Quyết định số 1383/QĐ-TTg

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
57
lượt xem
5
download

Quyết định số 1383/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1383/qđ-ttg', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1383/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 1383/Q -TTg Hà N i, ngày 27 tháng 08 năm 2009 QUY T NNH V VI C B NHI M ÔNG LÊ TI N TRƯ NG GI CH C Y VIÊN H I NG QU N TRN T P OÀN D T MAY VI T NAM TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a T p oàn D t May Vi t Nam t i văn b n s 627/TTr-QLNN, ngày 10 tháng 7 năm 2009; c a B Công Thương t i văn b n s 6954/BCT-TCCB, ngày 20 tháng 7 năm 2009; c a B N i v t i văn b n s 32/TTr-BNV, ngày 03 tháng 8 năm 2009, QUY T NNH i u 1. B nhi m có th i h n ông Lê Ti n Trư ng, Phó T ng Giám c T p oàn D t May Vi t Nam, gi ch c y viên H i ng qu n tr T p oàn D t May Vi t Nam. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3. B trư ng B N i v , B trư ng B Công Thương; Ch t ch H i ng qu n tr T p oàn D t May Vi t Nam và ông Lê Ti n Trư ng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TH TƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Th tư ng, các Phó Th tư ng CP; - VPCP: BTCN, các PCN: Văn Tr ng Lý, Ph m Vi t Muôn; các V : KTN, MDN, C ng TT T, VPBCS (3); - Lưu: VT, TCCV. Nguy n T n Dũng
Đồng bộ tài khoản