Quyết định số 14/2000/QĐ-UB

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
69
lượt xem
4
download

Quyết định số 14/2000/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 14/2000/QĐ-UB về việc đổi và đặt tên đường mới do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 14/2000/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** 14/2000/Q -UB-VX TP.H Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2000 QUY T NNH C A UBND THÀNH PH V VI C I VÀ T TÊN Ư NG M I. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Công văn s 119/H ngày 10 tháng 12 năm 1999 c a Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph v vi c óng góp ý ki n s a i t m i tên ư ng thành ph c a i bi u H i ng nhân dân thành ph khóa V ; Xét ngh c a H i ng i, t m i tên ư ng thành ph ; QUY T NNH i u 1.- Nay i tên ư ng m i cho 13 con ư ng và t tên ư ng m i cho 363 con ư ng thu c các qu n 1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 12, Gò V p, Tân Bình, Th c và các huy n Hóc Môn, C Chi, Nhà Bè, Bình Chánh, C n Gi (theo danh sách ính kèm). i u 2.- Giao cho S Văn hóa và thông tin thành ph , S a chính-Nhà t thành ph , S Giao thông công chánh thành ph , Công an thành ph , Bưu i n thành ph , y ban nhân dân các qu n 1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 12, Gò V p, Tân Bình, Th c và các huy n Hóc Môn, C Chi, Nhà Bè, Bình Chánh, C n Gi và các cơ quan có liên quan theo ch c năng c a mình, có k ho ch t ch c th c hi n nh ng v n có liên quan n vi c i tên và t tên ư ng m i nêu i u 1. i u 3.- Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Trư ng Ban T ch c chính quy n thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n có liên quan, Th trư ng các ơn v nêu i u 2 ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH - Như i u 3 - TT/TU - TT/H ND.TP và các Ban KT. CH TNCH - TT/UBND.TP - Ban TTVH Thành y PHÓ CH TNCH - Các S -Ban-Ngành TP - UBMTTQ và các oàn th TP - H i ng t tên ư ng TP (5b) - Các cơ quan Báo, ài - VPUB : CPVP, các T NCTH - Lưu Ph m Phương Th o
Đồng bộ tài khoản