Quyết định số 145/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
114
lượt xem
19
download

Quyết định số 145/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 145/2002/QĐ-UB về việc ban hành Quy định về đào đường và tái lập mặt đường khi xây lắp các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 145/2002/QĐ-UB

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 145/2002/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2002 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V VI C BAN HÀNH QUY NNH V ÀO Ư NG VÀ TÁI L P M T Ư NG KHI XÂY L P CÁC CÔNG TRÌNH H T NG K THU T TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Lu t Giao thông ư ng b ngày 29 tháng 6 tháng 2001 ; Căn c Pháp l nh b o v công trình giao thông ngày 02 tháng 12 năm 1994 ; Căn c các Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 và s 12/2000/N -CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 ; Ngh nh s 167/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 và s 172/1999/N -CP ngày 07 tháng 12 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph ; Căn c Quy t nh s 4213/2001/Q -BGTVT ngày 10 tháng 12 năm 2001 c a B Giao thông v n t i Xét ngh c a S Giao thông công chánh (công văn s 1369/GT- GT ngày 08 tháng 11 năm 2002) ; QUY T NNH i u 1.- Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v ào ư ng và tái l p m t ư ng khi xây l p các công trình h t ng k thu t trên a bàn thành ph H Chí Minh. i u 2.- Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 (mư i lăm) ngày, k t ngày ký. i u 3.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Th trư ng các S , Ban, Ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n, các t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH - Như i u 3 - Thư ng tr c Thành y KT. CH TNCH - Thư ng tr c UBND.TP PHÓ CH TNCH - VPH -UB : CPVP - Các T NCTH - Lưu ( T/Thg) Vũ Hùng Vi t
 2. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** TP.H Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2002 QUY NNH V VI C ÀO Ư NG VÀ TÁI L P M T Ư NG KHI XÂY L P CÁC CÔNG TRÌNH H T NG K THU T TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 145 /2002/Q - y ban ngày 09 tháng 12 năm 2002 c a y ban nhân dân thành ph ) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1.- M c ích : Nh m qu n lý công trình ư ng b ư c t t, b n v ng ; trong quá trình thi công ào ư ng và tái l p m t ư ng b o m giao thông ư c an toàn, thông su t, liên t c, v sinh môi trư ng và m quan ô th ư c m b o ; t o i u ki n thu n l i cho vi c thi công, l p t các công trình trên m t ư ng, dư i m t ư ng. i u 2.- i tư ng và ph m vi i u ch nh : Quy nh này áp d ng i v i các t ch c, cá nhân th c hi n các công vi c sau ây : 1. ào ư ng l p t các công trình ng m, công trình trên m t ư ng, k c các vi c tr ng cây xanh, d ng bi n báo, bia, tư ng và các công vi c t m th i như thăm dò, kh o sát a ch t ; 2. ào ư ng x lý s c t xu t v k thu t các công trình c a các ngành i n l c, bưu i n, c p thoát nư c, chi u sáng công c ng,… 3. Thi công duy tu b o dư ng, s a ch a ư ng c a các ơn v qu n lý ư ng b ; 4. Thi công s a ch a, c i t o, nâng c p ư ng theo các d án u tư ã ư c c p có thNm quy n phê duy t. i u 3.- Gi i thích t ng : Trong Quy nh này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau : 1. ào ư ng : là vi c ào, khoan, c t, c l ,... lòng ư ng, l ư ng, v a hè, h m.
 3. 2. Tái l p m t ư ng : khôi ph c l i k t c u m t ư ng c a lòng ư ng, l ư ng, v a hè theo hi n tr ng cũ trư c khi ào. 3. Công trình ng m : bao g m các công trình i n, i n tho i, chi u sáng, c p nư c, thoát nư c,.v.v... t dư i lòng ư ng, l ư ng, v a hè. 4. áo ư ng : toàn b k t c u v t li u m t ư ng tính t l p v t li u c u t o n n ư ng. 5. Bù lún : bù nh ng ch b lún trên m t ư ng t i v trí có các rãnh ào ư c tái l p. 6. C t ch T : c t tuy n ng th ng n i ng ngang. 7. ơn v ư c thuê bao qu n lý h th ng ư ng b theo phân c p : ơn v , t ch c ư c thuê, giao nhi m v th c hi n công tác qu n lý, duy tu b o dư ng h th ng ư ng b . Chương 2: CÁC TH T C VÀ QUY NNH C TH TRONG VI C ÀO Ư NG VÀ TÁI L P M T Ư NG. i u 4.- Th t c c p phép ào ư ng : 1. Ngoài các ư ng trong a bàn thành ph do Trung ương tr c ti p qu n lý, giao cho Khu Qu n lý giao thông ô th và y ban nhân dân các qu n-huy n c p phép ào ư ng l p t công trình nêu t i i u 2 theo phân c p qu n lý ư ng b c a y ban nhân dân thành ph . Trư ng h p vi c ào ư ng liên quan c 2 cơ quan qu n lý (Khu Qu n lý giao thông ô th và y ban nhân dân các qu n-huy n) thì vi c c p phép ào ư ng s do Khu Qu n lý giao thông ô th th c hi n. Riêng i v i các tuy n ư ng c bi t, chuyên d ng n m trong các khu công nghi p thì s do Ban Qu n lý d án các khu công nghi p gi i quy t c p phép. 2. T t c các t ch c, cá nhân có nhu c u ào ư ng l p t công trình nêu t i i u 2 u ph i l p th t c xin c p phép ào ư ng. Riêng các vi c quy nh t i kho n 2, 3, 4 i u 2 Quy nh này không ph i xin phép ào ư ng nhưng ph i th c hi n y nh ng quy nh c a pháp lu t có liên quan và nh ng n i dung khác ư c quy nh trong b n Quy nh này. Vi c ào ư ng x lý s c t xu t v k thu t c a các ơn v qu n lý công trình ngành i n l c, bưu i n, c p thoát nư c, chi u sáng công c ng, cây xanh, v.v… (kho n 2 i u 2) c n ph i thông báo b ng văn b n cho cơ quan c p phép nêu m c 1 i u này trư c khi ào và ph i tái l p m t ư ng úng theo quy nh này. 3. H sơ xin phép ào ư ng : M t (01) b , g m : - ơn xin phép thi công c a t ch c, cá nhân có nhu c u ào ư ng l p t công trình ng m. N i dung ơn ph i y các d ki n có cơ s c p phép.
 4. - Các b n v mô t , th hi n m t b ng, v trí ào, kích thư c ào, k t c u tái l p. Riêng các trư ng h p ào ư ng l p t h th ng c p thoát nư c sinh ho t, l p t cáp m c i n h th ng m cho khách hàng còn ph i th c hi n các yêu c u nêu kho n 4 i u 6 c a quy nh này. - Các văn b n th ng nh t v phương án thi công, bi n pháp và ti n thi công gi a ch u tư, ơn v thi công. Riêng trư ng h p ào trên l ư ng l p t ng c p thoát nư c sinh ho t, l p t cáp m c i n h th ng m cho khách hàng có chi u dài rãnh ào nh hơn 30m thì ch c n l p b ng ti n thi công, không c n có phương án thi công và bi n pháp thi công. Riêng trư ng h p các tuy n ư ng ã bàn giao m t b ng, ang gi i t a chuNn b thi công ho c ang thi công c i t o, nâng c p, s a ch a ư ng, các t ch c, cá nhân có nhu c u ào ư ng ph i b sung thêm văn b n th ng nh t v k thu t ào ư ng và tái l p m t ư ng, ti n th c hi n, th a thu n ph i h p trong quá trình thi công c a ch u tư qu n lý d án c i t o, nâng c p, s a ch a ư ng. Giao cho S Giao thông Công chánh ban hành m u ơn, b n v m u, b ng ti n thi công m u s d ng th ng nh t trong toàn thành ph trong vòng 30 ngày k t khi quy nh này có hi u l c. 4. Th i h n c p phép ào ư ng t i a không quá 5 ngày làm vi c k t khi cơ quan c p phép ào ư ng nh n h sơ h p l . 5. S gi y phép ào ư ng là 05 b n. Cơ quan c p phép ph i g i cho S Giao thông Công chánh 01 b n, cho ơn v thuê bao qu n lý c u ư ng 01 b n, cho Ban Thanh tra Giao thông công chánh 01 b n ngoài vi c c p cho t ch c, cá nhân xin c p phép 01 b n và 01 b n lưu. i u 5.- Quy nh v c m và h n ch vi c ào ư ng : 1. Ngoài vi c ào ư ng x lý các s c t xu t v k thu t nêu kho n 2 i u 2, c m h n vi c ào ư ng u tư xây d ng, phát tri n m ng lư i c a các ngành i n l c, bưu i n, c p thoát nư c trên m t s tuy n ư ng ã hoàn thi n cơ s h t ng cho n khi th c hi n u tư i tu ư ng. Giao S Giao thông Công chánh công b các tuy n ư ng c m h n vi c ào ư ng trong vòng 90 ngày k t ngày quy nh này có hi u l c và b sung i u ch nh vào quý I hàng năm. 2. C m ào ư ng thi công các công trình trong m t s ngày l t t hàng năm như sau : a) L k ni m ngày Gi i phóng mi n Nam và ngày Qu c t Lao ng : c m ào ư ng các ngày 29/4, 30/4 và 01/5. b) L k ni m ngày Qu c khánh 02/9 : c m ào ư ng ngày 01/9 và ngày 02/9. c) T t Dương l ch : c m ào ư ng ngày 31/12 và ngày 01/01. d) T t Nguyên án : c m ào ư ng t ngày 15 tháng ch p n ngày mùng 8 tháng giêng năm sau (theo âm l ch).
 5. Trư ng h p ang thi công ào ư ng d dang thì ph i tái l p hoàn ch nh trư c các ngày l , T t nêu trên. Trư ng h p c bi t c n thi t ph i ào ư ng trong th i gian k trên thi công các công trình ph c v cho vi c t ch c các ho t ng chính tr , văn hóa, th thao,.v.v… s do Khu Qu n lý giao thông ô th c p phép sau khi ư c s ch p thu n c a S Giao thông Công chánh. 3. C m ào ư ng trên các tuy n ư ng k t khi ã thi công xong ph n m t ư ng (th m bêtông nh a) cho n h t th i h n b o hành công trình. 4. C m ào ư ng vào th i gian t 5 gi n 22 gi trên các tuy n ư ng chính thu c a bàn thành ph H Chí Minh. Giao S Giao thông Công chánh vào quý I hàng năm công b danh m c các ư ng chính này. Riêng trư ng h p ào ư ng u n i ng nhánh và ng h nư c cho khách hàng vào ng nư c ang khai thác n m dư i lòng ư ng cách bó v a hè không quá 0,5m thì cho phép ư c ào ư ng vào ban ngày. 5. i v i trư ng h p thi công ào ư ng b ng máy khoan ngang (robot) s ư c xem xét c th t ng trư ng h p cho phép thi công vào ban ngày (nh m tránh ti ng n vào ban êm) và ào ư ng trên các tuy n ư ng ã thi công xong ph n m t ư ng (th m bêtông nh a). i u 6.- Các yêu c u v k thu t khi th c hi n công tác ào ư ng và tái l p m t ư ng : 1. Cho phép thi t k k thu t ph n tái l p m t ư ng theo thi t k nh hình. Các yêu c u v thi t k k thu t nh hình khi th c hi n công tác tái l p m t ư ng ư c quy nh ph l c ính kèm. 2. i v i thi t k k thu t ph n tái l p m t ư ng c a các công trình có yêu c u c bi t và ph c t p, không áp d ng ư c thi t k nh hình thì ch u tư ph i l p h sơ thi t k riêng cho ph n tái l p m t ư ng và ư c cơ quan c p phép ào ư ng phê duy t ho c ch p thu n khi c p phép. 3. i v i trư ng h p ơn v c p phép không có ch c năng phê duy t thi t k tái l p thì Ch u tư s trình S Giao thông Công chánh phê duy t. 4. i v i vi c ào ư ng l p t h th ng c p, thoát nư c sinh ho t, l p t cáp m c i n h th ng m cho khách hàng, các doanh nghi p c p, thoát nư c, i n l c có trách nhi m ti p nh n h sơ và thay m t khách hàng làm các th t c v c p phép ào ư ng, không ư c yêu c u khách hàng t i th a thu n, l y ý ki n ho c liên h xin c p phép ào ư ng và ph i ch u trách nhi m v b n v thi t k k thu t c a mình. Ngoài các yêu c u v th t c trong h sơ xin c p phép ào ư ng, b n v thi t k k thu t ph i th hi n và c p nh t y h th ng c p, thoát nư c chính, lư i i n trung h th ng m và ư ng ng nhánh c p thoát nư c, cáp i n h th ng m c a các h k c n v i y kích c ng theo úng k thu t ngành c p, thoát nư c, i n l c (th hi n rõ ràng h th ng nào ư c khai thác tr c ti p). i u 7.- m b o ti n khi thi công ào và tái l p m t ư ng :
 6. 1. Các t ch c, cá nhân ư c c p phép ào ư ng ph i thi công úng th i gian ư c c p phép. Ch ư c xin i u ch nh gi y phép ào ư ng (gia h n, b sung kh i lư ng) trong trư ng h p do các nguyên nhân sau : thiên tai, bão l t, do vư ng m t b ng chưa gi i t a xong, các s c c n x lý k thu t (khi ào ư ng vư ng ph i công trình ng m khác), và ph i l p l i ti n công vi c còn l i xin i u ch nh gi y phép ào ư ng. Trong khi ch xin i u ch nh gi y phép ào ư ng, ơn v thi công ph i tái l pt m m b o giao thông, m b o an toàn cho công trình ang thi công d dang và các công trình lân c n. Trư ng h p không có lý do chính áng thì không ư c i u ch nh gi y phép ào ư ng không làm nh hư ng n k ho ch chung c a các ngành, các ơn v khác. 2. Khi thi công ào ư ng, các ơn v thi công ph i thi công úng kích thư c, k t c u tái l p trong gi y phép ư c c p, n u có s thay i so v i thi t k ư c duy t, ph i xin phép i u ch nh và tr l i h sơ cũ. 3. Khi thi công l p t hay s a ch a các công trình ng m, ơn v thi công ph i thi công cu n chi u t ng o n, tái l p xong o n rãnh ào ã l p t h th ng công trình ng m m i ư c ti p t c thi công o n ti p theo, chi u dài và th i gian hoàn thành m i o n rãnh ào ư c quy nh c th như sau : a) Thi công l p t cáp ng m i n l c : Th i gian quy nh t khi ào n khi tái l p hoàn ch nh m t ư ng cho m i o n rãnh ào t i a không quá 5 ngày. Chi u dài o n rãnh ào là kho ng cách gi a 2 h m cáp k nhau, nhưng không ư c vư t quá 250m. b) Thi công l p t tuy n cáp bưu i n : Th i gian quy nh t khi ào n khi tái l p hoàn ch nh m t ư ng cho m i o n rãnh ào t i a không quá 5 ngày. Chi u dài o n rãnh ào là kho ng cách gi a 2 h m cáp k nhau, nhưng không ư c vư t quá 300m. c) Thi công l p t tuy n c ng thoát nư c : Th i gian quy nh t khi ào n khi tái l p hoàn ch nh m t ư ng cho m i o n rãnh ào t i a không quá 3 ngày. Chi u dài o n rãnh ào là kho ng cách gi a 2 h m ga k nhau. d) Thi công l p t tuy n ng c p nư c : Th i gian quy nh t khi ào n khi tái l p hoàn ch nh m t ư ng t i a không quá 7 ngày (tính cho tuy n ng cái). Chi u dài rãnh ào ph thu c vào i u ki n thi công và yêu c u k thu t c a ngành nhưng không vư t quá 300m. e) Thi công ào và tr ng tr i n, chi u sáng, i n tho i … : Th i gian quy nh t khi ào n khi tr ng tr xong t i a không quá 24 gi /tr . Khi ã l p t xong tr m i, tr cũ ph i ư c tháo d và thu h i m b o thông thoáng m t ư ng và m quan ô th .
 7. f) Thi công s a ch a, kh c ph c s c k thu t c a các ngành có công trình ng m ư c th c hi n theo kho n 2 i u 2 c a quy nh này : th i gian quy nh t khi ào s a ch a kh c ph c s c n khi tái l p hoàn ch nh m t ư ng t i a không quá 5 ngày. Các trư ng h p c bi t ph i có văn b n báo cáo và ư c cơ quan c p phép ào ư ng ch p thu n. i u 8.- Cơ ch ph i h p trong vi c c p phép ào ư ng : 1. Khu Qu n lý giao thông ô th là cơ quan u m i ti p nh n các k ho ch và yêu c u ào ư ng c a các t ch c (k c ư ng do qu n-huy n qu n lý). 2. Trong quý I hàng năm, các t ch c, cá nhân có nhu c u ào ư ng ph i g i ăng ký v nhu c u ào ư ng (tr các tuy n ư ng chuyên d ng trong các khu công nghi p) cho Khu Qu n lý giao thông ô th (trong ăng ký nêu rõ yêu c u v v trí ào, k thu t i v i rãnh ào). Trên cơ s ăng ký, Khu Qu n lý giao thông ô th s t ng h p và xu t k ho ch ph i h p c th v vi c ào ư ng S Giao thông Công chánh phê duy t và thông báo cho các t ch c, cá nhân ã ăng ký và y ban nhân dân các qu n-huy n bi t (n u ư ng thu c qu n-huy n qu n lý). 3. Khi ã th ng nh t k ho ch, ti n thi công chung mà các t ch c, cá nhân có nhu c u ào ư ng l p t công trình ng m th c hi n ch m tr , ch u tư các d án thu c k ho ch u tư c a Nhà nư c ư c tri n khai thi công theo ti n k ho ch, cơ quan c p phép ào ư ng s thu h i gi y phép ào ư ng theo kho n 1 i u 7, kho n 2 i u 13 ho c không gi i quy t c p phép ào ư ng theo kho n 3 i u 5 c a quy nh này. 4. Khi u tư phát tri n m ng lư i c p, thoát nư c m i thì ch u tư có trách nhi m thông báo cho chính quy n a phương và trên phương ti n thông tin i chúng nhân dân trong khu v c ư c bi t v th i gian nh n h sơ và thi t k chung cho toàn khu v c m t l n. 5. Trư ng h p không có tuy n c p thoát nư c c 2 bên ư ng, bu c ph i ào băng ngang ư ng l p t h th ng c p thoát nư c i v i ư ng r ng trên 5m ph i thi t k ng l n ( ng c p nư c ph i t 50 tr lên) khai thác ti p cho các h khác. N u ã có ư ng ng c p nư c băng ngang ư ng áp l c ph i c t ch T và dùng ng d c l ư ng khai thác ti p, không ư c ào băng ư ng. Kho ng cách t i thi u gi a 2 phui ào băng ư ng là 30 mét. Các trư ng h p c bi t c n ào băng ư ng nh hơn kho ng cách trên ph i ư c s ch p thu n c a S Giao thông Công chánh. i u 9.- Các yêu c u khi th c hi n công tác ào ư ng : 1. i v i các công trình thi công ào ư ng ã ư c c p gi y phép, trư c khi kh i công ào ư ng, ch u tư ho c ơn v thi công ph i thông báo b ng văn b n cho ơn v qu n lý h th ng ư ng b theo phân c p bi t th i h n thi công, ngày kh i công và hoàn thành, không ph i làm th t c nh n bàn giao m t b ng. Riêng trư ng h p thi công s a ch a, c i t o, nâng c p ư ng theo các d án u tư ã ư c y ban nhân dân thành ph , y ban nhân dân qu n-huy n phê duy t thì ch u tư d án ph i t ch c bàn giao m t b ng trư c và sau khi thi công v i ơn v qu n lý h th ng ư ng b theo phân c p. N i dung công tác bàn giao m t b ng theo m u quy nh do S Giao thông Công chánh ban hành.
 8. 2. Trong su t quá trình thi công công trình, ch u tư và ơn v thi công ch u hoàn toàn trách nhi m v qu n lý, x lý s c trên ư ng trong ph m vi công trình. 3. ơn v thi công ph i niêm y t gi y phép ào ư ng (b ng photocopy) t i văn phòng Ban ch huy công trư ng (n u có) và t i i m u, i m cu i công trư ng. N u ơn v thi công không th c hi n vi c niêm y t gi y phép theo quy nh trên thì xem như ơn v thi công không có gi y phép ào ư ng. ơn v thi công ph i c ngư i có trách nhi m thư ng xuyên có m t t i hi n trư ng ch huy công trư ng, ti p và gi i quy t các v n có liên quan n công trình khi có oàn ki m tra c a cơ quan ch c năng n làm vi c t i công trư ng. i v i vi c thi công s a ch a, c i t o, nâng c p công trình c u ư ng, c p thoát nư c theo các d án u tư ã ư c y ban nhân dân thành ph , y ban nhân dân qu n-huy n phê duy t, ơn v thi công ph i có b ng niêm y t công khai qui mô công trình a phương, nhân dân ư c bi t và theo dõi, ki m tra. 4. i v i ư ng (lòng ư ng, l ư ng, v a hè) có k t c u m t là th m nh p nh a, bê tông nh a, bê tông xi măng, ơn v thi công ph i s d ng thi t b c t m t ư ng th c hi n công tác c t mép l n phui và trong quá trình thi công tuy t i tránh gây s p l xung quanh vách l n phui. Trong quá trình thi công n u phát hi n có hi n tư ng r n n t vách ào, ph i ngưng thi công ngay và tìm bi n pháp x lý thích h p, b o m ch ng s t l rãnh ào. 5. Ph i ào ư ng b ng th công các trư ng h p sau : - L n phui ào n m trong hành lang b o v các công trình ng m khác. - Lòng ư ng r ng dư i 6m. - Lòng ư ng r ng trên 6m nhưng thu c tuy n ư ng thư ng xuyên x y ra k t xe. - L n phui ào có chi u r ng < 40cm. 6. Khi ào ư ng b ng máy ph i tuân th theo các quy nh sau : - Trư c khi s d ng máy ào, hai bên rãnh ph i ư c c t b ng máy, sau ó phá b ng x ng hơi ho c b ng th công h t l p k t c u nh a. - Chi u r ng rãnh ào (kho ng cách gi a hai v t c t) ph i l n hơn b ngang gàu cu c t 40% - 50%, v t gàu ph i ư c ch nh úng gi a rãnh ào. - Máy ào ph i ư c di chuy n theo chi u ào (xe ào không ư c di chuy n trên hai bên thành rãnh ã ào). - Trong quá trình ào máy n u phát hi n công trình ng m thì ơn v thi công ph i ngưng ào máy, áp d ng bi n pháp thi công b ng th công và ch u hoàn toàn trách nhi m n u có s c x y ra. 7. i v i vi c thi công l p t các h m ki m tra cáp i n l c, i n tho i, thoát nư c t lòng ư ng, t i các giao l ư c quy nh như sau :
 9. T i nh ng v trí có m t b ng r ng dùng xe máy thi công và không có x lý k thu t do vư ng ph i công trình ng m khác, k t c u h m ph i ư c s n xu t thành c u ki n úc s n. Th i gian thi công ào ư ng và l p t h m, tái l p t m th i m t ư ng phương ti n giao thông lưu thông bình thư ng qua v trí h m ph i ư c th c hi n xong trong vòng 48 gi k t lúc b t u ào h m. 8. Trong quá trình ào và tái l p m t ư ng, do nh hư ng c a vi c thi công làm cho m t ư ng k c n rãnh ào b r n n t, bi n d ng thì ch u tư và ơn v thi công ph i s a ch a l i toàn b ph n ư ng b bi n d ng này ngay sau khi phát hi n hư h ng tr l i hi n tr ng úng như m t ư ng cũ khi chưa ào. i u 10.- Các yêu c u khi th c hi n tái l p m t ư ng : 1. Giao cho ơn v ư c thuê bao qu n lý h th ng ư ng b theo phân c p h p ng th c hi n vi c tái l p m t ư ng sau khi ào ư ng thi công l p t các công trình c a các ngành i n, bưu i n, c p thoát nư c, chi u sáng công c ng v.v... 2. Ch u tư qu n lý công trình ngành i n l c, bưu i n, c p thoát nư c, chi u sáng công c ng, cây xanh, .v.v… có nhu c u ào ư ng thi công l p t các công trình có trách nhi m thanh toán chi phí tái l p m t ư ng cho ơn v ư c thuê bao qu n lý h th ng ư ng b theo phân c p ã th c hi n công tác tái l p m t ư ng. 3. T ch c, cá nhân xin phép ào ư ng l p t các công trình c p, thoát nư c sinh ho t, l p t cáp i n h th ng m ph i n p kho n ti n chi phí tái l p m t ư ng cho ơn v qu n lý h th ng c p thoát nư c, c p i n sinh ho t theo phân c p. Kho n ti n chi phí tái l p m t ư ng này s ư c ơn v qu n lý h th ng c p thoát nư c, c p i n sinh ho t chi tr cho ơn v ư c thuê bao qu n lý h th ng ư ng b theo phân c p ã th c hi n công tác tái l p m t ư ng. 4. ơn v ư c thuê bao qu n lý h th ng ư ng b theo phân c p ch u trách nhi m v kh i lư ng và ch t lư ng công vi c ã th c hi n. 5. Khi công trình ã hoàn thành, ch u tư có trách nhi m t ch c nghi m thu. Th t c nghi m thu theo úng quy nh hi n hành c a Nhà Nư c. Ch u tư ph i m i ơn v qu n lý h th ng ư ng b theo phân c p tham d nghi m thu và ti p nh n l i m t b ng công trình thi công ã bàn giao trư c ây (n u có) qu n lý. Chương 3: QUY NNH V M B O AN TOÀN GIAO THÔNG TRONG KHI ÀO Ư NG, TÁI L P M T Ư NG i u 11.- Bi n pháp m b o an toàn giao thông và v sinh môi trư ng : 1. D c theo tuy n công trư ng ang thi công ph i t rào ch n ho c c c tiêu, chóp nón di ng gi i h n gi a ph n xe ch y và ph m vi thi công. Nh ng công trình thi công d dang, có chư ng ng i trên ư ng, có th gây ra tai n n cho ngư i và phương ti n tham gia giao thông ph i rào ch n cNn th n, ph i t bi n báo, èn (ban êm) ho c c (ban ngày). Ph i có ngư i i u ti t giao thông và trong m i trư ng h p không
 10. ư c x y ra ùn t c giao thông và tai n n giao thông trong ph m vi công trư ng thi công. a) i v i rãnh ào trên ư ng và t i giao l : + T i nơi có h m cáp ( i v i các công trình bưu i n, i n l c) ho c un is a ch a ng nư c ( i v i các công trình c p thoát nư c) : - Rào xung quanh b ng hàng rào s t, ư c sơn tr ng , m i hàng rào có chi u cao 1,2m, chi u r ng t 1m – 3m, ư c n i k t v i nhau v ng ch c, và t 2 bi n báo công trư ng theo hư ng lưu thông. Riêng h m cáp t i các giao l ph i t 4 bi n báo công trư ng ( i v i giao l t ngã tư tr lên), 3 bi n báo công trư ng ( i v i ngã ba) trên hàng rào theo m i hư ng. - Ph i niêm y t 1 gi y phép ào ư ng ngay trên hàng rào. - Ban êm có g n 1 èn chi u sáng ( èn tròn 75W – 100W, trong trư ng h p không có ngu n i n treo bóng èn i n do quá xa lư i i n, ho c vi c b trí dây m c i n treo không th m b o an toàn giao thông cho phép thay bóng èn i n b ng èn d u [ èn bão]). + Trên m t o n ư ng ang thi công ào ho c tái l p l p t công trình ng m : - t 2 bi n báo công trư ng : 1 i m u và 1 i m cu i o n thi công. - Rào ch n d c theo mương ào b ng hàng rào s t, ư c sơn tr ng , m i hàng rào có chi u cao 1,2m, chi u r ng t 1m – 3m, ư c n i k t v i nhau v ng ch c. - Thi công vào ban êm trong ph m vi thi công ph i có èn chi u sáng ( èn tròn 75W-100W, trong trư ng h p không có ngu n i n treo bóng èn i n do quá xa lư i i n, ho c vi c b trí dây m c i n treo không th m b o an toàn giao thông cho phép thay bóng èn i n b ng èn d u [ èn bão]), kho ng cách 10m/1 bóng. - Niêm y t gi y phép ào ư ng trên rào ch n ho c trên b ng công trư ng t i u và cu i o n tuy n thi công. - Trên o n rãnh ào ã tái l p á b ng ph ng ch tái l p bêtông nh a, ph i t bi n báo công trư ng 2 u và c ngư i tr c bù lún, quét d n á văng m b o giao thông cho n khi tái l p xong bê tông nh a nóng. b) i v i rãnh ào trên v a hè : Trên m t o n ư ng thi công : - t 2 bi n báo công trư ng và rào ch n d c theo rãnh ào và i m u và i m cu i o n thi công. - Thi công vào ban êm trong ph m vi thi công ph i có èn chi u sáng ( èn tròn 75W-100W, trong trư ng h p không có ngu n i n treo bóng èn i n do quá xa
 11. lư i i n, ho c vi c b trí dây m c i n treo không th m b o an toàn giao thông cho phép thay bóng èn i n b ng èn d u [ èn bão]), kho ng cách 10m/1 bóng. - Niêm y t gi y phép trên rào ch n ho c trên b ng công trư ng t i u và cu i o n tuy n thi công c) Giao cho Khu Qu n lý giao thông ô th t ch c s n xu t các rào ch n và bi n báo công trư ng theo thi t k do S Giao thông Công chánh duy t t tháng 6/2003, bu c t t c các ơn v thi công trên ư ng ph ph i s d ng th ng nh t nh m tăng cư ng an toàn giao thông và m quan ô th . 2. T i nh ng ư ng h p hay có các h m quá l n ph i v a làm v a cho ngư i và phương ti n tham gia giao thông, ph i b trí ngư i hư ng d n, i u khi n giao thông m b o giao thông an toàn và thông su t. Trư ng h p không th v a thi công, v a m b o giao thông thì nh t thi t ph i hư ng d n i tránh theo tuy n ư ng khác. 3. Trong th i gian ang thi công và ng ng thi công, các v t tư, thi t b , xe máy thi công chưa c n s d ng thi công không ư c t p k t t i v trí thi công mb o thông thoáng m t ư ng và m quan ô th . Không v t li u r i như cát, á, ximăng, g ch, v.v… rơi vãi ra lòng ư ng gây nguy hi m và chi m m t b ng dành cho ngư i và phương ti n qua l i. Ph i d trù v t li u s d ng theo ti n thi công, thi công n âu thì v t tư t p k t n ó, trư ng h p v t li u không dùng h t, ngay trong êm ph i d i i nơi khác ho c x p g n trên l ư ng. 4. Nh ng công nhân tham gia thi công trên ư ng ph i m c áo b o h lao ng, ban êm áo ph i có dán gi y ph n quang. 5. Khi ào rãnh băng ngang ư ng, ư ng h p ho c giao l b t bu c ph i th c hi n vào ban êm. Trư ng h p trong êm rãnh ào chưa l p t ph n k thu t chuyên ngành xong thì rãnh ào ph i ư c tái l p t m b ng cách l p y cát bù cao và 20cm á 0-4 phía trên cùng c a rãnh ào sao cho b ng cao m t ư ng hi n h u các phương ti n giao thông lưu thông an toàn vào ban ngày. Khi rãnh ào ã tái l p xong ph n á 0-4 trong êm (k c vi c tái l p t m nêu trên), k t 5 gi sáng hôm sau ơn v thi công ph i c ngư i có m t t i rãnh ào gi i quy t s c lún s p, bong b t (n u có), quét d n á văng ra kh i rãnh ào khi các phương ti n lưu thông qua rãnh ào, ph i thư ng xuyên tư i nư c rãnh ào b t b i, cho n khi m t rãnh ào xong ph n tái l p nh a. i v i trư ng h p c p bách ph i ào ư ng s a ch a s c k thu t v i n, nư c, i n tho i, c ng thoát nư c,.v.v… thì cho phép th c hi n ngay trên t t c các tuy n ư ng (k c các ư ng c m thi công ào ư ng ban ngày) nhưng ph i t ch c vi c phân lu ng và b trí ngư i hư ng d n giao thông. Riêng i v i các công trình t ư ng ng c p nư c, thoát nư c, cáp i n h th ng m cho các h dân, vi c ào u ng t ng nhánh vào nhà dân, thông ng c p nư c và các công trình l p t c ng thoát nư c sinh ho t, cáp i n h th ng m cho các h dân có ào trên v a hè thì ư c phép thi công vào ban ngày nhưng ph i thi công g n gàng, t á ào lên ph i thu d n ngay không ư c l i trên công trư ng và ph i tái l p rãnh ào ngay trong ngày. 6. K t 5 gi sáng, t ào ph i ư c d n d p ưa ra kh i ph m vi công trình, ng th i d n d p v sinh s ch s lòng l ư ng thu c ph m vi công trư ng mb o giao thông và v sinh môi trư ng. Trư ng h p v t tư trôi làm t c ngh n h th ng
 12. thoát nư c, ơn v ào ư ng ph i báo ơn v qu n lý h th ng thoát nư c theo phân c p ki m tra và theo dõi vi c n o vét m b o h th ng thoát nư c làm vi c bình thư ng, trư ng h p không t th c hi n ư c thì ph i thuê ơn v qu n lý h th ng thoát nư c theo phân c p n o vét. Riêng vi c ào ư ng l p t ng h nư c, c ng thoát nư c cho nhà dân, nâng h m ga m t ư ng, s a ch a cáp i n, i n tho i, ng nư c, c ng thoát nư c, tr ng cây xanh, thì t á dư th a ph i ư c lên xe v n chuy n i, trư ng h p không k p v n chuy n i thì ư c phép b vào bao và x p g n trên v a hè, ch xe n v n chuy n, nhưng không ư c quá 6 gi k t khi t m ngưng thi công. 7. Trong quá trình thi công ào ư ng mà c n ph i bơm nư c ra kh i h ào l p t công trình, nư c bơm t h ào lên ph i có ng d n nư c th i ra h th ng thoát nư c thành ph , không ư c nư c tràn lan ra m t ư ng gây trơn trư t, m t v sinh. 8. Các ơn v thi công công trình ng m không ư c tr n h và bê tông xi măng trong ph m vi m t ư ng, cho phép th c hi n trên v a hè, l ư ng nhưng ph i có t m lót ho c thùng tr n, tuy t i không ư c tr n tr c ti p trên m t v a hè, l ư ng. Sau khi hoàn t t công trư ng ph i ti n hành làm v sinh và tNy r a m t ư ng và l ư ng, v a hè. Nghiêm c m vi c các lo i v t li u l ng như nh a ư ng, bê tông, .v.v... ch y ho c văng ra m t ư ng gây trơn trư t, m t an toàn giao thông và ô nhi m môi trư ng. C m t, n u nh a trên m t ư ng, l ư ng và v a hè trong n i thành, n i th và trên các tuy n ư ng ngo i thành nhưng có h dân cư ng , buôn bán hai bên ư ng. Chương 4: KI M TRA VÀ X LÝ VI PH M TRONG CÔNG TÁC ÀO Ư NG, TÁI L P M T Ư NG. i u 12.- Ki m tra th c hi n ào ư ng và tái l p m t ư ng : Công tác ki m tra vi c th c hi n ào và tái l p m t ư ng do các cơ quan có ch c năng qu n lý và b o v công trình giao thông ư ng b th c hi n, nh m nh c nh , x lý các hành vi gây tác ng n công trình giao thông ư ng b và vi ph m tr t t an toàn giao thông ư ng b , tr t t an toàn giao thông ô th . Công tác ki m tra ư c ti n hành nh kỳ ho c t xu t trong su t quá trình th c hi n công tác ào ư ng và tái l p m t ư ng. ơn v qu n lý h th ng ư ng b theo phân c p, Ban Thanh tra Giao thông công chánh có trách nhi m theo dõi, ki m tra thư ng xuyên vi c ch p hành các quy nh v ào và tái l p m t ư ng c a t ch c, cá nhân ư c c p phép trong su t th i gian thi công. Ch u tư, các ơn v thi công ào và tái l p m t ư ng ph i tuân th nghiêm ng t s ki m tra và các quy t nh x lý c a các cơ quan có ch c năng qu n lý và b o v công trình giao thông ư ng b . i u 13.- X lý vi ph m v ào ư ng và tái l p m t ư ng :
 13. 1. Các cơ quan qu n lý nhà nư c, qu n lý và b o v công trình giao thông ư ng b , qu n lý v tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th theo quy nh c a nhà nư c có thNm quy n x lý các v vi ph m v công tác ào ư ng và tái l p m t ư ng. 2. Cơ quan c p phép ào ư ng ư c quy n ình ch thi công và thu h i gi y phép ào ư ng n u các ơn v thi công ư c c p gi y phép ào ư ng vi ph m các quy nh v công tác ào ư ng và tái l p m t ư ng. 3. Giao cho Ban Thanh tra Giao thông công chánh, l c lư ng C nh sát nhân dân, y ban nhân dân các c p ki m tra, l p biên b n và ra quy t nh x ph t vi ph m hành chánh i v i các cá nhân và ơn v vi ph m các quy nh v ào ư ng, tái l p m t ư ng và s d ng lòng l ư ng. 4. Giao cho Khu Qu n lý giao thông ô th , Phòng Qu n lý ô th qu n-huy n ki m tra, l p biên b n vi ph m quy nh v ào ư ng và tái l p m t ư ng i v i các t ch c cá nhân th c hi n không úng các quy nh v ào ư ng và tái l p m t ư ng. Trư ng h p ơn v vi ph m các quy nh b l p biên b n vi ph m t i hi n trư ng nhưng không có ngư i có trách nhi m ký vào biên b n ho c không ch u ký vào biên b n thì Khu Qu n lý giao thông ô th , Phòng Qu n lý ô th qu n-huy n ư c yêu c u i di n chính quy n a phương nơi có công trư ng xác nh n vào biên b n vi ph m và ơn v thi công ph i ch u trách nhi m v hành vi vi ph m ã ư c ghi trong biên b n. Trư ng h p t ch c, cá nhân thi công tái ph m thì Ban Thanh tra Giao thông công chánh, Khu Qu n lý giao thông ô th , Phòng Qu n lý ô th qu n-huy n, y ban nhân dân phư ng-xã có quy n l p biên b n ình ch thi công, ng th i báo cáo ngay v cơ quan ã c p phép ào ư ng xem xét và gi i quy t vi c thu h i gi y phép ào ư ng. Riêng các trư ng h p vi ph m khi thi công s a ch a, c i t o, nâng c p ư ng theo các d án u tư ã ư c y ban nhân dân thành ph , y ban nhân dân qu n-huy n phê duy t, Ban Thanh tra Giao thông công chánh, Khu Qu n lý giao thông ô th , Phòng Qu n lý ô th qu n-huy n ph i báo cáo ngay cho ch u tư d án ư c bi t có bi n pháp x lý k p th i, ng th i báo cáo v S Giao thông Công chánh S Giao thông Công chánh theo dõi và có ý ki n v i các ch u tư qu n lý d án. Khi các ơn v thi công tái ph m nhi u l n, S Giao thông Công chánh ư c quy n yêu c u ch u tư không cho ơn v ó tham gia u th u các công trình ti p theo trong th i h n 1 năm. Vi c ch m tr và m i phí t n liên quan n vi c b ng ng thi công vì các cơ quan có thNm quy n nêu trên thu h i gi y phép, ình ch thi công s do t ch c, cá nhân thi công t ch u trách nhi m. 5. Chính quy n a phương nơi có công trình thi công ào ư ng có trách nhi m th c hi n n i dung nêu kho n 3 i u này, ng th i khi các cơ quan qu n lý và b o v công trình giao thông ư ng b , qu n lý v tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th yêu c u cùng ph i h p ki m tra x lý vi ph m thì chính quy n a phương có trách nhi m h tr , c cán b có thNm quy n cùng ph i h p ki m tra và xác nh n vào biên b n vi ph m hành chính. 6. X lý vi ph m v ào ư ng và tái l p m t ư ng ư c th c hi n Ngh nh s 48/CP ngày 05 tháng 5 năm 1997, Ngh nh s 39/2001/N -CP ngày 13 tháng 7 năm
 14. 2001 c a Chính ph và các văn b n pháp lu t có liên quan. Vi c n p ph t theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c v x lý vi ph m hành chính. Chương 5: I U KHO N THI HÀNH i u 14.- Giám c S Giao thông Công chánh có trách nhi m hư ng d n, t ch c thi hành Quy t nh này. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c hay c n thi t ph i s a i, b sung cho phù h p v i tình hình th c t , S Giao thông Công chánh có trách nhi m t ng h p và xu t lên y ban nhân dân thành ph i u ch nh./. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH PH N PH L C CÁC YÊU C U V THI T K K THU TTÁI L P M T Ư NG. (Ban hành kèm theo Quy t nh s /2002/Q - y ban ngày tháng 12 năm 2002 c a y ban nhân dân thành ph ) 1. Thi t k k thu t ph n tái l p m t ư ng tuân th theo thi t k nh hình và m b o k t c u áo ư ng ph n tái l p phù h p v i k t c u áo ư ng c a ư ng hi n h u. 2. Qui trình, qui ph m áp d ng : quy trình thi t k áo ư ng m m 211-93, quy trình thi công và nghi m thu m t ư ng BTN 22TCN 249-98, quy trình thi công và nghi m thu l p c p ph i á dăm trong k t c u áo ư ng ôtô 22TCN-252-98, quy trình k thu t thi công và nghi m thu m t ư ng á dăm nư c 22TCN-06-77, quy trình k thu t thi công và nghi m thu m t ư ng c p ph i 22-TCN-07-77, quy trình thi t k áo ư ng c ng 22TCN-223-95, như sau : a) i v i m t ư ng nh a hi n h u có Eyc < 1270 daN/cm2 : + Chi u dày t ng c ng l p k t c u áo ư ng : 50cm, bao g m : - Bêtông nh a ch t h t m n (BTNC10) dày 5cm. - Bêtông nh a ch t h t trung (BTNC25) dày 5cm. - Tư i nh a dính bám tiêu chuNn nh a 1.0 Kg/m2 - C p ph i á dăm lo i I dày 20cm, K ≥ 0.98 - C p ph i s i dày 20cm, K ≥ 0.98 +N n p cát, chi u dày l p cát p t i thi u 30cm, K ≥ 0.98 b) i v i m t ư ng nh a hi n h u có 1270 daN/cm2 < Eyc < 1530 daN/cm2 : + Chi u dày t ng c ng l p k t c u áo ư ng 67cm, bao g m :
 15. - Bêtông nh a nóng, ch t h t m n (BTNC10) dày 5cm. - Bêtông nh a nóng, ch t h t trung (BTNC25) dày 7cm. - Tư i nh a dính bám tiêu chuNn nh a 1.0 Kg/m2 - C p ph i á dăm lo i I dày 25cm, K ≥ 0.98 - C p ph i s i dày 30cm, K ≥ 0.98 +N n p cát, chi u dày l p cát p t i thi u 30cm, K ≥ 0.98. c) i v i m t ư ng nh a hi n h u có 1530 daN/cm2< Eyc < 1800 daN/cm2. + Chi u dày t ng c ng l p k t c u áo ư ng 102cm, bao g m : - Bêtông nh a nóng, ch t h t m n (BTNC10) dày 5cm. - Bêtông nh a nóng, ch t h t trung (BTNC25) dày 7cm. - Tư i nh a dính bám tiêu chuNn nh a 1.0 Kg/m2 - C p ph i á dăm lo i I dày 25cm, K ≥ 0.98 - C p ph i á dăm lo i II dày 30cm, K ≥ 0.98 - C p ph i s i dày 35cm, K ≥ 0.98 +N n p cát, chi u dày l p cát p t i thi u 30cm, K ≥ 0.98. Lưu ý : i v i các tuy n ư ng trong n i ô, n i th l p c p ph i s i ư c thay b ng l p cát gia c xi măng t l 4% ¸ 6% có chi u dày b ng chi u dày l p c p ph i s i ư c thay th . d) i v i m t ư ng c p ph i s i hi n h u có Eyc
 16. +N n p cát, chi u dày l p cát p t i thi u 30cm, K ≥ 0.98. f) K t c u v a hè tái l p : Lo i 1 : - G ch lát theo hi n tr ng (g ch khía, g ch con sâu,…) - V a lót M100 dày 2cm. - Bêtông lót á 4x6 M100 dày 10cm. - N n cát p, K ≥ 0.98. Lo i 2 : - Bêtông ximăng á 1x2 M200 dày 5cm. - Bêtông lót á 4x6 M100 dày 10cm. - N n cát p m ch t K ≥ 0.98. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản