Quyết định số 1450/QĐ-TCHQ

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

1
132
lượt xem
18
download

Quyết định số 1450/QĐ-TCHQ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1450/QĐ-TCHQ của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành quy trình kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1450/QĐ-TCHQ

  1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T T NG C C H I QUAN NAM ---------- c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 1450/Q -TCHQ Hà N i, ngày 24 tháng 07 năm 2009 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY TRÌNH KI M TRA, XÁC NNH XU T X HÀNG HÓA NH P KH U T NG C C TRƯ NG T NG C C H I QUAN Căn c Lu t H i quan s 29/2001/QH10 ngày 29/6/2001 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t H i quan s 42/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Ngh nh s 96/2002/N -CP ngày 19/11/2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a T ng c c H i quan; Căn c Ngh nh 154/2005/N -CP ngày 15/12/2005 c a Chính ph quy nh chi ti t m t s i u c a Lu t H i quan v th t c h i quan, ki m tra, giám sát h i quan; Căn c Ngh nh s 19/2006/N -CP ngày 20/02/2006 c a Chính ph quy nh chi ti t Lu t Thương m i v xu t x hàng hóa; Căn c Ngh nh s 89/2006/N -CP ngày 30/8/2006 c a Chính ph v nhãn hàng hóa; Căn c Thông tư s 45/2007/TT-BTC ngày 07/5/2007 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n thu su t thu ưu ãi c bi t; Căn c Thông tư s 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 c a B Tài chính hư ng d n v th t c h i quan; ki m tra, giám sát h i quan; thu xu t kh u, thu nh p kh u và qu n lý thu i v i hàng hóa xu t kh u, nh p kh u; Xét ngh c a V trư ng V Giám sát qu n lý v h i quan, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy trình ki m tra, xác nh xu t x hàng hóa nh p khNu và Phi u xác nh n trư c xu t x hàng nh p khNu (M u 01-XX/2009). i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 01/8/2009. i u 3. C c trư ng C c H i quan các t nh, thành ph , Th trư ng các ơn v thu c cơ quan T ng c c H i quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. T NG C C TRƯ NG PHÓ T NG C C TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - B Tài chính; + Lãnh o B : b/c; + V HTQT, CST, PC: ph i h p;
  2. - B Công thương (V XNK, CSTM B): - Phòng TM&CN Vi t Nam: ph i h p; ph i h p; Hoàng Vi t Cư ng - Trang Website HQ; - Lưu: VT, V GSQL (3b). QUY TRÌNH KI M TRA, XÁC NNH XU T X HÀNG HÓA NH P KH U (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1450/Q -TCHQ ngày 24/7/2009 c a T ng c c Trư ng T ng c c H i quan) Ph n 1. HƯ NG D N CHUNG 1. Quy trình này hư ng d n ki m tra, xác nh xu t x i v i hàng hóa nh p khNu. 2. i v i hàng hóa xu t khNu, ngư i khai h i quan ch u trách nhi m v xu t x c a hàng hóa. Khi có nghi ng v xu t x , cơ quan H i quan yêu c u ngư i khai h i quan cung c p ch ng t c n thi t ch ng minh và/ho c ngh các cơ quan, t ch c có liên quan xác minh xu t x hàng hóa xu t khNu. 3. Cơ s pháp lý th c hi n vi c ki m tra, xác nh xu t x hàng hóa nh p khNu: 3.1. i v i hàng hóa ư c hư ng thu su t ưu ãi c bi t: th c hi n theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam và các i u ư c qu c t mà Vi t Nam ã ký k t ho c tham gia. 3.2. i v i hàng hóa áp d ng thu su t ưu ãi MFN, thu su t thông thư ng và các trư ng h p khác: th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s 19/2006/N -CP ngày 20/02/2006 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Thương m i v xu t x hàng hóa; Thông tư s 08/2006/TT-BTM ngày 17/4/2006 và Thông tư s 10/2006/TT-BTM ngày 01/6/2006 c a B Thương m i (nay là B Công thương) v hư ng d n cách xác nh xu t x i v i hàng hóa XNK có xu t x không thu n túy theo Ngh nh s 19/2006/N -CP nêu trên. 3.3. Hàng hóa thu c di n ph i tuân th theo các ch qu n lý nh p khNu theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam ho c theo các i u ư c qu c t hai bên và nhi u bên mà Vi t Nam và nư c ho c nhóm nư c cùng là thành viên. 3.4. i v i hàng hóa nh p khNu ang trong th i i m có nguy cơ gây h i n an toàn xã h i, s c kh e c a c ng ng ho c v sinh môi trư ng c n ư c ki m soát thì vi c ki m tra xu t x hàng hóa th c hi n theo thông báo c a các cơ quan qu n lý nhà nư c Vi t Nam và các t ch c qu c t t i th i i m ó. 3.5. i v i hàng hóa nh p khNu t các nư c ang trong th i i m Vi t Nam áp d ng thu ch ng bán phá giá, thu ch ng tr giá, các bi n pháp t v , bi n pháp h n ng ch thu quan, bi n pháp h n ch s lư ng thì vi c ki m tra xu t x hàng hóa th c hi n theo thông báo c a B Công thương và các cơ quan có thNm quy n.
  3. 3.6. Các ch d n c a h th ng qu n lý r i ro theo hư ng d n c a B Tài chính, T ng c c H i quan. Ph n 2. HƯ NG D N C TH I. KI M TRA, XÁC NH N TRƯ C XU T X HÀNG HÓA NH P KH U. 1. Cơ quan th c hi n ki m tra xác nh n trư c xu t x là T ng c c H i quan theo quy nh t i i u 8 Thông tư 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 c a B Tài chính hư ng d n v th t c h i quan; ki m tra, giám sát h i quan; thu xu t khNu, thu nh p khNu và qu n lý thu i v i hàng hóa xu t khNu, nh p khNu. V Giám sát qu n lý v h i quan là ơn v u m i, tham mưu giúp Lãnh o T ng c c H i quan th c hi n vi c xác nh n trư c xu t x hàng hóa nh p khNu. 2. Th t c ki m tra, xác nh n trư c xu t x th c hi n theo quy nh t i i u 8 Thông tư s 79/2009/TT-BTC c a B Tài chính. 3. M u Phi u xác nh n trư c xu t x ư c ban hành kèm theo quy trình này (M u 01- XX/2009). II. KI M TRA XU T X HÀNG HÓA KHI KI M TRA SƠ B H SƠ H I QUAN. 1. i v i trư ng h p không ph i n p Gi y ch ng nh n xu t x hàng hóa (C/O): cơ quan H i quan ch ki m tra vi c khai xu t x trên t khai h i quan. 2. i v i trư ng h p ph i n p C/O: yêu c u ngư i khai h i quan ph i n p C/O khi ăng ký t khai h i quan và ki m tra sơ b các tiêu chí trên C/O. N u có sai l ch, nghi v n thì xu t chuy n sang ki m tra chi ti t h sơ h i quan. Trư ng h p doanh nghi p có văn b n ngh ư c ch m n p C/O thì gi i quy t theo quy nh. III. KI M TRA XU T X HÀNG HÓA KHI KI M TRA CHI TI T H SƠ H I QUAN. 1. Trư ng h p không ph i n p C/O: Ki m tra n i dung khai xu t x trên t khai h i quan và i chi u v i các ch ng t có liên quan v xu t x trong h sơ h i quan như h p ng, hóa ơn thương m i, ch ng t v n t i, Phi u xác nh n trư c xu t x (n u có),… 2. i v i trư ng h p ph i n p C/O (áp d ng i v i c C/O ư c c p i n t ): 2.1. Ki m tra hình th c c a C/O: a) Trên C/O ph i th hi n dòng ch FORM D / FORM E / FORM S / FORM AK /FORM AJ,…;
  4. b) S tham chi u: m i C/O có m t s tham chi u riêng; c) Các tiêu chí trên C/O ph i ư c i n y ; d) Kích thư c, màu s c, ngôn ng và m t sau c a C/O ph i theo úng quy nh c a các Hi p nh và các văn b n pháp lu t có liên quan (lưu ý m t sau C/O ph i ghi y tên các nư c thành viên). 2.2. Ki m tra n i dung C/O: a) Ki m tra i chi u d u và ch ký trên C/O v i m u d u và ch ký c a ngư i và cơ quan ho c t ch c có thNm quy n c p C/O ã ư c T ng c c H i quan thông báo cho C c H i quan các t nh, thành ph . Lưu ý ki m tra: a.1) Th i h n có hi u l c c a ch ký c a ngư i có thNm quy n c p C/O; a.2) Ngư i ký c p C/O ph i úng v i Phòng c p C/O ã ư c T ng c c thông báo (không ch p nh n trư ng h p ngư i ký trên C/O thu c Phòng c p này nhưng con d u c a Phòng c p khác). b) Ki m tra th i h n hi u l c c a C/O; c) S phù h p, th ng nh t gi a các thông tin trên C/O v i nhau và gi a n i dung trên C/O v i các ch ng t thu c h sơ h i quan (t khai h i quan, h p ng, hóa ơn thương m i, v n ơn, chi ti t óng gói hàng hóa, Phi u xác nh n trư c xu t x (n u có)). Trong ó lưu ý v tên ngư i nh p khNu, tên hàng, lư ng hàng, mã HS, tr giá, quy cách phNm ch t, xu t x , s hi u ch ng t có liên quan, lo i phương ti n v n t i, c ng i, c ng n,…; d) Ki m tra cách ghi tiêu chuNn xu t x c a hàng hóa trên C/O (theo tiêu chí hàm lư ng xu t x , ho c tiêu chí chuy n i mã s hàng hóa, ho c tiêu chí công o n gia công ch bi n hàng hóa, tiêu chí xu t x thu n túy,…) ư c quy nh t i các Quy t c xu t x th c hi n Hi p nh thương m i t do do B Công thương ban hành và ph n hư ng d n m t sau C/O; ) i v i C/O có hóa ơn thương m i do bên th ba phát hành: căn c quy nh t i Hi p nh và văn b n pháp lu t liên quan ch p nh n ho c không ch p nh n C/O; e) Ki m tra thông tin v hành trình c a lô hàng ghi trên C/O m b o hàng hóa nh p khNu ã áp ng úng quy t c v n chuy n tr c ti p theo quy nh t i các Quy t nh c a B Công thương và Thông tư c a B Tài chính th c hi n các Hi p nh thương m i t do. Lưu ý trư ng h p hàng hóa quá c nh qua m t nư c/lãnh th th ba không ph i là thành viên (riêng i v i C/O m u AK k c quá c nh qua m t nư c là thành viên) thì yêu c u ngư i khai h i quan ph i n p b n xác nh n c a cơ quan h i quan nư c quá c nh ho c ngư i v n chuy n xác nh n hàng hóa quá c nh là c n thi t và hàng hóa ư c gi nguyên tr ng; g) i v i C/O c p sau:
  5. g.1) Trên C/O ph i ghi dòng ch “issued restroactively/issued retrospectively” ho c ư c ánh d u vào ô thích h p; g.2) i chi u ngày giao hàng trên v n ơn/các ch ng t v n t i khác v i ngày c p C/O m b o phù h p v i quy nh v C/O c p sau. h) C/O c p thay th : Căn c quy nh t i Hi p nh liên quan cho phép ư c c p C/O thay th ki m tra và ch p nh n C/O. Riêng i v i C/O m u D, trên C/O thay th ph i có dòng ch th hi n C/O ư c c p thay th cho C/O trư c ó. 2.3. i v i C/O giáp lưng: th c hi n ki m tra, i chi u v hình th c và n i dung C/O như i m 2.1 và 2.2 trên ây. Riêng i v i C/O m u D giáp lưng, không b t bu c ngư i nh p khNu ph i n p C/O m u D g c do nư c thành viên u tiên c p cùng v i C/O m u D giáp lưng. N u có nghi ng v tính h p l c a C/O, thì ti n hành xác minh C/O theo hư ng d n t i M c VI Ph n II dư i ây. 2.4. i v i C/O c p i n t : Ki m tra C/O như hư ng d n t i i m 2.1 n 2.3 trên ây và các văn b n có liên quan th c hi n Hi p nh thương m i t do (ví d : khi ki m tra C/O m u AK i n t c a Hàn Qu c, ph i truy c p website c a cơ quan c p i chi u C/O do ngư i nh p khNu n p v i C/O trên m ng c a cơ quan c p và in m t b n t website lưu h sơ lô hàng. N u không có thông tin ho c không tìm th y C/O m u AK i n t thì ti n hành xác minh C/O theo hư ng d n t i M c VI Ph n II dư i ây). IV. KI M TRA XU T X KHI KI M TRA TH C T HÀNG HÓA. N i dung ki m tra xu t x khi ki m tra th c t hàng hóa bao g m: 1. Ki m tra các thông tin v xu t x ghi trên hàng hóa, bao bì, nhãn hàng hóa; i chi u v i n i dung khai c a ngư i khai h i quan trên t khai h i quan, v i k t qu ki m tra chi ti t h sơ h i quan. 2. Các th c ki m tra xu t x trên hàng hóa: 2.1. Ki m tra vi c ghi xu t x trên hàng hóa nh p khNu: trên s n phNm, bao bì, nhãn hàng hóa. Lưu ý xu t x hàng hóa là n i dung b t bu c ph i th hi n trên nhãn hàng hóa theo quy nh t i i u 11 Ngh nh s 89/2006/N -CP ngày 30/8/2006 c a Chính ph v nhãn hàng hóa, cách ghi xu t x ph i phù h p v i quy nh t i i u 17 Ngh nh s 89/2006/N -CP; 2.2. Ki m tra s th ng nh t v xu t x trên hàng hóa, bao bì, nhãn mác; 2.3. i v i hàng nh p khNu là hàng l ng, hàng r i (không th ghi nhãn mác trên hàng hóa và bao bì) thì ki m tra hành trình c a lô hàng có cơ s xác nh xu t x hàng hóa.
  6. 3. Ghi k t qu ki m tra xu t x hàng hóa vào ph n ki m tra hàng hóa trên L nh hình th c, m c ki m tra và trên t khai h i quan theo quy nh. V. X LÝ K T QU KI M TRA. Vi c x lý k t qu ki m tra xu t x th c hi n theo quy nh t i i m d Kho n 2 i u 14 Thông tư s 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 c a B Tài chính hư ng d n v th t c h i quan; ki m tra, giám sát h i quan; thu xu t khNu, thu nh p khNu và qu n lý thu i v i hàng hóa xu t khNu, nh p khNu và các quy nh c a pháp lu t có liên quan. VI. TH T C VÀ TH I H N XÁC MINH C/O Khi có nghi v n v tính h p l c a C/O ho c xu t x hàng hóa nh p khNu, th t c xác minh ư c th c hi n như sau: 1. i v i Chi c c H i quan: có văn b n thông báo rõ các nghi v n c a cơ quan h i quan và yêu c u ngư i khai h i quan gi i trình/cung c p thêm tài li u (n u có) làm rõ nh ng nghi v n c a cơ quan h i quan. N u sau khi có gi i trình ho c tài li u b sung c a ngư i khai h i quan nhưng chưa cơ s gi i quy t thì có văn b n báo cáo g i C c H i quan t nh, thành ph xin ý ki n ch o. 2. i v i C c H i quan t nh, thành ph : 2.1. Cung c p thêm thông tin và tài li u c n thi t (n u có) Chi c c xem xét, gi i quy t; 2.2. N u cơ s gi i quy t thì ban hành văn b n hư ng d n Chi c c, ng th i thông báo cho doanh nghi p bi t; 2.3. Trư ng h p chưa cơ s gi i quy t, C c H i quan t nh, thành ph báo cáo ngay T ng c c H i quan có ý ki n ch o. Th i h n xem xét, tr l i t i c p C c ch m nh t là 3 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c báo cáo c a Chi c c. 3. i v i T ng c c H i quan: 3.1. N u cơ s gi i quy t thì tr l i ngay ho c cung c p thông tin/tài li u C c H i quan t nh, thành ph gi i quy t. Th i h n xem xét, tr l i t i T ng c c ch m nh t là 5 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c báo cáo c a C c H i quan các t nh, thành ph ; 3.2. Trư ng h p c n ph i xác minh v i cơ quan c p C/O c a nư c xu t khNu, T ng c c H i quan s có văn b n ngh cơ quan có thNm quy n c p gi y ch ng nh n xu t x c a nư c xu t khNu xác nh n tính xác th c c a C/O ho c gi i trình, làm rõ các nghi v n v xu t x hàng hóa; n u c n thi t s ti n hành vi c ki m tra xác minh xu t x hàng hóa t i các nư c xu t khNu (theo quy nh v th t c i u tra, xác minh C/O c a Quy ch xu t x th c hi n Hi p nh thương m i t do) và ng th i có văn b n
  7. thông báo cho C c H i quan t nh, thành ph nơi có vư ng m c bi t và tr l i doanh nghi p. Th i h n và th t c xác minh v i cơ quan c p C/O nư c ngoài căn c vào các quy nh c a t ng Hi p nh thương m i t do liên quan. Ph n 3. T CH C TH C HI N 1. Chi c c trư ng Chi c c H i quan có trách nhi m: 1.1. Hư ng d n và phân công công ch c th c hi n quy trình này, g n v i vi c th c hi n các quy trình th t c h i quan có liên quan; 1.2. Gi i quy t các v n liên quan n xu t x hàng hóa thu c thNm quy n c a Chi c c. 2. C c trư ng C c H i quan t nh, thành ph có trách nhi m: 2.1. Hư ng d n, ki m tra và gi i quy t vư ng m c vi c th c hi n quy trình này i v i các ơn v tr c thu c và các doanh nghi p; 2.2. B trí cán b chuyên trách v xu t x hàng hóa t i Phòng nghi p v tham mưu giúp C c trư ng qu n lý công tác xu t x hàng hóa; 2.3. T ch c ào t o, b i dư ng nghi p v xu t x hàng hóa cho công ch c thu c các Chi c c H i quan. 3. Th trư ng các ơn v thu c cơ quan T ng c c H i quan: 3.1. V trư ng V Giám sát qu n lý v h i quan – ơn v u m i v xu t x hàng hóa c a T ng c c H i quan – có trách nhi m: a) Tham mưu cho Lãnh o T ng c c qu n lý v xu t x hàng hóa; b) Tham mưu cho Lãnh o T ng c c ch o, hư ng d n, ki m tra và gi i quy t các vư ng m c v xu t x c a C c H i quan các t nh, thành ph và các doanh nghi p; c) Ch trì, ph i h p v i C c Công ngh thông tin và th ng kê h i quan, Văn phòng T ng c c xây d ng cơ s d li u v xu t x hàng hóa cung c p thông tin cho các ơn v trong ngành và c ng ng doanh nghi p; d) Ph i h p v i các ơn v trong và ngoài ngành H i quan v các v n liên quan n xu t x hàng hóa. 3.2. Giám c Trung tâm ào t o, b i dư ng công ch c H i quan có trách nhi m ch trì, ph i h p v i các ơn v liên quan t ch c ào t o chuyên sâu v nghi p v cho cán b chuyên trách xu t x t i các C c H i quan t nh, thành ph và các V , C c thu c cơ quan T ng c c H i quan.
  8. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c phát sinh vư t thNm quy n thì các ơn v k p th i báo cáo, xu t T ng c c H i quan (qua V Giám sát qu n lý) xem xét gi i quy t./ KT. T NG C C TRƯ NG PHÓ T NG C C TRƯ NG Hoàng Vi t Cư ng M U 01 XX/2009 B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T T NG C C H I QUAN NAM ----------- c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : /CN-TCHQ Hà N i, ngày…. tháng …. năm ….. PHI U XÁC NH N TRƯ C XU T X HÀNG HÓA NH P KH U Căn c Ngh nh s 19/2006/N -CP ngày 20/2/2006 c a Chính ph hư ng d n thi hành Lu t Thương m i v xu t x hàng hóa; Căn c Thông tư s 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 c a B Tài chính Hư ng d n v th t c h i quan; ki m tra, giám sát h i quan; thu xu t khNu, thu nh p khNu và qu n lý thu i v i hàng hóa xu t khNu, nh p khNu; Căn c Quy t nh s …. Q -TCHQ ngày …../…../… c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan; Xét ngh c a …………………………. (ghi tên doanh nghi p ho c ngư i ư c doanh nghi p y quy n xác nh n) t i ơn s ……ngày …../…./….. T ng c c H i quan xác nh n trư c xu t x hàng hóa c a Công ty: ............................... a ch : ............................................................................................................................. ; S i n tho i: ............................................ : S fax: .......................................................... ;
  9. Mã s thu : ........................................................................................................... như sau: STT Tên hàng Mã s HS Nư c, cơ s Tiêu chí Xu t x SX, XK xác nh hàng hóa Phi u này có hi u l c trong th i h n m t năm k t ngày ký xác nh n./. KT. T NG C C TRƯ NG PHÓ T NG C C TRƯ NG Nơi nh n: - Công ty; - C c HQ các t nh, thành ph ; - Website H i quan; -Lưu: VT, GSQL.
Đồng bộ tài khoản