Quyết định số 1440/QĐ-BKH

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
41
lượt xem
4
download

Quyết định số 1440/QĐ-BKH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1440/QĐ-BKH về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai Quyết định số 1129/QĐ-TTg ngày 18 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 05 tháng 6 năm 2008 của Ban Bí thư về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1440/QĐ-BKH

  1. B K HO CH VÀ U TƯ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 1440/Q -BKH Hà N i, ngày 28 tháng 10 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH K HO CH HÀNH NG C A B K HO CH VÀ U TƯ TRI N KHAI QUY T NNH S 1129/Q -TTG NGÀY 18 THÁNG 8 NĂM 2008 C A TH TƯ NG CHÍNH PH TH C HI N CH THN S 22-CT/TW C A BAN BÍ THƯ V TĂNG CƯ NG CÔNG TÁC LÃNH O, CH O VI C XÂY D NG QUAN H LAO NG HÀI HÒA, N NNH VÀ TI N B TRONG DOANH NGHI P B TRƯ NG B K HO CH VÀ U TƯ Căn c Ngh nh s 61/2003/N -CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B K ho ch và u tư; Căn c Quy t nh s 1129/Q -TTg ngày 18 tháng 8 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành K ho ch tri n khai Ch th s 22-CT/TW ngày 05 tháng 6 năm 2008 c a Ban Bí thư v tăng cư ng công tác lãnh o, ch o vi c xây d ng quan h lao ng hài hòa, n nh và ti n b trong doanh nghi p; Xét ngh c a V trư ng V Qu n lý Khu công nghi p và khu ch xu t, QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này K ho ch hành ng c a B K ho ch và u tư tri n khai Quy t nh s 1129/Q -TTg ngày 18 tháng 8 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành K ho ch tri n khai Ch th s 22-CT/TW ngày 05 tháng 6 năm 2008 c a Ban Bí thư v tăng cư ng công tác lãnh o, ch o vi c xây d ng quan h lao ng hài hòa, n nh và ti n b trong doanh nghi p. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3. Các Ông Chánh Văn phòng, V trư ng V Qu n lý Khu công nghi p và khu ch xu t, Ch t ch Hi p h i doanh nghi p u tư nư c ngoài và Th trư ng các ơn v thu c B K ho ch và u tư ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG Nơi nh n: - Văn phòng Chính ph ; - Các B : Lao ng - Thương binh và Xã h i, Xây d ng, N i v , Thông tin và Truy n thông, Công an; - T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam, Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam; Võ H ng Phúc - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW;
  2. - Các S K ho ch và u tư c p t nh; - Các Ban Qu n lý các khu công nghi p, khu ch xu t, khu kinh t ; - Lãnh o B ; - Như i u 3; - Lưu VT, KCN. K HO CH HÀNH NG C A B K HO CH VÀ U TƯ TRI N KHAI QUY T NNH S 1129/Q -TTG NGÀY 18 THÁNG 8 NĂM 2008 C A TH TƯ NG CHÍNH PH TH C HI N CH THN S 22-CT/TW C A BAN BÍ THƯ V TĂNG CƯ NG CÔNG TÁC LÃNH O, CH O VI C XÂY D NG QUAN H LAO NG HÀI HÒA, N NNH VÀ TI N B TRONG DOANH NGHI P (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1440/Q -BKH ngày 28 tháng 10 năm 2008 c a B trư ng B K ho ch và u tư) Trong th i gian qua, ình công m t s doanh nghi p, c bi t là các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài s d ng nhi u lao ng trong các lĩnh v c như d t may, da gi y,… có xu hư ng gia tăng, nh hư ng x u n tình hình s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p, tr t t an ninh xã h i, môi trư ng u tư nư c ta. Trư c tình hình ó, Ban Bí thư Trung ương ng ã ban hành Ch th s 22-CT/TW ngày 05/6/2008 v tăng cư ng công tác lãnh o, ch o vi c xây d ng quan h lao ng hài hòa, n nh và ti n b trong doanh nghi p. Ngày 18/8/2008, Th tư ng Chính ph ã có Quy t nh s 1129/Q -TTg ban hành K ho ch tri n khai Ch th s 22-CT/TW nêu trên. th c hi n nhi m v c a B K ho ch và u tư ư c Th tư ng Chính ph giao t i Quy t nh s 1129/Q -TTg ngày 18 tháng 8 năm 2008, B trư ng B K ho ch và u tư yêu c u các ơn v th c hi n m t s nhi m v sau: I. NH NG NHI M V CH Y U 1. V Qu n lý Khu công nghi p và khu ch xu t a. Làm u m i ph i h p v i các ơn v : C c u tư nư c ngoài, V Pháp ch , C c Phát tri n doanh nghi p v a và nh , V Lao ng - Văn hóa - Xã h i, V Khoa h c Giáo d c - Tài nguyên và Môi trư ng, V Kinh t a phương và Lãnh th và các ơn v liên quan khác rà soát, t ng h p vư ng m c phát sinh khi th c hi n Ngh nh s 29/2008/N -CP ngày 14/3/2008. Trong Quý IV/2008, ch trì, ph i h p v i các ơn v liên quan trên t ch c h i ngh sơ k t ánh giá v th c hi n Ngh nh 29/2008/N -CP ngày 14/3/2008 và t ng h p trình Th tư ng Chính ph . b. Làm u m i c a B ph i h p v i các B ngành liên quan th c hi n phân c p, y quy n theo Ngh nh s 29/2008/N -CP ngày 14/3/2008, trong ó làm rõ cơ ch phân c p và ph i h p gi a cơ quan qu n lý lao ng c p t nh và Ban Qu n lý các khu
  3. công nghi p, khu ch xu t, khu kinh t trong qu n lý nhà nư c v lao ng trên a bàn, báo cáo Lãnh o B trình Th tư ng Chính ph trong Quý II/2009. c. nh kỳ 6 tháng, làm u m i c a B v i s tham gia c a C c u tư nư c ngoài, C c Phát tri n doanh nghi p nh và v a, V Pháp ch , V Lao ng - Văn hóa - Xã h i, V Kinh t a phương và Lãnh th , Vi n Nghiên c u Qu n lý Kinh t TW và các ơn v liên quan khác ph i h p v i UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW và các Ban Qu n lý KCN c p t nh t ch c i tho i v i các nhà u tư trong khu công nghi p, khu ch xu t, khu kinh t , c bi t là các nhà u tư nư c ngoài và các doanh nghi p s d ng nhi u lao ng v th c hi n chính sách và pháp lu t hi n hành, trong ó có v n th c hi n úng các ch , chính sách i v i ngư i lao ng. d. Ch trì th c hi n s a i Quy t nh s 183/2004/Q -TTg ngày 19/10/2004 c a Th tư ng Chính ph v cơ ch h tr v n ngân sách Trung ương u tư xây d ng k t c u h t ng k thu t khu công nghi p t i các a phương có i u ki n kinh t xã h i khó khăn, báo cáo Lãnh o B , trình Th tư ng trong Quý IV/2008. e. Ch trì xây d ng cơ ch chính sách h tr v n t ngân sách Trung ương cho xây d ng cơ s h t ng k thu t các Khu kinh t , báo cáo Lãnh o B trình Th tư ng Chính ph trong Quý II/2009. 2. V Pháp ch a. Ch trì ph i h p v i C c u tư nư c ngoài, C c Phát tri n doanh nghi p nh và v a, Vi n Nghiên c u Qu n lý Kinh t TW, V Qu n lý KCN&KCX và các ơn v liên quan hoàn ch nh Thông tư hư ng d n th c hi n Ngh nh 108/2006/N -CP ngày 22/9/2006 quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t u tư, trình B trư ng ban hành trong Quý IV/2008. b. nh kỳ 6 tháng, rà soát, t ng h p các vư ng m c trong vi c th c hi n chính sách, pháp lu t v u tư, báo cáo Lãnh o B . 3. C c u tư nư c ngoài: a. nh kỳ 6 tháng, làm u m i c a B v i s tham gia c a V Qu n lý KCN&KCX, C c Phát tri n doanh nghi p nh và v a, V Pháp ch , V Lao ng - Văn hóa - Xã h i, V Kinh t a phương và Lãnh th , Vi n Nghiên c u Qu n lý Kinh t TW và các ơn v liên quan khác ph i h p v i UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW t ch c i tho i v i các nhà u tư ngoài khu công nghi p, khu ch xu t, khu kinh t , c bi t là các nhà u tư nư c ngoài và các doanh nghi p s d ng nhi u lao ng v th c hi n chính sách và pháp lu t hi n hành, trong ó có v n th c hi n úng các ch , chính sách i v i ngư i lao ng. b. Hàng năm, dành ưu tiên cho các chương trình xúc ti n u tư vào vùng nông thôn, mi n núi. 4. Vi n Nghiên c u Qu n lý Kinh t TW:
  4. a. Làm u m i c a B tham gia v i B Xây d ng nghiên c u, trình Chính ph án phát tri n, xây d ng công trình sinh ho t văn hóa, cơ s phúc l i xã h i t i các khu công nghi p t p trung. b. Làm u m i nghiên c u chính sách khuy n khích các d án u tư vào các vùng nông thôn, mi n núi s d ng h p lý l c lư ng lao ng t i ch , có th xem xét l ng ghép th c hi n trong các D án ang tri n khai, trình Th tư ng Chính ph trong Quý II/2009. c. Ti p t c hoàn thi n án nhà cho công nhân t i khu công nghi p, khu ch xu t trình Th tư ng Chính ph trong Quý II/2009. 5. V Khoa h c Giáo d c, Tài nguyên và Môi trư ng: Làm u m i c a B tham gia v i B Lao ng - Thương binh và Xã h i nghiên c u xây d ng chi n lư c, quy ho ch, chính sách phát tri n d y ngh và nâng cao trình văn hóa, trình tay ngh g n li n v i giáo d c pháp lu t và ý th c tác phong lao ng công nghi p cho công nhân. 6. V Lao ng, Văn hóa, Xã h i: a. Làm u m i c a B tham gia v i B Lao ng - Thương binh và Xã h i, y ban nhân dân c p t nh gi i quy t ình công t i các doanh nghi p khi có yêu c u. b. Làm u m i c a B tham gia v i B Lao ng -Thương binh và Xã h i và T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam th c hi n các nhi m v ư c Th tư ng Chính ph giao t i i m 1 và 3 c a K ho ch tri n khai Ch th s 22-CT/TW ngày 05/6/2008 c a Ban Bí thư ban hành kèm theo Quy t nh s 1129/Q -TTg nêu trên (tr nhi m v liên quan n d y ngh ) khi có yêu c u. 7. V Kinh t a phương và Lãnh th : Ch trì, ph i h p v i các ơn v liên quan theo dõi, t ng h p vi c th c hi n cơ ch chính sách h tr trên a bàn vùng nông thôn và mi n núi, trong ó có v n ưu ãi thu hút u tư vào các ngành s d ng nhi u lao ng a phương, nh kỳ hàng năm báo cáo Lãnh o B . 8. Các cơ quan báo chí: a. T ch c tuyên truy n v th c hi n chính sách, pháp lu t u tư và lao ng. b. ưa tin chính xác các v vi c liên quan n lao ng, ình công. 9. Hi p h i doanh nghi p u tư nư c ngoài: Thư ng xuyên t ch c sinh ho t, trao i v ch trương chính sách c a ng và nhà nư c v u tư và lao ng, kinh nghi m x lý các v n liên quan t i lao ng, k p th i ph n ánh nguy n v ng và ki n ngh c a doanh nghi p h i viên v th c hi n chính sách, pháp lu t lao ng c a Vi t Nam t i các cơ quan có thNm quy n.
  5. II. T CH C TH C HI N 1. Trên cơ s nh ng nhi m v ch y u trong k ho ch này và căn c ch c năng nhi m v ã ư c phân công, Th trư ng các ơn v ch trì ch ng t ch c tri n khai th c hi n. Các ơn v liên quan có trách nhi m tham gia ph i h p th c hi n khi có yêu c u. i v i nh ng nhi m v không ph i th c hi n theo các án, chương trình, c n t ch c tri n khai ngay theo ch c năng nhi m v m b o th c hi n k p th i và hi u qu nh ng n i dung c a k ho ch này. 2. Giao V Qu n lý Khu công nghi p và khu ch xu t ch trì ph i h p v i các ơn v có liên quan ôn c các ơn v th c hi n và nh kỳ hàng năm báo cáo Lãnh o B và các cơ quan có liên quan. 3. Trong quá trình th c hi n k ho ch này, n u c n s a i, b sung, ngh Th trư ng các ơn v ch ng báo cáo Lãnh o B xem xét, quy t nh. B TRƯ NG Võ H ng Phúc

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản