Quyết định số 1366/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
52
lượt xem
2
download

Quyết định số 1366/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1366/QĐ-TTg Về việc sửa đổi một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ di dân, tái định cư Trường bắn quốc gia khu vực 1 ban hành kèm theo Quyết định số 1287/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1366/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------------- c l p - T do - H nh phúc ------------------ S : 1366/Q -TTg Hà N i, ngày 10 tháng 10 năm 2007 QUY T NNH V VI C S A IM TS I U C A QUY NNH V B I THƯ NG, H TR DI DÂN, TÁI NNH CƯ TRƯ NG B N QU C GIA KHU V C 1 BAN HÀNH KÈM THEO QUY T NNH S 1287/Q -TTG NGÀY 06 THÁNG 12 NĂM 2004 C A TH TƯ NG CHÍNH PH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Quy t nh s 1287/Q -TTg ngày 06 tháng 12 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy nh v b i thư ng, h tr di dân, tái nh cư Trư ng b n qu c gia khu v c 1; Xét ngh c a y ban nhân dân t nh B c Giang (t trình s 2016/TTr-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2007); ý ki n c a các B : K ho ch và u tư (công văn s 6688/BKH-KT P&LT ngày 17 tháng 9 năm 2007), Tài chính (công văn s 12994/BTC- T ngày 27 tháng 9 năm 2007), Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (công văn s 2561/BNN-HTX ngày 17 tháng 9 năm 2007). QUY T NNH i u 1. S a i m t s i u c a Quy nh v b i thư ng, h tr di dân, tái nh cư Trư ng b n qu c gia khu v c 1 ban hành kèm theo Quy t nh s 1287/Q -TTg ngày 06 tháng 12 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph như sau:
  2. 1. S a i i m c kho n 3 i u 6 như sau: "c) H tái nh cư xen ghép và h tái nh cư t nguy n di chuy n: iv ih n i m tái nh cư xen ghép và h tái nh cư t nguy n di chuy n ư c b i thư ng t , t s n xu t b ng ti n theo nh m c 26.000.000 ng/khNu h p pháp th c hi n khai hoang ph c hóa, m r ng di n tích ho c chi phí nh n chuy n như ng quy n s d ng t t i nơi tái nh cư. y ban nhân dân t nh quy nh c th vi c s d ng ti n b i thư ng nêu trên m b o m c di n tích giao t , t s n xu t cho h tái nh cư theo úng quy nh t i i m b kho n 3 i u này". 2. S a i kho n 3 i u 16 như sau: "3. H tr kinh phí làm th t c r i nhà cũ, nh n nhà m i: m c h tr là 200.000 ng/h ". 3. S a i i u 17 như sau: " i u 17. H tr c ng ng dân cư s t i. Các xã t nguy n ti p nh n dân tái nh cư n xen ghép vào c ng ng dân cư c a mình ư c h tr kinh phí c i t o, m r ng, nâng c p công trình công c ng, cơ s h t ng c a xã do nh hư ng c a vi c tăng dân cư. M c kinh phí h tr là 15.000.000 ng/khNu tái nh cư h p pháp. y ban nhân dân t nh quy nh c th vi c s d ng kho n h tr này". i u 2. Cho phép y ban nhân dân các t nh B c Giang, L ng Sơn ư c áp d ng n i dung s a i quy nh t i i u 1 c a Quy t nh này t ngày 01 tháng 01 năm 2007. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 4. B trư ng các B : K ho ch và u tư, Tài chính, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Qu c phòng, Th trư ng cơ quan có liên quan và Ch t ch y ban nhân dân các t nh: B c Giang, L ng Sơn ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n: TH TƯ NG - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng CP; - Các B : K ho ch và u tư, Tài chính, Qu c phòng, Nông nghi p và Nguy n T n Dũng PTNT; - H ND, UBND các t nh B c Giang, L ng Sơn;
  3. - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - VPCP: BTCN, các PCN, Website CP, các V : KTTH, NC, P, TH; - Lưu: Văn thư, NN (5), 50
Đồng bộ tài khoản