Quyết định số 1362/2000/QĐ-BGVTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
46
lượt xem
2
download

Quyết định số 1362/2000/QĐ-BGVTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1362/2000/QĐ-BGVTVT về việc ban hành quy định về cải tạo phương tiện cơ giới đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1362/2000/QĐ-BGVTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1362/2000/Q -BGVTVT Hà N i, ngày 29 tháng 5 năm 2000 QUY T NNH C A B TRƯ NG B GIAO THÔNH V N T I S 1362/2000/Q -BGTVT NGÀY 29 THÁNG 5 NĂM 2000 BAN HÀNH QUY NNH V VI C C I T O PHƯƠNG TI N CƠ GI I Ư NG B B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c m c 4 i u 26 Pháp l nh b o v công trình giao thông công b theo l nh c a Ch t ch nư c s 38/L/CTN ngày 10 tháng 12 năm 1994; Căn c Ngh nh s 22/CP ngày 22 tháng 3 năn 1994 c a Chính ph quy inh nhi m v , quy n h n, trách nhi m qu n lý nhà nư c và cơ c u t ch c b máy c a B Giao thông v n t i; Căn c m c 2 i u 5 Ngh inh s 36/CP ngày 29 tháng 5 năm 1995 c a Chính ph v " m b o tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th " và i u 16 c a i u l tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th ban hành kèm theo Ngh nh s 36/CP ngày 29 tháng 5 năm 1995 c a Chính ph ; Căn c m c 3 i u 3 và M c 4 i u 4 Ngh nh s 86/CP ngày 8/12/1995 c a Chính ph qui inh phân công trách nhi m qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng hàng hóa; Xét ngh c a các ông: V trư ng V Khoa h c công ngh và V trư ng V Pháp ch - V n t i; QUY T NNH i u 1: Nay ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy nh v vi c c i t o phương ti n cơ gi i ư ng b ". i u 2: - Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. - Bãi b Quy t nh s 1260/Q /KHKT-PCVT ngày 04 tháng 06 năm 1996 c a B Giao thông v n t i và quy nh ban hành kèm theo. i u 3: Các ông Chánh Văn phòng B , V trư ng V Khoa h c công ngh , V trư ng V Pháp ch V n t i, C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, C c trư ng C c ăng ki m Vi t Nam, Giám c S Giao thông v n t i, Giao thông công chính các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Th trư ng các ơn v có liên quan căn c vào ch c năng, nhi m v ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này
  2. Lã Ng c Khuê ( ã ký) QUY NNH V VI C C I T O PHƯƠNG TI N CƠ GI I Ư NG B (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1362/2000/Q -BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2000 c a B trư ng B Giao thông v n t i) I. QUY NNH CHUNG 1.1. C i t o phương ti n cơ gi i ư ng b (CG B) là vi c thay i tính năng s d ng ho c thay i h th ng, t ng thành c a các phương ti n CG B ã có bi n s ăng ký ho c các phương ti n CG B ã qua s d ng ư c phép nh p khNu. 1.2. Các thu t ng trong qui nh này ư c hi u như sau: - Phương ti n CG B là các lo i phương ti n ư c nh nghĩa t i TCVN 6211: l996 "Phương ti n giao thông ư ng b - Ki u - Thu t ng và nh nghĩa". - H th ng ư c hi u là: + H th ng truy n l c. + H th ng chuy n ng. + H th ng treo. + H th ng phanh. + H th ng lái. - T ng thành ư c hi u là: + T ng thành ng cơ. + T ng thành khung (sát xi). + Bu ng lái, thân xe ho c thùng hàng, thùng t . - Thay i tính năng s d ng là thay i công d ng nguyên thu c a phương ti n. - Thay i h th ng là thay i m t ph n ho c toàn b k t c u c a h th ng nguyên thu b ng m t ph n ho c toàn b h th ng khác c tính năng k thu t tương ương.
  3. - Thay i t ng thành là thay th t ng thành nguyên thu b ng t ng thành khác có tính năng k thu t tương ương. - Tr ng lư ng toàn b c a phương ti n CG B là t ng c a tr ng lư ng b n thân phương ti n và tr ng t i c a phương ti n. - Th i h n s d ng c a phương ti n là kho ng th i gian ư c tính t năm s n xu t n th i i m c i t o. - Hàng hóa nguy hi m là các lo i hàng hóa d n , d cháy và các lo i hóa ch t c h i. 1.3. i tư ng, ph m vi áp d ng: - Qui nh này áp d ng cho t t c các lo i phương ti n CG B c i t o (theo qui nh t i m c 1.1), tr các lo i mô tô, xe máy hai, ba bánh, các lo i xe lam và xích lô máy. - Quy nh này không áp d ng i v i phương ti n CG B dùng vào m c ích quân s c a B Qu c phòng và m c ích b o m an ninh, tr t t an toàn xã h i c a B Công an. 1.4. Không ư c c i t o thay i tính năng s d ng c a phương ti n CG B ã có th i gian s d ng hơn 15 năm. Tr trư ng h p ô tô khách có th i gian s d ng chưa quá 20 năm thì ư c c i t o thành ô tô t i (không bao g m ôtô t i chuyên dùng). 1.5. M i phương ti n CG B ch ư c c i t o, thay i m t trong hai t ng thành chính là ng cơ ho c khung và không quá ba trong sáu h th ng, t ng thành sau ây: - H th ng truy n l c (ly h p, h p s , tr c các ăng, truy n l c chính). - H th ng chuy n ng (bánh xe, c u b ng). - H th ng treo. - H th ng phanh. - H th ng lái. - Bu ng lái, thân xe ho c thùng hàng, thùng t . 1.6. Tr ng lư ng toàn b c a phương ti n sau khi c i t o không ư c vư t quá tr ng lư ng toàn b trư c khi c i t o theo qui nh c a nhà ch t o, tr trư ng h p tr ng lư ng toàn b tăng lên do thay i các t ng thành c a ph n không ư c treo. II. QUY NNH V THI T K VÀ TH M NNH THI T K 2.1. ơn v thi t k là các ơn v có tư cách pháp nhân, có ăng ký kinh doanh ngành ngh thi t k c i t o phương ti n CG B phù h p v i các qui nh pháp lu t hi n hành.
  4. 2.2. N i dung h sơ thi t k g m có: - Các b n v k thu t + B n v b trí chung c a phương ti n sau khi c i t o; + B n v b trí chung c a phương ti n trư c khi c i t o i chi u; +B nv l p t t ng thành h th ng ư c c i t o ho c thay th ; + B n v nh ng chi ti t ư c c i t o, thay th bao g m c hư ng d n, công ngh và v t li u ư c phép s d ng khi c i t o, thay th . Các b n v k thu t ph i ư c trình bày theo úng các Tiêu chuNn Vi t Nam hi n hành. - Thuy t minh tính toán g m các n i dung: + Gi i thi u nhu c u c i t o; + c tính k thu t cơ b n c a phương ti n trư c và sau khi th c hi n c i t o; + N i dung th c hi n c i t o và các bư c công ngh thi công; + Tính toán các c tính ng h c, ng l c h c liên quan v i n i dung c i t o; + Tính toán h m nghi m s c b n liên quan v i n i dung c i t o; + Nh ng hư ng d n c n thi t cho vi c s d ng phương ti n sau khi c i t o; + K t lu n. 2.3. ThNm nh thi t k 2.3.1. ThNm nh thi t k là vi c xem xét, ki m tra, i chi u các n i dung h sơ thi t k v i các tiêu chuNn, qui nh hi n hành nh m m b o ch t lư ng, an toàn k thu t và b o v môi trư ng c a phương ti n CG B c i t o. 2.3.2. C c ư ng b Vi t Nam ch u trách nhi m thNm nh các thi t k c i t o sau ây: - Ô tô các lo i c i t o thành: + Ô tô khách trên 25 ch , k c ch ngư i lái. + Ô tô t i chuyên dùng ch các lo i hàng nguy hi m. + Ô tô c n cNu (không bao g m ô tô t i l p cNu t nâng hàng); ô tô ch a cháy; ô tô nâng ngư i làm vi c trên cao; ô tô u kéo; ô tô chuyên dùng ch container.
  5. - Sơmirơmoóc (n a rơmoóc) và rơmoóc thông thư ng c i t o thành sơmirơmoóc, rơ moóc chuyên dùng các lo i. - Ô tô t i ô tô chuyên dùng c i t o thành xe, máy thi công và ngư c l i: xe, máy thi công c i t o thành xe, máy thi công khác lo i. - C i t o thay i h th ng lái, h th ng phanh. 2.3.3. Các S Giao thông v n t i (GTVT), Giao thông công chính (GTCC) ch u trách nhi m thNm nh các thi t k c i t o có n i dung ngoài các n i dung ã ư c qui nh t i m c 2.3.2. 2.3.4. Cơ quan thNm nh thi t k ph i có ít nh t 02 k sư cơ khí ô tô, có thâm niên ngh nghi p t 05 năm tr lên. Trong trư ng h p các S GTVT, GTCC không tho mãn i u ki n trên thì nhi m v thNm nh thi t k ư c giao cho C c ư ng b Vi t Nam th c hi n. 2.3.5. H sơ thi t k sau khi thNm nh ph i có d u c a Cơ quan thNm nh thi t k và ư c g i cho các cơ quan sau ây: - Cơ s thi t k ; - Cơ quan thNm nh thi t k ; - ơn v thi công c i t o phương ti n; - Cơ quan ki m tra ch t lư ng, an toàn k thu t. 2.3.6. Th i gian thNm nh thi t k không quá 10 ngày k t khi nh n h sơ thi t k h p l . Trư ng h p ph i kéo dài th i gian thNm nh do yêu c u b sung, s a i h sơ thi t k thì cơ quan thNm nh thi t k ph i thông báo b ng văn b n và nêu rõ lý do cho ơn v thi t k bi t th c hi n. 2.3.7. Cơ quan thNm nh thi t k ư c phép thu l phí theo quy nh hi n hành. III. QUY NNH V THI CÔNG C I T O 3.1. Vi c thi công c i t o phương ti n CG B ph i ư c th c hi n theo úng thi t k ã ư c thNm nh, m b o các yêu c u v ch t lư ng và an toàn k thu t t i cơ s s n xu t có tư cách pháp nhân, có ăng ký kinh doanh ngành ngh c i t o phương ti n CG B phù h p v i các qui nh pháp lu t hi n hành. 3.2. Cơ s s n xu t ph i t ki m tra ch t lư ng s n phNm (KCS) và ph i ch u trách nhi m v ch t lư ng s n phNm c a mình. IV. QUY NNH V KI M TRA CH T LƯ NG AN TOÀN K THU T 4.1. Ki m tra ch t lư ng, an toàn k thu t i v i phương ti n CG B c t o là s xem xét, ánh giá ch t lư ng phương ti n CG B c i t o theo h sơ thi t k ã ư c thNm nh; ki m tra, ánh giá phương ti n CG B c i t o theo các tiêu chuNn hi n
  6. hành v an toàn k thu t và b o v môi trư ng. K t qu c a quá trình ki m tra ư c l p thành biên b n làm cơ s c p Gi y ch ng nh n ch t lư ng phương ti n CG B c i t o. 4.2. H sơ ki m tra ch t lư ng, an toàn k thu t g m: - Công văn ngh c a cơ s thi công c i t o; - B n photocopy ăng ký kinh doanh c a cơ s thi công c i t o; - H sơ thi t k ã ư c thNm nh; - B n photocopy gi y ch ng nh n ăng ký c a phương ti n ho c b n photocopy ch ng t nh p khNu i v i các phương ti n ã qua s d ng ư c phép nh p khNu chưa có ăng ký bi n s ; - Biên b n nghi m thu xu t xư ng (KCS) c a cơ s thi công s n phNm iv is n phNm c n nghi m thu. 4.3. C c ăng ki m Vi t Nam là Cơ quan ki m tra ch t lư ng, an toàn k thu t và c p Gi y ch ng nh n ch t lư ng phương ti n CG B c i t o cho các phương ti n ư c c i t o theo các thi t k do C c Dư ng b Vi t Nam thNm nh v i s tham gia c a i di n các cơ quan: C c ư ng b Vi t Nam, V Khoa h c công ngh B GTVT, S GTVT, GTCC t i a phương nơi phương ti n ư c thi công c i t o. C c ăng ki m Vi t Nam ch ti n hành vi c ki m tra ch t lư ng, an toàn k thu t phương ti n CG B c i t o khi có ít nh t hai i di n có thNm quy n c a ba cơ quan nói trên tham d . 4.4. Các S GTVT, GTCC nơi phương ti n ư c thi công c i t o ch u trách nhi m ki m tra ch t lư ng, an toàn k thu t và c p Gi y ch ng nh n ch t lư ng phương ti n CG B c i t o cho các phương ti n ư c c i t o theo thi t k do các S GTVT, GTCC thNm nh (bao g m c các thi t k do C c ư ng b Vi t Nam thNm nh thay th cho các S GTVT, GTCC không th a mãn i u ki n qui nh t i m c 2.3.4), v i s tham gia c a i di n Tr m ăng ki m phương ti n CG B t i a phương ó. 4.5. i v i các phương ti n CG B ư c thi công c i t o theo cùng m t thi t k ã ư c thNm nh, sau khi ki m tra ch t lư ng, an toàn k thu t phương ti n u tiên t yêu c u Cơ quan ki m tra ch t lương có th cho phép cơ s thi công t nghi m thu xu t xư ng các phương ti n ti p theo do chính cơ s thi công theo úng thi t k ã ư c thNm nh. Sau khi t nghi m thu xu t xư ng, cơ s thi công c i t o ph i g i Biên b n nghi m thu xu t xư ng (KCS) t i Cơ quan ki m tra ch t lư ng, an toàn k thu t ư c c p Gi y ch ng nh n ch t lư ng cho phương ti n CG B c i t o. Cơ s thi công c i t o ph i ch u trách nhi m v ch t lư ng s n phNm c a mình. 4.6. Cơ s thi công c i t o có trách nhi m giao cho ch phương ti n h sơ k thu t có liên quan và Gi y ch ng nh n ch t lư ng, an toàn k thu t cho phương ti n CG B ã ư c c i t o làm th t c ăng ký bi n s và ki m nh an toàn k thu t. 4.7. Các S GTVT, GTCC có trách nhi m t ng h p báo cáo tình hình th c hi n công tác thNm nh thi t k và ki m tra ch t lư ng, an toàn k thu t cho phương ti n
  7. CG B c i t o thu c thNm quy n v C c ư ng b Vi t Nam và C c ăng ki m Vi t Nam vào tháng 6 và tháng 12 hàng năm. 4.8. C c ư ng b Vi t Nam, C c ăng ki m Vi t Nam t ng h p báo cáo tình hình th c hi n công tác thNm nh thi t k và ki m tra ch t lư ng, an toàn k thu t c i t o phương ti n CG B v B Giao thông v n t i (qua V Khoa h c công ngh ) vào tháng 6 và tháng 12 hàng năm.
Đồng bộ tài khoản