Quyết định số 135/2003/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
61
lượt xem
2
download

Quyết định số 135/2003/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 135/2003/QĐ-TTg về việc phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2003 - 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 135/2003/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 135/2003/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN GIAI ĐOẠN 2003 - 2005 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Quyết định số 58/2002/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước và Tổng công ty nhà nước; Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2003 - 2005 như phụ lục kèm theo. Điều 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung và tiến độ đã được duyệt. Điều 3. Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành, địa phương liên quan có trách nhiệm phối hợp với tỉnh Ninh Thuận trong việc thực hiện Phương án này. Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện Phương án này, đồng thời kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
  2. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nguyễn Tấn Dũng PHỤ LỤC DANH MỤC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN TIẾN HÀNH SẮP XẾP GIAI ĐOẠN 2003 - 2005 (Ban hành kèm theo Quyết định số 135/2003/QĐ-TTg ngày 30 tháng 01 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ) I. NHỮNG DOANH NGHIỆP MÀ NHÀ NƯỚC TIẾP TỤC NẮM GIỮ 100% VỐN ĐIỀU LỆ VÀ GIỮ NGUYÊN PHÁP NHÂN: 1. Doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích: Công ty Khai thác công trình thuỷ lợi Ninh Thuận, Công ty Công trình đô thị Ninh Thuận, Lâm trường Ninh Sơn, Lâm trường Tân Tiến, Công ty Công trình giao thông Ninh Thuận đổi tên thành Công ty Quản lý sửa chữa cầu đường bộ Ninh Thuận. 2. Doanh nghiệp nhà nước hoạt động sản xuất - kinh doanh: Công ty Cấp nước Ninh Thuận, Xí nghiệp In Phan Rang, Công ty Xổ số kiến thiết Ninh Thuận, Công ty Muối Ninh Thuận. II. LỘ TRÌNH SẮP XẾP DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC: 1. Năm 2003:
  3. a. Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, trong đó Nhà nước giữ trên 50% vốn điều lệ: Công ty Du lịch Ninh Thuận, Công ty Sách thiết bị trường học Ninh Thuận, b. Bộ phận doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, trong đó Nhà nước giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không nắm giữ cổ phần: Các bộ phận hạch toán phụ thuộc của Công ty Công trình giao thông trừ bộ phận sửa chữa cầu đường bộ. c. Chuyển sang đơn vị sự nghiệp có thu: Trạm Đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ Ninh Thuận. d. Doanh nghiệp đang thực hiện khoán kinh doanh chuyển sang giao, bán: Công ty Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp Ninh Thuận. 2. Năm 2004: a. Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, trong đó Nhà nước giữ trên 50% vốn điều lệ: Công ty Phát triển và kinh doanh nhà Ninh Thuận. b. Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, trong đó Nhà nước giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không nắm giữ cổ phần: Công ty Tư vấn thiết kế xây dựng Ninh Thuận, Công ty Thương nghiệp Ninh Thuận. 3. Năm 2005: a. Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, trong đó Nhà nước giữ trên 50% vốn điều lệ: Công ty Mía đường Phan Rang, Công ty Xuất nhập khẩu Ninh Thuận, Công ty Xi măng Phương Hải. b. Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, trong đó Nhà nước giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không nắm giữ cổ phần:
  4. Công ty Xuất nhập khẩu nông sản Ninh Thuận, c. Doanh nghiệp đang thực hiện khoán kinh doanh chuyển sang giao, bán: Công ty Lâm sản Ninh Thuận./.
Đồng bộ tài khoản