguyên nhân s c ; - Làm rõ trách nhi m c a các bên liên quan; - Ch o rà soát toàn b các công o n tri n khai công trình, trên cơ s ó ki n ngh các gi i pháp c th kh c ph c s c và ti p t c tri n khai D án; - Ki n ngh s a i nh ng quy nh qu n lý nhà nư c liên quan n u tư xây d ng công trình b o m không l p l i nh ng s c tương t . 2. Ch t ch y ban thành l p các t chuyên môn giúp vi c cho y ban; ban hành quy ch làm vi c và khNn trương t ch c tri n khai ho t ng; báo cáo Th tư ng Chính ph k t qu i u tra trong th i h n 01 tháng k t ngày b t u ho t ng. i u 3. B Giao thông v n t i ch o t m d ng thi công gói th u s 2 cho n khi y ban i u tra ưa ra k t lu n. B Giao thông v n t i, các nhà th u và các bên liên quan có trách nhi m cung c p y các thông tin, tài li u c n thi t theo yêu c u c a y ban và t o m i i u ki n thu n l i cho ho t ng c a y ban.
  2. B Tài chính b trí kinh phí ho t ng c a y ban theo nhi m v khNn c p. i u 4. y ban t gi i th sau khi hoàn thành nhi m v . i u 5. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Các B trư ng các B : Công an, Xây d ng, Giao thông v n t i, Lao đ ng-Thương binh và Xã h i, K ho ch và Đ u tư, Khoa h c và Công ngh , Th trư ng các đơn v liên quan và các thành viên có tên nêu t i Đi u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Như i u 1; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Ban Bí thư Trung ương ng; - Văn phòng Trung ương; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Qu c h i; Nguy n T n Dũng - Các B : CA, XD, GTVT, KH& T, TC, L -TB&XH, KH&CN; - y ban KH-CN và MT c a Qu c h i; - T ng Liên oàn lao ng Vi t Nam; - T ng h i Xây d ng Vi t Nam; - H i KHKT c u ư ng Vi t Nam; - UBND thành ph C n Thơ; - UBND t nh Vĩnh Long; - VPCP: BTCN, các Phó Ch nhi m, Website Chính ph , các V : KTTH, NC, P, V.I, V.IV, QHQT, VX, KG, TH; - Lưu: Văn thư, CN (3b).45
Đồng bộ tài khoản