Quyết định số 138/2008/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
70
lượt xem
3
download

Quyết định số 138/2008/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 138/2008/QĐ-TTg về việc thành lập và ban hành quy chế hoạt động của khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 138/2008/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 138/2008/Q -TTg Hà N i, ngày 14 tháng 10 năm 2008 QUY T NNH V VI C THÀNH L P VÀ BAN HÀNH QUY CH HO T NG C A KHU KINH T C A KH U NG ĂNG - L NG SƠN, T NH L NG SƠN TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t u tư ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Ngh nh s 29/2008/N -CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy nh v khu công nghi p, khu ch xu t và khu kinh t ; Xét ngh c a Ch t ch y ban nhân dân t nh L ng Sơn và B trư ng B K ho ch và u tư, QUY T NNH i u 1. Thành l p Khu Kinh t c a khNu ng ăng - L ng Sơn, t nh L ng Sơn. i u 2. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch ho t ng c a Khu Kinh t c a khNu ng ăng - L ng Sơn, t nh L ng Sơn. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 4. Ch t ch y ban nhân dân t nh L ng Sơn, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - T nh y, H ND, UBND t nh L ng Sơn; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Giám sát tài chính Qu c gia; - BQL KKTCKQT B Y; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam;
 2. - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, KTTH (5b). QUY CH HO T NG C A KHU KINH T C A KH U NG ĂNG - L NG SƠN, T NH L NG SƠN (Ban hành kèm theo Quy t nh s 138/2008/Q -TTg ngày 14 tháng 10 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph ) Chương 1. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy ch này quy nh t ch c, ho t ng, m t s chính sách và t ch c qu n lý nhà nư c i v i Khu Kinh t c a khNu ng ăng - L ng Sơn; quy n và nghĩa v c a các t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài có ho t ng u tư, kinh doanh t i Khu Kinh t c a khNu ng ăng - L ng Sơn. i u 2. Ranh gi i a lý Khu Kinh t c a kh u ng ăng - L ng Sơn 1. Khu Kinh t c a khNu ng ăng - L ng Sơn là khu v c có ranh gi i a lý xác nh thu c lãnh th và ch quy n qu c gia nhưng có không gian kinh t riêng bi t, v i các khu ch c năng có môi trư ng u tư, kinh doanh thu n l i nh t theo các quy nh hi n hành, bao g m h t ng kinh t - xã h i và chính sách, cơ ch qu n lý thu n l i cho các ho t ng kinh doanh, phù h p v i cơ ch th trư ng. 2. Khu Kinh t c a khNu ng ăng - L ng Sơn có di n tích kho ng 394 km2, bao g m thành ph L ng Sơn; th tr n ng ăng, th tr n Cao L c và các xã Th y Hùng, Phú Xá, H ng Phong, Tân Liên, Song Giáp, m t ph n xã Bình Trung - huy n Cao L c; các xã Tân Thanh, Tân M - huy n Văn Lãng; m t ph n xã Vân An - huy n Chi Lăng và xã ng Giáp - huy n Văn Quan. i u 3. M c tiêu phát tri n c a Khu Kinh t c a kh u ng ăng - L ng Sơn 1. Xây d ng và phát tri n Khu Kinh t c a khNu ng ăng - L ng Sơn thành vùng kinh t ng l c ch o, phát tri n ô th , công nghi p, thương m i và d ch v , cùng v i s phát tri n c a Khu kinh t tr ng i m B c B sau năm 2010 phát tri n thành tr c t giác kinh t tr ng i m (L ng Sơn - Hà N i - H i Phòng - Qu ng Ninh); gi vai trò tr ng y u là u m i giao lưu quan tr ng c a tuy n hành lang kinh t và vành ai kinh t ven v nh B c B . 2. Khai thác có hi u qu l i th c a khu v c c a khNu biên gi i; xây d ng Khu kinh t c a khNu tr thành khu thương m i, d ch v năng ng có chính sách, cơ ch thu n l i
 3. thúc Ny phát tri n xu t nh p khNu hàng hóa, d ch v gi a Vi t Nam và các nư c v i th trư ng Trung Qu c. 3. T o môi trư ng u tư h p d n thu hút u tư trong nư c và ngoài nư c, phát tri n s n xu t, thương m i, d ch v góp ph n thúc Ny m nh m s chuy n d ch cơ c u kinh t c a t nh L ng Sơn. 4. Tăng cư ng an ninh biên gi i, gi i quy t có hi u qu các v n xã h i, nâng cao i s ng v t ch t và tinh th n c a nhân dân. 5. Tăng cư ng quan h h p tác kinh t , thương m i, d ch v Vi t - Trung, góp ph n thúc Ny phát tri n hành lang kinh t Nam Ninh - L ng Sơn - Hà N i - H i Phòng. i u 4. Chính sách khuy n khích, b o h Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam khuy n khích và b o h các t ch c, cá nhân trong nư c và ngoài nư c tham gia u tư và ho t ng kinh doanh t i Khu Kinh t c a khNu ng ăng - L ng Sơn trong các lĩnh v c: xu t khNu, nh p khNu, t m nh p, tái xu t; v n chuy n hàng hóa quá c nh; kho ngo i quan; c a hàng mi n thu ; h i ch tri n lãm; gi i thi u s n phNm; s n xu t, gia công hàng xu t nh p khNu; ch c a khNu; u tư cơ s h t ng kinh t - xã h i, nhà ; du l ch; d ch v tài chính, ngân hàng và các ho t ng kinh doanh khác theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam và các i u ư c qu c t mà Vi t Nam là thành viên. i u 5. Quy n c a t ch c, cá nhân u tư, kinh doanh t i Khu Kinh t c a kh u ng ăng - L ng Sơn Ngoài nh ng quy n ư c hư ng theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam và các i u ư c qu c t mà Vi t Nam là thành viên, các doanh nghi p ho t ng u tư, kinh doanh t i Khu Kinh t c a khNu ng ăng - L ng Sơn ư c hư ng các quy n sau: 1. ư c hư ng các ưu ãi theo quy nh t i Ngh nh s 29/2008/N -CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy nh v Khu công nghi p, Khu ch xu t và Khu kinh t và theo quy nh t i Quy ch này. 2. S d ng các công trình k t c u h t ng, ti n ích công c ng và các d ch v chung ph c v cho Khu kinh t c a khNu ng ăng - L ng Sơn như ư ng giao thông, h th ng h t ng k thu t, i n chi u sáng, c p i n, c p nư c, thông tin liên l c theo giá th a thu n v i các doanh nghi p kinh doanh h t ng. 3. ư c chuy n như ng quy n s d ng t và tài s n g n li n v i t trong th i h n thuê t, thuê l i t theo quy nh c a pháp lu t t ai, phù h p v i m c ích s d ng t c a d án ã ư c c p có thNm quy n c p phép u tư. Trư ng h p có s thay i m c ích u tư ban u c a d án thì vi c chuy n như ng quy n s d ng t và tài s n g n li n v i t ch th c hi n sau khi ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t. 4. ư c th ch p giá tr quy n s d ng t và tài s n g n li n v i t trong th i h n thuê t, thuê l i t t i các t ch c tín d ng Vi t Nam và qu c t ho t ng t i Vi t Nam theo quy nh hi n hành c a pháp lu t Vi t Nam.
 4. i u 6. Ngu n v n phát tri n Khu Kinh t c a kh u ng ăng - L ng Sơn 1. Hàng năm, căn c Lu t Ngân sách nhà nư c, kh năng cân i c a ngân sách nhà nư c, các d án u tư k t c u h t ng k thu t - xã h i quan tr ng ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t, B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính và các cơ quan liên quan b trí v n t ngu n v n nhà nư c và ngu n h tr có m c tiêu t ngu n ngân sách Trung ương, v n tín d ng ưu ãi cho t nh L ng Sơn tri n khai các d án u tư k t c u h t ng k thu t - xã h i quan tr ng c a Khu Kinh t c a khNu ng ăng - L ng Sơn 2. V n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c 3. V n c a doanh nghi p và dân cư trong nư c thông qua các d án u tư tr c ti p, các hình th c phát hành trái phi u công trình ho c các i tư ng có nhu c u s d ng h t ng trư c m t ph n v n và hình th c tín d ng ng tài tr . 4. Thu hút v n u tư theo các hình th c Xây d ng - Kinh doanh - Chuy n giao (BOT), Xây d ng - Chuy n giao (BT), Xây d ng - Chuy n giao - Kinh doanh (BTO) và các hình th c khác theo quy nh c a pháp lu t. 5. Huy ng v n t qu t theo quy nh c a pháp lu t v t ai u tư phát tri n k t c u h t ng k thu t - xã h i ph c v chung cho Khu kinh t c a khNu ng ăng - L ng Sơn. 6. Ưu tiên vi c s d ng các ngu n v n ODA u tư xây d ng các công trình k t c u h t ng k thu t - xã h i, các công trình d ch v ti n ích công c ng c n thi t c a Khu Kinh t c a khNu ng ăng - L ng Sơn. Chương 2. T CH C VÀ HO T NG C A KHU KINH T C A KH U NG ĂNG - L NG SƠN i u 7. Các khu ch c năng trong Khu Kinh t c a kh u ng ăng - L ng Sơn Khu Kinh t c a khNu ng ăng - L ng Sơn có hai khu ch c năng chính là Khu phi thu quan và Khu thu quan. 1. Khu phi thu quan (không bao g m khu ô th th tr n ng ăng), bao g m các phân khu ch c năng: khu thương m i, d ch v , m u d ch biên gi i (g m các ho t ng: thương m i hàng hóa; thương m i d ch v ; xúc ti n u tư, xúc ti n thương m i; m u d ch t do; tài chính, ngân hàng, b o hi m, bưu chính vi n thông, d ch v xu t nh p c nh, tư v n u tư, công ngh , vui chơi gi i trí …), khu gia công tái ch hàng xu t nh p khNu (g m các ho t ng: s n xu t, gia công, tái ch hàng xu t khNu, nh p khNu), khu trung chuy n hàng hóa (g m các ho t ng: v n t i, d ch v kho tàng, kho ngo i quan, ki m tra hàng hóa và làm th t c thông quan…). N i dung ho t ng và chính sách ưu ãi c a khu phi thu quan ư c quy nh chi ti t các i u t i u 12 n i u 14 Chương II Quy ch này.
 5. Các phân khu ch c năng c a khu phi thu quan có hàng rào c ng b o m cách ly ho t ng v i các khu ch c năng khác c a Khu kinh t c a khNu; có c ng và c a ra vào, b o m s ki m soát c a cơ quan ch c năng liên quan. Trong khu phi thu quan không có dân cư thư ng trú ho c t m trú (k c ngư i nư c ngoài); trư ng h p cán b , nhân viên c a doanh nghi p trong khu phi thu quan làm vi c qua êm t i khu phi thu quan ph i ăng ký v i Ban Qu n lý Khu Kinh t c a khNu ng ăng - L ng Sơn. 2. Khu thu quan bao g m các phân khu ch c năng: khu c a khNu qu c t , khu công nghi p, các khu du l ch, khu ô th , hành chính và các khu dân cư. 3. V trí, quy mô di n tích t c a t ng phân khu ch c năng ư c xác nh trong quy ho ch phân khu ch c năng, quy ho ch chung xây d ng Khu Kinh t c a khNu ng ăng - L ng Sơn và quy ho ch chi ti t xây d ng các phân khu ch c năng trong Khu kinh t . i u 8. Xu t nh p c nh và cư trú t i Khu Kinh t c a kh u ng ăng - L ng Sơn 1. Công dân Trung Qu c cư trú t i các huy n, th có chung ư ng biên gi i v i t nh L ng Sơn ư c qua l i Khu Kinh t c a khNu ng ăng - L ng Sơn b ng ch ng minh thư biên gi i ho c gi y thông hành biên gi i do cơ quan có thNm quy n c a Trung Qu c c p và ư c phép t m trú t i Khu Kinh t c a khNu ng ăng - L ng Sơn không quá 15 ngày. N u mu n vào các a i m khác trong t nh L ng Sơn ngoài Khu Kinh t c a khNu ng ăng - L ng Sơn thì cơ quan qu n lý xu t nh p c nh Công an t nh c p gi y phép i l i có giá tr m t l n không quá 7 ngày và không gia h n. 2. Ngư i mang h chi u nư c ngoài không thu c di n mi n th th c (là công dân Trung Qu c hay nư c th ba), ư c mi n th th c nh p c nh và ư c lưu trú t i Khu Kinh t c a khNu ng ăng - L ng Sơn, th i h n lưu trú không quá 15 ngày. Trư ng h p mu n vào các a i m khác c a Vi t Nam ngoài Khu Kinh t c a khNu ng ăng - L ng Sơn ph i ư c cơ quan qu n lý xu t nh p c nh xem xét c p th th c t i Khu Kinh t c a khNu ng ăng - L ng Sơn. 3. Ngư i nư c ngoài, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài làm vi c, ho t ng u tư, kinh doanh t i Khu Kinh t c a khNu ng ăng - L ng Sơn và các thành viên gia ình c a h ư c c p th th c nh p c nh, xu t c nh có giá tr nhi u l n và có th i h n phù h p v i th i h n làm vi c t i Khu kinh t ; ư c cư trú, t m trú có th i h n trong Khu Kinh t c a khNu ng ăng - L ng Sơn và Vi t Nam. 4. Công dân Vi t Nam làm vi c, sinh s ng trên a bàn thành ph , th tr n, xã quy nh t i Kho n 2 i u 2 Quy ch này ư c phép sang Trung Qu c b ng gi y thông hành biên gi i do cơ quan có thNm quy n c a Vi t Nam c p 5. Công dân Vi t Nam ư c t do ra, vào Khu Kinh t c a khNu ng ăng - L ng Sơn. Trư ng h p qua Khu Kinh t c a khNu ng ăng - L ng Sơn xu t c nh ra nư c ngoài thì th c hi n theo quy nh hi n hành v xu t c nh, nh p c nh.
 6. B Công an, B Tư l nh B i biên phòng hư ng d n Công an t nh L ng Sơn, B Ch huy B i biên phòng t nh L ng Sơn th c hi n vi c qu n lý nh p c nh, xu t c nh, lưu trú, t m trú t i Khu Kinh t c a khNu ng ăng - L ng Sơn. i u 9. Qu n lý phương ti n cơ gi i ư ng b t i Khu Kinh t c a kh u ng ăng - L ng Sơn 1. Cho phép phương ti n cơ gi i ư ng b có gi y phép liên v n qu c t ra, vào Khu Kinh t c a khNu ng ăng - L ng Sơn v n chuy n hàng hóa, hành khách gi a Khu Kinh t c a khNu ng ăng - L ng Sơn v i Trung Qu c. Các phương ti n này vào n i a Vi t Nam ph i g n phù hi u riêng, ph i tuân th các quy nh c a pháp lu t Vi t Nam và các th a thu n qu c t Vi t Nam ã ký k t ho c gia nh p. 2. Phương ti n v n t i ư ng b c a Trung Qu c vào và ra Khu Kinh t c a khNu ng ăng - L ng Sơn n u không có gi y phép liên v n qu c t thì ph i làm th t c kê khai t m nh p, tái xu t và ăng ký xe t m th i; trư ng h p ra vào cùng m t ngày ch c n xác nh n c a H i quan t i tr m ki m soát c a khNu và ph i b n, bãi quy nh có s qu n lý c a cơ quan ch c năng liên quan. 3. Trư ng h p phương ti n v n t i c a Trung Qu c ư c phép ra, vào Khu Kinh t c a khNu ng ăng - L ng Sơn có nhu c u lưu hành ngoài Khu Kinh t c a khNu ng ăng - L ng Sơn thì ph i ch u s qu n lý c a cơ quan công an có thNm quy n như i v i các phương ti n v n t i nư c ngoài quá c nh Vi t Nam. i u 10. Ưu ãi u tư Các d án u tư trong Khu Kinh t c a khNu ng ăng - L ng Sơn ư c hư ng các ưu ãi t i a áp d ng i v i các a bàn kinh t - xã h i c bi t khó khăn theo quy nh c a Lu t u tư, Lu t Thu thu nh p doanh nghi p, Lu t Thu giá tr gia tăng và các ưu ãi khác theo i u ư c qu c t mà Vi t Nam là thành viên. Trư ng h p i v i cùng m t v n mà các văn b n quy ph m pháp lu t quy nh các m c ưu ãi khác nhau thì áp d ng m c ưu ãi cao nh t. i u 11. Tài chính, tín d ng c a Khu Kinh t c a kh u ng ăng - L ng Sơn 1. Doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t u tư, s n xu t, kinh doanh t i Khu Kinh t c a khNu ng ăng - L ng Sơn ư c Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam xem xét cho vay v n tín d ng c a Nhà nư c theo quy nh c a Chính ph v tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c. 2. T ch c, doanh nghi p kinh doanh ho t ng trong Khu Kinh t c a khNu ng ăng - L ng Sơn, sau khi ã quy t toán v i cơ quan thu mà b l thì ư c chuy n các kho n l sang năm sau, s l này ư c tr vào thu nh p ch u thu . Th i gian ư c chuy n l không quá 5 năm. 3. Nh ng ngư i làm vi c t i Khu Kinh t c a khNu ng ăng - L ng Sơn là i tư ng ch u thu thu nh p cá nhân theo quy nh c a pháp lu t ư c gi m 50% s thu ph i n p.
 7. 4. Nguyên li u, v t tư nh p khNu vào Khu Kinh t c a khNu ng ăng - L ng Sơn (ngo i tr Khu phi thu quan) s n xu t hàng xu t khNu ph i n p thu nh p khNu và s ư c hoàn thu nh p khNu khi xu t khNu s n phNm theo quy nh c a pháp lu t. 5. Các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c ho t ng kinh doanh trong Khu Kinh t c a khNu ng ăng - L ng Sơn th c hi n ch tài chính, k toán và báo cáo tài chính theo quy nh hi n hành c a pháp lu t Vi t Nam. 6. Thanh toán trong mua bán, trao i hàng hóa, d ch v trong Khu Kinh t c a khNu ng ăng - L ng Sơn ư c th c hi n b ng ng Vi t Nam và Nhân dân t Trung Qu c theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam. Trư ng h p thanh toán b ng ngo i t t do chuy n i ch ư c th c hi n v i nh ng i tư ng ư c thu ngo i t theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam. i u 12. Ho t ng c a Khu phi thu quan bao g m các lo i hình kinh doanh ch y u sau 1. S n xu t, gia công, tái ch , l p ráp và óng gói hàng xu t khNu, hàng nh p khNu và hàng ph c v t i ch 2. Thương m i hàng hóa (bao g m c xu t khNu, nh p khNu, chuy n khNu, t m nh p - tái xu t, ch c a khNu, c a hàng, siêu th ). 3. Thương m i d ch v (phân lo i, óng gói, v n chuy n, b o qu n, kho tàng, kho ngo i quan, bưu chính, vi n thông, tài chính, ngân hàng, v n t i, b o hi m, vui chơi gi i trí, nhà hàng ăn u ng, khách s n, y t ...). 4. Xúc ti n thương m i (h i ch tri n lãm, các c a hàng gi i thi u s n phNm, các chi nhánh, văn phòng i di n c a các công ty trong nư c và nư c ngoài và các ho t ng thương m i khác). i u 13. Quan h trao i hàng hóa và d ch v c a Khu phi thu quan 1. Quan h trao i hàng hóa, d ch v gi a Khu phi thu quan v i các phân khu ch c năng khác trong Khu Kinh t c a khNu ng ăng - L ng Sơn và n i a là quan h xu t khNu, nh p khNu và ph i tuân th các quy nh c a pháp lu t v xu t khNu, nh p khNu c a Vi t Nam; ph i th c hi n các th t c h i quan theo pháp lu t H i quan Vi t Nam. Quan h trao i hàng hóa, d ch v gi a Khu phi thu quan v i nư c ngoài ư c xem như quan h trao i gi a nư c ngoài v i nư c ngoài. 2. Các t ch c kinh t ho t ng trong Khu phi thu quan ư c xu t khNu ra nư c ngoài và nh p khNu t nư c ngoài t t c hàng hóa, d ch v mà pháp lu t Vi t Nam không c m Các t ch c kinh t , cá nhân trong Khu kinh t c a khNu và n i a ch ư c nh p t Khu phi thu quan nh ng hàng hóa, d ch v mà Vi t Nam không c m nh p khNu; xu t khNu vào Khu phi thu quan nh ng hàng hóa, d ch v mà Vi t Nam không c m xu t khNu.
 8. Vi c xu t khNu, nh p khNu hàng hóa thu c danh m c hàng hóa xu t khNu, nh p khNu có i u ki n, hàng hóa h n ch kinh doanh th c hi n theo quy nh hi n hành c a pháp lu t Vi t Nam. 3. Hàng hóa gia công, t m nh p tái xu t, chuy n khNu qua Khu phi thu quan ư c ti n hành theo quy nh hi n hành c a m i nư c và phù h p v i Hi p nh liên quan ã ký k t gi a Chính ph Vi t Nam và Chính ph Trung Qu c. 4. Hàng hóa v n chuy n gi a Vi t Nam v i phía Trung Qu c qua Khu phi thu quan ư c ti n hành theo quy nh hi n hành c a m i nư c và phù h p v i Hi p nh liên quan ã ký k t gi a Chính ph Vi t Nam v i Trung Qu c. 5. T i Khu phi thu quan có cơ quan H i quan th c hi n vi c ki m tra, giám sát hàng hóa xu t nh p khNu, ngư i và phương ti n theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. i u 14. Chính sách ưu ãi i v i Khu phi thu quan 1. Các d án u tư c a các t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài trong Khu phi thu quan ư c hư ng m c thu su t thu thu nh p doanh nghi p 10% áp d ng trong 15 năm k t khi d án u tư b t u ho t ng kinh doanh; ư c mi n thu thu nh p doanh nghi p t i a không quá 4 năm k t khi có thu nh p ch u thu và gi m 50% s thu ph i n p t i a cho 9 năm ti p theo. 2. Hàng hóa, d ch v ư c gia công, l p ráp, tái ch do các doanh nghi p trong Khu phi thu quan s n xu t và tiêu th trong Khu phi thu quan; hàng hóa, d ch v nh p khNu t nư c ngoài vào Khu phi thu quan không ph i ch u thu giá tr gia tăng. 3. Hàng hóa, d ch v thu c di n ch u thu tiêu th c bi t ư c gia công, l p ráp, tái ch do các doanh nghi p trong Khu phi thu quan s n xu t và tiêu th trong Khu phi thu quan; hàng hóa, d ch v thu c di n ch u thu tiêu th c bi t nh p khNu t nư c ngoài và t n i a Vi t Nam vào Khu phi thu quan không ph i ch u thu tiêu th c bi t. Riêng ô tô dư i 24 ch ng i t n i a xu t khNu vào Khu phi thu quan, nh p khNu t nư c ngoài vào Khu phi thu quan th c hi n n p thu tiêu th c bi t theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. 4. Hàng hóa t nư c ngoài, hàng hóa t n i a Vi t Nam ưa vào các phân khu ch c năng trong Khu phi thu quan chưa ph i tính thu xu t nh p khNu. Hàng hóa t nư c ngoài ưa vào Khu phi thu quan nh p khNu vào Vi t Nam và hàng hóa t n i a Vi t Nam ưa vào Khu phi thu quan xu t khNu ra nư c ngoài ph i n p thu xu t nh p khNu theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. 5. Hàng hóa gia công, tái ch , l p ráp t i Khu phi thu quan khi xu t khNu ra nư c ngoài ư c mi n thu xu t khNu. Hàng hóa gia công, tái ch , l p ráp t i Khu phi thu quan không s d ng nguyên li u, linh k n nh p khNu t nư c ngoài khi ưa vào n i a Vi t Nam không ph i n p thu nh p khNu. Trư ng h p có s d ng nguyên li u, linh ki n nh p khNu t nư c ngoài khi ưa vào n i a Vi t Nam ph i n p thu nh p khNu i v i ph n nguyên li u, linh ki n nh p khNu t nư c ngoài c u thành trong s n phNm hàng hóa ó và ph i làm th t c xu t nh p khNu, ch u s ki m tra, giám sát c a H i quan.
 9. 6. Khách du l ch trong, ngoài nư c khi vào Khu phi thu quan ư c phép mua hàng hóa nh p khNu ưa vào n i a (hàng không thu c danh m c hàng hóa c m nh p khNu) ư c mi n thu nh p khNu, thu giá tr gia tăng và thu tiêu th c bi t (n u có) v i tr giá hàng hóa không quá 500.000 ng Vi t Nam/ngư i/ngày. N u giá tr hàng hóa vư t quá 500.000 ng Vi t Nam thì ph n vư t ph i ch u s i u ch nh theo quy nh hi n hành như i v i hàng hóa nh p khNu thông thư ng khác. Chương 3. QU N LÝ NHÀ NƯ C I V I KHU KINH T C A KH U NG ĂNG - L NG SƠN i u 15. T ch c Ban Qu n lý Khu Kinh t c a kh u ng ăng - L ng Sơn 1. Ban Qu n lý Khu Kinh t c a khNu ng ăng - L ng Sơn là cơ quan qu n lý nhà nư c tr c thu c y ban nhân dân t nh L ng Sơn, th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c tr c ti p i v i Khu Kinh t c a khNu ng ăng - L ng Sơn theo quy nh t i Ngh nh s 29/2008/N -CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy nh v khu công nghi p, khu ch xu t và khu kinh t và pháp lu t có liên quan; qu n lý và t ch c th c hi n ch c năng cung ng d ch v hành chính công và d ch v h tr khác có liên quan n ho t ng u tư và s n xu t kinh doanh cho nhà u tư trong Khu Kinh t c a khNu ng ăng - L ng Sơn. 2. Ban Qu n lý Khu Kinh t c a khNu ng ăng - L ng Sơn do Th tư ng Chính ph quy t nh thành l p; ch u s ch o và qu n lý v t ch c, biên ch , chương trình k ho ch công tác và kinh phí ho t ng c a y ban nhân dân t nh L ng Sơn; ch u s ch o, hư ng d n và ki m tra v chuyên môn nghi p v c a các B , ngành qu n lý v ngành, lĩnh v c liên quan; có trách nhi m ph i h p ch t ch v i các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân t nh L ng Sơn trong công tác qu n lý Khu Kinh t c a khNu ng ăng - L ng Sơn 3. Ban Qu n lý Khu Kinh t c a khNu ng ăng - L ng Sơn có tư cách pháp nhân, tài kho n và con d u hình qu c huy; có tr s , có biên ch chuyên trách; kinh phí qu n lý hành chính nhà nư c, kinh phí ho t ng s nghi p và v n u tư phát tri n do ngân sách nhà nư c c p theo k ho ch hàng năm. 4. Nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Ban Qu n lý Khu Kinh t c a khNu ng ăng - L ng Sơn s ư c quy nh c th trong Quy t nh c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p Ban Qu n lý Khu Kinh t c a khNu ng ăng - L ng Sơn i u 16. Trách nhi m c a y ban nhân dân t nh L ng Sơn 1. i u ch nh, b sung ho c trình c p có thNm quy n i u ch nh, b sung Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i, Quy ho ch s d ng t, K ho ch s d ng t c a t nh L ng Sơn phù h p v i m c tiêu phát tri n Khu Kinh t c a khNu ng ăng - L ng Sơn. L p quy ho ch s d ng t c a Khu Kinh t c a khNu ng ăng - L ng Sơn theo quy nh c a pháp lu t v t ai.
 10. 2. T ch c l p và trình Th tư ng Chính ph phê duy t Quy ho ch phát tri n, Quy ho ch chung xây d ng c a Khu Kinh t c a khNu ng ăng - L ng Sơn; ch o vi c l p và phê duy t Quy ho ch chi ti t xây d ng các phân khu ch c năng c a Khu Kinh t c a khNu ng ăng - L ng Sơn 3. Th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c i v i các d án u tư trong Khu Kinh t c a khNu ng ăng - L ng Sơn theo quy ho ch ư c duy t; trình phê duy t ho c phê duy t theo thNm quy n danh m c các d án u tư phát tri n và k ho ch v n phát tri n hàng năm và 5 năm c a Khu Kinh t c a khNu ng ăng - L ng Sơn. 4. Ban hành các chính sách ưu ãi và khuy n khích c th , phù h p v i các quy nh hi n hành th c hi n vi c ưu tiên tuy n d ng và s d ng lao ng t i ch ; h tr ào t o ngh i v i l c lư ng lao ng a phương; khuy n khích và thu hút lao ng có chuyên môn cao, tay ngh gi i t các nơi khác v làm vi c t i Khu Kinh t c a khNu ng ăng - L ng Sơn. 5. C p kinh phí ho t ng hành chính, s nghi p và v n u tư phát tri n cho Ban Qu n lý Khu Kinh t c a khNu ng ăng - L ng Sơn t ngân sách t nh L ng Sơn theo k ho ch hàng năm. 6. Ch o Ban Qu n lý Khu Kinh t c a khNu ng ăng - L ng Sơn t ch c th c hi n y các nhi m v quy nh t i Quy ch này và t i Quy t nh thành l p Ban Qu n lý Khu Kinh t c a khNu ng ăng - L ng Sơn và các chính sách có liên quan t i khu v c, tái nh cư, chính sách xã h i, gi i quy t công ăn vi c làm b o m i s ng c a nhân dân và i u ki n sinh ho t, làm vi c cho ngư i lao ng trong Khu Kinh t c a khNu ng ăng - L ng Sơn. 7. Ch o y ban nhân dân các huy n, thành ph và các cơ quan ch c năng c a t nh th c hi n các bi n pháp b o m an ninh tr t t , an toàn xã h i, t o i u ki n thu n l i cho ho t ng c a các doanh nghi p, th c thi có hi u qu công tác b i thư ng gi i phóng m t b ng, ch ng buôn l u, gian l n thương m i và hành vi trái phép khác trên a bàn t nh liên quan n ho t ng c a Khu Kinh t c a khNu ng ăng - L ng Sơn. 8. Tho thu n b ng văn b n v i chính quy n Khu t tr dân t c Choang, Qu ng Tây, Trung Qu c v nh ng nguyên t c h p tác h tr và ph i h p qu n lý ho t ng c a Khu Kinh t c a khNu ng ăng - L ng Sơn trên cơ s pháp lu t hi n hành c a m i nư c và phù h p v i s phát tri n quan h h p tác gi a các nư c trong khu v c. i u 17. Trách nhi m c a các B , ngành trong qu n lý nhà nư c t i Khu Kinh t c a kh u ng ăng - L ng Sơn Các B , ngành, cơ quan liên quan theo ch c năng, nhi m v và quy n h n c a mình, ph i h p v i y ban nhân dân t nh L ng Sơn hư ng d n Ban Qu n lý Khu Kinh t c a khNu ng ăng - L ng Sơn th c hi n các ch c năng, nhi m v thu c ph m vi thNm quy n i v i các lĩnh v c phát tri n kinh t , u tư, xây d ng, quy ho ch, qu n lý tài nguyên và môi trư ng, qu n lý và phát tri n ô th , qu n lý lao ng, xu t nh p khNu và m t s lĩnh v c khác … theo quy nh t i Ngh nh s 29/2008/N -CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy nh v khu công nghi p, khu ch xu t và
 11. khu kinh t , theo quy nh c a pháp lu t có liên quan và các quy nh c a Quy ch này. Chương 4. I U KHO N THI HÀNH i u 18. Nh ng quy nh khác liên quan n ho t ng c a các t ch c, cá nhân trong Khu Kinh t c a khNu ng ăng - L ng Sơn không quy nh trong Quy ch này ư c th c hi n theo các i u kho n tương ng c a Lu t Thương m i, Lu t u tư, Lu t Doanh nghi p, Lu t t ai, Lu t Xây d ng, Ngh nh 29/2008/N -CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy nh v Khu công nghi p, Khu ch xu t và Khu kinh t và các văn b n pháp lu t khác và i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c gia nh p. i u 19. Các cơ ch , chính sách ưu ãi theo Quy ch này k t ngày có hi u l c cũng ư c phép áp d ng cho các t ch c và cá nhân trong và ngoài nư c ã ho t ng u tư kinh doanh trên a bàn Khu Kinh t c a khNu ng ăng - L ng Sơn i v i ph n th i gian còn l i. TH TƯ NG Nguy n T n Dũng
Đồng bộ tài khoản