intTypePromotion=1

Quyết định số 1464/QĐ-UBND

Chia sẻ: Hồ Ngọc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
64
lượt xem
6
download

Quyết định số 1464/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1464/QĐ-UBND về việc xác định lại giá trị doanh nghiệp Công ty Xây dựng thủy lợi thủy điện Quảng Nam tại thời điểm bàn giao doanh nghiệp nhà nước sang Công ty cổ phần ( ngày 27/01/2005 ) do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1464/QĐ-UBND

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH QUẢNG NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 1464/QĐ-UBND Tam Kỳ, ngày 15 tháng 05 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH LẠI GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI THỦY ĐIỆN QUẢNG NAM TẠI THỜI ĐIỂM BÀN GIAO DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC SANG CÔNG TY CỔ PHẦN ( NGÀY 27/01/2005 ). ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Quyết định số 4964/QĐ-UB ngày 29/11/2004 của UBND tỉnh về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Công ty Xây dựng thủy lợi thủy điện Quảng Nam; Theo Biên bản của Hội đồng xác định giá trị doanh nghiệp về việc xác định lại giá trị doanh nghiệp Công ty Xây dựng thủy lợi thủy điện Quảng Nam tại thời điểm bàn giao doanh nghiệp nhà nước sang Công ty cổ phần ( ngày 27/01/2005 ), QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Xác định lại giá trị doanh nghiệp tại thời điểm bàn giao doanh nghiệp nhà nước sang Công ty cổ phần ( ngày 27/01/2005 ), Công ty Xây dựng thủy lợi thủy điện Quảng Nam như sau: 1- Giá trị doanh nghiệp tại thời điểm 31/12/2003 được xác định theo Quyết định số 4964/QĐ-UB ngày 29/11/2003 là: a- Giá trị thực tế của doanh nghiệp: 45.065.210.872 đồng. b- Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước: 1.989.387.899 đồng. c- Tài sản chờ thanh lý: 3.170.945 đồng. 2- Xác định lại tại thời điểm bàn giao doanh nghiệp nhà nước sang Công ty cổ phần ( ngày 27/01/2005 ) là: a- Giá trị thực tế của doanh nghiệp: 29.009.659.146 đồng. b- Giá trị phần vốn của Nhà nước: 1.989.387.899 đồng.
  2. c- Tài sản chờ thanh lý: 3.170.945 đồng, xử lý theo quy định. 3- Đối với khoản nợ thuế 1.576.522.069 đồng; từ khi xác định giá trị doanh nghiệp ngày 31/12/2003 đến thời điểm doanh nghiệp chính thức chuyển sang Công ty cổ phần ngày 27/01/2005, trong thời gian này Công ty hoạt động kinh doanh thua lỗ 1.366.557.450 đồng. Ngày 07/4/2006, Bộ Tài chính có công văn số 4647/BTC-TCDN về xử lý số lỗ của Công ty cổ phần Xây dựng thủy lợi thủy điện Quảng Nam, theo đó Công ty được xem xét xóa nợ đọng ngân sách ( nợ thuế ) để bù số lỗ phát sinh trước khi chuyển thành Công ty cổ phần với số tiền là 1.366.557.450 đồng. 4- Chi phí cổ phần hóa: 62.599.314 đồng. 5- Số tiền bán cổ phần thuộc vốn Nhà nước sau khi trừ chi phí cổ phần hóa Công ty phải nộp về Quỹ sắp xếp doanh nghiệp là 194.132.858 đồng, trong đó phần được trả chậm 10 năm ( cổ phần người nghèo ) là 43.000.000 đồng. Điều 2. + Sở Tài chính hướng dẫn Công ty Xây dựng thủy lợi thủy điện Quảng Nam phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức bàn giao Công ty Xây dựng thủy lợi thủy điện Quảng Nam sang Công ty cổ phần Xây dựng thủy lợi thủy điện Quảng Nam theo đúng quy định. + Cục Thuế hướng dẫn Công ty lập thủ tục xóa nợ thuế theo công văn số 4647/BTC- TCDN ngày 07/4/2006 của Bộ Tài chính. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, bãi bỏ Quyết định số 4964/QĐ-UB ngày 29/11/2003 của UBND tỉnh. Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp nhà nước tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ, Cục Thuế, Liên đoàn Lao động tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Quảng Nam, Giám đốc Công ty Xây dựng thủy lợi thủy điện Quảng Nam, thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. UỶ BAN NHÂN DÂN Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH - Như điều 4 PHÓ CHỦ TỊCH - Lưu VT, KTTH Trần Minh Cả
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2