Quyết định số 1454/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
41
lượt xem
2
download

Quyết định số 1454/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1454/QĐ-TTg về việc ban hành quy chế làm việc của Ủy ban quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1454/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc -------------- S : 1454/Q -TTg Hà N i, ngày 08 tháng 10 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH LÀM VI C C A Y BAN QU C GIA V H P TÁC KINH T QU C T TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Quy t nh s 174/2007/Q -TTg ngày 19 tháng 11 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c ki n toàn y ban Qu c gia v h p tác kinh t qu c t ; Xét ngh c a Ch t ch y ban Qu c gia v h p tác kinh t qu c t , B trư ng B Công thương và B trư ng B N i v , QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch làm vi c c a y ban Qu c gia v h p tác kinh t qu c t ; i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký; thay th Quy t nh s 20/Q -UBQG ngày 19 tháng 02 năm 2003 c a Ch t ch y ban Qu c gia v h p tác kinh t qu c t ; i u 3. Ch t ch y ban Qu c gia v h p tác kinh t qu c t , các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - H ND, UBND các t nh, TP tr c thu c TW; - Văn phòng TW ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Qu c h i; Ph m Gia Khiêm - y ban Qu c gia v h p tác kinh t qu c t ; - VPCP: BTCN, các PCN, các V , C c, ơn v tr c thu c; - Lưu: Văn thư, QHQT (5b).
  2. QUY CH LÀM VI C C A Y BAN QU C GIA V H P TÁC KINH T QU C T (ban hành kèm theo Quy t nh s 1454/Q -TTg ngày 08 tháng 10 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph ) Chương 1. QUY NNH CHUNG i u 1. i tư ng và ph m vi i u ch nh Quy ch này quy nh nguyên t c, ch trách nhi m, ch làm vi c và ph i h p công tác c a y ban Qu c gia v h p tác kinh t qu c t (dư i ây g i là y ban). i u 2. Nguyên t c làm vi c 1. y ban là t ch c ph i h p liên ngành giúp Th tư ng Chính ph ch o, i u hòa, ph i h p gi i quy t nh ng công vi c quan tr ng, liên ngành liên quan n ho t ng c a các B , ngành và y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương v h i nh p kinh t qu c t . 2. Ph i h p các ho t ng c a các B , ngành và y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương v h i nh p kinh t qu c t . 3. Phân công, phân nhi m rõ ràng, cao trách nhi m cá nhân c a ngư i ng u, trách nhi m c a các thành viên và vai trò ch ng c a các B , ngành và y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương v h i nh p kinh t qu c t . 4. y ban làm vi c theo ch t p th , bi u quy t theo a s . Chương 2. QUY N H N VÀ TRÁCH NHI M i u 3. Ch t ch y ban Ch t ch y ban ch u trách nhi m trư c Th tư ng Chính ph v vi c th c hi n nhi m v ư c giao và có quy n h n, trách nhi m sau ây: 1. Ch o, i u hành y ban th c hi n các ch c năng, nhi m v và quy n h n và các công vi c khác v h i nh p kinh t qu c t ư c Th tư ng Chính ph giao. 2. i u hành và phân công nhi m v cho Phó Ch t ch, T ng thư ký và các y viên y ban; ch o và ph i h p ho t ng gi a các thành viên y ban. 3. Tri u t p, ch trì và k t lu n các phiên h p y ban; tri u t p Th trư ng các cơ quan và cá nhân liên quan khác tham d các cu c h p c a y ban khi c n thi t.
  3. 4. Xem xét và có ý ki n i v i các báo cáo, t trình c a các B , ngành v công tác h i nh p kinh t qu c t , cho ý ki n ch o i v i các phương án àm phán kinh t và thương m i qu c t và các án tham gia các ho t ng c a các t ch c kinh t - thương m i khác. 5. Giúp Th tư ng Chính ph ch o, ph i h p ho t ng c a y ban v i các B , ngành và các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n các nhi m v c a y ban; ch o, ki m tra vi c th c hi n các nhi m v ã giao. 6. Giúp Th tư ng Chính ph ch o, ph i h p các B , ngành và các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong vi c tri n khai th c hi n các ho t ng h i nh p kinh t qu c t v i các nư c, các vùng lãnh th và các t ch c a phương. 7. Giúp Th tư ng Chính ph ch o vi c ki m tra, ôn c th c hi n các cam k t và nghĩa v c a Vi t Nam trong các t ch c kinh t - thương m i khu v c và qu c t . i u 4. Phó Ch t ch y ban Phó Ch t ch y ban ch u trách nhi m trư c Ch t ch y ban v vi c th c hi n các nhi m v ư c giao và có quy n h n, trách nhi m sau ây: 1. Giúp Ch t ch y ban ch o, i u hành vi c th c hi n các ch c năng, nhi m v và công vi c c a y ban; thay m t Ch t ch y ban ch o, ôn c, ki m tra vi c tri n khai các ho t ng c a y ban. 2. Thay m t Ch t ch y ban tri u t p, ch trì các phiên h p v phương án àm phán kinh t và thương m i qu c t ; th ng nh t ý ki n v n i dung àm phán i v i nh ng lĩnh v c thu c thNm quy n qu n lý c a các B , ngành liên quan, báo cáo Ch t ch y ban và trình Th tư ng Chính ph phê duy t. 3. Th c hi n vi c ch o các ho t ng và công vi c khác liên quan n h i nh p kinh t qu c t do Ch t ch y ban giao. i u 5. T ng Thư ký y ban kiêm Trư ng oàn àm phán Chính ph v kinh t và thương m i qu c t T ng Thư ký y ban ch u trách nhi m trư c Ch t ch và Phó Ch t ch y ban v vi c th c hi n các nhi m v ư c giao và có quy n h n, trách nhi m sau ây: 1. Giúp Ch t ch và Phó Ch t ch y ban tr c ti p ch o và t ch c th c hi n các nhi m v , ho t ng thư ng xuyên c a y ban. 2. T ch c và ph i h p các B , ngành trong vi c xây d ng phương án àm phán kinh t và thương m i qu c t trong khuôn kh T ch c Thương m i th gi i (WTO), Hi p h i các qu c gia ông Nam Á (ASEAN), ASEAN và các nư c i tho i, Di n àn h p tác Á - Âu (ASEM), Di n àn H p tác kinh t châu Á - Thái Bình Dương (APEC), các t ch c kinh t - thương m i a phương khác, các hi p nh thương m i t do song phương và các th a thu n qu c t khác liên quan n cam k t m c a th trư ng c a Vi t Nam; t ng h p các n i dung và k ho ch c a các nhóm àm phán và
  4. xu t phương án àm phán báo cáo B trư ng B Công thương trình Th tư ng Chính ph . 3. T ch c và ph i h p v i các B , ngành, các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong các ho t ng h i nh p kinh t v i các nư c, các vùng lãnh th và các t ch c a phương. 4. T ch c th c hi n vi c nghiên c u, xu t các chính sách v h i nh p kinh t qu c t 5. T ch c vi c tri n khai và theo dõi, ki m tra, ôn c vi c th c thi các cam k t v kinh t và thương m i qu c t c a Vi t Nam và vi c th c hi n các nghĩa v khác c a Vi t Nam trong các t ch c kinh t thương m i qu c t khác. 6. T ch c tri n khai công tác v n ng, àm phán v vi c công nh n Vi t Nam là n n kinh t th trư ng. 7. T ch c và ph i h p v i các B , ngành liên quan trong vi c thông tin, tuyên truy n, b i dư ng ki n th c v h i nh p kinh t qu c t , ph bi n các cam k t gia nh p WTO c a Vi t Nam và các hi p nh song phương và a phương v m c a th trư ng. 8. Thông báo ý ki n c a Ch t ch y ban t i các B , ngành và a phương liên quan. 9. Ch o và t ch c vi c ph i h p các ơn v ch c năng liên quan c a B Công thương cùng v i các B , ngành tri n khai xây d ng các phương án àm phán kinh t và thương m i qu c t , phương án tham gia WTO, ASEAN, APEC, ASEM và các th a thu n thương m i t do khác, t ng h p báo cáo Phó Ch t ch y ban và trình Th tư ng Chính ph phê duy t. 10. Tr c ti p ch o các ho t ng chung c a Văn phòng y ban tri n khai các nhi m v và các công vi c thư ng xuyên c a y ban. 11. T ch c th c hi n các ho t ng và công vi c khác liên quan n h i nh p kinh t qu c t do Ch t ch và Phó Ch t ch y ban giao. i u 6. y viên y ban Các y viên y ban i di n cho B , ngành mình tham gia các ho t ng c a y ban và có quy n h n, trách nhi m sau ây: 1. Th c hi n các nhi m v ư c Ch t ch y ban phân công theo lĩnh v c chuyên môn do B , ngành mình ph trách; ch u trách nhi m trư c B trư ng, Th trư ng cơ quan mình v vi c th c hi n các nhi m v ư c phân công. 2. Ph i h p v i y ban trong vi c rà soát, xây d ng h th ng chính sách liên quan n h i nh p kinh t qu c t c a B , ngành mình; ch u trách nhi m v ti n , k t qu th c hi n các nhi m v , ho t ng liên quan n h i nh p kinh t qu c t thu c lĩnh v c B , ngành mình ph trách, m b o phù h p v i các cam k t h i nh p kinh t qu c t c a Vi t Nam.
  5. 3. Tham d y các phiên h p y ban, trong trư ng h p v ng m t ph i có công văn c ngư i có thNm quy n tham d ; tham gia ý ki n và cùng t p th y ban xem xét, quy t nh các v n liên quan n ho t ng c a y ban; ch u trách nhi m trong vi c tri n khai th c hi n các ý ki n k t lu n c a Ch t ch y ban liên quan n lĩnh v c B , ngành mình ph trách. 4. Báo cáo y ban v các ho t ng và công tác h i nh p kinh t qu c t thu c ch c năng qu n lý c a B , ngành mình theo nh kỳ ho c khi ư c yêu c u. i u 7. Văn phòng y ban 1. Văn phòng y ban là b máy giúp vi c c a y ban tri n khai th c hi n các nhi m v , ho t ng và các công vi c thư ng xuyên c a y ban 2. Văn phòng y ban ch u trách nhi m truy n t ý ki n ch o c a lãnh o y ban t i các thành viên y ban, các B , ngành và a phương trong vi c tri n khai các công vi c c a y ban 3. Văn phòng y ban giúp lãnh o y ban t ch c và ph i h p ho t ng gi a các thành viên y ban, các B , ngành và a phương trong vi c tri n khai th c hi n các nhi m v và ho t ng c a y ban Chương 3. CH LÀM VI C VÀ PH I H P CÔNG TÁC i u 8. Ch làm vi c 1. Các thành viên y ban ho t ng theo ch kiêm nhi m, ch u trách nhi m cá nhân. Ý ki n tham gia c a các thành viên y ban là ý ki n chính th c c a B , ngành nơi công tác. Các thành viên c a y ban có trách nhi m tham gia y các ho t ng c a y ban, ch u trách nhi m trư c Ch t ch y ban v nh ng v n ư c phân công. 2. Các Ban h i ph n kinh t qu c t c a các B , ngành và các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ư c thành l p và ki n toàn theo quy t nh và hư ng d n c a B N i v , có trách nhi m ph i h p tri n khai các ho t ng v h i nh p kinh t qu c t trong lĩnh v c ư c giao theo ngh c a y ban i u 9. Các phiên h p c a y ban 1. Các phiên h p c a y ban ư c t ch c thư ng kỳ 3 tháng m t l n ho c theo quy t nh c a Ch t ch y ban. Ch t ch y ban ch trì các phiên h p y ban. Khi Ch t ch y ban v ng m t, Phó Ch t ch y ban thay Ch t ch y ban ch trì phiên h p. 2. Các phiên h p c a y ban v i các B , ngành và y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph i h p ho t ng v h i nh p kinh t qu c t và tri n khai th c hi n các nhi m v c a y ban do Ch t ch ho c Phó Ch t ch y ban ch trì.
  6. 3. Các phiên h p c a y ban v i các Ban h i nh p kinh t qu c t c a các B , ngành và a phương tri n khai th c hi n các nhi m v ra sau phiên h p y ban gi i quy t các công vi c thư ng xuyên c a y ban, xây d ng phương án àm phán, ph i h p ho t ng h i nh p kinh t qu c t do T ng Thư ký y ban ch trì. i u 10. Ch ph i h p công tác, báo cáo và cung c p thông tin 1. Phó Ch t ch, T ng Thư ký và Chánh Văn phòng y ban có trách nhi m: thư ng xuyên báo cáo Ch t ch y ban v k t qu và tình hình tri n khai th c hi n các nhi m v và công vi c ư c giao; thông báo ý ki n ch o c a Ch t ch y ban t i các thành viên y ban và các B , ngành và a phương liên quan. 2. Các thành viên y ban có trách nhi m: ch ng ph i h p, xu t, báo cáo Ch t ch y ban v tình hình tri n khai th c hi n các nhi m v và công vi c ư c giao; ch o các b ph n ch c năng liên quan n h i nh p kinh t qu c t c a B , ngành mình k p th i báo cáo y ban trư c cu c h p y ban và khi ư c yêu c u v các v n phát sinh trong ho t ng h i nh p kinh t qu c t và n i dung, chương trình, các nghiên c u, án tham gia và k t qu c a các ho t ng h i nh p kinh t qu c t trong các lĩnh v c mà mình ph trách. 3. Các Ban h i nh p kinh t qu c t c a các B , ngành và các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m g i báo cáo v các ho t ng và công tác h i nh p kinh t qu c t thu c ch c năng qu n lý c a B , ngành và a phương mình cho y ban, ng th i sao g i B N i v nh kỳ 6 tháng, 1 năm ho c khi lãnh o y ban yêu c u y ban xem xét, t ch c và ph i h p các v n liên quan n h i nh p kinh t qu c t 4. Văn phòng y ban có trách nhi m: thư ng xuyên báo cáo T ng Thư ký y ban v các ho t ng công tác ang tri n khai; t ng h p các báo cáo trình T ng Thư ký báo cáo Ch t ch và Phó Ch t ch y ban; thông báo ý ki n k t lu n, phương án ch o c a Ch t ch và Phó Ch t ch y ban cho các B , cơ quan thành viên y ban và các B , ngành và các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương tri n khai th c hi n. 5. Văn phòng y ban có trách nhi m: b o qu n h sơ, tài li u c a y ban; cung c p y các thông tin v chương trình, k ho ch ho t ng c a y ban và các thông tin khác liên quan n ho t ng h i nh p kinh t qu c t cho lãnh o y ban, các B , ngành thành viên y ban và các Ban h i nh p kinh t qu c t c a các B , ngành và các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. Văn phòng y ban có trách nhi m ch ng xây d ng k ho ch công tác, t ch c và ph i h p v i các thành viên y ban và các Ban h i nh p kinh t qu c t c a các B , ngành và các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong vi c tri n khai công vi c. Chương 4. CÁC I U KHO N KHÁC i u 11. Kinh phí ho t ng và cơ s v t ch t
  7. 1. Kinh phí ho t ng c a y ban, bao g m kinh phí ho t ng c a Văn phòng y ban và kinh phí ho t ng c a oàn àm phán Chính ph ư c ngân sách nhà nư c c p thông qua tài kho n c p 2 do B Công thương qu n lý. 2. B Công thương m b o kinh phí, b trí a i m, phương ti n làm vi c và các i u ki n v t ch t khác cho ho t ng c a Văn phòng y ban và B ph n giúp vi c c a oàn àm phán Chính ph . 3. Văn phòng y ban ch u trách nhi m s d ng kinh phí, tài s n ph c v cho các ho t ng c a y ban và oàn àm phán Chính ph theo ch tài chính k toán hi n hành.
Đồng bộ tài khoản