intTypePromotion=1

Quyết định số 148/2008/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
65
lượt xem
3
download

Quyết định số 148/2008/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 148/2008/QĐ-TTg về chế độ phụ cấp đặc thù đi biển đối với công chức, viên chức, công nhân, nhân viên trên tàu tìm kiếm cứu nạn hàng hải do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 148/2008/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 148/2008/Q -TTg Hà N i, ngày 20 tháng 11 năm 2008 QUY T NNH V CH PH C P C THÙ I BI N I V I CÔNG CH C, VIÊN CH C, CÔNG NHÂN, NHÂN VIÊN TRÊN TÀU TÌM KI M C U N N HÀNG H I TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 204/2004/N -CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph v ch ti n lương i v i cán b , viên ch c và l c lư ng vũ trang; Căn c Ngh nh s 205/2004/N -CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph quy nh h th ng thang lương, b ng lương và ch ph c p lương trong công ty nhà nư c; Xét ngh c a B trư ng B Giao thông v n t i, QUY T NNH: i u 1. Th c hi n ch ph c p c thù i bi n i v i công ch c, viên ch c, công nhân, nhân viên trên tàu tìm ki m c u n n hàng h i trong th i gian tr c ti p tham gia di n t p, hu n luy n, tìm ki m c u n n trên bi n v i m c 150.000 ng/ngư i/ngày th c t i bi n. i u 2. Ngu n kinh phí th c hi n ch ph c p c thù i bi n quy nh t i i u 1 Quy t nh này ư c b trí trong d toán ngân sách nhà nư c hàng năm c a B Giao thông v n t i theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c; Trung tâm ph i h p tìm ki m c u n n hàng h i Vi t Nam chi tr tr c ti p cho công ch c, viên ch c, công nhân, nhân viên trên tàu tìm ki m c u n n hàng h i trong th i gian tr c ti p tham gia di n t p, hu n luy n, tìm ki m c u n n trên bi n. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Bãi b Quy t nh s 70/2006/Q -TTg ngày 29 tháng 3 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph v ch ph c p c thù i bi n i v i công ch c, viên ch c, công nhân, nhân viên trên tàu tìm ki m c u n n hàng h i. i u 4. B trư ng B Giao thông v n t i, B trư ng B N i v và B trư ng B Tài chính ch u trách nhi m hư ng d n thi hành và ki m tra th c hi n Quy t nh này. i u 5. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BCH TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Nguy n Sinh Hùng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i;
  2. - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Giám sát tài chính qu c gia; - BQL KKTCKQT B Y; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN; các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu Văn thư, KGVX (5b).
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2