Quyết định số 1390/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
54
lượt xem
3
download

Quyết định số 1390/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1390/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế phối hợp cung cấp thông tin cho báo chí giữa Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1390/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ----- NAM c l p – T do – H nh phúc ---------- S : 1390/Q -TTg Hà N i, ngày 29 tháng 09 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH PH I H P CUNG C P THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ GI A B THÔNG TIN VÀ TRUY N THÔNG, B TÀI CHÍNH, B K HO CH VÀ U TƯ, B CÔNG THƯƠNG, B NGO I GIAO VÀ NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C VI T NAM TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989; Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999; Căn c Ngh nh s 51/2002/N -CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Báo chí; Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Báo chí; Xét ngh c a B trư ng B Thông tin và Truy n thông, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy ch ph i h p cung c p thông tin cho báo chí gi a B Thông tin và Truy n thông, B Tài chính, B K ho ch và u tư, B Công Thương, B Ngo i giao, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. B trư ng các B :Thông tin và Truy n thông, Tài chính, K ho ch và u tư, Công thương, Ngo i giao và Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Th tư ng và các Phó Th tư ng CP; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Qu c h i; Nguy n Sinh Hùng - Ban Tuyên giáo Trung ương; - Ban ch o Thông tin i ngo i Trung ương; - VPCP: BTCN, các PCN, các V : TH, KTTH, KTN, QHQT, PL, TKBT, TT T; - Lưu: VT, KGVX(5b).
  2. QUY CH PH I H P CUNG C P THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ GI A B THÔNG TIN VÀ TRUY N THÔNG, B TÀI CHÍNH, B K HO CH VÀ U TƯ, B CÔNG THƯƠNG, B NGO I GIAO VÀ NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C VI T NAM (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1390/Q -TTg ngày 29 tháng 9 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph ) i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng Quy ch này quy nh v ph i h p cung c p thông tin cho báo chí gi a B Thông tin và Truy n thông v i B Tài chính, B K ho ch và u tư, B Công thương, B Ngo i giao, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam (sau ây g i t t là “các B ”) do B Thông tin và Truy n thông ch trì, nh m cung c p m t cách k p th i, chính xác các thông tin v tình hình kinh t - xã h i, các ch trương, gi i pháp c a Chính ph v ki m ch l m phát, n nh kinh t vĩ mô, m b o an sinh xã h i và tăng trư ng b n v ng. i u 2. Nguyên t c ph i h p 1. Quan h ph i h p cung c p thông tin cho báo chí gi a các B là quan h h p tác, ph i h p trao i, cung c p thông tin cho các cơ quan báo chí trong nư c và nư c ngoài v các ch trương, chính sách, gi i pháp i u hành, nh hư ng phát tri n kinh t c a ng và Chính ph phù h p v i tình hình th c t và phù h p v i ch c năng, nhi m v và quy n h n c a các B . 2. Thông tin do các B cung c p cho báo chí ph i m b o tính chính th ng, k p th i, chính xác và công khai, minh b ch nh m gi i thích cho dư lu n trong và ngoài nư c, n nh và t o lòng tin c a nhà u tư và nhân dân, phù h p v i l i ích chung c a t nư c 3. B Thông tin và Truy n thông ch o các cơ quan báo chí ưa tin trung th c, y , theo nh hư ng thông tin c a Chính ph , Th tư ng Chính ph ; không ư c ưa nh ng thông tin sai s th t, phương h i n l i ích qu c giá, có tính kích ng gây h u qu x u và tâm lý b t an trong xã h i, làm m t lòng tin c a nhân dân; x lý k p ht i, nghiêm minh các cơ quan báo chí vi ph m quy nh pháp lu t hi n hành. i u 3. Ph i h p cung c p thông tin nh kỳ 1. Trách nhi m c a các B : a) T ch c cung c p thông tin nh kỳ cho báo chí b ng văn b n ho c c ngư i phát ngôn ho c i di n cung c p thông tin cho báo chí tr c ti p t i các cu c giao ban báo chí hàng tu n do B Thông tin và Truy n thông ch trì, ph i h p v i Ban Tuyên giáo Trung ương và H i Nhà báo Vi t Nam t ch c; b) T ch c th c hi n và ch o các cơ quan, ơn v thu c B th c hi n úng Quy ch phát ngôn và cung c p thông tin cho báo chí (ban hành kèm theo Quy t nh s
  3. 77/2007/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph ngày 28 tháng 5 năm 2007) và Quy ch phát ngôn và cung c p thông tin cho báo chí c a B , ngành mình; c) T ch c h p báo ho c ra thông cáo báo chí cung c p thông tin thư ng xuyên cho báo chí. 2. Trách nhi m ph i h p c a các B v i B Thông tin và Truy n thông: a) Hàng tu n, B Tài chính, B K ho ch và u tư, B Công Thương, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam g i công văn thông báo các v n , s ki n di n ra trong tu n n B Thông tin và Truy n thông vào trư c ngày giao ban báo chí hàng tu n B Thông tin và Truy n thông t ng h p và thông báo trong giao ban báo chí; b) Khi có nh ng s ki n, v n quan tr ng mà xã h i quan tâm ho c báo chí c p liên quan n lĩnh v c qu n lý c a B nào thì B ó c ngư i phát ngôn ho c c i di n cung c p thông tin cho báo chí t i cu c giao ban báo chí hàng tu n do B Thông tin và Truy n thông ch trì và t i cu c h p báo thư ng kỳ c a Ngư i phát ngôn B Ngo i giao. i u 4. Ph i h p cung c p thông tin t xu t, b t thư ng 1. i v i các v n , s ki n quan tr ng, t xu t mà dư lu n xã h i quan tâm ho c gây tác ng l n trong xã h i, B qu n lý chuyên ngành ph i k p th i t ch c h p báo t xu t, v i s tham gia c a i di n B Thông tin và Truy n thông và các B , ngành liên quan cung c p, nh hư ng thông tin k p th i cho báo chí. 2. i v i câu h i v các v n , s ki n kinh t do các cơ quan báo chí g i tr c ti p n B qu n lý chuyên ngành thì B qu n lý chuyên ngành ph i có công văn tr l i các cơ quan báo chí v các v n này, ng th i g i 01 b n n B Thông tin và Truy n thông và 01 b n n các B liên quan trong Quy ch này cung c p thông tin k p th i cho báo chí trong nư c và nư c ngoài. 3. i v i câu h i v các v n , s ki n kinh t do các cơ quan báo chí g i tr c ti p n B Thông tin và Truy n thông thì B Thông tin và Truy n thông s chuy n ti p n B qu n lý chuyên ngành B qu n lý ngành tr l i báo chí; ( ng th i, g i 01 b n n B Thông tin và Truy n thông và 01 b n n B Ngo i giao). Trư ng h p các v n , s ki n có liên quan n lĩnh v c qu n lý c a nhi u B , ngành thì B Thông tin và Truy n thông ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan có công văn tr l i báo chí, ng th i g i 01 b n n B Ngo i giao. 4. Trư ng h p x y ra v vi c c n có ngay ý ki n ban u c a B nào thì B ó ph i k p th i có ý ki n chính th c b ng văn b n ho c tr l i tr c ti p thông qua ngư i phát ngôn c a B mình, ng th i g i 01 b n cho B Thông tin và Truy n thông, không lan truy n thông tin không chính th c gây nh hư ng x u n tâm lý xã h i và lòng tin c a nhân dân. 5. Các B ch o các cơ quan tham mưu, nghiên c u thu c B mình tích c c vi t tin, bài cho các cơ quan báo chí v tình hình kinh t - xã h i ch ng l m phát, n nh kinh t vĩ mô, b o m an sinh xã h i và tăng trư ng b n v ng, các v n kinh t - xã h i
  4. mà dư lu n quan tâm gi i thích, nh hư ng dư lu n xã h i, n nh tâm lý nhân dân và các nhà u tư. i u 5. Thi t l p h th ng thông tin v các ch tiêu kinh t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ch trì, ph i h p v i B Tài chính, B k ho ch và u tư và các cơ quan liên quan th c hi n vi c thu nh p, thi t l p h th ng các ch tiêu kinh t vĩ mô, thư ng xuyên trao i, thông tin chính th c cho các t ch c tài chính qu c t và c ng ng qu c t v tình hình kinh t Vi t Nam, nh ng thu n l i, khó khăn, nh ng chính sách kinh t và gi i pháp i u hành chính sách tài chính, ti n t c a Chính ph … tranh th s ng tình, ng h , tránh hi u sai và ưa tin không chính xác v tình hình kinh t - xã h i Vi t Nam. i u 6. Thi t l p ư ng dây nóng cung c p và thu nh n thông tin B Tài chính, B K ho ch và u tư, B Công Thương, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam thi t l p ư ng dây nóng c a t ng B , ngành thu nh n và x lý k p th i m i ph n ánh, ki n ngh c a ngư i dân và các cơ quan, doanh nghi p liên quan n ho t ng chuyên ngành. i u 7. T ch c th c hi n 1. B Thông tin và Truy n thông có trách nhi m ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan hư ng d n, theo dõi, ki m tra vi c th c hi n Quy ch này. 2. Các B : Tài chính, K ho ch và u tư, Công thương, Ngo i giao, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam có trách nhi m ph i h p v i B Thông tin và Truy n thông tri n khai th c hi n Quy ch này./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nguy n Sinh Hùng
Đồng bộ tài khoản