Quyết định số 144/2003/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
40
lượt xem
1
download

Quyết định số 144/2003/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 144/2003/QĐ-BTC về việc ban hành mức thu phí sử dụng đường bộ tuyến tránh Quốc lộ 1A đoạn qua thị xã Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 144/2003/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 144/2003/Q -BTC Hà N i, ngày 10 tháng 9 năm 2003 QUY T NNH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 144/2003/Q -BTC NGÀY 10 THÁNG 9 NĂM 2003 V VI C BAN HÀNH M C THU PHÍ S D NG Ư NG B TUY N TRÁNH QU C L 1A O N QUA THN XÃ TAM KỲ, T NH QU NG NAM B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Pháp l nh Phí và l phí; Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 5/11/2002 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 07/01/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Thông tư s 109/2002/TT-BTC ngày 6/12/2002 c a B Tài chính quy nh ch thu, n p và qu n lý s d ng phí s d ng ư ng b ; Theo ngh c a T ng c c trư ng T ng c c Thu , QUY T NNH: i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này Bi u m c thu phí s d ng ư ng b tuy n tránh Qu c l 1A o n qua th xã Tam Kỳ, t nh Qu ng Nam. i tư ng áp d ng thu phí s d ng ư ng b tuy n tránh Qu c l 1A o n qua th xã Tam Kỳ, t nh Qu ng Nam th c hi n theo quy nh hi n hành. i u 2: Cơ quan thu phí ư ng b tuy n tránh Qu c l 1A o n qua th xã Tam Kỳ, t nh Qu ng Nam th c hi n thu, n p và qu n lý ti n phí thu ư c theo quy nh i v i ư ng b do nhà nư c u tư b ng v n vay và thu phí hoàn v n. i u 3: Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. i u 4: T ch c, cá nhân thu c i tư ng ph i n p phí, ơn v ư c B Giao thông v n t i giao nhi m v t ch c thu phí phí s d ng ư ng b tuy n tránh Qu c l 1A o n qua th xã Tam Kỳ, t nh Qu ng Nam và các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Trương Chí Trung ( ã ký)
  2. BI U M C THU PHÍ S D NG Ư NG B TUY N TRÁNH QU C L 1A O N QUA THN XÃ TAM KỲ, T NH QU NG NAM (Ban hành kèm theo Quy t nh s 144/2003/Q -BTC ngày 10 tháng 9 năm 2003 c a B trư ng B Tài chính) TT Phương ti n ch u phí ư ng b M nh Giá Vé lư t Vé tháng Vé quý ( /vé/lư t) ( /vé/tháng) ( /vé/quý) 1 Xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe 1.000 10.000 g n máy và các lo i xe tương t 2 Xe lam, xe bông sen, xe công nông, máy 4.000 120.000 300.000 kéo 3 Xe dư i 12 gh ng i, xe t i có t i tr ng dư i 2 t n và các lo i xe buýt v n t i 10.000 300.000 800.000 khách công c ng 4 Xe t 12 gh ng i n 30 gh ng i; Xe 15.000 450.000 1.200.000 t i có t i tr ng t 2 t n n dư i 4 t n 5 Xe t 31 gh ng i tr lên; Xe t i có t i 22.000 660.000 1.800.000 tr ng t 4 t n n dư i 10 t n 6 Xe t i có t i tr ng t 10 t n n dư i 18 40.000 1.200.000 3.200.000 t n và xe ch hàng b ng Container 20 fit 7 Xe t i có t i tr ng t 18 t n tr lên và xe 80.000 2.400.000 6.500.000 ch hàng b ng Container 40 fit Ghi chú: T i tr ng c a t ng lo i phương ti n áp d ng m nh giá trên là t i tr ng theo thi t k
Đồng bộ tài khoản