Quyết định số 1394/QĐ-BCT

Chia sẻ: Sang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
66
lượt xem
2
download

Quyết định số 1394/QĐ-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1394/QĐ-BCT về việc ủy quyền ký giấy phép nhập khẩu tự động do Bộ Công thương ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1394/QĐ-BCT

  1. B CÔNG THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------ S : 1394/Q -BCT Hà N i, ngày 19 tháng 03 năm 2009 QUY T NNH V VI C Y QUY N KÝ GI Y PHÉP NH P KH U T NG B TRƯ NG B CÔNG THƯƠNG Căn c Ngh nh s 189/2007/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công Thương; Căn c Thông tư 17/2008/TT-BCT ngày 12 tháng 12 năm 2008 v vi c áp d ng ch c p gi y phép nh p kh u t ng i v i m t s m t hàng; Theo ngh c a V trư ng V Xu t Nh p kh u và V trư ng – Trư ng cơ quan i di n B Công thương t i thành ph H Chí Minh, QUY T NNH: i u 1. y quy n cho các ông: - Ông Vũ Xuân M ng – Phó trư ng Cơ quan i di n B Công thương t i Thành ph H Chí Minh, - Ông Tr nh Văn Sơn – Phó trư ng Cơ quan i di n B Công thương t i Thành ph H Chí Minh, Ký xác nh n ăng ký nh p khNu t ng theo quy nh t i Thông tư 17/2008/TT-BCT ngày 12 tháng 12 năm 2008 c a B Công thương hư ng d n th c hi n vi c áp d ng ch c p gi y phép nh p khNu t ng i v i m t s m t hàng theo phân công c th c a ông Phan Th Hào, V trư ng – Trư ng cơ quan i di n B Công thương t i Thành ph H Chí Minh. i u 2. Chánh Văn phòng B , V trư ng V Xu t Nh p khNu, V trư ng V Tài chính, V trư ng – Trư ng cơ quan i di n B Công thương t i Thành ph H Chí Minh, ông Vũ Xuân M ng và ông Tr nh Văn Sơn ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 2; - B trư ng; - T ng c c H i quan ( ph i h p th c hi n);
  2. - Lưu: VT, XNK, CQ D. Nguy n Thành Biên
Đồng bộ tài khoản