Quyết định số 1473/2002/QĐ-TCHQ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
89
lượt xem
10
download

Quyết định số 1473/2002/QĐ-TCHQ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1473/2002/qđ-tchq', văn bản luật, giao thông vận tải phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1473/2002/QĐ-TCHQ

  1. T NG C C H I QUAN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1473/2002/Q -TCHQ Hà N i, ngày 24 tháng 5 năm 2002 QUY T NNH C A T NG C C TRƯ NG T NG C C H I QUAN S 1473/2002/Q -TCHQ NGÀY 24 THÁNG 5 NĂM 2002 V VI C BAN HÀNH M U N CH NGHI P V H I QUAN Căn c Lu t H i quan ngày 29-6-2001; Căn c Ngh nh s 101/2001/N -CP ngày 31-12-2001 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t h i quan v th t c h i quan, ch ki m tra, giám sát h i quan; Xét ngh c ông C c trư ng C c Giám sát qu n lý v H i quan . QUY T NNH: i u 1: Ban hành kèm theo quy t nh này: 1- T khai hàng hoá xu t khNu, nh p khNu phi m u d ch (ký hi u HQ/2002-PMD) 2- T khai hàng hoá xu t khNu biên gi i (ký hi u HQ/2002-XKBG) 3- T khai hàng hoá nh p, xu t kho ngo i quan (ký hi u HQ/2002-KNQ) 4- T khai xe ô tô xu t, nh p c nh qua c a khNu biên gi i ư ng b (ký hi u HQ/2002/01-PTVT). 5- Gi y phép xe ô tô t m xu t tái nh p có th i h n (Ký hi u GP/2002/02-PTVT)). 6- S theo dõi ô tô, xe g n máy t m nh p tái xu t (ký hi u HQ/2002/03A-PTVT) 7- S theo dõi ô tô, xe g n máy t m xu t tái nh p (ký hi u HQ/2002/03B-PTVT). 8- T khai hàng hoá quá c nh (ký hi u HQ/2002-QC). i u 2: Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 15-6-2002. Bãi b Quy t nh s 40/TCHQ-GSQL ngày 04 tháng 05 năm 1996 c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan v vi c ban hành t khai hàng hoá xu t khNu, nh p khNu phi m u d ch (ký hi u HQ2-96) và bãi b T khai hàng hoá xu t, nh p khNu ti u ng ch biên gi i (ký hi u HQ8E-92), T khai hàng xu t nh p khNu (ký hi u HQ/8C- 92).
  2. i u 3: Các ông C c trư ng C c Giám sát qu n lý v h i quan, Th trư ng các ơn v thu c cơ quan T ng c c H i quan, C c trư ng C c H i quan các t nh thành ph và các t ch c, cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. Nguy n c Kiên ( ã ký) HƯ NG D N S D NG M U N CH NGHI P V H I QUAN BAN HÀNH (Kèm theo quy t nh s 1473/2002/Q -TCHQ ngày 24-5-2002 c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan ) A- QUY NNH CHUNG 1- Văn b n này hư ng d n s d ng m t s ô, m c c a các m u n ch ban hành kèm theo Quy t nh s 1473/2002/Q -TCHQ. Các ô, m c khác ã ư c quy nh c th , rõ ràng trên m u n ch thì trong b n hư ng d n này không hư ng d n thêm. 2- Ngư i khai ch ư c s d ng m t lo i m c (không dùng m c ) khai, không ư c tNy xoá, s a ch a. 3- Các m u n ch nghi p v h i quan này do T ng c c H i quan th ng nh t phát hành và qu n lý trong toàn qu c. B- HƯ NG D N C TH : I- T KHAI HÀNG HOÁ XU T KH U, NH P KH U PHI M U DNCH (Ký hi u HQ/2002-PMD): 1- Ph n tiêu c a t khai: N u là hàng xu t khNu thì g ch ch nh p khNu. N u là hàng nh p khNu thì g ch ch xu t khNu. 2- Ph n dành cho ngư i khai h i quan: 2.1- Ô 4 "Lo i hình": a) Hàng hoá xu t khNu, nh p khNu thu c lo i hình nào thì ánh d u (X) vào các ô tương ng. b) Ô "TN-TX" ư c hi u là lo i hình t m nh p tái xu t có th i h n, ô "TX-TN" ư c hi u là lo i hình t m xu t tái nh p có th i h n (không dùng t khai này cho hàng hoá kinh doanh theo phương th c t m nh p tái xu t).
  3. c) " " tr ng: dùng ghi lo i hình khác n u có lo i hình m i chưa ư c quy nh trên t khai. 2.2- Ô 13 "Ngư i khai ký, ghi rõ h tên, óng d u": N u là hàng c a cá nhân thì không ph i óng d u. N u là hàng c a t ch c, cơ quan thì ph i óng d u. II- T KHAI HÀNG HOÁ XU T KH U BIÊN GI I (Ký hi u HQ/2002- XKBG): 1- T khai này ch dùng cho hàng hoá xu t khNu biên gi i (hi n nay có nơi g i là xu t khNu ti u ng ch, có nơi g i là xu t khNu biên gi i). 2- T khai này không dùng cho vi c khai và tính thu hàng hoá trao i, mua bán c a cư dân biên gi i. 3- T khai này ch dùng cho m c ích th ng kê thương m i và tính, thu thu xu t khNu (n u có). T khai này không có giá tr hoàn thu u vào c a s n phNm xu t khNu (thu giá tr gia tăng, thu tiêu th c bi t, thu nh p khNu). 4- Ô 8 " ơn giá nguyên t ", ô 9 "Tr giá nguyên t ": N u vi c mua bán ư c tính toán, thanh toán b ng ng ti n nư c ngoài thì ghi b ng ng ti n nư c ngoài, n u b ng ng ti n Vi t Nam thì ghi thêm ch VN . 5- Ô 10 "Ngư i khai ký, ghi rõ h tên và óng d u": i v i h kinh doanh cá th , n u theo quy nh c a pháp lu t không có con d u, thì không ph i óng d u. III- T KHAI HÀNG HOÁ NH P, XU T KHO NGO I QUAN (HQ/2002- KNQ): T khai này dùng khai, theo dõi c hàng nh p kho và hàng xu t kho (trên cùng 01 t khai). 1. Ô 1 "Ngư i thuê kho ngo i quan" và ô 4 "Ch kho ngo i quan": Ghi y tên, a ch , s i n tho i, FAX. 2- Ô 5 " a i m kho ngo i quan": Ghi y tên kho, a ch kho ngo i quan theo gi y phép thành l p kho ngo i quan. 3- Ô 6 "C ng, a i m x p hàng": Ghi tên c ng, a i m hàng hoá ư c x p lên phương ti n v n t i chuy n n Vi t Nam.
  4. 4- Ô 8 "V n t i ơn": N u hàng chuy n t kho ngo i quan khác n, ho c hàng xu t khNu g i kho ngo i quan không có v n t i ơn thì không ph i ghi tiêu th c này. 5- Ô 9 "C a nh p khNu": N u hàng chuy n t kho ngo i quan khác n thì ghi tên kho ngo i quan có hàng chuy n n, n u hàng xu t khNu g i kho ngo i quan thì ghi là hàng xu t khNu g i kho ngo i quan. 6- Ô 10 "Tên hàng, quy cách phNm ch t": Trư ng h p lô hàng có trên 4 m t hàng thì khai sang t khai th 2. 7- Ô 11 "Ch ng t kèm theo": Trư ng h p hàng xu t khNu g i kho ngo i quan thì ghi d n chi u s , ngày t khai xu t khNu ã làm th t c h i quan. Trư ng h p lô hàng g i kho ngo i quan làm th t c nh p vào n i a thì ghi d n chi u s , ngày, t khai nh p khNu ã ư c ăng ký. 8- Ô 15 và ô 23 "Ngư i khai h i quan": - N u ngư i thuê kho t làm th t c ưa hàng vào, ra kho ngo i quan thì ngư i khai h i quan ây là ngư i thuê kho. - N u ngư i thuê kho u quy n cho ch kho ngo i quan làm th t c h i quan nh p kho, xu t kho thì ngư i khai h i quan ây là ch kho ngo i quan. 9- Ô 16 "Xác nh n hàng nh p kho ngo i quan": - Ghi xác nh n tên hàng, lư ng hàng, phNm ch t, tình tr ng bao bì. - Trư ng h p lô hàng không nh p kho mà v n chuy n th ng t c a khNu nh p ra nư c ngoài thì ghi rõ lô hàng ư c v n chuy n th ng ra nư c ngoài ngay t i c a khNu nh p. Trư ng h p lô hàng ư c làm th t c nh p khNu vào Vi t Nam ngay t i c a khNu nh p thì ghi lô hàng ã ư c làm th t c nh p vào n i a, không nh p kho ngo i quan. - Lãnh o i nghi p v ph trách kho ngo i quan xác nh n, ký, óng d u " ã làm th t c h i quan" vào ô này. 10- Ô 17 "L phí h i quan": Ô này dùng ghi c l phí khi nh p kho và khi xu t. 11- Ph n C "Theo dõi hàng xu t kho ngo i quan": T ng l n làm th t c xu t hàng ra kh i kho ngo i quan, ngư i khai h i quan ph i n p cho h i quan Phi u xu t kho theo m u c a B Tài chính. Vi c ghi các c t ư c th c hi n như sau:
  5. a) C t 22 "C a khNu xu t": Khai c a khNu mà hàng hoá i qua ra nư c ngoài. N u hàng chuy n sang kho ngo i quan khác thì ghi tên kho ngo i quan nơi hàng n. N u hàng ư c nh p khNu vào n i a thì ghi "Hàng nh p khNu vào Vi t Nam". b) C t 23 "Ngư i khai h i quan ký tên, óng d u": i v i t khai lưu t i cơ quan H i quan thì không yêu c u ph i óng d u. c) C t 24 "Xác nh n c a H i quan kho ngo i quan": Lãnh o i nghi p v làm nhi m v ki m tra,giám sát hàng xu t kho ngo i quan xác nh n hàng xu t ra kh i kho ngo i quan, ký, ghi rõ h tên, óng d u " ã làm th t c H i quan". d) C t 25 "Xác nh n c a H i quan c a khNu xu t": Xác nh n hàng th c xu t theo quy nh. N u hàng chuy n sang g i kho ngo i quan khác, thì H i quan kho ngo i quan nh n hàng xác nh n. N u hàng nh p khNu vào Vi t Nam thì không ph i xác nh n vào c t này. 12- Ô 27 "Thanh kho n hàng nh p, xu t kho ngo i quan c a h i quan": Ô này ghi sau khi thanh khoán h p ng thuê kho. Ch kho ngo i quan ch u trách nhi m thanh kho n v i cơ quan h i quan. Khi thanh kho n, H i quan ph i căn c vào h p ng thuê kho, t khai lưu c a h i quan, t khai c a ngư i khai h i quan có xác nh n th c xu t c a H i quan c a khNu xu t và các Phi u xu t kho. N u có các biên b n vi ph m và quy t nh x lý thì cũng ghi d n chi u vào ô này. Lãnh o Chi c c H i quan xác nh n k t qu thanh kho n. IV- T KHAI XE Ô TÔ XU T, NH P C NH QUA C A KH U BIÊN GI I Ư NG B (HQ/2002/01-PTVT) 1- T i m c 2: - Lo i xe: Ghi xe t i, xe du l ch, xe cNu... - Nhãn hi u xe: Ghi nhãn hi u xe và tên hãng s n xu t (TOYOTA CAMRY, FORD TRANSIT...). 2- T i m c 3: "T m XC" ư c hi u là t m xu t c nh, "T m NC" ư c hi u là t m nh p c nh, "QC" ư c hi u là xu t quá c nh, "NQC" ư c hi u là nh p quá c nh, "TN" ư c hi u là tái nh p, "TX" ư c hi u là tái xu t. 3- Ta m c 4: N u xe ô tô t m nh p - tái xu t có th i h n thì gi y phép do cơ quan Công an c p. N u xe tô tô t m xu t tái nh p có th i h n thì gi y phép do C c H i quan t nh, thành ph c p. V- S THEO DÕI Ô TÔ, XE G N MÁY XU T NH P C NH (HQ/2002/03A- PTVT và HQ/2002/03B-PTVT)
  6. 1- Bao g m 2 lo i: - S theo dõi ô tô, xe g n máy t m nh p tái xu t, ký hi u HQ/2002/03A-PTVT. - S theo dõi ô tô, xe g n máy t m xu t tái nh p, ký hi u HQ/2002/03B-PTVT. 2- H i quan ghi theo dõi xe t m nh p và tái xu t, t m xu t và tái nh p trên cùng m t dòng. 3- C t 1: Ghi ngày xe t m xu t, t m nh p và s th t theo s tăng d n t s 01 c a ngày u tiên, ngày th 2 ghi s th t ti p theo s cu i cùng c a ngày th nh t. Ví d : ngày th nh t t 01 n 15 thì ngày th hai s b t u t s 16, 17... 4- C t 10 và 15 "Tình tr ng xe khi t m xu t, khi tái nh p, khi t m nh p, khi tái xu t": Ghi nh ng lưu ý cơ b n v xe làm cơ s i chi u khi tái nh p, tái xu t. VI- T KHAI HÀNG HOÁ QUÁ C NH (HQ/2002-QC) T khai này s d ng trong trư ng h p hàng hoá quá c nh ph i lưu kho ho c thay i phương ti n v n t i quy nh t i ti t b, kho n 5 i u 15 Ngh nh s 101/2001/N - CP này 31-12-2001 c a Chính ph . 1- Ô 1 "Ch hàng" và ô 4 "Ngư i v n chuy n hàng quá c nh": Ghi y tên, a ch , s i n tho i, s FAX. 2- Ô 5 " a i m, th i gian lưu kho": Ghi rõ a ch c a a i m lưu kho, th i gian lưu kho. 3- Ô 6 "C ng a i m x p hàng": Ghi tên c ng, a i m hàng hoá ư c x p lên phương ti n v n t i chuy n n Vi t Nam. 4- Ô 8 "V n t i ơn": N u hàng ư c v n chuy n n Vi t Nam b ng ư ng b không có v n t i ơn thì không ph i ghi tiêu th c này. 5- Ô 10 "Phương ti n v n t i xu t và tuy n ư ng": Ghi phương ti n v n t i và tuy n ư ng v n chuy n hàng quá c nh qua lãnh th Vi t Nam. 6- Ô 11 "Tên hàng, quy cách phNm ch t":
  7. Trư ng h p có trên 4 m t hàng thì khai sang t khai th 2. 7- Ô 16 và ô 24 "Ngư i khai h i quan": N u ch hàng v n chuy n hàng quá c nh lãnh th Vi t Nam thì ch hàng là ngư i khai h i quan; n u ch hàng thuê v n chuy n hàng quá c nh thì ngư i làm d ch v v n chuy n hàng quá c nh là ngư i khai h i quan. 8- Ô 17 "Xác nh n c a H i quan c a khNu nh p": - Ghi xác nh n tên hàng, lư ng hàng, phNm ch t, tình tr ng bao bì. - óng d u " ã làm th t c H i quan". 9- Ô 18 "L phí H i quan": Ô này dùng ghi c l phí khi nh p và khi xu t. 10- Ô "Thanh kho n c a H i quan": Ô này ghi sau khi lô hàng ã ư c xu t h t ra nư c ngoài. N u có biên b n vi ph m và quy t nh x lý thì cũng ghi d n chi u vào ô này. Lãnh o Chi c c H i quan c a khNu nh p xác nh n k t qu thanh kho n.
Đồng bộ tài khoản