Quyết định số 1355/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
57
lượt xem
3
download

Quyết định số 1355/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1355/QĐ-UBND về việc duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện dự án: Đường giao thông Quốc lộ 217 đi xã Lâm Phú vàTam Văn huyện Lang Chánh do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1355/QĐ-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH THANH HOÁ c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 1355/Q -UBND Thanh Hoá, ngày 19 tháng 5 năm 2008 QUY T NNH DUY T PHƯƠNG ÁN T NG TH B I THƯ NG, H TR TÁI NNH CƯ TH C HI N D ÁN: Ư NG GIAO THÔNG QU C L 217 I XÃ LÂM PHÚ VÀ TAM VĂN HUY N LANG CHÁNH. Ch t ch UBND t nh Thanh Hoá Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v vi c thi hành Lu t t ai; Ngh nh 84/2007/N -CP ngày 25/5/2007 c a Chính ph quy nh b sung v vi c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, thu h i t, th c hi n quy n s d ng t, trình t , th t c b i thư ng, h tr và tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t và gi i quy t khi u n i v t ai; Ngh nh s : 197/2004/N - CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph v vi c b i thư ng, h tr và tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t; Căn c Quy t nh s : 1048/Q -UBND ngày 22 tháng 4 năm 2008 c a UBND t nh v ơn giá b i thư ng thi t h i v tài s n trong gi i phóng m t b ng; Quy t nh s : 4238/2007/Q -UBND ngày 31 tháng 12 năm 2007 c a UBND t nh v vi c quy nh giá các lo i t năm 2008; Theo ngh c a S Tài chính Thanh Hoá t i t trình s : 1057/TTr-STC ngày 12 tháng 5 năm 2008 v vi c ngh phê duy t phương án t ng th v b i thư ng, h tr và tái nh cư th c hi n d án: ư ng giao thông Qu c l 217 i xã Lâm Phú vàTam Văn huy n Lang Chánh, thu c d án: ư ng vào trung tâm các xã chưa có ư ng ô tô, QUY T NNH: i u 1. Duy t phương án t ng th v b i thư ng, h tr và tái nh cư th c hi n d án: ư ng giao thông Qu c l 217 i xã Lâm Phú vàTam Văn huy n Lang Chánh, thu c d án: ư ng vào trung tâm các xã chưa có ư ng ô tô; c th như sau: I. M C TIÊU C A D ÁN: Xây d ng công trình: ư ng giao thông Qu c l 217 i xã Lâm Phú và xã Tam Văn huy n Lang Chánh thu c d án: ư ng vào trung tâm các xã chưa có ư ng ô tô. II. QUY MÔ M C NH HƯ NG C A D ÁN: 1. T ng di n tích t ngh thu h i là: 214.187,00 m2 - t xã Tam Văn, xã Lâm Phú: 16.449,00 m2
  2. - t tr ng cây hàng năm: 19.524,00 m2 - t tr ng cây lâu năm: 17.745,00 m2 - t nuôi tr ng th y s n: 3.822,00 m2 - t r ng s n xu t: 156.546,00 m2 - t xây d ng cơ b n: 101,00 m2 2- i tư ng b nh hư ng: 480 h - H b nh hư ng t lùi trong khuôn viên và nh hư ng t nông nghi p: 467 h - Các h ph i dy chuy n: 13 h - Các ơn v khác: Không UBND huy n Lang chánh b trí c p t cho các h b nh hư ng d án ph i di chuy n. III. KHÁI TOÁN KINH PHÍ B I THƯ NG, H TR VÀ TÁI NNH CƯ: T ng khái toán kinh phí là: 9.381.680.350 ng (Chín t , ba trăm tám m t tri u, sáu trăm tám mươi ngàn, ba trăm năm mươi ng). (Có chi ti t kèm theo ) IV. NGU N KINH PHÍ B I THƯ NG, H TR VÀ TÁI NNH CƯ TH C HI N: Ngu n kinh phí b i thư ng, h tr và tái nh cư: V n Ngân sách Nhà nư c, th c hi n theo Quy t nh s : 443/Q -CT ngày 07/02/2005 c a UBND t nh. V. CƠ CH VÀ TI N TH C HI N: - Phương án t ng th b i thư ng, h tr và tái nh cư ư c duy t làm cơ s cho vi c thu h i t và ti n hành tri n khai công tác b i thư ng, h tr và tái nh cư theo quy nh. Giá tr th c t chi tr b i thư ng, h tr và tái nh cho t ng i tư ng s ư c xác nh d a trên cơ s s li u ki m kê th c t và d toán ư c c p có thNm quy n phê duy t. -H i ng b i thư ng GPMB huy n Lang Chánh có trách nhi m: + Thông báo công khai v phương án t ng th và chính sách GPMB cho các i tư ng b nh hư ng ư c bi t th c hi n khi có quy t nh thu h i t. + Ch o UBND các xã có t thu h i t ch c h p dân, công khai và xác nh ngu n g c t làm căn c xác nh b i thư ng, h tr tái nh cư theo úng quy nh.
  3. - Ti n th c hi n: Hoàn thành vi c b i thư ng, h tr và tái nh cư trong quý 02 năm 2008. i u 2. Các S , Ngành: Tài chính, Tài nguyên và Môi trư ng, Xây d ng, UBND huy n Lang Chánh, S Giao thông V n t i, S K ho ch & u tư theo ch c năng nhi m v ư c giao, t ch c th c hi n các n i dung công vi c liên quan n ngành mình, m b o d án tri n khai úng ti n . i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Chánh Văn phòng UBND t nh; Giám c các S : Tài chính, K ho ch & u tư, Tài nguyên và Môi trư ng, Xây d ng, Giao thông V n t i, Ch t ch UBND Lang Chánh; Th trư ng các ơn v , cá nhân liên quan ch u trách nhi m th c hi n Quy t nh này./. KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - Như i u 3 Q ; - CTUBND t nh ( Báo cáo); - Lưu: VT, KTTC. Chu Ph m Ng c Hi n T NG H P PHƯƠNG ÁN T NG TH B I THƯ NG, H TR TÁI NNH CƯ: D án: ư ng giao thông Qu c l 217 i xã Tam Văn - Lâm Phú huy n Lang Chánh thu c d án: ư ng vào trung tâm các xã chưa có ư ng Ô tô Kèm theo Quy t nh s : 1355 /Q -UBND ngày 19 tháng 5 năm 2008 c a Ch t ch UBND t nh Thành ti n TT Các h ng m c VT H s S lư ng ơn giá ( ) A Di n tích t ngh thu h i m2 214,187,0 1 t xã Tam Văn, xã Lâm Phú " 16.449,0 2 t tr ng cây hàng năm H2 " 19.524,0 3 t tr ng cây lâu năm H2 " 17.745,0 4 t nuôi tr ng th y s n H3 " 3.822,0 5 t r ng s n xu t H3 " 156.546,0 6 t xây d ng cơ b n " 101,0 B Các h ng m c b i thư ng, h tr I V t
  4. 1 Xã Tam Văn 1 t nông thôn m2 3.205 90.000 288.450.000 2 t tr ng cây hàng năm H2 m2 4.371 16.200 70.810.200 3 t r ng SX H3 m2 92.744 1.500 139.116.000 4 t văn hoá (XDCB) không b i thư ng m2 55 - - 5 t TDTT (XDCB) không b i thư ng m2 46 - - 6 t tr ng câu lâu năm H2 m2 3.403 5.500 18.716.500 C ng 1 517.092.700 2 Xã Lâm Phú 1 t nông thôn m2 13.244 80.000 1.059.520.000 2 t tr ng cây hàng năm H2 m2 15.153 16.200 245.478.600 3 t r ng SX H3 m2 63.802 1.500 95.703.000 4 t tr ng cây lâu năm H2 m2 14.342 5.500 78.881.000 5 t nuôi tr ng th y s n H3 m2 3.822 6.200 23.696.400 C ng 2 1.503.279.000 C ng I 2.020.371.700 II. V t ki n trúc 1 Nhà t m l p tranh tre m2 152 54.000 8.208.000 2 Nhà g trát tóc xi m2 2.200 443.000 974.600.000 3 Nhà sàn g nhóm 2 kê t ng m2 6.800 552.000 3.753.600.000 4 Nhà sàn g nhóm 2 c t chôn m2 320 343.000 109.760.000 5 Kh i ào ao m3 2.100 24.000 50.400.000 6 Tư ng rào xây g ch m2 320 98.000 31.360.000 7 Kh i xây b nư c m3 210 717.000 150.570.000 8 Kh i ào mương m3 2.130 36.000 76.680.000 9 Kh i ào gi ng m3 320 136.000 43.520.000 10 Chu ng tr i tranh tre m2 224 36.000 8.064.000 11 Sân n n BT m2 411 28.000 11.508.000 12 Sân láng XM m2 219 12.000 2.628.000 13 Di chuy n m chưa sang cát cái 7 800.000 5.600.000 14 Nhà xí tranh tre H 15 68.000 1.020.000 15 Nhà xí b t cái 21 745.000 15.645.000 16 Di chuy n c t i n c t 70% 130 10.000.000 910.000.000
  5. C ng II 6.153.163.000 III. Cây hoa màu 1 Mít lo i (B) Cây 87 16.441 1.430.367 2 Mít lo i C // 10 179.800 1.798.000 3 Mít lo i D // 13 287.683 3.739.879 4 Bư i D // 9 174.664 1.571.976 5 Cam B // 26 22.605 587.730 6 Quýt C // 61 100.689 6.142.029 7 Chanh B // 49 22.605 1.107.645 8 H ng D // 134 174.664 23.404.976 9 M nC // 11 29.793 327.723 10 ào D // 23 40.068 921.564 11 Mơ C // 120 29.793 3.575.160 12 Dâu da (B) // 125 16.430 2.053.750 13 i (D) // 151 40.068 6.050.268 14 D i D // 102 40.068 4.086.936 15 B ng b ng D // 81 40.068 3.245.508 16 Nhãn C // 8 143.841 1.150.728 17 Nhãn D // 180 251.720 45.309.600 18 V i B // 192 39.920 7.664.640 19 V i C // 50 143.841 7.192.050 20 Táo D // 93 80.907 7.524.351 21 H ng Xiêm D // 77 80.907 6.229.839 22 Vú s a C // 22 39.650 872.300 23 Na C // 71 31.719 2.252.049 24 Tr ng gà D // 130 64.726 8.414.380 25 Th D // 29 136.647 3.962.763 26 Mu n C // 38 100.667 3.825.346 27 Quéo D // 49 136.647 6.695.703 28 Kh C // 120 35.958 4.314.960 29 Trám C // 21 35.958 755.118 30 Nhót D // 61 61.134 3.729.174 31 TrNu D // 33 79.110 2.610.630
  6. 32 D a C // 81 287.683 23.302.323 33 D a D // 31 431.522 13.377.182 34 B k t D // 64 176.203 11.276.992 35 Cau B // 48 25.171 1.208.208 36 Cau D // 121 158.226 19.145.346 37 D a B m2 300 3.319 995.700 38 Chu i A // 800 4.199 3.359.200 39 Chu i B // 720 35.958 25.889.760 40 u B // 200 17.981 3.596.200 41 u A // 93 1.675 155.775 42 Chè c m c m 301 14.384 4.329.584 43 Keo A // 913 3.038 2.773.694 44 Keo B // 620 7.190 4.457.800 45 Lát 02 năm // 311 13.803 4.292.733 46 Lát 4 năm // 159 34.425 5.473.575 47 Xoan A // 323 8.335 2.692.205 48 Xoan B // 261 9.920 2.589.120 49 Sung B // 99 12.338 1.221.462 50 C B // 220 35.958 7.910.760 51 C C // 183 71.550 13.093.650 51 Lu ng A // 3.213 5.063 16.267.419 53 Lu ng B // 2.436 7.190 17.514.840 54 Tre B Cây 284 6.472 1.838.048 55 N a B Cây 2.161 5.393 11.654.273 56 B u bí B C m 89 18.380 1.635.820 57 S n ăn c B m2 2.030 6.563 13.322.890 58 Khoai s B m2 251 6.563 1.647.313 59 Khoai môn B m2 211 6.563 1.384.793 60 Qu 5 năm Cây 130 63.960 8.314.800 61 Qu 7 năm Cây 211 95.760 20.205.360 62 Hoa màu trên t m2 11.000 2.800 30.800.000 C ng III 448.273.967 IV. Chính sách h tr
  7. 1 H tr di chuy n H 13 3.000.000 39.000.000 H tr chuy n i ngh nghi p thu h i > 2 30% t Nông nghi p m2 3.200 8.100 25.920.000 C ng IV 64.920.000 C ng ph n b i thư ng, h tr 8.686.728.667 Chi phí KKGPMB theo th c t 248.205.000 D phòng 5% % 446.746.683 T ng c ng khái toán: 9.381.680.350
Đồng bộ tài khoản