Quyết định số 1464/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
45
lượt xem
2
download

Quyết định số 1464/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1464/QĐ-TTg về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1464/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ***** NAM c l p - T do - H nh phúc ******* S : 1464/Q -TTg Hà N i, ngày 01 tháng 11 năm 2007 QUY T NNH V VI C T NG THƯ NG B NG KHEN C A TH TƯ NG CHÍNH PH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 14 tháng 06 năm 2005; Căn c Ngh nh s 121/2005/N -CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng; Xét ngh c a Ch t ch y ban nhân dân t nh B n Tre (T trình s 3335/TTr-UBND ngày 06 tháng 09 năm 2007) và Trư ng ban Ban Thi ua - Khen thư ng Trung ương (T trình s 1378/TTr-BT KT ngày 18 tháng 10 năm 2007), QUY T NNH: i u 1. T ng thư ng B ng khen c a Th tư ng Chính ph cho 3 t p th và 8 cá nhân thu c t nh B n Tre (có danh sách kèm theo), ã có thành tích trong công tác, góp ph n vào s nghi p xây d ng Ch nghĩa xã h i và b o v T qu c. i u 2. Ch t ch y ban nhân dân t nh B n Tre, Trư ng ban Ban Thi ua - Khen thư ng Trung ương, các t p th và cá nhân có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - UBND t nh B n Tre; - Ban Thi ua-Khen thư ng TW; - VPCP: BTCN Nguy n Xuân Phúc; - Website Chính ph ; - Lưu: Văn thư, TCCB (3b), 11 Nguy n Sinh Hùng DANH SÁCH
  2. T NG B NG KHEN C A TH TƯ NG CHÍNH PH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1464/Q -TTg, ngày 01/11/2007 c a Th tư ng Chính ph ) T P TH 1. Phòng K ho ch - Tài chính, S Văn hóa - Thông tin t nh B n Tre; 2. Phòng Thương binh - Li t sĩ và Ngư i có công, S Lao ng - Thương binh và Xã h i t nh B n Tre; 3. Trung tâm K thu t Tài nguyên và Môi trư ng, S tài nguyên và Môi trư ng t nh B n Tre; ã có thành tích trong công tác t năm 2004 n năm 2006, góp ph n vào s nghi p xây d ng Ch nghĩa xã h i và b o v T qu c. CÁ NHÂN 1. Ông Nguy n T n c, Phó Giám c S Văn hóa - Thông tin t nh B n Tre; 2. Ông Nguy n Văn Tài, Trư ng phòng Phòng K ho ch - Tài chính, S Văn hóa - Thông tin t nh B n Tre; 3. Ông Võ Văn Truy n, Chi c c trư ng Chi c c Tiêu chuNn - o lư ng - Ch t lư ng, S Khoa h c và Công ngh t nh B n Tre; 4. Bà Lê Th Liêm, Phó Giám c B nh vi n a khoa huy n Th nh Phú, t nh B n Tre; 5. Ông Nguy n Văn L n, Bí thư Huy n y Ch Lách, t nh B n Tre; 6. Ông Nguy n Văn Bích, Phó Bí thư Thư ng tr c Huy n y Ch Lách, t nh B n Tre; 7. Ông Ph m Hùng Dũng, Giám c Trung tâm K thu t Tài nguyên và Môi trư ng, S tài nguyên và Môi trư ng t nh B n Tre; 8. Ông Phan Văn Kh ng, Giám c Trung tâm Khuy n nông, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t nh B n Tre; ã có thành tích trong công tác t năm 2002 n năm 2006, góp ph n vào s nghi p xây d ng Ch nghĩa xã h i và b o v T qu c./.
Đồng bộ tài khoản