Quyết định số 1344/QĐ-TTg

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
96
lượt xem
4
download

Quyết định số 1344/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1344/QĐ-TTg về điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1344/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ----------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 1344/Q -TTg Hà N i, ngày 26 tháng 08 năm 2009 QUY T NNH V I U CH NH M C CHO VAY I V I H C SINH, SINH VIÊN TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 78/2002/N -CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 c a Chính ph v tín d ng i v i ngư i nghèo và các i tư ng chính sách khác; Căn c Quy t nh s 157/2007/Q -TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v tín d ng i v i h c sinh, sinh viên; Theo ngh B Tài chính t i văn b n s 11518/BTC-TCNH ngày 17 tháng 8 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. i u ch nh m c v n cho vay quy nh t i kho n 1, i u 5 Quy t nh s 157/2007/Q -TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v tín d ng i v i h c sinh, sinh viên như sau: M c v n cho vay t i a là 860.000 ng/tháng/h c sinh, sinh viên. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, B trư ng các B : Tài chính, Giáo d c và ào t o, Lao ng – Thương binh và Xã h i; Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c Ngân hàng Chính sách Xã h i, Th trư ng cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./ TH TƯ NG Nơi nh n: - Như i u 2; - Th tư ng, các PTTg; - VPCP: BTCN, các PCN, các V : TH, TKBT, KGVX, C ng TT T; - Lưu VT, KTTH (3). Nguy n T n Dũng
Đồng bộ tài khoản