Quyết định số 1462 QĐ/BNN-KHCN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
53
lượt xem
4
download

Quyết định số 1462 QĐ/BNN-KHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1462 QĐ/BNN-KHCN về việc phê duyệt Danh mục các đề tài, dự án khoa học công nghệ cấp Bộ giai đoạn 2008-2010 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1462 QĐ/BNN-KHCN

  1. BỘ NÔNG NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------ ------------- Số: 1462 QĐ/BNN-KHCN Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP BỘ GIAI ĐOẠN 2008-2010 BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định 01/2008/NĐ-CP ngày 3 tháng 1 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Căn cứ Quyết định số 36/2006/QĐ-BNN ngày 15 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế quản lý đề tài, dự án khoa học công nghệ; Xét đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: Phê duyệt Danh mục các đề tài, dự án khoa học công nghệ cấp Bộ giai đoạn 2008- 2010 (Phụ lục kèm theo) Điều 2: Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chỉ đạo và hướng dẫn các tổ chức/cá nhân chủ trì thực hiện các đề tài, dự án theo quy định về quản lý nghiên cứu khoa học công nghệ và quản lý tài chính của Nhà nước. Điều 3: Các ông Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Tổ chức, cá nhân chủ trì các đề tài/dự án, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như điều 3; - Lưu VT, KHCN Bùi Bá Bổng FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN Danh muc
Đồng bộ tài khoản