Quyết định số 146/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
39
lượt xem
3
download

Quyết định số 146/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 146/2006/QĐ-UBND về việc điều chỉnh mức thu phí qua các bến phà trên địa bàn thành phố (bến phà Thủ Thiêm, Bình Khánh và Cát Lái) do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 146/2006/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH Đ c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 146/2006/QĐ-UBND TP. H Chí Minh, ngày 05 tháng 10 năm 2006 QUY T NNH V I U CH NH M C THU PHÍ QUA CÁC B N PHÀ TRÊN NA BÀN THÀNH PH (B N PHÀ TH THIÊM, BÌNH KHÁNH VÀ CÁT LÁI) Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh quy t s 56/2006/NQ-H ND ngày 26 tháng 9 năm 2005 c a H i ng nhân dân thành ph , QUY T NNH: i u 1. i u ch nh m c thu phí qua các b n phà trên a bàn thành ph : b n phà Th Thiêm, b n phà Bình Khánh và b n phà Cát Lái, ư c nêu trong ph l c ính kèm Quy t nh này. Th i gian th c hi n m c thu phí m i t ngày 10 tháng 10 năm 2006. i u 2. Giám c S Giao thông - Công chính và Ch huy trư ng L c lư ng Thanh niên xung phong thành ph có trách nhi m ch o các ơn v qu n lý các b n phà (Công ty Qu n lý Công trình c u phà thành ph và Công ty D ch v Công ích Thanh niên xung phong thành ph ) t ch c th c hi n m c phí m i theo quy nh hi n hành. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Giao thông - Công chính, Th trư ng các s , ban, ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n, huy n, Ch huy trư ng L c lư ng Thanh niên xung phong thành ph , Giám c Công ty Qu n lý Công trình c u phà thành ph , Giám c Công ty D ch v Công ích Thanh niên xung phong thành ph và các t ch c, cơ quan, ơn v và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH T CH PHÓ CH T CH
  2. Nguy n Văn Đua PH L C BI U M C THU PHÍ QUA CÁC B N PHÀ TRÊN NA BÀN THÀNH PH (B N PHÀ TH THIÊM, BÌNH KHÁNH VÀ CÁT LÁI) ÁP D NG T NGÀY 10 THÁNG 10 NĂM 2006 (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 146/2006/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph ) B n B n B n i tư ng thu phí ơn v tính Th Bình Cát Lái Thiêm Khánh 1. Hành khách i b ng/ngư i 500 500 500 2. Hành khách i xe p ng/ngư i-xe 1.000 1.000 1.000 3. Hành khách i xe g n ng/ngư i-xe 1.500 2.000 3.000 máy 4. Xe thô sơ không hàng ng/xe 1.500 2.500 4.000 5. Xe thô sơ có hàng ng/xe 3.000 5.000 8.000 6. Xe lam 03 bánh ng/xe 5.000 5.000 5.000 7. Xe ôtô con dư i 07 ch ng/xe 10.000 12.000 15.000 ng i 8. Xe khách t 07 n 30 ch ng/xe - - - ng i: - T 07 n dư i 20 ch - 14.000 16.000 18.000 ng i - T 20 n 30 ch ng i - 16.000 18.000 20.000 9. Xe khách trên 30 ch ng i ng/xe 20.000 25.000 30.000 10. Xe t i dư i 03 t n ng/xe 15.000 20.000 25.000 11. Xe t i t 03 t n n dư i ng/xe 20.000 25.000 30.000 05 t n 12. Xe t i t 05 t n tr lên: ng/xe - - - - Xe t i t 05 t n n dư i - 30.000 40.000 50.000 07 t n - Xe t i t 07 t n n dư i - 40.000 50.000 60.000 10 t n
  3. 13. Xe t i t 10 t n tr lên: ng/xe - Xe t i t 10 t n n dư i 13 t n - 50.000 60.000 70.000 Ho c xe u kéo không có rơ-moóc - Xe t i t 13 t n n dư i - 60.000 70.000 80.000 15 t n - Xe t i t 15 t n tr lên - - 90.000 120.000 14. Xe u kéo rơ-moóc ng/xe - 120.000 150.000
Đồng bộ tài khoản