Quyết định số 1369/2001/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
45
lượt xem
2
download

Quyết định số 1369/2001/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1369/2001/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế cửa khẩu Bờ Y - huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1369/2001/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1369/2001/Q -TTG Hà N i, ngày 18 tháng 10 năm 2001 QUY T Đ NH V VI C PHÊ DUY T QUY HO CH CHUNG XÂY D NG KHU KINH T C A KH U B Y - HUY N NG C H I, T NH KON TUM Đ N NĂM 2020 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c i u l qu n lý quy ho ch ô th ban hành kèm theo Ngh nh s 91/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 c a Chính ph ; Theo ngh c a B trư ng B Xây d ng (công văn s 1374/BXD-KTQH ngày 07 tháng 8 năm 2001) và Ch t ch y ban nhân dân t nh Kon Tum (t trình s 17/TT-UB ngày 11 tháng 6 năm 2001), QUY T NNH: Đi u 1. Phê duy t Quy ho ch chung xây d ng khu kinh t c a khNu B Y - Ng c H i t nh Kon Tum n năm 2020 v i nh ng n i dung ch y u sau : 1. M c tiêu : Phát tri n kinh t khu v c c a khNu qu c t và ô th biên gi i B Y, hình thành u m i giao lưu kinh t quan tr ng trong khu v c, góp ph n thúc Ny phát tri n kinh t - xã h i t nh Kon Tum và c nư c; b o m an ninh, qu c phòng; làm cơ s cho vi c qu n lý xây d ng theo quy ho ch 2. Ph m vi ranh gi i quy ho ch chung : Ph m vi nghiên c u l p Quy ho ch khu kinh t c a khNu B Y - Ng c H i có di n tích t 68.570 ha, bao g m 5 xã Sa Loong, B Y, k Sú, k D c, k Nông và th tr n Plei K n thu c huy n Ng c H i, t nh Kon Tum, có a gi i : - Phía B c giáp huy n k Glei. - Phía Nam giáp huy n Sa Th y. - Phía ông giáp huy n k Tô và xã k Ang (huy n Ng c H i). - Phía Tây giáp Lào và Campuchia (có chung ư ng biên gi i v i Lào 30 km, v i Campuchia 25 km).
  2. 3. Tính ch t : - Là khu kinh t c a khNu qu c t gi a Vi t Nam - Lào - Campuchia và các nư c trong khu v c. - Là trung tâm giao lưu phát tri n kinh t - thương m i - du l ch - d ch v và công nghi p, chuy n t i hàng hoá gi a các nư c trong khu v c. - Có v trí quan tr ng v an ninh, qu c phòng. 4. Quy mô dân s và phân b dân cư : a) Quy mô dân s : - Năm 2005 kho ng 26.900 ngư i, trong ó dân s ô th 8.700 ngư i. - Năm 2020 kho ng 45.000 ngư i, trong ó dân s ô th 20.000 ngư i. b) Phân b dân cư : - Th tr n Plei K n : + Năm 2005 kho ng 5.500 ngư i; trong ó dân s thu c khu xây d ng t p trung kho ng 4.400 ngư i. + Năm 2020 kho ng 12.000 ngư i; trong ó dân s thu c khu xây d ng t p trung kho ng 9.600 ngư i. - Th tr n B Y : + Năm 2005 kho ng 5.400 ngư i; trong ó dân s thu c khu xây d ng t p trung kho ng 4.300 ngư i. + Năm 2020 kho ng 13.000 ngư i; trong ó dân s thu c khu xây d ng t p trung kho ng 10.400 ngư i. 5. Quy mô t ai : - Năm 2005 : t xây d ng ô th kho ng 232,5 ha. - Năm 2020 : t xây d ng ô th kho ng 450,2 ha. 6. nh hư ng phát tri n không gian : - Hư ng B c Nam : Ch y u bám theo tr c qu c l 14. Các công trình tr s y ban nhân dân xã k Sú, k D c, trư ng h c, nhà tr ư c t p trung thành t ng c m thu n l i cho các nhu c u ph c v . Xã Sa Loong phát tri n theo tr c qu c l 14C.
  3. - Hư ng ông Tây : + Th tr n Plei K n gi nguyên như quy ho ch chung Th tr n ã ư c phê duy t. Tuy n tránh qu c l 14 i phía ông th tr n. + Hư ng phát tri n c a th tr n v phía B c, qu c l 40 ra c a khNu. - Các hư ng khác : + T i ngã ba th tr n Plei K n - c a khNu 18 (v i Campuchia) - c a khNu B Y ( i di n v i c a khNu Giang Giơn c a Lào t i khu v c m c U6) phát tri n khu trung tâm thương m i - du l ch - d ch v , ch ư ng biên và m t s cơ quan qu n lý t p trung thành i m ô th . + Hư ng i Lào : G n sát biên gi i là c a khNu qu c t , b trí tr m ki m soát liên h p và h th ng kho bãi hàng hoá cũng như các cơ quan g n k t v i khu trung tâm thương m i, t o không gian ô th phát tri n d c theo tuy n qu c l 40 v phía trung tâm Plei K n. + Hư ng i Campuchia : G n sát biên gi i là c a khNu qu c t , b trí kho bãi hàng hoá. 7. Phân khu ch c năng : a) Công nghi p - kho tàng : Di n tích kho ng 23,4 ha bao g m công nghi p ch bi n, l p ráp, kho bãi. V trí t i khu v c I, khu v c II thu c trung tâm c a khNu B Y. b) Các khu : Trên cơ s dân cư ã sinh s ng, c i t o và u tư xây d ng h t ng k thu t các khu dân cư, b trí theo hình th c nhà sinh thái kinh t vư n, b o m dân s như sau : - Th tr n Plei K n kho ng 12.000 ngư i. - Th tr n B Y kho ng 13.000 ngư i. - Xã k Sú kho ng 3.900 ngư i. - Xã k D c kho ng 5.000 ngư i. - Xã k Nông kho ng 2.900 ngư i. - Xã Sa Loong kho ng 8.300 ngư i. c) Các khu trung tâm : - Th tr n Plei K n là trung tâm hành chính, chính tr c a huy n Ng c H i, gi nguyên v trí như hi n nay.
  4. - Trung tâm khu kinh t c a khNu : Có di n tích kho ng 400 ha ư c phân thành 3 khu v c : + Khu v c I : Di n tích kho ng 100 ha n m cách biên gi i Vi t - Lào kho ng 1 km, ư c phân thành nh ng khu ch c năng sau : Khu cơ quan qu n lý Nhà nư c; khu kho tàng b n bãi; các khu dân cư; các công trình thương m i, d ch v công c ng; các khu công viên cây xanh và du l ch; các công trình u m i h t ng k thu t; t d tr và các khu khác. + Khu v c II : Di n tích kho ng 40 ha n m trên qu c l 40, cách ư ng biên gi i Vi t - Lào kho ng 2,5 km ư c xây d ng thành khu công nghi p gia công ch bi n hàng nông - lâm s n xu t khNu, gia công l p ráp, óng gói hàng i n t , xu t khNu. + Khu v c III : Di n tích kho ng 260 ha, ư c phân thành các khu ch c năng như sau : Các cơ quan qu n lý và văn phòng i di n c a các t ch c kinh t - xã h i trong và ngoài nư c; khu ; các công trình thương m i d ch v như trung tâm thương m i, khách s n nhà hàng, bưu i n; ngân hàng; các công trình phúc l i công c ng như phát thanh truy n hình, b nh vi n, tr m xá, trư ng h c; trung tâm công viên cây xanh, th d c th thao và các công trình ph c v du l ch; các công trình h t ng k thu t. - Trung tâm các xã : Gi nguyên v trí hi n nay, riêng trung tâm xã B Y di chuy n v phía Plei K n. 8. nh hư ng phát tri n h t ng k thu t : a) V giao thông : - ư ng H Chí Minh xây d ng trên cơ s m r ng qu c l 14. L gi i o n ư ng th tr n Plei K n i thành ph H Chí Minh r ng 100 m, qua ô th r ng 50 m. - Qu c l 40 : o n ch y ngoài ô th có l gi i 55 mét, o n ch y trong ô th có l gi i 27 mét. - T nh l 661 : o n ch y ngoài ô th có l gi i 27 mét, o n ch y trong ô th có l gi i 28 mét. - Giao thông ô th : t dành cho giao thông ô th t t 20 n 25%. b) V chuNn b k thu t, t xây d ng : Cao thi t k n n, thoát nư c mưa c n m b o các yêu c u k thu t cho phép. c) V c p nư c : - Ch tiêu c p nư c sinh ho t cho dân cư ô th n năm 2005 là 80 lít/ngày/ êm v i 70% s dân ư c c p nư c, n năm 2020 là 100 lít/ngày/ êm cho 85% dân; c p nư c cho dân cư nông thôn là 60 lít/ngày/ êm. - Ngu n nư c : S d ng ngu n nư c su i k Tr p và h k Hơ Niêng.
  5. d) V thoát nư c bNn, v sinh môi trư ng : - Xây d ng h th ng thoát nư c hoàn ch nh t i các khu v c m i xây d ng. - C i t o và xây d ng các nghĩa trang t p trung, k t h p v i vi c ch nh trang các nghĩa trang nh . )V c p i n: - C i t o, nâng c p và xây d ng m i các tr m bi n áp có công su t phù h p, b o m cung c p i n s n xu t, sinh ho t và d ch v cho t ng khu v c. - C i t o và xây d ng các ư ng dây 220 KV, 110 KV và 22 KV, b o m hi n i, m quan và s d ng an toàn. 9. Quy ho ch xây d ng t u: n năm 2005 t p trung th c hi n m t s công tác tr ng i m v qu n lý và phát tri n ô th v i quy mô kho ng 400 ha, theo Quy t nh s 06/Q -TTg ngày 05 tháng 01 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph . Đi u 2. Giao y ban nhân dân t nh Kon Tum : 1. T ch c công b Quy ho ch chung xây d ng khu kinh t c a khNu B Y - Ng c H i các t ch c, cá nhân bi t, th c hi n; l p h sơ c m m c ư ng ; l p, xét duy t các quy ho ch chi ti t và các d án u tư theo quy nh hi n hành; ban hành i u l qu n lý xây d ng theo Quy ho ch chung nêu trên. 2. Ph i h p v i các B , ngành liên quan nghiên c u chính sách, gi i pháp huy ng các ngu n v n u tư phát tri n khu kinh t c a khNu B Y - Ng c H i theo Quy ho ch chung ư c duy t. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký. Ch t ch y ban nhân dân t nh Kon Tum, B trư ng B Xây d ng và các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , các t ch c có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG CHÍNH PH Nơi nh n: PHÓ TH TƯ NG - Ban Bí thư Trung ương ng, - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph , - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, - Văn phòng Qu c h i, - Văn phòng Ch t ch nư c, Nguy n T n Dũng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng, - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, - Toà án nhân dân t i cao, - Cơ quan Trung ương c a các oàn th , - T nh y, t nh Kon Tum,
  6. - Huy n y, H ND, UBND huy n Ng c H i, - Công báo, - VPCP : BTCN, các PCN, các V , C c, các ơn v tr c thu c, - Lưu : CN (5b), Văn thư.
Đồng bộ tài khoản