Quyết định số 143/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
55
lượt xem
2
download

Quyết định số 143/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 143/2003/QĐ-UB về việc ban hành định mức sử dụng xe ôtô từ 15 chỗ ngồi trở xuống trong các cơ quan hành chánh sự nghiệp thành phố và quận-huyện, để sửa đổi, bổ sung Quyết định số 6967/QĐ-UB-TM ngày 16/11/1999 và Quyết định số 4734/QĐ-UB-TM ngày 20/7/2000 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành định mức sử dụng xe ôtô từ 15 chỗ ngồi trở xuống trong các cơ quan hành chánh sự nghiệp thành phố và quận-huyện...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 143/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 143/2003/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 05 tháng 08 năm 2003 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V S A I, B SUNG QUY T NNH S 6967/Q -UB-TM NGÀY 16/11/1999 VÀ QUY T NNH S 4734/Q - UB-TM NGÀY 20/7/2000 C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V BAN HÀNH NNH M C S D NG XE ÔTÔ T 15 CH NG I TR XU NG TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÁNH S NGHI P THÀNH PH VÀ QU N- HUY N Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Ngh nh s 14/1998/N -CP ngày 06 tháng 3 năm 1998 c a Chính ph v qu n lý tài s n Nhà nư c ; Căn c Ngh nh s 93/2001/N -CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 c a Chính ph v phân c p qu n lý m t s lĩnh v c cho thành ph H Chí Minh ; Căn c Quy t nh s 122/1999/Q -TTg ngày 10 tháng 5 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph ban hành quy nh tiêu chu n, nh m c s d ng xe ô tô trong các cơ quan hành chánh s nghi p và Doanh nghi p Nhà nư c ; Căn c Quy t nh s 208/1999/Q -TTg ngày 26 tháng 10 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph s a i b sung Quy t nh s 122/1999/Q -TTg ngày 10 tháng 5 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph ; Căn c Quy t nh s 101/1999/Q -BTC ngày 28 tháng 8 năm 1999 c a B trư ng B Tài chính v vi c ban hành quy ch qu n lý và s d ng phương ti n i l i t i các cơ quan hành chánh s nghi p va Doanh nghi p Nhà nư c ; Xét T trình s 1821/TC.VG.CS ngày 30 tháng 5 năm 2003 c a S Tài chánh-V t giá v s a i, i u ch nh, b sung Quy t nh s 6967/Q -UB-TM ngày 16 tháng 11 năm 1999 và Quy t nh s 4734/Q -UB-TM ngày 20 tháng 7 năm 2000 c a y ban nhân dân thành ph v ban hành nh m c s d ng xe ô tô t 15 ch ng i tr xu ng trong các cơ quan hành chánh s nghi p thành ph và qu n-huy n ; QUY T NNH i u 1.- Nay s a i, b sung nh m c s d ng xe ô tô t 15 ch ng i tr xu ng cho m t s cơ quan hành chánh s nghi p c a thành ph , qu n-huy n (theo danh sách ính kèm). Nh ng ơn v hành chánh s nghi p không có trong danh sách s a i, b sung nh m c nêu trên v n gi nguyên nh m c s d ng xe ôtô t 15 ch ng i tr xu ng theo Quy t nh s 6967/Q -UB-TM ngày 16 tháng 11 năm 1999 và Quy t nh s 4734/Q -TTg ngày 20 tháng 7 năm 2000 c a y ban nhân dân thành ph . i u 2.- Th trư ng các cơ quan ư c trang b xe ôtô t 15 ch ng i tr xu ng ch u trách nhi m qu n lý, s d ng xe ôtô theo úng Quy t nh s 122/1999/Q -TTg ngày
  2. 10 tháng 5 năm 1999, Quy t nh s 208/1999/Q -TTg ngày 26 tháng 10 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph và các quy nh hi n hành. i u 3.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Th trư ng các S -ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n, Th trư ng các cơ quan hành chánh s nghi p thành ph và qu n-huy n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n : PH - Như i u 3 - B Tài chính KT. CH TNCH - TT/TU, TT.H ND/TP PHÓ CH TNCH - Thư ng tr c UBND/TP - Ban KT-NS/H ND.TP - Kho b c Nhà nư c TP - VPH -UB : Các PVP - T TM, các T NCTH - Lưu (TM-Ph) Huỳnh Th Nhân
Đồng bộ tài khoản