Quyết định số 1378/QĐ-UB-NC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
74
lượt xem
8
download

Quyết định số 1378/QĐ-UB-NC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1378/QĐ-UB-NC về việc xử phạt hành chánh đối với hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ ở thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1378/QĐ-UB-NC

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 1378/Q -UB-NC TP. H Chí Minh, ngày 17 tháng 09 năm 1993 QUY T NNH V X PH T HÀNH CHÁNH I V I HÀNH VI VI PH M TR T T AN TOÀN GIAO THÔNG Ư NG B THÀNH PH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH - Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 30 tháng 06 năm 1989; - Căn c Pháp l nh x ph t vi ph m hành chánh ngày 30 tháng 11 năm 1989 c a H i ng Nhà nư c và Ngh nh s 141/H BT ngày 25 tháng 4 năm 1991 c a Ch t ch H i ng B trư ng quy nh v x ph t vi ph m hành chánh trong lĩnh v c an ninh, tr t t ; - Căn c quy t nh s 176/LB ngày 9 tháng 12 năm 1989 c a Liên B N i v - Giao thông v n t i v vi c ban hành i u l tr t t an toàn giao thông; - Nh m tăng cư ng bi n pháp b o m tr t t an toàn giao thông ư ng b thành ph ; - Theo ngh c a Giám c Công an thành ph t i văn thư s 150/CV ngày 14 tháng 6 năm 1993; QUY T NNH i u 1.- C m ngư i say rư u, ngư i có mùi rư u, bia i u khi n các lo i xe. Vi ph m b ph t: - 20.000 ng i v i ngư i i u khi n xe 2 – 3 bánh. - 50.000 ng i v i ngư i i u khi n xe g n máy trên 100cc. - 100.000 ng i v i ngư i i u khi n xe lam, xe ô tô các l ai. - B ình ch lưu hành xe cho n lúc ngư i i u khi n ã tr l i tr ng thái bình thư ng. i u 2.- C m ua xe trái phép, ch y xe l ng lách trái quy t c gây m t tr t t trên ư ng giao thông. Vi ph m b ph t: - 50.000 ng i v i ngư i l ng lách xe thô sơ. - 100.000 ng i v i ngư i l ng lách xe có ng cơ.
  2. - 300.000 ng i v i ngư i ua xe có ng cơ. - 2.000.000 ng i v i ngư i ua xe có ng cơ. - T m gi xe 30 ngày i v i trư ng h p l ng lách, 90 ngày i v i các trư ng h p ua xe. - Gây h u qu nghiêm tr ng b truy c u trách nhi m hình s . i u 3.- C m tr em dư i 12 tu i i u khi n các lo i xe trên ư ng giao thông công c ng. Vi ph m b gi xe 30 ngày. i u 4.- Ngư i 16 tu i tr lên m i ư c i u khi n xe g n máy dư i 50 cc. Ngư i 18 tu i tr lên, có gi y phép lái xe m i ư c i u khi n xe g n máy t 50 cc tr lên, xe ba gác máy, ôtô và máy kéo. Vi ph m b ph t: - 20.000 ng i v i ngư i lái xe g n máy dư i 50 cc. - 50.000 ng i v i ngư i lái xe g n máy trên 50 cc. - 100.000 ng i v i ngư i lái xe ô tô, máy kéo. - T m gi xe 30 ngày. i u 5.- C m s d ng gi y phép lái xe, gi y ch ng nh n ăng ký xe, gi y phép lưu hành xe gi m o. Vi ph m b ph t: - 100.000 ng i v i m i th gi y gi m o v xe g n máy. - 500.000 ng i v i m i th gi y gi m o v xe ô tô. - B gi xe 2 tháng. - C ý vi ph m ph i b truy c u trách nhi m hình s . i u 6.- Ch xe ô tô, xe g n máy, xe thô sơ có bi n s ph i g n bi n s úng quy cách, úng v trí do c nh sát giao thông quy nh. C m s d ng bi n s m , tróc sơn, không rõ ch s . Vi ph m b ph t: - 20.000 ng i v i ngư i lái xe thô sơ, xe g n máy. - 50.000 ng i v i ngư i lái các l ai xe ô tô. i u 7.- Bô các l ai xe g n máy, xe ô tô ph i b o m gi m thanh, gi m khói theo quy t nh s 758A/Q -UB ngày 15 tháng 5 năm 1993 c a y ban nhân dân thành ph . Vi ph m b ph t: - 50.000 ng i v i ngư i lái xe g n máy. - 100.000 ng i v i ngư i lái xe ô tô.
  3. i u 8.- C m cơi, n i, óng thêm thành thùng ch a trên xe ô tô. C m g n thêm còi, èn, các thi t b khác làm thay i ăc trưng c u trúc và an toàn c a xe ô tô và xe g n máy. Vi ph m b ph t: - 20.000 ng i v i ngư i lái xe g n máy. - 100.000 ng i v i ngư i lái xe ô tô. - Bu c tháo g các thi t b vi ph m. i u 9.- C m xe lưu thông ngư c chi u, ch y vào u ng c m, lưu thông không úng ph n ư ng dành riêng cho m i l ai xe, d ng xe quá gi i h n quy nh khi n giao l , không ch p hành các tín hi u i u khi n giao thông. Vi ph m b ph t: - 10.000 ng i v i ngư i lái xe thô sơ - 20.000 ng i v i ngư i lái xe g n máy. - 50.000 ng i v i ngư i lái xe ô tô. i u 10.- Xe buýt và xe ô tô ch khách ph i u úng b n, úng ch t m d ng cho khách lên xu ng do S Giao thông Công chánh thành ph quy nh. Xe ch y h p ng, xe ch khách du l ch ph i th c hi n úng h p ng v n chuy n, úng n i dung gi y phép kinh doanh. Vi ph m b ph t: - 50.000 ng do u xe không úng nơi quy nh. - 100.000 ng do ch y xe không úng h p ng, không úng n i dung gi y phép kinh doanh. - Tái ph m b gi gi y phép lái xe 2 tháng. i u 11.- Hình th c và thNm quy n x ph t các vi ph m nêu trên áp d ng theo Pháp l nh x ph t vi ph m hành chánh và ngh nh s 141/H BT ngày 25 tháng 4 năm 1991 c a H i ng B trư ng. y nhi m cho Giám c, Phó Giám c Công an thành ph ư c ph t n 2 tri u ng, ư c quy t nh gi xe n 90 ngày theo quy t nh này c a y ban nhân dân thành ph . i u 12.- Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 01 tháng 10 năm 1993. i u 13.- Các ng chí Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám c Công an thành ph , Giám c S Giao thông Công chánh, Th trư ng các S , Ban, Ngành thành ph và Ch t ch y ban nhân dân Qu n, huy n ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. T/M Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
  4. K/T CH TNCH PHÓ CH TNCH Võ Vi t Thanh
Đồng bộ tài khoản