intTypePromotion=1

Quyết định số 1382/QĐ-TTg về bổ nhiệm ông Phạm Duy Hạnh giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Trưởng ban Ban kiểm soát Tập đoàn Dệt May Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Tan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
55
lượt xem
4
download

Quyết định số 1382/QĐ-TTg về bổ nhiệm ông Phạm Duy Hạnh giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Trưởng ban Ban kiểm soát Tập đoàn Dệt May Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1382/QĐ-TTg về bổ nhiệm ông Phạm Duy Hạnh giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Trưởng ban Ban kiểm soát Tập đoàn Dệt May Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1382/QĐ-TTg về bổ nhiệm ông Phạm Duy Hạnh giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Trưởng ban Ban kiểm soát Tập đoàn Dệt May Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------ NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 1382/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ NHIỆM ÔNG PHẠM DUY HẠNH GIỮ CHỨC ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KIÊM TRƯỞNG BAN BAN KIỂM SOÁT TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Tập đoàn Dệt May Việt Nam tại văn bản số 627/TTr-QLNN, ngày 10 tháng 7 năm 2009; của Bộ Công Thương tại văn bản số 6954/BCT-TCCB, ngày 20 tháng 7 năm 2009; của Bộ Nội vụ tại văn bản số 32/TTr-BNV, ngày 03 tháng 8 năm 2009, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Duy Hạnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần May Nam Định, Tập đoàn Dệt May Việt Nam, giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Trưởng ban Ban Kiểm soát Tập đoàn Dệt May Việt Nam. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Công Thương; Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt May Việt Nam và ông Phạm Duy Hạnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Như Điều 3; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP; - VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Viết Muôn; các Vụ: KTN, ĐMDN, Cổng TTĐT, VPBCS (3); Nguyễn Tấn Dũng - Lưu: VT, TCCV.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản