Quyết định số 14/1999/QĐ-BTC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
52
lượt xem
3
download

Quyết định số 14/1999/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 14/1999/QĐ-BTC về việc ban hành mức thu phí sử dụng đường Quốc lộ 1A trạm Bừn Lức Km 1933 tỉnh Long An do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 14/1999/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 14/1999/Q -BTC Hà N i, ngày 29 tháng 1 năm 1999 QUY T NNH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 14/1999/Q -BTC NGÀY 29 THÁNG 1 NĂM 1999 V VI C BAN HÀNH M C THU PHÍ S D NG Ư NG QU C L 1A TR M B N L C KM 1933 T NH LONG AN B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 2/3/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , Cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 178/CP ngày 28/10/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Tài chính; Căn c Quy t nh s 276/CT ngày 28/7/1992 c a Ch t ch H i ng B trư ng (nay là Th tư ng Chính ph ) v vi c th ng nh t qu n lý các kho n thu phí và l phí; Sau khi có ý ki n c a B Giao thông v n t i (Công văn s 3832/GTVT-TCKT ngày 26/11/1998), Theo ngh c a T ng c c trư ng T ng c c Thu , QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này Bi u m c thu phí s d ng ư ng qu c l 1A t i tr m B n L c Km 1933 t nh Long An i u 2: i tư ng thu, vi c t ch c thu, n p và qu n lý s d ng ti n phí s d ng ư ng qu c l 1A t i tr m B n L c th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 57/1998/TT-BTC ngày 27/4/1998 c a B Tài chính hư ng d n ch thu phí c u ư ng c a Nhà nư c qu n lý và Thông tư s 75/1998/TT-BTC ngày 2/6/1998 c a B Tài chính hư ng d n s a i, b sung i m 1.d, m c A, ph n IV và i m 3.n, m c I Thông tư s s 57/1998/TT-BTC ngày 27/4/1998 c a B Tài chính i u 3: Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 1/2/1999. i u 4: T ch c, cá nhân thu c i tư ng ph i n p phí, ơn v ư c B Giao thông v n t i giao nhi m v t ch c thu phí t i tr m B n L c và các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ph m Văn Tr ng ( ã ký)
  2. BI U M C THU PHÍ S D NG Ư NG 1A T I TR M B N L C T NH LONG AN (Ban hành kèm theo Quy t nh s 14/1999/Q /BTC ngày 29 tháng 1 năm 1999 c a B trư ng B Tài chính) ơn v tính: ng/lư t/xe TT i tư ng thu phí M c thu 1 Xe máy các lo i 500 /lư t 2 Vé tháng áp d ng cho xe máy c a CBCNV i làm, h c sinh i 10.000 /tháng h c t i a phương t tr m thu phí, hàng ngày ph i qua tr m 3 Xe lam, máy kéo, công nông, bông sen 5.000 /lư t 4 Xe ô tô thi t k ch ngư i các lo i: - Xe con các lo i (lo i dư i 7 ch ) 10.000 /lư t - Xe t 7 ch ng i n 11 gh ng i 15.000 /lư t - Xe t 12 ch n 30 ch ng i 22.000 /lư t - Xe t 31 ch n 50 ch ng i 26.000 /lư t - Xe t 51 ch ng i tr lên 30.000 /lư t - Xe buýt công c ng 15.000 /lư t 5 Xe ch hàng: - Xe có tr ng t i dư i 2 t n 14.000 /lư t - Xe có tr ng t i t 2 t n n dư i 4 t n 26.000 /lư t - Xe có tr ng t i t 4 t n n dư i 10 t n 35.000 /lư t - Xe có tr ng t i t 10 t n n dư i 15 t n 50.000 /lư t - Xe có tr ng t i t 15 t n n dư i 18 t n 65.000 /lư t - Xe có tr ng t i t 18 t n tr lên và xe ch Container t 20 fit 100.000 /lư t tr lên
Đồng bộ tài khoản