Quyết định số 1473/2002/QĐ-TCHQ về việc ban hành mẫu ấn chỉ nghiệp vụ hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
55
lượt xem
7
download

Quyết định số 1473/2002/QĐ-TCHQ về việc ban hành mẫu ấn chỉ nghiệp vụ hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1473/2002/QĐ-TCHQ về việc ban hành mẫu ấn chỉ nghiệp vụ hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1473/2002/QĐ-TCHQ về việc ban hành mẫu ấn chỉ nghiệp vụ hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. T NG C C H I QUAN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1473/2002/QĐ-TCHQ Hà N i, ngày 24 tháng 5 năm 2002 QUY T Đ NH C A T NG C C TRƯ NG T NG C C H I QUAN S 1473/2002/QĐ-TCHQ NGÀY 24 THÁNG 5 NĂM 2002 V VI C BAN HÀNH M U N CH NGHI P V H I QUAN Căn c Lu t H i quan ngày 29-6-2001; Căn c Ngh đ nh s 101/2001/NĐ-CP ngày 31-12-2001 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Lu t h i quan v th t c h i quan, ch đ ki m tra, giám sát h i quan; Xét đ ngh c ông C c trư ng C c Giám sát qu n lý v H i quan . QUY T Đ NH: Đi u 1: Ban hành kèm theo quy t đ nh này: 1- T khai hàng hoá xu t kh u, nh p kh u phi m u d ch (ký hi u HQ/2002-PMD) 2- T khai hàng hoá xu t kh u biên gi i (ký hi u HQ/2002-XKBG) 3- T khai hàng hoá nh p, xu t kho ngo i quan (ký hi u HQ/2002-KNQ) 4- T khai xe ô tô xu t, nh p c nh qua c a kh u biên gi i đư ng b (ký hi u HQ/2002/01-PTVT). 5- Gi y phép xe ô tô t m xu t tái nh p có th i h n (Ký hi u GP/2002/02-PTVT)). 6- S theo dõi ô tô, xe g n máy t m nh p tái xu t (ký hi u HQ/2002/03A-PTVT) 7- S theo dõi ô tô, xe g n máy t m xu t tái nh p (ký hi u HQ/2002/03B-PTVT). 8- T khai hàng hoá quá c nh (ký hi u HQ/2002-QC). Đi u 2: Quy t đ nh này có hi u l c thi hành k t ngày 15-6-2002. Bãi b Quy t đ nh s 40/TCHQ-GSQL ngày 04 tháng 05 năm 1996 c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan v vi c ban hành t khai hàng hoá xu t kh u, nh p kh u phi m u d ch (ký hi u HQ2-96) và bãi b T khai hàng hoá xu t, nh p kh u ti u ng ch biên gi i (ký hi u HQ8E-92), T khai hàng xu t nh p kh u (ký hi u HQ/8C- 92).
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đi u 3: Các ông C c trư ng C c Giám sát qu n lý v h i quan, Th trư ng các đơn v thu c cơ quan T ng c c H i quan, C c trư ng C c H i quan các t nh thành ph và các t ch c, cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này. Nguy n Đ c Kiên (Đã ký) HƯ NG D N S D NG M U N CH NGHI P V H I QUAN BAN HÀNH (Kèm theo quy t đ nh s 1473/2002/QĐ-TCHQ ngày 24-5-2002 c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan ) A- QUY Đ NH CHUNG 1- Văn b n này hư ng d n s d ng m t s ô, m c c a các m u n ch ban hành kèm theo Quy t đ nh s 1473/2002/QĐ-TCHQ. Các ô, m c khác đã đư c quy đ nh c th , rõ ràng trên m u n ch thì trong b n hư ng d n này không hư ng d n thêm. 2- Ngư i khai ch đư c s d ng m t lo i m c (không dùng m c đ ) đ khai, không đư c t y xoá, s a ch a. 3- Các m u n ch nghi p v h i quan này do T ng c c H i quan th ng nh t phát hành và qu n lý trong toàn qu c. B- HƯ NG D N C TH : I- T KHAI HÀNG HOÁ XU T KH U, NH P KH U PHI M U D CH (Ký hi u HQ/2002-PMD): 1- Ph n tiêu đ c a t khai: N u là hàng xu t kh u thì g ch ch nh p kh u. N u là hàng nh p kh u thì g ch ch xu t kh u. 2- Ph n dành cho ngư i khai h i quan: 2.1- Ô 4 "Lo i hình": a) Hàng hoá xu t kh u, nh p kh u thu c lo i hình nào thì đánh d u (X) vào các ô tương ng. b) Ô "TN-TX" đư c hi u là lo i hình t m nh p tái xu t có th i h n, ô "TX-TN" đư c hi u là lo i hình t m xu t tái nh p có th i h n (không dùng t khai này cho hàng hoá kinh doanh theo phương th c t m nh p tái xu t).
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. c) " " tr ng: dùng đ ghi lo i hình khác n u có lo i hình m i chưa đư c quy đ nh trên t khai. 2.2- Ô 13 "Ngư i khai ký, ghi rõ h tên, đóng d u": N u là hàng c a cá nhân thì không ph i đóng d u. N u là hàng c a t ch c, cơ quan thì ph i đóng d u. II- T KHAI HÀNG HOÁ XU T KH U BIÊN GI I (Ký hi u HQ/2002- XKBG): 1- T khai này ch dùng cho hàng hoá xu t kh u biên gi i (hi n nay có nơi g i là xu t kh u ti u ng ch, có nơi g i là xu t kh u biên gi i). 2- T khai này không dùng cho vi c khai và tính thu hàng hoá trao đ i, mua bán c a cư dân biên gi i. 3- T khai này ch dùng cho m c đích th ng kê thương m i và tính, thu thu xu t kh u (n u có). T khai này không có giá tr đ hoàn thu đ u vào c a s n ph m xu t kh u (thu giá tr gia tăng, thu tiêu th đ c bi t, thu nh p kh u). 4- Ô 8 "Đơn giá nguyên t ", ô 9 "Tr giá nguyên t ": N u vi c mua bán đư c tính toán, thanh toán b ng đ ng ti n nư c ngoài thì ghi b ng đ ng ti n nư c ngoài, n u b ng đ ng ti n Vi t Nam thì ghi thêm ch VNĐ. 5- Ô 10 "Ngư i khai ký, ghi rõ h tên và đóng d u": Đ i v i h kinh doanh cá th , n u theo quy đ nh c a pháp lu t không có con d u, thì không ph i đóng d u. III- T KHAI HÀNG HOÁ NH P, XU T KHO NGO I QUAN (HQ/2002- KNQ): T khai này dùng đ khai, theo dõi c hàng nh p kho và hàng xu t kho (trên cùng 01 t khai). 1. Ô 1 "Ngư i thuê kho ngo i quan" và ô 4 "Ch kho ngo i quan": Ghi đ y đ tên, đ a ch , s đi n tho i, FAX. 2- Ô 5 "Đ a đi m kho ngo i quan": Ghi đ y đ tên kho, đ a ch kho ngo i quan theo gi y phép thành l p kho ngo i quan. 3- Ô 6 "C ng, đ a đi m x p hàng": Ghi tên c ng, đ a đi m hàng hoá đư c x p lên phương ti n v n t i đ chuy n đ n Vi t Nam.
  4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 4- Ô 8 "V n t i đơn": N u hàng chuy n t kho ngo i quan khác đ n, ho c hàng xu t kh u g i kho ngo i quan không có v n t i đơn thì không ph i ghi tiêu th c này. 5- Ô 9 "C a nh p kh u": N u hàng chuy n t kho ngo i quan khác đ n thì ghi tên kho ngo i quan có hàng chuy n đ n, n u hàng xu t kh u g i kho ngo i quan thì ghi là hàng xu t kh u g i kho ngo i quan. 6- Ô 10 "Tên hàng, quy cách ph m ch t": Trư ng h p lô hàng có trên 4 m t hàng thì khai sang t khai th 2. 7- Ô 11 "Ch ng t kèm theo": Trư ng h p hàng xu t kh u g i kho ngo i quan thì ghi d n chi u s , ngày t khai xu t kh u đã làm th t c h i quan. Trư ng h p lô hàng g i kho ngo i quan làm th t c nh p vào n i đ a thì ghi d n chi u s , ngày, t khai nh p kh u đã đư c đăng ký. 8- Ô 15 và ô 23 "Ngư i khai h i quan": - N u ngư i thuê kho t làm th t c đưa hàng vào, ra kho ngo i quan thì ngư i khai h i quan đây là ngư i thuê kho. - N u ngư i thuê kho u quy n cho ch kho ngo i quan làm th t c h i quan đ nh p kho, xu t kho thì ngư i khai h i quan đây là ch kho ngo i quan. 9- Ô 16 "Xác nh n hàng nh p kho ngo i quan": - Ghi xác nh n tên hàng, lư ng hàng, ph m ch t, tình tr ng bao bì. - Trư ng h p lô hàng không nh p kho mà v n chuy n th ng t c a kh u nh p ra nư c ngoài thì ghi rõ lô hàng đư c v n chuy n th ng ra nư c ngoài ngay t i c a kh u nh p. Trư ng h p lô hàng đư c làm th t c nh p kh u vào Vi t Nam ngay t i c a kh u nh p thì ghi lô hàng đã đư c làm th t c nh p vào n i đ a, không nh p kho ngo i quan. - Lãnh đ o đ i nghi p v ph trách kho ngo i quan xác nh n, ký, đóng d u "Đã làm th t c h i quan" vào ô này. 10- Ô 17 "L phí h i quan": Ô này dùng đ ghi c l phí khi nh p kho và khi xu t. 11- Ph n C "Theo dõi hàng xu t kho ngo i quan": T ng l n làm th t c xu t hàng ra kh i kho ngo i quan, ngư i khai h i quan ph i n p cho h i quan Phi u xu t kho theo m u c a B Tài chính. Vi c ghi các c t đư c th c hi n như sau:
  5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. a) C t 22 "C a kh u xu t": Khai c a kh u mà hàng hoá đi qua đ ra nư c ngoài. N u hàng chuy n sang kho ngo i quan khác thì ghi tên kho ngo i quan nơi hàng đ n. N u hàng đư c nh p kh u vào n i đ a thì ghi "Hàng nh p kh u vào Vi t Nam". b) C t 23 "Ngư i khai h i quan ký tên, đóng d u": đ i v i t khai lưu t i cơ quan H i quan thì không yêu c u ph i đóng d u. c) C t 24 "Xác nh n c a H i quan kho ngo i quan": Lãnh đ o đ i nghi p v làm nhi m v ki m tra,giám sát hàng xu t kho ngo i quan xác nh n hàng xu t ra kh i kho ngo i quan, ký, ghi rõ h tên, đóng d u "Đã làm th t c H i quan". d) C t 25 "Xác nh n c a H i quan c a kh u xu t": Xác nh n hàng th c xu t theo quy đ nh. N u hàng chuy n sang g i kho ngo i quan khác, thì H i quan kho ngo i quan nh n hàng xác nh n. N u hàng nh p kh u vào Vi t Nam thì không ph i xác nh n vào c t này. 12- Ô 27 "Thanh kho n hàng nh p, xu t kho ngo i quan c a h i quan": Ô này ghi sau khi thanh khoán h p đ ng thuê kho. Ch kho ngo i quan ch u trách nhi m thanh kho n v i cơ quan h i quan. Khi thanh kho n, H i quan ph i căn c vào h p đ ng thuê kho, t khai lưu c a h i quan, t khai c a ngư i khai h i quan có xác nh n th c xu t c a H i quan c a kh u xu t và các Phi u xu t kho. N u có các biên b n vi ph m và quy t đ nh x lý thì cũng ghi d n chi u vào ô này. Lãnh đ o Chi c c H i quan xác nh n k t qu thanh kho n. IV- T KHAI XE Ô TÔ XU T, NH P C NH QUA C A KH U BIÊN GI I ĐƯ NG B (HQ/2002/01-PTVT) 1- T i m c 2: - Lo i xe: Ghi xe t i, xe du l ch, xe c u... - Nhãn hi u xe: Ghi nhãn hi u xe và tên hãng s n xu t (TOYOTA CAMRY, FORD TRANSIT...). 2- T i m c 3: "T m XC" đư c hi u là t m xu t c nh, "T m NC" đư c hi u là t m nh p c nh, "QC" đư c hi u là xu t quá c nh, "NQC" đư c hi u là nh p quá c nh, "TN" đư c hi u là tái nh p, "TX" đư c hi u là tái xu t. 3- Ta m c 4: N u xe ô tô t m nh p - tái xu t có th i h n thì gi y phép do cơ quan Công an c p. N u xe tô tô t m xu t tái nh p có th i h n thì gi y phép do C c H i quan t nh, thành ph c p. V- S THEO DÕI Ô TÔ, XE G N MÁY XU T NH P C NH (HQ/2002/03A- PTVT và HQ/2002/03B-PTVT)
  6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1- Bao g m 2 lo i: - S theo dõi ô tô, xe g n máy t m nh p tái xu t, ký hi u HQ/2002/03A-PTVT. - S theo dõi ô tô, xe g n máy t m xu t tái nh p, ký hi u HQ/2002/03B-PTVT. 2- H i quan ghi theo dõi xe t m nh p và tái xu t, t m xu t và tái nh p trên cùng m t dòng. 3- C t 1: Ghi ngày xe t m xu t, t m nh p và s th t theo s tăng d n t s 01 c a ngày đ u tiên, ngày th 2 ghi s th t ti p theo s cu i cùng c a ngày th nh t. Ví d : ngày th nh t t 01 đ n 15 thì ngày th hai s b t đ u t s 16, 17... 4- C t 10 và 15 "Tình tr ng xe khi t m xu t, khi tái nh p, khi t m nh p, khi tái xu t": Ghi nh ng lưu ý cơ b n v xe đ làm cơ s đ i chi u khi tái nh p, tái xu t. VI- T KHAI HÀNG HOÁ QUÁ C NH (HQ/2002-QC) T khai này s d ng trong trư ng h p hàng hoá quá c nh ph i lưu kho ho c thay đ i phương ti n v n t i quy đ nh t i ti t b, kho n 5 Đi u 15 Ngh đ nh s 101/2001/NĐ- CP này 31-12-2001 c a Chính ph . 1- Ô 1 "Ch hàng" và ô 4 "Ngư i v n chuy n hàng quá c nh": Ghi đ y đ tên, đ a ch , s đi n tho i, s FAX. 2- Ô 5 "Đ a đi m, th i gian lưu kho": Ghi rõ đ a ch c a đ a đi m lưu kho, th i gian lưu kho. 3- Ô 6 "C ng đ a đi m x p hàng": Ghi tên c ng, đ a đi m hàng hoá đư c x p lên phương ti n v n t i đ chuy n đ n Vi t Nam. 4- Ô 8 "V n t i đơn": N u hàng đư c v n chuy n đ n Vi t Nam b ng đư ng b không có v n t i đơn thì không ph i ghi tiêu th c này. 5- Ô 10 "Phương ti n v n t i xu t và tuy n đư ng": Ghi phương ti n v n t i và tuy n đư ng v n chuy n hàng quá c nh qua lãnh th Vi t Nam. 6- Ô 11 "Tên hàng, quy cách ph m ch t":
  7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Trư ng h p có trên 4 m t hàng thì khai sang t khai th 2. 7- Ô 16 và ô 24 "Ngư i khai h i quan": N u ch hàng v n chuy n hàng quá c nh lãnh th Vi t Nam thì ch hàng là ngư i khai h i quan; n u ch hàng thuê v n chuy n hàng quá c nh thì ngư i làm d ch v v n chuy n hàng quá c nh là ngư i khai h i quan. 8- Ô 17 "Xác nh n c a H i quan c a kh u nh p": - Ghi xác nh n tên hàng, lư ng hàng, ph m ch t, tình tr ng bao bì. - Đóng d u "Đã làm th t c H i quan". 9- Ô 18 "L phí H i quan": Ô này dùng đ ghi c l phí khi nh p và khi xu t. 10- Ô "Thanh kho n c a H i quan": Ô này ghi sau khi lô hàng đã đư c xu t h t ra nư c ngoài. N u có biên b n vi ph m và quy t đ nh x lý thì cũng ghi d n chi u vào ô này. Lãnh đ o Chi c c H i quan c a kh u nh p xác nh n k t qu thanh kho n.
Đồng bộ tài khoản