Quyết định số 148/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
66
lượt xem
2
download

Quyết định số 148/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 148/2007/QĐ-UBND về việc thu phí sử dụng hè, lề đường, lòng đường, bến, bãi, mặt nước trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 148/2007/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p – T do – H nh phúc ***** ****** S : 148/2007/Q -UBND Hà N i, ngày 28 tháng 12 năm 2007 QUY T NNH V VI C THU PHÍ S D NG HÈ, L Ư NG, LÒNG Ư NG, B N, BÃI, M T NƯ C TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Pháp l nh Phí, L phí s 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001; Căn c Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Căn c Ngh nh s 24/2006/N -CP ngày 06/3/2006 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Căn c Ngh nh s 106/2003/N -CP ngày 23/9/2003 c a Chính ph quy nh v vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c phí, l phí; Căn c Thông tư s 06/2004/TT-BTC ngày 04/02/2004 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 106/2003/N -CP ngày 23/9/2003 c a Chính ph quy nh v vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c phí, l phí; Căn c Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh pháp lu t v phí và l phí; Căn c Thông tư s 45/2006/TT-BTC ngày 25/05/2006 c a B Tài chính s a i, b sung Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh pháp lu t v phí và l phí; Căn c Thông tư s 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 c a B Tài chính hư ng d n v phí và l phí thu c th m quy n quy t nh c a H i ng nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương; Căn c Ngh quy t s 03/2007/NQ-H ND ngày 13/07/2007 Khóa XIII Kỳ h p th 9 và Công văn s 181/H ND-KTNS ngày 21/09/2007 c a H i ng nhân dân thành ph Hà N i; Xét ngh c a Liên ngành: Giao thông công chính – Tài chính – C c thu t i T trình s 451/TTLN: GTCC-TC-CT ngày 29/5/2007 và Liên ngành C c thu Hà N i – Tài chính – Kho b c Nhà nư c Hà N i t i T trình s 6906 TTrLN/CTHN-STC- KBHN ngày 07/06/2007, QUY T NNH: i u 1. i tư ng n p phí Các t ch c, cá nhân khi ư c cơ quan có thNm quy n cho phép s d ng t m th i hè, l ư ng, lòng ư ng, b n, bãi, m t nư c làm i m t m d ng ; trông gi xe p,
  2. xe máy, ôtô; trung chuy n v t li u xây d ng, kinh doanh, làm b n ò, c m bi n qu ng cáo trên hè, gi i phân cách. i u 2. M c thu phí N i dung thu phí M c thu 1 – S d ng hè, l ư ng, b n, bãi trông gi xe p, xe máy, bán hàng ăn u ng. - Các tuy n ph chính thu c 4 qu n n i thành: Hai Bà 45.000 ng/m2/tháng Trưng, Hoàn Ki m, Ba ình, ng a, các tuy n ph văn hóa, Nm th c, ch êm. - Các tuy n ph chính thu c các qu n Thanh Xuân, C u 40.000 ng/m2/tháng Gi y, Tây H , Long Biên, Hoàng Mai. - Các tuy n ph còn l i và ngo i thành 35/000 ng/m2/tháng 2 – S d ng lòng ư ng kinh doanh ch êm trên các 25.000 ng/m2/tháng tuy n ph c 3 – S d ng hè, l ư ng, lòng ư ng xe ô tô 10.000 ng/m2 tháng 4 – S d ng hè, l ư ng trung chuy n v t li u xây d ng 50.000 ng/m2/tháng 5 – Công ty khai thác i m xe và m t s t ch c ư c N p m c phí b ng 2% UBND Thành ph cho phép s d ng t m th i hè, l ư ng, trên doanh thu ph c v lòng ư ng, b n, bãi trông gi xe p, xe máy, ô tô. t m d ng, xe và trông gi xe 6 – S d ng b n, bãi làm b n ò t i a 100 tri u ng/1 năm/1 u b n 7 – S d ng m t nư c h do Nhà nư c qu n lý kinh doanh 40.000 ng/m2/tháng - Thu c các Qu n 30.000 ng/m2/tháng - Thu c các Huy n 8 – C m bi n qu ng cáo trên hè, gi i phân cách 50.000 ng/bi n/tháng y ban nhân dân thành ph y quy n cho y ban nhân dân các Qu n, Huy n căn c m c thu t i Kho n 6 nêu trên quy nh c th m c thu i v i t ng b n ò trên a bàn, b o m phù h p v i quy nh t i Thông tư s 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 c a B Tài chính. i u 3. ơn v thu phí (th c hi n theo phân c p qu n lý) 1. S Giao thông công chính: thu các trư ng h p s d ng t m th i hè, l ư ng, lòng ư ng t m dùng, ô tô, trông gi xe p, xe máy, c m bi n qu ng cáo trên hè, gi i phân cách, kinh doanh ch êm (theo phân c p).
  3. 2. y ban nhân dân các Qu n , Huy n: thu phí s d ng hè ph trông gi xe p, xe máy, kinh doanh bán hàng ăn u ng; trung chuy n v t li u xây d ng, phí s d ng m t nư c thu c quy n qu n lý (theo phân c p). 3. y ban nhân dân Xã: thu phí s d ng các b n ò thu c quy n qu n lý (theo phân c p). ơn v thu phí có trách nhi m niêm y t ho c thông báo công khai t i a i m thu phí v tên phí, m c thu phí, phương th c thu và cơ quan quy nh thu. Khi thu ti n phí ph i c p ch ng t thu phí cho i tư ng n p phí theo quy nh. i u 4. Qu n lý, s d ng ti n phí thu ư c 1. S Giao thông công chính (theo phân c p) n p Ngân sách thành ph 100% t ng s phí thu ư c vào ngân sách Thành ph , chi phí ph c v công tác thu s theo d toán ư c duy t; Sau m t năm th c hi n, y ban nhân dân Thành ph s báo cáo H i ng nhân dân Thành ph xem xét, quy t nh t l ph n trăm (%) l i cho t ch c thu phí trang tr i chi phí ph c v công tác thu phí theo quy nh. 2. y ban nhân dân các qu n, huy n, xã (theo phân c p) n p Ngân sách Qu n, Huy n, Xã (90%) và ư c l i 10% trên t ng s phí thu ư c. Qu n lý, s d ng s ti n phí ư c l i theo úng hư ng d n t i Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/07/2002 và Thông tư s 45/2006/TT-BTC ngày 25/05/2006 c a B Tài chính. 3. T i các B n, Bãi và i m xe công c ng c a Công ty Khai thác i m xe Hà N i và m t s t ch c ư c y ban nhân dân Thành ph cho phép s d ng t m th i hè, l ư ng, lòng ư ng, b n, bãi trông xe p, xe máy, ô tô: N p tr c ti p 100% vào ngân sách thành ph phí s d ng hè, l ư ng, lòng ư ng, b n, bãi v i m c thu phí b ng 2% doanh thu ph c v t m d ng, xe, trông gi xe. i u 5. Ch ng t thu phí S d ng biên lai thu phí, l phí ho c vé in s n do Cơ quan thu phát hành. i u 6. X lý vi ph m Các trư ng h p vi ph m s b x lý theo Ngh nh s 106/2003/N -CP ngày 23/9/2003 c a Chính ph và Thông tư s 06/2004/TT-BTC ngày 04/02/2004 c a B Tài chính i u 7. Hi u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký và thay th Quy t nh s 37/2004/Q -UB ngày 15/03/2004 c a y ban nhân dân Thành ph v vi c thu phí s d ng l ư ng, b n, bãi ( t công) trên a bàn Thành ph Hà N i. i u 8. T ch c th c hi n Chánh văn phòng y ban nhân dân Thành ph ; Giám c các S : Tài chính, Giao thông Công chính; Kho b c Nhà nư c Hà N i; C c Thu thành ph Hà N i; Ch t ch
  4. UBND các qu n, huy n; Các t ch c và cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - Như i u 8; - TT Thành y, TT H ND TP ( - B Tài chính; (báo - /c CT UBND TP; ( cáo - Các /c PCT UBND TP; - CPVP, các Phòng CV; - Lưu VT (UBND qu n, huy n sao g i Quy t nh này n UBND xã, Hoàng M nh Hi n phư ng, th tr n tr c thu c)
Đồng bộ tài khoản