Quyết định số 143/1999/QĐ-BTC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
34
lượt xem
3
download

Quyết định số 143/1999/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 143/1999/QĐ-BTC về việc ban hành mức thu phí sử dụng quốc lộ 5 tại trạm Quán Toan thành phố Hải phòng đoạn Km 62 đến Km 103 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 143/1999/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 143/1999/Q -BTC Hà N i, ngày 23 tháng 11 năm 1999 QUY T NNH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 143 /1999/Q /BTC NGÀY 23 THÁNG 11 NĂM 1999 V VI C BAN HÀNH M C THU PHÍ S D NG QU C L 5 T I TR M QUÁN TOAN THÀNH PH H I PHÒNG O N KM 62 N KM103 B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 2/3/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , Cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 178/CP ngày 28/10/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Tài chính; Căn c Ngh nh s 04/1999/N -CP ngày 30/1/1999 c a Chính ph v phí, l phí thu c ngân sách nhà nư c; Sau khi có ý ki n c a B Giao thông V n t i (Công văn s 4083/BGTVT-TCKT ngày 8/11/1999). Theo ngh c a T ng c c trư ng T ng c c Thu , QUY T NNH: i u 1.- Ban hành kèm theo Quy t nh này Bi u m c thu phí s d ng qu c l 5 t i Tr m Quán Toan thành ph H i Phòng t Km62 n Km103 ( o n u tư xây d ng m i). M c thu quy nh t i i u này áp d ng i v i các i tư ng thu, n p quy nh t i Thông tư s 57/1998/TT-BTC ngày 27/4/1998 c a B Tài chính hư ng d n ch thu phí c u ư ng c a Nhà nư c qu n lý, Thông tư s 75/1998/TT-BTC ngày 2/6/1998 c a B Tài chính hư ng d n s a i, b sung i m 1.d, m c A, ph n IV và i m 3.n, m c I Thông tư s 57/1998/TT-BTC ngày 27/4/1998 c a B Tài chính và Thông tư s 05/1999/BTC ngày 13/1/1999 c a B Tài chính hư ng d n s a i, b sung i m 3 m c I Thông tư s 57/1998/TT/BTC ngày 27/4/1998. i u 2.- Cơ quan thu phí Qu c l 5 t i tr m Quán Toan th c hi n thu, n p và qu n lý ti n phí thu ư c theo quy nh t i Thông tư s 54/1999/TT - BTC ngày 10/5/1999 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 04/1999/N - CP ngày 30/1/1999 c a Chính ph v phí, l phí thu c Ngân sách nhà nư c. i u 3.- Quy t nh này thay th Quy t nh s 54/1999/Q /BTC ngày 19/5/1999 c a B Trư ng B Tài chính và có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký.
  2. i u 4.- T ch c, cá nhân thu c i tư ng ph i n p phí, ơn v ư c B Giao thông V n t i giao nhi m v t ch c thu phí t i tr m Quán Toan thành ph H i Phòng và các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ph m Văn Tr ng ( ã ký) M C THU PHÍ S D NG QU C L 5 T I TR M QUÁN TOAN THÀNH PH H I PHÒNG O N T KM62 N KM103 ( O N Ư NG U TƯ XÂY D NG M I) (Ban hành kèm theo Quy t nh s 143/1999/Q /BTC ngày 23 tháng 11 năm 1999 c a B trư ng B Tài chính) TT i tư ng thu phí M c thu Vé thông Vé tháng thư ng ( ( /vé /vé/l n ) tháng) 1 Xe lam, máy kéo, công nông, bông sen 3.000 30.000 2 - Xe con các lo i (lo i dư i 7 ch ) 6.000 60.000 3 - Xe t 7 ch ng i n 11 ch ng i và xe t i có 8.000 80.000 tr ng t i dư i 2 t n 4 - Xe t 12 ch n 30 ch ng i và xe t i có tr ng 16.000 160.000 t i t 2 t n n dư i 4 t n 5 - Xe t 31 ch ng i tr lên và xe t i có tr ng t i 20.000 200.000 t 4 t n n dư i 10 t n 6 - Xe t i có tr ng t i t 10 t n n dư i 15 t n 25.000 250.000 7 - Xe t i có tr ng t i t 15 t n n dư i 18 t n và 40.000 400.000 xe ch Container 20 fit. 8 - Xe có tr ng t i t 18 t n tr lên và xe ch 60.000 600.000 Container t 40 fit tr lên.
Đồng bộ tài khoản