Quyết định số 1385/QĐ-TTg

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
45
lượt xem
4
download

Quyết định số 1385/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1385/QĐ-TTg về bổ nhiệm ông Trương Văn Ảnh giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty lương thực miền Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1385/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ----------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 1385/Q -TTg Hà N i, ngày 27 tháng 08 năm 2009 QUY T NNH V VI C B NHI M ÔNG TRƯƠNG VĂN NH GI CH C Y VIÊN H I NG QU N TRN T NG CÔNG TY LƯƠNG TH C MI N NAM TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t i văn b n s 2402/TTr- BNN-TCCB, ngày 11 tháng 8 năm 2009; c a B N i v t i văn b n s 43/TTr-BNV, ngày 24 tháng 8 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. B nhi m có th i h n ông Trương Văn nh, Giám c Công ty Lương th c Long An, gi ch c y viên H i ng qu n tr T ng công ty Lương th c mi n Nam. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3. B trư ng B N i v , B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Ch t ch H i ng qu n tr T ng công ty Lương th c mi n Nam và ông Trương Văn nh ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Th tư ng, các Phó Th tư ng CP; - VPCP: BTCN, các PCN: Văn Tr ng Lý, Ph m Vi t Muôn, các V : KTN, MDN, C ng TT T, VPBCS (3); - Lưu: VT, TCCV. Nguy n T n Dũng
Đồng bộ tài khoản