Quyết định số 1398/QĐ-BKHCN

Chia sẻ: Luat Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
35
lượt xem
1
download

Quyết định số 1398/QĐ-BKHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1398/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt kết quả tuyển chọn các tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án thuộc chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp thực hiện trong 2 năm 2007-2008 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1398/QĐ-BKHCN

  1. BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----- ------- Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2007 Số: 1398/QĐ-BKHCN QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ TUYỂN CHỌN CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ CỦA DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN TRONG 2 NĂM 2007-2008 BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP; Căn cứ Quyết định số 68/2005/QĐ-TTg ngày 04/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp; Căn cứ Quyết định số 36/2006/QĐ-TTg ngày 08/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp; Căn cứ Thông tư số 102/2006/TTLT/BTC-BKHCN ngày 31/10/2006 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn quản lý tài chính đối với Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp; Căn cứ Quyết định số 11/2006/QĐ-BKHCN ngày 01/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp; Căn cứ kết quả làm việc của các Hội đồng thẩm định nội dung và thẩm định dự toán kinh phí các Hồ sơ đăng ký chủ trì thực hiện dự án thuộc Chương trình thực hiện trong 2 năm 2007-2008; Theo đề nghị của các ông Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt kết quả tuyển chọn các tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp thực hiện trong 2 năm 2007-2008 (chi tiết trong Phụ lục kèm theo). Điều 2. Giao Cục Sở hữu trí tuệ chuẩn bị và ký Hợp đồng giao chủ trì thực hiện dự án với các tổ chức, cá nhân được phê duyệt.
  2. Điều 3. Các tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. KT.BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: THÚ TRƯỞNG - Như Điều 3; - Lưu: VT, SHTT (VPCT). Trần Quốc Thắng KẾT QUẢ TUYỂN CHỌN CÁC TỔ CHỨC CÁ NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ CỦA DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN TRONG 2 NĂM 2007-2008 (Kèm theo Quyết định số 1398/QĐ-BKHCN ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) Thời gian thực Kinh phí (triệu hiện dự án đồng) Tổ chức, Kinh Tổng cá nhân Chủ Ghi chú (số phí hỗ Tên dự Ký mã kinh STT chủ trì nhiệm biên nhận Hồ t rợ t ừ án hiệu Bắt Kết phí thực hiện dự án sơ ) Ngân đầu thúc thực dự án sách hiện dự Trung án ương I Các dự án tuyên truyền, đào tạo về sở hữu trí tuệ (SHTT) và hỗ trợ hoạt động SHTT trong doanh nghiệp 1 Công ty Chương Đầu tư Phát trình Trịnh CT68/TĐ- triển Kỹ “Chắp Văn 01/ 2006- 6/2007 6/2008 8.389,57 1.634,26 06/CT68/2006 thuật cánh Sơn 2007/TW Trường Thương Thành hiệu’’
  3. Thời gian thực Kinh phí (triệu hiện dự án đồng) Tổ chức, Kinh Tổng cá nhân Chủ Ghi chú (số phí hỗ Tên dự Ký mã kinh STT chủ trì nhiệm biên nhận Hồ t rợ t ừ án hiệu Bắt Kết phí thực hiện dự án sơ ) Ngân đầu thúc thực dự án sách hiện dự Trung án ương 2 Tuyên Quỹ Hỗ trợ truyền, Sáng tạo Lê phổ CT68/TĐ- Kỹ thuật Xuân biến về 01/ 2006- 6/2007 7/2008 2.383,64 2.057,64 26/CT68/2006 Việt Nam Thảo sở hữu 2007/TW (VIFOTEC) công nghiệp 3 Xây dựng Cơ quan đại mô diện phía hình tổ Lê Thị CT68/TĐ- Nam, Bộ chức và Cẩm 03/ 2006- 6/2007 5/2009 1.531,93 1.176,63 30/CT68/2006 Khoa học quản lý Nhung 2007/TW và Công hoạt nghệ động sở hữu trí tuệ II Các dự án hỗ trợ xác lập, khai thác, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ Xây dựng chỉ dẫn Sở KHCN Nguyễn CT68/XL- địa lý 4 tỉnh Bắc Văn 01/ 2006- 6/2007 6/2008 1.010,99 1.010,99 15/CT68/2006 cho vải Giang Xuất 2007/TW thiều Lục Ngạn
  4. Thời gian thực Kinh phí (triệu hiện dự án đồng) Tổ chức, Kinh Tổng cá nhân Chủ Ghi chú (số phí hỗ Tên dự Ký mã kinh STT chủ trì nhiệm biên nhận Hồ t rợ t ừ án hiệu Bắt Kết phí thực hiện dự án sơ ) Ngân đầu thúc thực dự án sách hiện dự Trung án ương Quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý Đoan Sở KHCN Đào CT68/XL- Hùng 5 tỉnh Phú Văn 02/ 2006- 6/2007 5/2010 2.473,44 2.131,79 18/CT68/2006 cho sản Thọ Phùng 2007/TW phẩm bưởi quả của tỉnh Phú Thọ Tạo lập và phát triển nhãn Trường Đại Nguyễn CT68/XL- hiệu 6 học Thương Quốc 03/ 2006- 6/2007 6/2009 1.577,00 800,11 14/CT68/2006 cho sản Mạ i Thịnh 2007/TW phẩm của doanh nghiệp
Đồng bộ tài khoản