Quyết định số 1348/QĐ-TTg về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng chính phủ ban hành.

Chia sẻ: Luat Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
43
lượt xem
2
download

Quyết định số 1348/QĐ-TTg về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng chính phủ ban hành.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1348/QĐ-TTg về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng chính phủ ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1348/QĐ-TTg về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng chính phủ ban hành.

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ***** Số:1348/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 06 năm 2005; Căn cứ nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh (Tờ trình số 2032/UBND-VX ngày 31 tháng 07 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 1210/TTr-BTĐKT ngày 19 tháng 09 năm 2007) QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể và 10 cá nhân thuộc tỉnh Trà Vinh (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen Trưởng Trung ương, các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - UBND tỉnh Trà Vinh; - Ban Thi đua-Khen thưởng TW; - VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc; - Website Chính phủ; - Lưu: Văn thư, TCCB (3b). 11 Nguyễn Sinh Hùng DANH SÁCH TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (Ban hành kèm theo Quyết định số 1348/QĐ-TTg, ngày 08/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ) I. Tập thể Phòng Biên tập Khmer, Báo Trà Vinh, đã có thành tích trong công tác từ năm 2004 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. II. Cá nhân: 1.Ông Nguyễn Đình Sáu, Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm Trà Vinh tại Hà Nội; 2. Ông Hoàng Văn Giới, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dược phẩm Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh;
  2. 3. Bà Trần Thị Hoa, Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm Trà Vinh tại Thành phố Hồ Chí Minh; 4. Ông Lê Văn Sáng, Trưởng phòng, phòng Thẩm định dự án -Xây dựng cơ bản, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh; 5. Ông Trần Hoàng Bé, Giám đốc Sở Thương mại tỉnh Trà Vinh; 6. Ông Lê Văn Khâm, Giám đốc Trung tâm Khuyến công, Sở Công nghiệp tỉnh Trà Vinh; 7. Ông Nguyễn Thành Liêm, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh; 8. Ông Thạch Sone, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh; 9. Ông Lê Văn Phục, Trưởng ban Ban Tổ chức Huyện ủy Châu Thành, tỉnh Trà Vinh; 10. Ông Trương Vĩnh Châu, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh; Đã có thành tích trong công tác từ năm 2002 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.
Đồng bộ tài khoản